pixelg
MOSTALZAB - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MOSTALZAB [MSZ]

AKTUALNY KURS: 0,619 zł (-2,52%) 28-02-2020 16:43
rychu22
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2011-03-21
Wpisów: 120
Wysłane: 1 kwietnia 2015 20:22:46 przy kursie: 2,17 zł
Ciekawy fixing. Kilka dni nad oporem, dzisiaj również, a po fixingu 2.17 i 130000 ofert kupna po tej cenie niezrealizowanych, hmm. Mógłby to ktoś skomentować?
Edytowany: 1 kwietnia 2015 20:26

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 516
Wysłane: 13 kwietnia 2015 08:12:44 przy kursie: 2,32 zł
Testy zmęczeniowe – analiza techniczna Mostostalu Zabrze w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/testy...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 516
Wysłane: 7 sierpnia 2015 08:04:15 przy kursie: 2,23 zł
Fundamenty pod zmianę trendu - analiza techniczna MOSTALZAB w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/funda...


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 516
Wysłane: 23 listopada 2015 08:42:28 przy kursie: 1,59 zł
Obróćmy jeszcze raz – analiza techniczna Mostostalu Zabrze w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/obroc...

Miras
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 268
Wysłane: 10 maja 2017 06:41:07 przy kursie: 1,00 zł
Prosiłbym o analizę sprawozdania finansowego za 2016 r.

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 321
Wysłane: 10 maja 2017 09:38:35 przy kursie: 0,96 zł
wyglada to na problem systemowy - spadaja przychody w najlepszym segmencie, rosna w najgorszym i to na jeszcze nizszych marzach niz w 2015, w konsekwencji w ekspresowym tempie znika gotowka. tak sie nie da prowadzic biznesu dlugoterminowo, w szczegolnosci przy slabosci glownego udzialowca.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 17 maja 2017 07:57:00 przy kursie: 0,96 zł
Źle, gorzej…

OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GK MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (MSZ) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2017 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Z uwagi na kwestie pogodowe okres sprawozdawczy przypadający na pierwszy kwartał roku kalendarzowego w przypadku GK Mostostal Zabrze tradycyjnie naznaczony jest mocno sezonowością i zazwyczaj okazuje się tym najsłabszym w skali całych 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę, że zima w bieżącym roku była generalnie cięższa i dłuższa w porównaniu z ubiegłoroczną, nie może dziwić, że Grupa na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat nie zachwyciła. Początek był co prawda neutralny, gdyż odnotowano zbliżoną do ubiegłorocznej wartość skonsolidowanych przychodów, lecz za sprawą nieco wyższych r/r kosztów własnych sprzedaży zysk brutto na sprzedaży okazał się r/r niższy o 10% (marża brutto wyniosła 6,5 wobec 7,2%), a na kolejnych poziomach wynikowych zaraportowano straty wobec zysków przed rokiem. Warto przy tym zauważyć, że koszty sprzedaży i ogólnego zarządu niemal nie uległy zmianie, w obszarze działalności pozostałej wykazano dużo mniejsze niż przed rokiem przychody netto (0,4 wobec 2,7 mln zł; mniejszy wpływ zdarzeń o charakterze jednorazowym, w tym zwłaszcza zysku ze sprzedaży aktywów niefinansowych oraz rozwiązania rezerw i odpisów), a w obszarze finansowym odnotowano blisko 2x większe koszty netto (negatywny efekt wyceny instrumentów pochodnych oraz naliczonych prowizji od gwarancji i kredytów bankowych).

Od strony graficznej przedstawioną wyżej sytuację zaprezentowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %)


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy można stwierdzić, że w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym MSZ miał r/r problemy w każdym z czterech wyodrębnionych obszarów działalności. W przypadku segmentów „działalność montażowo-produkcyjna” i konstrukcje maszynowe” odnotowano co prawda wzrost przychodów, lecz jednocześnie pogorszenie wyników operacyjnych i spadek marży. Z kolei w segmentach „budownictwo ogólne i inżynieryjne” oraz „ projektowanie i usługi inżynieryjne” wystąpił spadek przychodów, przy czym o ile w pierwszym z wymienionych segmentów pogorszenie dotyczyło również wyniku operacyjnego i marży, to w drugim wynik i marża uległy pewnej poprawie (tyle, że nie miało to wymiernego przełożenia na wyniki całościowe z uwagi na mały udział segmentu).


kliknij, aby powiększyć


Duże zmiany zaszły również w geograficznej i sektorowej strukturze sprzedaży Grupy. O ile przed rokiem rynek krajowy tylko w nieznacznym stopniu przeważał nad eksportem (54-46) to w bieżącym roku zyskał już znaczną przewagę (74-26). Z kolei w odniesieniu do ujęcia sektorowego znacznemu zmniejszeniu uległ udział przychodów z kierunku przemysłu hutniczego (było 20% jest 2%) i użyteczności publicznej (było 11% jest 6%), a zwiększeniu z kierunku przemysłu chemicznego i petrochemicznego (było 10% jest 25%) oraz energetycznego (było 6% jest 26%).

Patrząc się na sytuację Grupy z szerszej perspektywy (wykres poniżej po lewej – ujęcie narastające za 12m, tys. zł) można stwierdzić ostatnio względną stabilizację przychodów na poziomie ok 800 mln zł, przy jednoczesnym stopniowym pogarszaniu się wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat oraz odpowiadających im wskaźników rentowności (wykres poniżej po prawej – ujęcie narastające za 12m).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W komentarzu do sprawozdania finansowego Zarząd Grupy umiarkowanie pozytywnie zapatruje się na przyszłość. Wynika to głównie z faktu notowanej ostatnio poprawy danych makro odnośnie krajowej gospodarki, a sektora budowlano-montażowego w szczególności. Jednakże z uwagi na powolne rozkręcanie się inwestycji, w tym również tych finansowanych ze środków unijnych, większe oczekiwania związane są z rokiem 2018 aniżeli bieżącym. Wskazuje też na to obecny backlog Grupy, który na dzień sporządzenia sprawozdania za 1kw 2017r wynosił 535 mln zł, a szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosiła 548 mln zł. Dodatkowo w najbliższym czasie pewnym problemem dla podmiotów budowlanych może być również silna konkurencja cenowa, która nasilała się wraz z pogarszaniem się koniunktury w tym segmencie rynku i na razie się utrzymuje, powodując problemy z rentownością zdobywanych kontraktów.

Należy również odnotować, że za Grupą ciągnie się kilka postępowań sądowych z czego największe dotyczy sporu z Województwem Śląskim (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) odnośnie kontraktu „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” (wartość pozwu wynosi ok 75 mln zł). W latach 2015 i 2016, a także w okresie sprawozdawczym, w postępowaniach sądowych dotyczących tego sporu następowała jednak wyłącznie wymiana pism procesowych. Jednocześnie Grupa w sprawozdaniu za 1kw nie objęła rezerwą roszczeń powstałych w związku z realizacją kontraktu w fabryce celulozy w Szwecji (ich wartość to w przeliczeniu na złotówki to ok 5,3 mln), uznając żądania zamawiającego za niemające merytorycznego ani prawnego uzasadnienia (część roszczeń dotyczących tego kontraktu ujęto już w wynikach za 2016r).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych MSZ to potwierdza ono negatywny obraz sytuacji z rachunku zysków i strat. W analizowanym okresie (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) Grupa odnotowała nieco mniejszy niż przed rokiem odpływ środków na poziomie salda ogólnego (-9,8 wobec -10,9 mln zł), przy czym o ile wynik sprzed roku był efektem spłaty zobowiązań oprocentowanych, to w roku bieżącym zaważył na nim zdecydowanie większy r/r odpływ środków w obszarze operacyjnym (-11 wobec -4,3 mln zł, przy wyraźnie niższej nadwyżce finansowej netto – 1,1 wobec 4,6 mln zł). W ramach działalności inwestycyjnej wygenerowano r/r nieco mniejsze wpływy netto (0,3 wobec 0,4 mln zł), które same w sobie niespecjalnie dobrze świadczą o rozwoju przedsiębiorstwa, a w obszarze finansowym zaraportowano wpływy wobec wspomnianych wcześniej wydatków netto przed rokiem (1 wobec -7 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) sytuacja gotówkowa MSZ nadal pozostaje kiepska. Co prawda samo saldo ogólne uległo pewnej poprawie, lecz i tak pozostaje głęboko w obszarze wartości ujemnych. Dodatkowo znacznemu pogorszeniu uległa struktura przepływów, gdzie głównymi składowymi generującymi odpływ gotówki są nadwyżka finansowa i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, a jedyną generującą dopływ środków działalność finansowa, czyli de facto pozyskiwanie finansowania oprocentowanego z zewnątrz.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Koncentrując się w pierwszej kolejności na bilansie Grupy można stwierdzić, że w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 4%, co po stronie aktywów odpowiadało wzrostowi wartości składników trwałych o 3% (głównie aktywa z tytułu podatku odroczonego) i spadkowi wartości składników obrotowych o 8% (głównie należności i środków pieniężnych), a po stronie pasywów zmniejszeniu kapitału własnego o 1% i zobowiązań ogółem o 6% (zadłużenie krótkoterminowe zmniejszyło się o 8%, a długoterminowe wzrosło o 12%; jednocześnie dług oprocentowany zwiększył się o 8% i na koniec okresu stanowił 13% zadłużenia ogółem).

Przedstawione wyżej zmiany nie wpłynęły istotnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł), która nadal wskazuje na nadwyżkę kapitałów stałych, w tym w pełni własnych, nad aktywami trwałymi (choć już wyraźnie mniejszą aniżeli przed 2-3 i dalszymi okresami wstecz). Jednocześnie odnotować należy wyraźne pogorszenie w ostatnich okresach sprawozdawczych w obszarze kapitału obrotowego, gdzie rośnie niedopasowanie jego stanu i zapotrzebowania, co przekłada się na rosnący deficyt.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Od strony wskaźnikowej można stwierdzić, że sytuacja finansowa MSZ po raporcie za 1kw 2017r uległa dalszemu pogorszeniu i z jeszcze niedawno w miarę korzystnej zrobiła się bardzo przeciętna, czego potwierdzeniem jest również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana (wskazuje on poziom B, podczas gdy jeszcze niedawno było to BB+/BBB). Grupa co prawda utrzymuje równowagę finansową, lecz słabo prezentuje się w obszarze przepływów pieniężnych i coraz słabiej pod względem struktury kapitału obrotowego netto. Dodatkowo w ostatnim czasie ponownie wzrosło zadłużenie oprocentowane, a obecna sytuacja wynikowa Grupy powoduje, że zdolność do jego obsługi wypada bardzo kiepsko.

Wskaźniki finansowe GK Mostostal Zabrze można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/mostalza...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy serwisowe automaty wskazują jako wypadkowa na optymalną wycenę akcji Mostostalu Zabrze na GPW. Z uwagi na straty w ujęciu narastającym za 12m metody dochodowe i część mnożnikowych w ogóle nie zostały aktywowane. Pewne niedowartościowanie wskazują metody majątkowe i mnożnikowe bazujące na kapitale własnym oraz przychodach, ale w obecnej sytuacji wynikowej Grupy nie stanowi to jeszcze warunku wystarczającego do zainteresowania jej akcjami.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/mostalza... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/mostalza...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:) Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 17 maja 2017 07:57

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 17 maja 2017 18:31:39 przy kursie: 0,92 zł
Coś Pan Krzysztof Jędrzejewski nie ma szczęścia do prowadzenia biznesu - z Kopeksem się nie udało, a teraz Mostostal Zabrze wygląda coraz bladziej. Podobny dobry z niego człowiek, ale jak widać niekoniecznie idzie to w parze z prowadzeniem firmy.

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 321
Wysłane: 20 listopada 2017 15:46:57 przy kursie: 0,78 zł
cienkie wyniki po 3Q'2017 - sprzedaz siada, w szczegolnosci export, gdzie teoretycznie mozna bylo chociaz liczyc na wyzsze marze, do tego mocny skok zadluzenia odesetkowego netto, a na koniec wisienka na torcie w postaci gigantycznej w stosunku do wyceny firmy wartosci projektow budowlanych w toku, ktore co do zasady, jak pokazala historia - moga byc mocno plynne, w szczegolnosci w sytuacji obserwowanych wzrostow wynagrodzen w przemysle.

jak dla mnie spolka drastycznie przewartosciowana.

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 321
Wysłane: 12 grudnia 2017 12:02:12 przy kursie: 0,72 zł
kontrakt dla Tauron Wydobycie na KWK Janina - nie dosc, ze bardzo niskie ceny w porownaniu do konkurencji, to jeszcze sobie dobrali najdrozszego mozliwego konsorcjanta.

wiedz juz na pierwszy rzut oka widac, ze sporo doloza do tego projektu i pewnie naiwnie mysla, ze podobne projekty beda dzieki temu robic za lepsze pieniadze na swiecie.


diR
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 948
Wysłane: 25 kwietnia 2018 17:03:39 przy kursie: 0,25 zł
Zdaje się, że inwestorzy opuszczają pokład gdyż .. okręt tonie blah5
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 321
Wysłane: 27 kwietnia 2018 09:45:07 przy kursie: 0,19 zł
widac nie da sie juz w Polsce budowac wartosci firmy na taniej sile roboczej. dobrze byloby tez miec prawnikow, ktorzy rozumieja biznes, zeby nie bylo takich wpadek jak ferrybridge. dla mnie spolka do glebokiej sanacji - moze niekoniecznie pod przewodnictwem obecnego glownego.

Rych
Dołączył: 2009-11-19
Wpisów: 86
Wysłane: 28 kwietnia 2018 14:14:35 przy kursie: 0,19 zł
Dziwię się, że gwałtowna spadkowa reakcja nastąpiła dopiero teraz, sytuacja z Ferrybridge była znana dużo wcześniej. Myślę, że technicznie granicą spadków jest poziom 14-15 gr, poniżej którego kurs w najbliższym czasie nie powinien zejść i z tego miejsca lub wcześniej można się spodziewać sporego odreagowania. Podoba mi się tłumaczenie Prezesa w liście do akcjonariuszy, że gdyby nie 1 kontrakt w Wielkiej Brytanii oraz 2 w Polsce, to w sumie byliby na plusie. 3 duże kontrakty z wtopą to raczej nie jest zbieg okoliczności, tylko nieumiejętność firmy w kwestii konstrukcji umów i egzekwowaniu ich zapisów i niesie spore ryzyko powtórki w przyszłości, zwłaszcza w odniesieniu do już klepniętych umów.
Edytowany: 28 kwietnia 2018 14:14

diR
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 948
Wysłane: 29 kwietnia 2018 11:49:23 przy kursie: 0,19 zł
Przy takiej "sile" rozpędzającego się trendu spadkowego to kurs może spaść na 1 gr. Boo hoo!
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

arekw99
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 101
Wysłane: 7 lutego 2019 19:48:49 przy kursie: 0,36 zł
W dwie sesje skoczyło o ponad 50%. O co chodzi?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 910
Wysłane: 13 lutego 2019 08:59:34 przy kursie: 0,30 zł
MOSTOSTAL ZABRZE - analiza techniczna na życzenie


Z uwagi na fakt, że kurs akcji znajduje się w strefie groszówek ponad półtora roku - analizę techniczną należy ograniczyć do użycia podstawowych narzędzi. Gdyby tego było mało, walory wypadły z notowań ciągłych, co dodatkowo wyklucza możliwość przeprowadzenia gruntownej analizy.
W tej sytuacji ograniczę się do wrzucenia wykresu w ujęciu tygodniowym z zaznaczonymi strefami wsparć i oporów.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

underground
underground PREMIUM
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 322
Wysłane: 13 lutego 2019 09:31:33 przy kursie: 0,32 zł
Spółka pokazała naprawdę potężną poprawę wyników w 2018 roku w stosunku do 2017 r, więc analiza jest na czasie.

Miras
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 268
Wysłane: 13 lutego 2019 14:30:49 przy kursie: 0,32 zł
Mostostal Zabrze pokazał w końcu zysk i ciekawa byłaby jej bieżąca analiza.

Ale kluczowa jest dokonująca się zmiana filozofii spółki. Postawienie na mniejsze kontrakty ale o większej rentowności, rezygnacja z mało-marżowych umów lub z klientów o "wątpliwej " reputacji, no i w końcu kompleksowa analiza kontraktów, pod kątem prawnym, warunków realizacji itp.To daje nadzieję na powtarzalność przychodów i zysków w kolejnych kwartałach.

Z bieżących spraw, wygląda , że szykuje się znacząca sprzedaż nieruchomości o powierzchni ca 24,7 ha, położonej w Bytomiu za ok. 25 mln zł - infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

arekw99
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 101
Wysłane: 13 lutego 2019 23:01:34 przy kursie: 0,32 zł
skąd te 25 mln ceny sprzedaży, jak kapitał własny to ok 150 mln zł, czyli 30% to ok 45 mln zł ?

arekw99
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 101
Wysłane: 13 lutego 2019 23:08:23 przy kursie: 0,32 zł
a działka bardzo zgrabna przy zjeździe z autostrady A1 i wielkim centrum handlowego.Edytowany: 13 lutego 2019 23:09

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,567 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d