pixelg
E-KANCELARIA GPF (Catalyst) - Notowane instrumenty - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

E-KANCELARIA GPF (Catalyst)

maremiks
0
Dołączył: 2012-10-12
Wpisów: 42
Wysłane: 6 sierpnia 2013 12:25:27
Kupon za EKA1115 zaksięgowany w mbankuhello1

Lukasz Konopko
9
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 577
Wysłane: 15 sierpnia 2013 11:14:58
Spółka opublikowała raport za II kwartał. Jej rating to AAA, a obligacje oprocentowane są na 10 + %. Z tego co zauważyłem cieszy się ona pewnym zainteresowaniem wśród forumowiczów. Czy można prosić o analizę fundamentalną?

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 26 sierpnia 2013 07:39:53
EKA1014: Analiza wypłacalności spółki e-Kancelaria GPF S.A. (eKAN) na podstawie danych finansowych z raportu kwartalnego za 2kw 2013r

eKancelaria należy do grupy bardziej aktywnych Emitentów na polu emisji obligacji wprowadzanych później na dłużny segment GPW. Na dzień analizy w obrocie na rynku Catalyst ma ona osiem serii obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 21 mln zł, a w drodze na ten rynek są kolejne niedawno wyemitowane serie.

Z racji ograniczonej do minimum formy prezentacji przez eKancelarię danych finansowych w publikowanych raportach kwartalnych, przed przystąpieniem do analizy jej wypłacalności wymagane było przyjęcie szeregu założeń, co przełożyło się na bardziej szacunkowy charakter uzyskanych wyników. Przede wszystkim, kierując się strukturą zadłużenia Spółki przedstawioną w raporcie rocznym oraz specyfiką jej działalności, przyjęto, że zdecydowana większość zadłużenia krótko i długookresowego ma charakter oprocentowany, a nieoprocentowane jego części przyjęto na poziomie z raportu rocznego. Na poziomie z raportu rocznego przyjęto również wartość zapasów. Celem oceny zdolności do obsługi zadłużenia przyjęto perspektywę przyszłościową tzn. założono, że wartość odsetek płatnych w perspektywie kolejnych 12m stanowi iloczyn poziomu zadłużenia oprocentowanego na koniec czerwca b.r. (31,88 mln zł) oraz średniego ważonego oprocentowania obligacji Spółki notowanych na rynku Catalyst (ok. 10,22%), a wartość należnych rat spłaty zadłużenia jest równa sumie oprocentowanego zadłużenia krótkoterminowego wykazanego na koniec czerwca – 9,8 mln zł (w ujęciu konserwatywnym można tu doliczyć jeszcze np. połowę długoterminowego zadłużenia kredytowego i leasingowego, jakie Spółka wykazała w raporcie rocznym, co dałoby dodatkowe 1,48 mln zł).

Przechodząc do kwestii sytuacji finansowej analizowanego Emitenta należy zauważyć, że w ostatnim czasie jego działalność cechuje systematyczny rozwój tak pod względem zmian sumy bilansowej jak i generowanych przychodów. W ujęciu kw/kw eKancelaria uzyskała blisko 19-proc. przyrost sumy bilansowej, w tym zwiększeniu uległa wartość wszystkich podstawowych wielkości aktywów i pasywów (należy tu jednakże pamiętać o w większości szacunkowych ich wartościach): aktywa trwałe wzrosły o 10%, aktywa obrotowe (zwłaszcza w zakresie inwestycji krótkoterminowych) o 20%, zadłużenie o 24%, a kapitał własny o 6%. Mimo niedużych niekorzystnych zmian w zakresie czasowej struktury zadłużenia (zadłużenie krótkoterminowe wzrosło o 34%, a długoterminowe o 20%), Spółce udało się w analizowanym okresie utrzymać zdecydowaną przewagę po stronie długu długoterminowego (67-33). Jednocześnie należy zauważyć, że najbardziej istotną dla oceny sytuacji Spółki (i zarazem budzącą największe kontrowersje) pozycją bilansową są inwestycje krótkoterminowe, których wartość w zdecydowanej większości wiąże się z udziałami w obsługiwanym przez Emitenta funduszu wierzytelności UniFund NS FIZ (jako łączna pozycja inwestycje krótkoterminowe wyniosły na koniec czerwca 38,73 mln zł, z czego środki pieniężne to 3,85 mln zł). Audytor w swojej opinii do sprawozdania rocznego wskazał, że ww udziały, z racji długoterminowego charakteru tej inwestycji, powinny raczej być ujmowane w ramach aktywów trwałych, z kolei Emitent twardo obstaje przy swojej argumentacji oraz formie prezentacji tych udziałów (www.gpwcatalyst.pl/raporty_ebi...). Kwestia ta jest o tyle ważna, że w zależności od tego, którą argumentację przyjmiemy za podstawową, sytuacja płynnościowa eKancelarii zmienia się o 180 stopni – przy punkcie widzenia Audytora mamy obraz dość kiepskiej kondycji finansowej Spółki, a przy punkcie widzenia Zarządu obraz ten jest całkiem korzystny. W omówieniu, jako podstawową, przyjęto wersję Zarządu, przy czym zwracam jednocześnie uwagę na fakt, że jest to ujęcie o zabarwieniu optymistycznym (dla odmiany ujęcie Audytora można określić jako dość mocno konserwatywne).

Wartości podstawowych wielkości finansowych wykorzystanych w toku analizy oraz wyniki poszczególnych wskaźników płynności i zadłużenia przedstawiono w tabeli poniżej.


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl oraz raportów okresowych Emitenta.

Biorąc pod uwagę analizę danych finansowych na koniec czerwca 2013 roku, sytuacja finansowa eKancelarii uległa pewnemu pogorszeniu. Istotny wpływ na taki stan rzeczy miały niekorzystne zmiany w obszarze czasowej struktury zadłużenia oraz słabsze w ujęciu r/r wyniki finansowe w obszarze działalności podstawowej.

W odniesieniu do oceny płynności finansowej można odnotować pełne (z dużą nadwyżką) pokrycie zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi oraz dość korzystną sytuację w odniesieniu do płynności podwyższonej (33-proc. pokrycie zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi). O płynności dochodowej na podstawie raportów kwartalnych nic powiedzieć na razie nie można, gdyż Spółka nie publikuje w nich danych o przepływach pieniężnych (bazując na danych z raportu rocznego można natomiast stwierdzić, że płynność dochodowa jest nie jest generalnie mocną stroną Emitenta – pokrycie zobowiązań bieżących przepływami operacyjnymi i ogółem jest jedynie na kilkuprocentowym poziomie). W obszarze płynności w ujęciu strukturalnym (dotyczącym kapitału obrotowego netto) mamy natomiast sytuację niejednoznaczną, gdyż w zależności od tego czy udziały w funduszu UniFund NS FIZ zaliczymy do operacyjnych aktywów obrotowych (2) czy nie (1), otrzymujemy odpowiednio deficyt lub nadwyżkę kapitału obrotowego względem zapotrzebowania.

Jednocześnie należy w tym miejscu przypomnieć o wątpliwościach dotyczących ujęcia udziałów we wspomnianym funduszu. W przypadku ich sklasyfikowania w ramach aktywów trwałych ocena płynności analizowanego Emitenta wypadłaby bardzo słabo, co sygnalizował już Audytor, jako uzupełnienie do wydanej opinii dotyczącej raportu rocznego.

W przypadku oceny poziomu zadłużenia eKancelarii mamy pewne pogorszenie sytuacji (wpływ większego przyrostu zadłużenia aniżeli kapitału własnego), przy czym struktura kapitałowo-majątkowa Spółki nadal prezentuje się korzystnie (nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym). Podstawowe wskaźniki poziomu zadłużenia (wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik zadłużenia kapitału własnego) utrzymują się na relatywnie wysokich poziomach – odpowiednio ok. 0,74 i ok. 2,8, ale pamiętać należy o finansowej specyfice działalności Emitenta. Jej wyznacznikiem jest również zdecydowana przewaga zadłużenia oprocentowanego, dotyczącego głównie wyemitowanych papierów dłużnych.

Warto również w tym miejscu zwrócić uwagę na stosowaną ostatnio przez Spółkę politykę w zakresie zarządzania długiem – nie czeka ona do terminu zapadalności obligacji, które weszły lub zbliżają się do obszaru krótkoterminowych zobowiązań, lecz decyduje się na ich przedterminowy wykup oraz emisję nowych obligacji z terminem zapadalności za 2 i więcej lat. Działania takie pozwoliły w ciągu ostatniego roku istotnie poprawić strukturę kapitałowo-majątkową Emitenta, jak również czasową strukturę samego zadłużenia. Inną kwestię w kontekście tych działań stanowi natomiast efektywność gospodarowania posiadanymi środkami.

Ocena zdolności do obsługi zadłużenia eKancelarii po wynikach za 2kw b.r. znalazła się pod presją. Co prawda utrzymane prognozy Zarządu pozwalają mieć nadzieję na poprawę wyników finansowych, i tym samym rozpatrywanej oceny, w drugiej połowie roku, ale na razie główne ich kategorie (w tym zwłaszcza EBIT i EBITDA) wskazują na problemy z pokryciem obsługi i spłaty zadłużenia. Na plus można natomiast wskazać, że Spółka utrzymuje regularnie pewne zasoby gotówki (obecnie ok. 3,85, a wcześniej nieco ponad 1-1,5 mln zł), więc z bieżącą obsługą długu nie powinna mieć problemu.

Z punktu widzenia obliczanego w serwisie wskaźnika Z”-score Altmana rating analizowanego Emitenta zmienia się diametralnie w zależności od tego, jaką przyjmiemy argumentację odnośnie klasyfikacji posiadanych przez niego udziałów w funduszu wierzytelnościowym (wynika to z wpływu na zmiany w zakresie wartości kapitału obrotowego netto, który jest jedną z głównych miar w modelu Altmana). W przypadku przychylenia się do argumentacji Spółki mamy do czynienia z wysokim ratingiem na poziomie AA+ (nieco niższa ocenia od tej będącej w serwisie wynika z przyjęcia dodatkowych założeń na potrzeby przeprowadzonej analizy). Z kolei przyjmując argumentację Audytora rating eKancelarii spada do poziomu CCC.

Na zakończenie link do kalkulatora rentowności obligacji eKancelarii notowanych na rynku Catalyst: www.stockwatch.pl/obligacje/em...
Edytowany: 15 czerwca 2014 22:14

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Tomek1979
0
Dołączył: 2012-10-07
Wpisów: 165
Wysłane: 26 sierpnia 2013 17:05:14
Tego się nie spodziewałem:

ONP/08/352
Warszawa26 sierpnia 2013r.

UCZESTNICY KDPW

Informujemy, że do chwili obecnej Emitent nie przekazał wymaganej kwoty świadczenia z tytułu
wypłaty odsetek od obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. oznaczonych kodem PLEKGPF00136 (identyfikator zdarzenia: 1608INTR20130020).
Wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych kwot.

Dyrektor
Działu Operacyjnego
Krzysztof Ołdak

robertokot25
0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 240
Wysłane: 26 sierpnia 2013 17:31:32
Upss , a tyle niby gotówki w kasie mieli....

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 26 sierpnia 2013 17:32:23
ufam, że to błąd weekendowo urlopowy. niedawno nabyli pakiet wierzytelności.

Ale fakt- takie sytuacje zdarzać się nie mają prawa. zaufanie to podstawa.

robertokot25
0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 240
Wysłane: 26 sierpnia 2013 17:48:29
dzwoniłem na oba numery tel. jednego nikt nie odbiera, a na drugim poczta głosowa...

ricco1
0
Dołączył: 2013-02-11
Wpisów: 475
Wysłane: 26 sierpnia 2013 19:10:00
hmmm.....dziś był termin płatności odsetek EKA0215 i też nie widzę ich na koncie:((((

WaldemarKaz
0
Dołączył: 2013-08-26
Wpisów: 7
Wysłane: 26 sierpnia 2013 22:35:56
Tomek1979 napisał(a):
Tego się nie spodziewałem:

ONP/08/352
Warszawa26 sierpnia 2013r.

UCZESTNICY KDPW

Informujemy, że do chwili obecnej Emitent nie przekazał wymaganej kwoty świadczenia z tytułu
wypłaty odsetek od obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. oznaczonych kodem PLEKGPF00136 (identyfikator zdarzenia: 1608INTR20130020).
Wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych kwot.

Dyrektor
Działu Operacyjnego
Krzysztof Ołdak


Witam,
gdzie można znaleźć ten komunikat??. Szukałem na stronach KDPW i pd wskazanym w/w numerm tj. ONP/08/352 widniej tylko jakiś stary komunikat nie dotyczący e-Kancelarii. Chyba coś pomyliłeś. Podaj linka bo sam jestem ciekaw.

WaldemarKaz
0
Dołączył: 2013-08-26
Wpisów: 7
Wysłane: 26 sierpnia 2013 22:40:18
Ja również nie otrzymałem odsetek na czas, telefonowałem do e-Kancelarii i zapewnili mnie, że przelewy wyszły dzisiaj. To może być prawda bo zawsze mam na koncie odsetki z 1 dniowym poślizgiem.


Tomek1979
0
Dołączył: 2012-10-07
Wpisów: 165
Wysłane: 26 sierpnia 2013 22:43:38

WaldemarKaz
0
Dołączył: 2013-08-26
Wpisów: 7
Wysłane: 26 sierpnia 2013 22:51:54
1 dniowy poślizg wynika z przetrzymywania kasy przez mój Dom Maklerski. Z tymi bankowcami to ta bywa. Jutro zapewne odsetki będą na rachunku.

WaldemarKaz
0
Dołączył: 2013-08-26
Wpisów: 7
Wysłane: 26 sierpnia 2013 22:54:47
Tomek1979 napisał(a):


faktycznie. Mam nadzieję, że to wynika jakiegoś błędu weekendowo-urlopowego lub błedu systemu bankowego.

Tomek1979
0
Dołączył: 2012-10-07
Wpisów: 165
Wysłane: 26 sierpnia 2013 23:24:58
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Jeśli 1-dniowy poślizg jest skutkiem działania konkretnego banku czy DM to nie ma komunikatu KDPW. W tym przypadku Emitent zapomniał sobie wysłać w terminie kasę do KDPW (zakładając wariant optymistyczny...).

Lukasz Konopko
9
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 577
Wysłane: 27 sierpnia 2013 09:27:55
Widzę, że część inwestorów woli dmuchać na zimne i pozbywa się papierów zanim sprawa się wyjaśni.

ricco1
0
Dołączył: 2013-02-11
Wpisów: 475
Wysłane: 27 sierpnia 2013 09:43:49
wszystko będzie dobrze, kasa będzie dziś na kontach u wszystkich. Dostałem maila od Pani Dyrektor z E-Kancelarii że system nawalił i dopiero pod koniec wczorajszego dnia się zorientowali że przelew do KDPW nie wyszedł:)))

Boscorelli
0
Dołączył: 2011-05-10
Wpisów: 31
Wysłane: 27 sierpnia 2013 10:08:08
Z czystej ciekawości - czy jednodniowy okres opóźnienia zostanie uwzględniony w wypłacanej kwocie, w sensie odsetki za zwłokę - nie chodzi o samą kwotę, tylko o zasadę. Jest to o tyle zasadne, bo jak słusznie zauważył kolega kilka postów powyżej, cała sytuacja znalazła natychmiastowe odzwierciedlenie w cenie papierów.

ricco1
0
Dołączył: 2013-02-11
Wpisów: 475
Wysłane: 27 sierpnia 2013 10:10:46
przypuszczam że żadnej "rekompensaty" nie będzie...a cena papierów i tak jest w zasadzie bez znaczenia, jeśli ktoś trzyma i nie zamierza się ich pozbywać:)

Boscorelli
0
Dołączył: 2011-05-10
Wpisów: 31
Wysłane: 27 sierpnia 2013 10:30:38
Z drugiej strony, zdarzały się już wcześniej na Catalyst sytuacje, kiedy to emitenci brak terminowej płatności tłumaczyli "błędami systemu", przy czym finał bywał różny. Przy sprawnie działającym biurze IR (Newsletter, kontakt z inwestorami) jest to wizerunkowo kosztowa pomyłka.

WaldemarKaz
0
Dołączył: 2013-08-26
Wpisów: 7
Wysłane: 27 sierpnia 2013 10:56:36
Kontaktowałem się z e-Kancelarią z zapytaniem, czy uwzględnią również odsetki za 1 dzień zwłoki i powiedzieli, że oprócz należnych odsetek, dopiszą również również odsetki za jeden dzień zwłoki happy3

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,943 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,93% +33 785,03 zł 53 785,03 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło