LCCORP - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

15 16 17 18 19 20 21

LCCORP [LCC]

AKTUALNY KURS: 2,34 zł (-0,85%) 21-08-2019 17:01
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 698
Wysłane: 6 stycznia 2018 17:49:30 przy kursie: 2,74 zł
Lech risk premium – omówienie sprawozdania finansowego LC Corp po 3 kw. 2017 r.

Po informacji o sprzedaży pakietu kontrolnego przez Leszka Czarneckiego kurs spółki mocno skoczył do góry pomimo tego, że cena akcji w transakcji była zbliżona do kursu giełdowego i wyniosła 2,10 za papier. Być może rynek uznał, że akcje bez Czarneckiego są warte więcej w związku z nadzieją na lepsze poszanowanie interesu akcjonariuszy mniejszościowych (wcześniej niektóre transakcje pomiędzy Panem Leszkiem a spółką budziły kontrowersje tak jak w przypadku sprzedawania i nabywania Sky Tower) i podział zysku w formie dywidendy. Sama spółka faktycznie (w grudniu) przyjęła politykę dywidendy i będzie wypłacać 75 proc. skorygowanego o przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych i różnice kursowe zysku netto jeżeli poziom długu finansowego do kapitału nie przekroczy wskaźnika 0,6. Na koniec 3 kw. wskaźnik wynosił 0,54, a zatem można się spodziewać w kolejnym roku istotnej dywidendy, bo już po 3 kw. skorygowany zysk netto wynosił 135,8 mln zł, co daje 100 mln zł na dywidendę (przy 31 mln zł za rok 2016 i 80 mln zł za 2015).
Możliwe także, że do wzrostu przyczyniły się same fundusze, wszak wyciągając kurs do góry z miejsca mogą pokazać zyski i skasować premie dla swoich spółek z tytułu wyniku na zarządzaniu i premie osobiste od funduszy dla zarządzających nimi, ale na to oczywiście nic nie wskazuje, a sama wycena giełdowa jest nadal niższa od zgrubnych szacunków wartości wewnętrznej.

Wyniki
Przychody w 3 kw. wyniosły 227 mln zł i były o 159 mln wyższe r/r. Stało się tak głównie większej liczbie przekazanych mieszkań – 668 w 3 kw. 2017 r. vs. zaledwie 99 w 3 kw. 2016 r. Proszę zauważyć, że LC Corp sprzedał w 2015 r. 2072 lokale, w 2016 2092 mieszkania, a przez wynik przeszło odpowiednio tylko 1108 i 1393. Mamy więc w 2017 r. zakończenie budów lokali sprzedawanych w latach i 2015 i 2016 co owocuje znacznym zwiększeniem mieszkań rozpoznanych w wynikach.

LC Corp działa w dwóch gałęziach rynku deweloperskiego, czyli zarówno w części mieszkaniowej jak i komercyjnej (biura, powierzchnie handlowe). Z tego względu przychód i wynik na poziomie zysku brutto należy już dzielić na odpowiednie aktywności. Przychody z mieszkań wyniosły 192 mln zł i były o 161 mln wyższe r/r, natomiast przychody z działalności komercyjnej (z najmu) wyniosły 35,2 mln zł, co stanowi spadek o 1,4 mln zł (4 proc.) – prawdopodobnie spowodowany niższym kursem EUR/PL (czynsze w nieruchomościach komercyjnych wyrażone są w europejskiej walucie).


kliknij, aby powiększyć


Marża brutto na działalności mieszkaniowej wyniosła 28 proc. i była o 3 pp. wyższa r/r. Warto zauważyć, że spółka miała w tym segmencie świetny pierwszy kwartał tego roku, kiedy rentowność wyniosła 35 proc. i jest to wartość zdecydowanie ponad średnią rynkową. Choć było to zdarzenie raczej jednorazowe (pojedynczy tanio kupiony grunt), to widać wyraźnie, że tendencja jest rosnąca. Za marża w komercji ma ostatnio raczej malejący charakter co związane jest z niższym kursem EUR.

Sumą zysku brutto w pojedynczych kwartałach mocno szarpie w rytm oddawanych projektów mieszkaniowych. W trzecim kwartale na tym poziomie wyników spółka pokazała zysk w kwocie 77 mln zł wobec ledwie 34 (dołek związanych z niskimi przekazaniami) w roku ubiegłym.

LCCorp pokazał w III kw. wysoki zysk operacyjny – 89,5 mln zł (wobec straty 20,4 mln przed rokiem), co ma związek z przeszacowaniem nieruchomości inwestycyjnych, których wartość jest pokazywana w wartości godziwej, a jej zmiana przechodzi przez wynik. Po korekcie o przeszacowania EBIT wyniósł 66,7 mln zł i był o 42,3 mln wyższy r/r. Z nominalnej/raportowanej zwyżki na poziomie operacyjnym w kwocie 110 mln zł na poziomie zysku brutto zostało już tylko 81 mln zł, co ma związek z różnicami kursowymi od zobowiązań finansowych (kredyty w EUR zaciągane na budowę nieruchomości). Na poziomie netto zysk wyniósł 58 mln zł wobec straty netto na poziomie 9 mln zł przed rokiem. Ale tak naprawdę niwiele to samo mówi o osiąganych wynikach spółki ze względu na 3 aspekty:

- przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnych wynikające ze zmiany kursu walutowego
- różnice kursowe od zobowiązań finansowych
- przesunięcie czasowe pomiędzy sprzedażą i rozpoznaniem przychodu
-nierównomierność rozpoznawania przychodów.


kliknij, aby powiększyć


Dzięki działalności komercyjnej i większej sprzedaży mieszkań (skrócenie cyklu konwersji gotówki – szybsza rotacja zapasów wyższe zaliczki od klientów) spółka pokazuje co kwartał dodatnie przepływy operacyjne. W tym kwartale wpływy wyniosły 68 mln zł i były o 3 mln zł wyższe r/r, natomiast za ostatnie 4 kwartały 200 mln zł. To pozwala na dość spokojną obsługę zadłużenia, inwestycje (głównie w nieruchomości komercyjne, bo wydatki na grunty pod mieszkania zaliczają się do wydatków inwestycyjnych) i wypłatę dywidendy. Tę wyłączyłem z przepływów finansowych aby lepiej zobrazować ruch na kredytach i zapłaconych odsetkach (34 mln zapłacone w ciągu ostatnich 4 kwartałów).


kliknij, aby powiększyć


Na koniec 3 kw. wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 55 proc. co nie jest wartością nadmierną. Dług odsetkowy netto do kapitału własnego wyniósł 0,47 co nie jest wartością wysoką w branży. Od strony zdolności do obsługi zadłużenia warto wspomnieć, że dług odsetkowy netto w kwocie 685 mln zł do EBITDA gotówkowej (skorygowanej o przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych i odpisy na zapasach) wynosi 2,8, co oznacza, że spółka teoretycznie jest w stanie spłacić swoje zadłużenie finansowe z działalności operacyjnej w ciągu 3 lat. Teoretycznie, gdyż przepływy operacyjne są wyraźnie niższe od EBITDA (200 mln zł vs. 240 mln zł) i oczywiście trzeba jeszcze płacić odsetki. Tym niemniej na razie sytuacja finansowa spółki wygląda na stabilną. Zadłużenie spółki dość równomiernie się rozkłada pomiędzy długoterminowe (głównie kredyty i obligacje) i krótkoterminowe – 1080 mln zł i 723 mln zł. W zadłużeniu krótkoterminowym dominują zobowiązania z tytułu zaliczek (383 mln zł), a istotnymi pozycjami są kredyty krótkoterminowe (157 mln zł) i zobowiązania wobec dostawców (firm budowlanych) – 132 mln zł.

Po stronie aktywnej zaskoczeń nie ma – mamy głównie nieruchomości inwestycyjne i zapasy.


kliknij, aby powiększyć


Wycena
Warto jednak zauważyć, że spółka ciągnie od paru lat w aktywach trwałych grunty rolne, a w związku ze zmianą ustawy o obrocie ziemią rolną pozycja ta może być ciężko sprzedawalna. W związku z powyższym do własnych szacunków wartości należałoby sobie dla bezpieczeństwa spisać tę wartość do zera.

Na dzień bilansowy LC Corp posiadał 5 pracujących nieruchomości w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach. Niepracujące (będące jeszcze w budowie) nie mają obecnie wysokiej wartości 118 mln zł na 1,8 mld wszystkich. Większość z nich jest eksploatowana od wielu lat, a w miarę nowy jest tylko II etap Silesia Star, który stanowi na szczęście tylko niecały 10 proc. całkowitej powierzchni. W związku z tym, że upłynęło sporo czasu obiekty powinny być dobrze skomercjalizowane i generować miarodajny NOI do wyceny. Spółka nie podaje operacyjnych współczynników, ale przyjmując za NOI zysk brutto na sprzedaży (wydaje się, że nie popełniamy bardzo dużego błędu zawyżenia) dostaniemy z wyceny bilansowej implikowany yield na poziomie 6,05 proc. To wydaje się wartość stosunkowo niska. Z ostatniego raportu firmy doradczej C&W można odczytać rynkowe yieldy dla nieruchomości w poszczególnych miastach. Biorąc te dla nieruchomości „prime” i licząc średnioważony powierzchnią yiled dla grupy dostaniemy 6,5 proc., a zatem wyższy nico niż implikowowany. Można zatem szacować sobie zgrubnie, że wartość nieruchomości pracujących może być nieco przeszacowana – ca 50 mln zł. Na potwierdzenie wycen bilansowych przydałyby się wyniki na sprzedaży nieruchomości komercyjnych, ale niestety spółka buduje je w zasadzie tylko do swojego portfela.


kliknij, aby powiększyć


Być może jakieś dyskonto należy się także zapasom, ale wartość części mieszkaniowej lepiej wycenić metodami dochodowymi. Jeśli założymy, że działalność komercyjna zamyka się na poziomie zysku brutto na sprzedaży, to pozostała część wyniku EBITDA (oczywiście skorygowana) powinna nam ujawnić wartość dochodową z rozpoznanego wolumenu lokali. Tak się składa, że LCC Corp w ciągu ostatnich 4 kwartałów rozpoznał i sprzedał bardzo zbliżoną liczbę mieszkań. Klientom przekazano i rozpoznano w wyniku 2008 lokali, natomiast sprzedano (w sensie umów deweloperskich i przedwstępnych) 2080 mieszkań.


kliknij, aby powiększyć


Skorygowana EBITDA mieszkaniowa (o przeszacowanie NI, Zysk brutto NI, odpisy na gruntach) wyniosła w ciągu ostatnich 4 kwartałów 138 mln zł. Przy zakładanym koszcie kapitału na poziomie 8 proc. dostaniemy z wyceny wartością rezydualną wartość części mieszkaniowej na poziomie ok. 1,7 mld zł. Odejmując od sumy:
- szacowanej wartości pracujących nieruchomości inwestycyjnych (wartość dla wyższego field)
- bilansowej wartości niepracujących nieruchomości inwestycyjnych (koszt historyczny)
- wartości dochodowej części mieszkaniowej
- gotówki
Całkowite zadłużenie (a nie tylko finansowe i wynikające z płatności za Sky Tower) dostaniemy wartość wewnętrzną na poziomie 1,68 mld zł wobec kapitalizacji na poziomie 1,23 mld zł.


kliknij, aby powiększyć


Wygląda na to, że rynek przykłada spore dyskonto. Z pewnością można się zastanawiać ile czasu jeszcze potrwa hossa na rynku mieszkaniowym i jak duże będzie spowolnienie po wzroście stóp procentowych, ale LC Corp w opinii paru biur maklerskich wyróżniał się efektywnością. Jeśli policzyć wskaźniki efektywności jako sprzedaż kwartalną w stosunku do średniej oferty w kwartale dostaniemy w ostatnim kwartale wskaźnik na poziomie 22 proc., a kwartał wcześniej 19 proc. co oznacza, że wyprzedaż oferty trwałaby ok. 5 kwartałów. Ten poziom nie jest zbyt wysoki, ale dla Robyga ten wskaźnik wynosi 30 proc. (nieco ponad 3 kwartały) a dla Dom Development 25 proc. (4 kwartały). Osobiście tej efektywności nie widzę, choć mimo wszystko wydaje się dość tania ze względu na potencjał wysokich dywidend w następnych latach.


kliknij, aby powiększyć>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
oligas PREMIUM
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 6 stycznia 2018 19:28:06 przy kursie: 2,74 zł
Podziękowania za analizę, wykonana po mistrzowsku jak skoki Kamila Stocha w TCS 2018:) Jednak po lekturze ROBYG prezentuje się dla mnie ciekawiej i obstawiam iż, pomimo, że OFE sprzedadzą akcje to jednak spółka pozostanie na GPW (GS nie będzie mieć więcej niż 70% akcji po wezwaniu, nie będzie wyciskania).

oligas
oligas PREMIUM
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 22 czerwca 2018 23:09:09 przy kursie: 2,47 zł
Zamknięcie rachunków powierniczych jak dla mnie może mocno zamieszać na rynku mieszkań. Deweloperzy będą musieli finansować się zewnętrznie, nie będą mogli korzystać etapowo ze środków klientów. Finansowanie zewnętrzne kosztuje, więc istnieje ryzyko, że spadną marże. Ponadto nie wszyscy deweloperzy dostaną finansowanie na budowę. Mniejszym oraz z ograniczonym kapitałem, zadłużonym będzie ciężko, teraz już nie dziwi mnie przecena deweloperów., zwłaszcza tych w/w.


oligas
oligas PREMIUM
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 22 czerwca 2018 23:11:47 przy kursie: 2,47 zł
Zapomniałem dodać, że suma sumarum jeśli nastąpi przez to ograniczenie konkurencji, a także mocniejsi gracze przełożą koszty finansowania na klientów w postaci podwyżek cen to ich wyceny mogą wzrosnąć:)

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 474
Wysłane: 25 czerwca 2018 18:23:40 przy kursie: 2,33 zł
LCCORP - analiza techniczna

Wykres notowań LCC wygląda źle. Mamy na nim w pełni ukształtowaną formację RGR, mamy też formację kontynuacji trendu spadkowego. Skoro kierunek jest wytyczony, warto spojrzeć w dół wykresu, by ocenić potencjalny zasięg spadków.
Zarówno pomiar wysokości formacji RGR jak i formacji flagi wskazują na poziom 2,18 zł jako docelowy. To właśnie tam część graczy może zaangażować się po stronie popytu w nadziei na odreagowanie. Kolejne wsparcie plasuje się nieco niżej, na poziomie 2,07 zł.

Na wskaźnikach obowiązują sygnały sprzedaży, AD sygnalizuje ucieczkę kapitału z waloru. Siła trendu spadkowego jest umiarkowana.

kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 25 czerwca 2018 18:27

bankrucik
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 789
Wysłane: 7 października 2018 22:18:42 przy kursie: 2,48 zł
startują z nowym projektem w Katowicach,
www.katowice.pro/lc-corp-planu...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

teraz również na twitter.com

Hans666
Dołączył: 2014-07-15
Wpisów: 10
Wysłane: 15 października 2018 18:34:24 przy kursie: 2,58 zł
biznes.pap.pl/pl/news/listings...

W lipcu objęli po 2,70 teraz cena to 0,50 a info dopiero teraz , czy wcześniej była jakaś informacja na ten temat ??

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 454
Wysłane: 19 listopada 2018 17:43:27 przy kursie: 2,55 zł
Po roku spółka zreflektowała się, że powiązania z LC nie wpływają dobrze na wizerunek

Cytat:
Akcjonariusze LC Corp na najbliższym walnym pochylą się nad kwestią rebrandingu. Jak podaje spółka, zmiana nazwy odnoszącej się do jej byłego właściciela to jedyny sposób na zerwanie z błędną obiegową opinią dot. powiązań kapitałowych.


www.stockwatch.pl/wiadomosci/l...

orekki
Dołączył: 2012-08-12
Wpisów: 325
Wysłane: 19 listopada 2018 18:31:45 przy kursie: 2,55 zł
Nie tylko na wizerunek, bo nawet post wyżej jest link z pap.biznes gdzie jest napisane że LCCorp objęło akcje gnb. Taka sama nazwa, inna firma i łatwo się dać "oszukać" zmysłom ;)


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 454
Wysłane: 20 listopada 2018 01:46:24 przy kursie: 2,55 zł
Hola hola, wcześniejszy komunikat, na który się powołujesz, ma istotny defekt. Mówi o spółce LC Corp (w domyśle - deweloper). Tymczasem prawdziwa i pełna nazwa spółki, która objęła akcje GNB to LC Corp B.V., czyli spółka zarejestrowana w Holandi, "blisko związana Leszkiem Czarneckim". To dwie różne firmy!
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...


orekki
Dołączył: 2012-08-12
Wpisów: 325
Wysłane: 20 listopada 2018 12:29:00 przy kursie: 2,49 zł
Właśnie o tym pisałem. Komunikat zmyla, bo nie jest dokładnie napisany. I dlatego zmiana nazwy firmy jest co najmniej pożądana.
Edytowany: 20 listopada 2018 12:30

cegielka
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 201
Wysłane: 19 czerwca 2019 05:25:05 przy kursie: 2,66 zł
13,06 zmiana nazwy na Develia.
Akcjonariusze LC Corp zdecydowali w czwartek o zmianie nazwy spółki na Develia - podała spółka w komunikacie. Nowa nazwa wejdzie w życie po rejestracji zmiany statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy.
www.bankier.pl/wiadomosc/LC-Co...

Mamy O.27 zł dywidendy + bardzo dobrą koniunkturę w branży przekładajłcą się na świetne wyniki LCC,.
Mamy także do 15 sierpnia przyrzeczenie sprzedaży 2 biurowców za blisko 500 mln zł tj. 113 mln€ (komunikat z 14.04).
www.bankier.pl/wiadomosc/LC-Co...

Kluczowy opór to 2.70 do 2.75.
LCC to trochę zapomniana Spółka {jak i cały sektor nieruchomości_.Spółka może być ciekawa dla PPK, jeden z najhojniejszych dywidendowych średniaków.
Edytowany: 19 czerwca 2019 05:40

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
15 16 17 18 19 20 21

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,482 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d