pixelg
BOGDANKA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

5 6 7 8 9 10 11 12 13

BOGDANKA [LWB]

AKTUALNY KURS: 21,05 zł (-3,22%) 27-01-2021 13:37
DeTomaso-IS
0
Dołączył: 2010-09-21
Wpisów: 139
Wysłane: 22 lipca 2016 22:58:59 przy kursie: 53,50 zł
podziękował redakcji za bardzo przydatną AT, sam kresek bym tak ładnie nie namalował;)
wiadomosci.stockwatch.pl/anali...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 31 lipca 2016 08:37:04 przy kursie: 54,50 zł
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Cytat:
W związku z procesem pozyskiwania inwestorów kapitałowych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach ("KHW") ("Inwestycja"), Zarząd Enea SA ("Enea", "Spółka") informuje, iż Spółka rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi inwestorami dotyczące możliwości realizacji potencjalnej Inwestycji oraz jej potencjalnych parametrów.

Na obecnym etapie rozmów nie można przedstawić skali potencjalnego zaangażowania poszczególnych inwestorów (w tym Spółki) w Inwestycję, ani też dalszych parametrów Inwestycji, co będzie przedmiotem rozmów.

:)

DeTomaso-IS
0
Dołączył: 2010-09-21
Wpisów: 139
Wysłane: 31 lipca 2016 11:02:11 przy kursie: 54,50 zł
No tak.
Że Enea zaangażuje się w ten projekt było wiadome od dawna.
Tylko to nie oznacza automatycznie, że Enea będzie działać na szkodę Bogdanki.


krewa
krewa PREMIUM
256
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 523
Wysłane: 14 grudnia 2017 20:15:38 przy kursie: 70,20 zł
BOGDANKA - analiza techniczna na życzenie


Od końca sierpnia na walorach Bogdanki trwa korekta wcześniejszej fali wzrostowej. W pobliżu poziomu 66 zł podaż i popyt stoczyli walkę, wynik której miał przesądzić o średnioterminowych perspektywach waloru. Strona kupująca walczyła o utrzymanie poziomu zniesienia 61,8 proc. poprzedzających wzrostów i z tej potyczki wyszła obronną ręką. Skutkiem tego jest próba wyprowadzenia kolejnej fali wzrostowej.
Na razie kupującym udało się pokonać opór na poziomie 69,40 zł długim popytowym korpusem i ten poziom, zgodnie z zasadą zmiany biegunów, pełnić teraz będzie rolę wsparcia. Kolejne dwie podażowe świece nie powinny martwić graczy - towarzyszy im mizerny wolumen. Sądząc po średniej wielkośi transakcji, ledwo przekraczającej 1 tys zł, to drobni inwestorzy realizują szybkie zyski z wybicia.
O dalszych losach notowań zadecyduje zachowanie kursu względem wsparcia na poziomie 69,40 zł - jeżeli podaży nie uda się go złamać, powinniśmy być świadkami podejścia pod linię spadków, biegnącą obecnie na poziomie 76,60 zł.
Wskaźniki techniczne nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do mozliwego kierunku poruszania się cen - znajdują sie bowiem one na pograniczu poziomów, zachowanie względem których może wygenerować zarówno sygnał kupna jak i sprzedaży. Linia MACD dotarła do poziomu równowagi, którego przecięcie od dołu wygeneruje zalecenie kupna, natomiast odbicie i zakręcenie w dół rozpocznie kolejny impuls spadkowy. Podobnie wygląda sytuacja z odczytem RSI, który nie przekroczył jeszcze 60 pkt i porusza się w strefie typowej dla trendu spadkowego.
Najbliższe wsparcia to wspomniane 69,40 zł, następnie 66,80 oraz 66 zł. Najbliższy opór to 73,73 zł.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 23 stycznia 2018 07:22:48 przy kursie: 67,80 zł
Węgiel drugiej kategorii – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 3kw. 2017 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po dobrym pierwszym półroczu 2017r. w trzecim kwartale GK LW Bogdanka S.A. (LWB) odnotowała r/r regres wyników na każdym poziomie rachunku zysków i strat przy jednoczesnym pogorszeniu rentowności. Skonsolidowane przychody spadły o 13%, zysk brutto na sprzedaży o 26% (marża brutto wyniosła 18,5 wobec 21,8% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 33% (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu były mniejsze o 14%), zysk operacyjny o 24% (wyhamowanie spadku to efekt wykazania na działalności pozostałej niewielkich przychodów netto wobec blisko 8 mln zł kosztów netto przed rokiem), zysk brutto o 25% (zbliżone r/r finansowe koszty netto), a po uwzględnieniu księgowań podatkowych zysk netto o 30% (wyższa r/r efektywna stopa podatkowa).

Jednocześnie w ujęciu narastającym za 9m zmiany wynikowe Grupy, za sprawą dokonań z pierwszego półrocza, prezentowały się r/r dużo lepiej od opisanych wyżej kwartalnych. Skonsolidowane przychody spadły jedynie o 1%, a na kolejnych poziomach wynikowych zaraportowano wyższe zyski – w przypadku wyniku brutto na sprzedaży o 18%, wyniku netto na sprzedaży o 26%, wyniku operacyjnego o 24%, wyniku brutto o 23% i wyniku netto o 20%.

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanych okresach sprawozdawczych przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Warto przy tym odnotować, że zaraportowanie przez Grupę wyniki za 3kw. okazały się również miejscami sporo niższe od konsensusu rynkowego. W przypadku przychodów o 4%, zysku operacyjnego o 13%, a zysku netto o 20%.

Główny wpływ na pogorszenie wyników Grupy w 3kw. 2017r. miała wyraźnie niższa sprzedaż węgla w ujęciu ilościowym – spadek r/r o 13,7%. Niższe r/r było również wydobycie i produkcja netto. Z kolei pod względem uzysku osiągnięto podobny poziom co przed rokiem, aczkolwiek odnotowano spory spadek względem wcześniejszego okresu sprawozdawczego (wykres poniżej).


kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie obserwowane od jakiegoś czasu odwrócenie tendencji cenowych na rynku węgla ma póki co dość ograniczone przełożenie na ceny węgla dostarczanego do energetyki zawodowej (rysunek poniżej). Dodatkowo należy przy tym zauważyć, że zarówno sama działalność Grupy jak również rynek energetyki zawodowej (główny odbiorca dla LWB) charakteryzuje się znacznym poziomem stabilizacji (nie ma tu aż tak znacznych wahań wynikających z koniunktury gospodarczej jak chociażby w przypadku JSW).


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się z perspektywy ostatnich lat, jak również w najbliższą przyszłość wedle nakreślonej strategii rozwoju Grupy, trudno oczekiwać tu jakiś większych zmian. Produkcja Grupy od kilku lat oscyluje w okolicy 9 mln ton i niezależnie od obranego wariantu rozwoju tak pozostanie (LWB ma względnie stabilny udział w rynku węgla energetycznego i kamiennego – odpowiednio 17,7% i 14,3%, a także udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej -25%). Wobec stabilnego poziomu produkcji oraz stonowanego przełożenia rynkowych notowań węgla na ceny jego sprzedaży do energetyki zawodowej, głównym obszarem rzutującym na efektywność funkcjonowania LWB i osiąganą rentowność są koszty, które jak dotąd potrafiono trzymać w ryzach.

Z punktu widzenia tendencji wynikowych i efektywnościowych LWB w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że słabsze wyniki 3kw. wpłynęły na zatrzymanie obserwowanej ostatnio poprawy. Jednocześnie zarówno pod względem wielkości wynikowych jak i podstawowych miar rentowności bieżące poziomy nieco odstają od tych sprzed załamania, jakie miało miejsce niespełna 2 lata temu.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście najbliższych okresów sprawozdawczych można stwierdzić, że uwarunkowania rynkowe pozostają dla LWB generalnie korzystne, aczkolwiek jak zauważono już wcześniej trudno tu mówić o takiej zależności i dynamice jak w przypadku węgla koksującego i JSW (LWB wydobywa węgiel kamienny i energetyczny). Jako że Zarząd podtrzymuje plan produkcji i sprzedaży węgla w 2017r. na poziomie ok 9 mln ton, oznacza to, że niższy wynik z 3kw będzie musiał być odrobiony w ostatnim kwartale roku obrotowego. Dodatkowo in plus na wynik operacyjny i końcowy tego kwartału powinno wpłynąć rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze dot. deputatów węglowych (większość pracowników zdecydowała się na wypłatę jednorazowego ekwiwalentu w wysokości 10 tys. zł; wpływ tego zdarzenia szacowany jest na 110 mln zł). Z drugiej jednak strony coraz bardziej daje o sobie znać presja na wzrost wynagrodzeń (a w okresie narastającym za 9m wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w LWB nawet nieznacznie spadły w ujęciu r/r). Warto również odnotować, że mimo realizowanych inwestycji (wykonanie nowych wyrobisk i modernizacja istniejących, utrzymanie parku maszynowego, pozyskanie nowych koncesji – Ostrów OG Ludwin, i inne) Grupa zamierza pozostać spółką dywidendową (na ten cel ma być rekomendowane do 50% zysku netto ze sprawozdania jednostkowego).

Dodatkowo na wyniki LWB w perspektywie kolejnego okresu sprawozdawczego powinno wpłynąć planowane odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, którego spółka dokonała w 2015r. Szacunkowe przełożenie na wynik EBIT to ok. 500-530 mln zł, a na wynik netto o ok. 400-430 mln zł. Zarząd spółki stwierdził, iż w chwili obecnej nie występują już przesłanki, które stały u podstaw odpisu w 2015r. O ich ustaniu w ocenie zarządu świadczy m.in. obserwowany na rynku wzrost cen węgla kamiennego, zmniejszenie podaży węgla ze strony krajowych producentów oraz przyjęty do realizacji przez spółkę scenariusz elastycznego rozwoju zakładający produkcję węgla na poziomie ok. 9,2 mln ton.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych LWB za 3kw., to w ujęciu r/r odnotowano tu spore pogorszenie na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano 11,8 mln zł dopływu gotówki wobec 112,9 mln zł przed rokiem (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). Na pogorszenie to solidarnie złożyły się wszystkie trzy obszary funkcjonalne rachunku przepływów. W ramach działalności operacyjnej wygenerowano r/r mniej gotówki (151 wobec 195 mln zł; niższe r/r okazały się przy tym zarówno nadwyżka finansowa netto – 121 wobec 139 mln zł, jak i EBITDA – 134 wobec 152 mln zł), a w ramach działalności inwestycyjnej i finansowej odnotowano wyższe r/r wydatki netto – odpowiednio 104 wobec 78 mln zł (głównie o charakterze rozwojowym – środki trwałe i wartości niematerialne), oraz 35 wobec 4 mln zł (głównie ze względu na wypłaconą dywidendę).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) LWB utrzymała spadkową tendencję w zakresie salda ogólnego (w ramach wartości ujemnych), w tym również operacyjnego. W odniesieniu do tego ostatniego z jednej strony należy odnotować, że nadal cechuje się dobrą jakością (o jego wartości stanowi niemal w pełni nadwyżka finansowa netto), lecz z drugiej jest ostatnio niewystarczające względem inwestycyjnych i finansowych wydatków netto Grupy.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Od strony wskaźnikowej sytuacja LWB utrzymuje się ostatnio na stabilnym i zarazem bezpiecznym poziomie. Grupa posiada rezerwy w zakresie płynności finansowej (nadwyżka kapitału obrotowego netto i wysoki poziom pokrycia zobowiązań krótkoterminowych przepływami operacyjnymi), umiarkowany poziom zadłużenia (35% aktywów ogółem) i bardzo dobrą ocenę zdolności jego obsługi (dług netto/EBIT lub EBITDA na poziomie 0,1). Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest również serwisowy rating wskazujący na koniec rozpatrywanego, jak i poprzedniego, okresu na poziom BBB+.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/bogdanka...

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa uległa zwiększeniu o 1%, czemu po stronie aktywów odpowiadał wzrost wartości składników trwałych o 1% (głównie środków trwałych) i składników obrotowych o 4% (głównie zapasów i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów wzrost kapitału własnego i zobowiązań ogółem o 1% (zadłużenie krótkoterminowe zwiększyło się o 13%, a długoterminowe zmniejszyło o 9% – przejście obligacji z części długo- do krótkoterminowej; zadłużenie oprocentowane nie uległo przy tym większym zmianom i na koniec okresu stanowiło 26% zadłużenia ogółem).

Zmiany te nie miały zarazem istotnego przełożenia na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł), której obraz pozostaje generalnie korzystny – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w dużym stopniu własnymi, przy jednoczesnej wspomnianej już wcześniej nadwyżce kapitału obrotowego nad bieżącymi potrzebami w tym zakresie.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Warto przy tym zauważyć, że blisko 40% zadłużenia Grupy stanowią rezerwy, w tym głównie rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych (w szczególności dot. deputatów węglowych). Jak zaznaczono już wcześniej w perspektywie kolejnego okresu sprawozdawczego powinny zajść na tym polu spore zmiany w związku z wypłatą pracownikom jednorazowych rekompensat.

Ocena sytuacji rynkowej
Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty wskazują na dość znaczny rozstrzał wycen w ramach poszczególnych grup metod. Biorąc pod uwagę bieżący zaunalizowany wynik netto na bazie renty wieczystej przy koszcie kapitału 10% otrzymujemy wycenę na poziomie ok 60 zł, a więc nieco poniżej notowań rynkowych. Ewentualny potencjał wzrostowy mógłby wynikać ze wzrostu korelacji cen węgla sprzedawanego do energetyki z cenami rynkowymi, ale czy w obecnej sytuacji własnościowej LWB (właścicielem jest jednocześnie główny odbiorca) do tego dojdzie trudno wyrokować. Generalnie z racji dużo bardziej stabilnych wewnętrznych uwarunkowań działalności jak i rynkowych, zmiany wyceny LWB powinny charakteryzować się istotnie mniejszą dynamiką aniżeli ma to miejsce w przypadku JSW.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/bogdanka... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/bogdanka...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

le rom
16
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 080
Wysłane: 30 maja 2019 10:49:34 przy kursie: 36,95 zł
angry3 LWB - wykopana z pamięci

Tu worek jest dziurawy? Dochodzi nadto konkurencja, sposób koncesjonowania złóż i anty-sentyment do węgla ogólnie.
Dywidenda obiecana 0,75 zł powala inwestorów i kurs zarazem.
Dyć kurs akcji zmierza poniżej 30 zł i to niezależnie od wykazywanych aktualnie wyników. Jako spółka córka ENEI (66%) - nie ma wzięcia u poważnych inwestorów i nawet OFE-Fundów.
Paradoksalnie kapitalizacja rynkowa teoretycznie najlepszej spółki węglowej w Polsce najprawdopodobniej obniży się poniżej 1 mld zł. Krajowy węgiel energetyczny jest beeee. Ale gdy go nie ma, import z konieczności !! Weglokoks !! - i obcy jest cacccy.
Otóż i ten paradoks - z poziomem dywidendy.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 29 czerwca 2019 22:53:41 przy kursie: 35,60 zł
Czarne złoto wychodzi z mody, ale daje zarabiać - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Bogdanki za I kw. 2019 roku kalendarzowego


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć


Przychody Bogdanki są bardzo stabilne, chociaż warto zwrócić uwagę, że w 1 kwartale 2019 są one wyraźnie wyższe niż w poprzednich okresach. Spółka dostarcza jeden główny produkt, czyli węgiel energetyczny dla tradycyjnych elektrowni, który dostarcza 99 proc. przychodów.
Klientami są czołowe polskie grupy energetyczne, bazujące na tradycyjnej energetyce węglowej. Kluczowym klientem jest grupa Enea, która dodatkowo od 2015 roku jest właścicielem strategicznego pakietu akcji Bogdanki. Produkcja wydobywcza Bogdanki jest od dłuższego czasu stabilna (ok. 8,5-9 mln ton węgla rocznie).

Na wykresie powyżej widać wysokie skoki marży na koniec 2015 i 2017 roku. Są one związane z odpisem (w 2015) i jego późniejszym odwróceniem (w 2017) z z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na kwotę około 600 mln zł .
Z tego powodu wskaźniki wyliczone o wartości kosztów i wyniki finansowe zaczerpnięte bezpośrednio ze sprawozdania finansowego są zaniżone w 2015 roku i zawyżone w 2017. Fioletowa linia przedstawia rentowność na poziomie zysku EBITDA po wyeliminowaniu powyższych odpisów.
W 1 kwartale 2019 Bogdanka odnotowała rekordowe przychody (35,6 proc. więcej niż w 1 kwartale 2018), na co złożyło się o 20 proc. wyższa sprzedaż węgla oraz dodatkowo rosnące ceny jego sprzedaży. Bogdanka wydobyła i sprzedała prawie 2,4 mln ton węgla, czyli wyraźnie więcej niż średnia z wcześniejszych okresów (2,25 mln kwartalnie w latach 2017 i 2018). 1 kwartał 2018, będący punktem odniesienia dla 1 kwartału 2019, był dla kopalni wyjątkowo słaby - sprzedała ona odbiorcom tylko 1.967 tys. ton węgla.


kliknij, aby powiększyć

Warto również przyjrzeć się bliżej kwestii cen sprzedaży. Najpopularniejszym miernikiem cen są ceny ARA, czyli ceny węgla, którego odbiór ma nastąpić w zespole portów Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia. W przypadku polskich kopalń może to być jednak mylące, bo nasze kopalnie w umowach z elektrowniami stosują właśnie formuły cenowe. Dobrze widać to na powyższym wykresie.
Od dłuższego czasu cena węgla ARA spadała (i spadała dalej również do końca 2 kwartału 2019), ale cena węgla energetycznego w Polsce w tym czasie rosła. W przypadku Bogdanki sprzedaż następuje po tej drugiej cenie i średnia cena sprzedaży węgla w 1 kwartale 2019 wyraźnie rosła.


kliknij, aby powiększyć

Wyniki finansowe Bogdanki za 1 kwartał 2019 są bardzo dobre. Spółka zarobiła na czysto 110 mln zł, podczas gdy w całym 2018 zysk wyniósł 54 mln zł. W porównaniu do 1 kwartału 2018 zysk brutto wzrósł o 362 proc., a zysk netto o 374 proc. Głównym czynnikiem wzrostu był oczywiście wzrost przychodów, ale warto też zwrócić na dyscyplinę kosztową. Koszty w ujęciu rodzajowym (2019Q w porównaniu do 2018Q1) spadły o 2 proc. r/r. Spadała zarówno amortyzacja (-4 proc.), zużycie materiałów i energii (-8 proc.) oraz wynagrodzenia (-6,5 proc.). Rosły z kolei wydatki na usługi obce (+11 proc.).

Zaskoczeniem może być spadek wydatków na wynagrodzenia, ale wyjaśnienie jest proste. W 2018, w 1 kwartale nastąpiła wypłata premii. W 2019 wypłaty z tego tytułu miały po prostu niższe wartości. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że dobre wyniki w 2019 będą skutkowały wypłatą dodatkowych premii dla pracowników w kolejnych okresach, jak to często bywa w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa i związki zawodowe.

Wyniki 1 kwartału 2019 zostały wsparte rozwiązaniem rezerwy na roszczenia ZUS w kwocie 22 mln zł (zdarzenie jednorazowe).


kliknij, aby powiększyć

Patrząc na przepływy operacyjne sytuacja Bogdanki wygląda bardzo dobrze. Za ostatnie 12 miesięcy spółka wygenerowała 867 mln zł gotówki z działalności operacyjnej (z czego amortyzacja to 412 mln zł). Specyfika działalności kopalni jest jednak taka, że prowadzenie wydobycia wymaga jednoczesnego prowadzenia prac przygotowawczych, które są klasyfikowane jako wydatki inwestycyjne. Bogdanka przez ostatnie 12 miesięcy wydała na inwestycje 894 mln zł, z czego istotna część jest związana z prowadzeniem wydobycia w już istniejących złożach. Poza tym Bogdanka inwestuje w przygotowanie nowych złóż do wydobycia oraz poprawę efektywności działania.


kliknij, aby powiększyć

Bilans wygląda bardzo stabilnie. Warto odnotować 2 duże zmiany - spadek wartości na koniec 2015 roku i ich wzrost na koniec 2017 - tu widzimy efekt wspominanych już wcześniej odpisów i ich odwrócenia po 2 latach. Po stronie aktywów skutkowało to spadkiem majątku trwałego, po stronie pasywów skutkiem był spadek kapitału własnego.
Drugą kwestią jest spłata w 2018 roku 300 mln zł zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji. W tej chwili Bogdanka praktycznie nie korzysta z finansowania kapitałem obcym.

Podsumowanie

Bogdanka zanotowała bardzo dobry kwartał - 110 mln zł zysku kwartalnie to bardzo dobry wynik. Wysokie wydobycie w ostatnim kwartale optymistycznie nastraja na przyszłość. Patrząc na możliwości zbytu produkowanego węgla Bogdanka jest w bardzo dobrej sytuacji:
- jej koszty produkcji są i zapewne dalej będą niższe niż koszty kopalni na Śląsku, które również produkują węgiel energetyczny
- rosnący import węgla z Rosji pokazuje, że polski przemysł węglowy nie jest w stanie dostarczać wymaganej przez energetykę ilości surowca
Jednocześnie, mimo zapowiedzi polityków, trudno sobie wyobrazić jakieś drastyczne zmniejszenie zużycia węgle przez najbliższe 10-15 lat. W takich warunkach wygląda na to, że w kwestii produkcji Bogdankę będą ograniczać jedynie możliwości techniczne. Warto jednak pamiętać, że kopalnia prowadzi prace mające na celu uruchomienie kolejnych złóż.

Pozostaje oczywiście kwestia cen sprzedaży, ale ostatni rok pokazuje, że ceny światowe i krajowe nie są ze sobą zbyt skorelowane. Warto dodać, że wzrost cen krajowych był również kontynuowany w kwietniu 2019, podczas gdy cena węgla ARA przez ostatni kwartał cały czas spadała.

Warto zwrócić uwagę na niskie zadłużenie spółki i potencjalną zdolność kredytową. Nie jest to niestety aż tak dobra informacja dla akcjonariuszy, jakby się wydawało, bo oznacza ona ryzyko zaangażowania spółki w projekty, których rentowność jest mocno wątpliwa. W kontrolowanej przez Skarb Państwa branży energetycznej potrzeby kapitałowe są ogromne.


kliknij, aby powiększyć

W otoczeniu spółki trwają cały czas zabiegi Praire Mining, spółki, która chce uruchomić w okolicach Lublina kopalnię "Jan Karski", która miałaby również korzystać z lubelskich złóż węgla. Bogdanka obecnie jest jedyną kopalnią na tym obszarze. Wydaje się jednak, że bariery administracyjne, które musiałoby pokonać Praire, aby uruchomić wydobycie mogą się okazać nie do sforsowania. Nie można też wykluczać jakiegoś rozwiązania polubownego (np. sprzedaż koncesji Bogdance), co pozwoliłoby zakończyć projekt Praire Mining z twarzą.

W długim terminie popyt na akcje Bogdanki będzie coraz bardziej ograniczony - coraz więcej instytucji finansowych w swoich politykach inwestycyjnych wyklucza inwestowanie w biznesy oparte na węglu. Czynią tak już nawet niektóre polskie instytucje (zwykle z zagranicznym kapitałem). W długim terminie może to być problem dla problem dla notowań spółki z uwagi na ograniczenie popytu, obrotów i ewentualną zmianę przynależności do indeksów.

Bogdanka podtrzymuje swoją politykę dywidendową, czyli wypłacanie akcjonariuszom 50 proc. zysku. Za 2018 rok będzie to 0,75 zł na akcję (stopa dywidendy 2,2 proc.). Spółka bardzo dobrze się prezentuje pod względem wskaźnika cena/zysk (8,6). Bardzo dobre wyniki 1 kwartału 2019 pozwalają liczyć na jego dalszą poprawę. Notowania akcji Bogdanki od kilku miesięcy są jednak w trendzie spadkowym. Spółka zdecydowanie potrzebuje jakiegoś wyraźnego impulsu, żeby odwrócić ten niekorzystny trend.


>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 2 lipca 2019 11:42

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 10 października 2019 10:02:38 przy kursie: 34,40 zł
Po dwóch kwartałach zysk netto już 197mln, kapitalizacja 1.1 mld i dalej topnieje. Zadłużenie kredytowe dalej zerowe. Nic tylko płacić dalej sowite dywidendy.

Rynek jednak widzi przyszłość i pewnie spowolnienie na świecie zaniżą ceny surowców. Do tego jest ryzyko polityczne, zawsze mogą ich przymusić do różnych ciekawych inwestycji...

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 113
Wysłane: 12 grudnia 2019 09:47:36 przy kursie: 37,80 zł
gdy cena spada musi wzrosnąć efektywność :)

https://stooq.pl/n/?f=1327600

cyt: "Operujący na ścianie 4/II/385 w polu Bogdanka oddział G-1 23 października wydobył aż 33 612 ton węgla, przy postępie dobowym ponad 28,3 m. Wydobycie prowadzone było na czterech zmianach, przy czasie pracy struga wynoszącym niespełna 24 godziny. Tym samym oddział G-1 pobił poprzedni dobowy rekord ustanowiony 31 lipca br. przez oddział G-4, który wyniósł 25 413 ton urobku" - czytamy w komunikacie.

Pozostaje czekać na stabilizację cen surowca.

Wiem, wiem, węgiel to już przeszłość. Nawet wycena pokazuje, że nikt już na bogdankę nie stawia.
Edytowany: 12 grudnia 2019 09:48

krewa
krewa PREMIUM
256
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 523
Wysłane: 29 stycznia 2020 10:13:11 przy kursie: 31,40 zł
BOGDANKA - analiza techniczna na życzenie


Uderzające podobieństwo zaznaczonych formacji liniowych nie zapowiada niczego dobrego. Średnie skierowane w dół, na wskaźnikach technicznych obowiązują zalecenia sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Jeżeli przeniesiemy się na wykres w interwale tygodniowym, to możemy zobaczyć, że wchodzimy w kolejną falę impulsu. Reasumując - perspektywy negatywne.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


le rom
16
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 080
Wysłane: 13 lutego 2020 10:44:07 przy kursie: 25,50 zł
angry3
LWB - tu realizuje się poważna gra psychologiczna

Dziś kurs akcji poniżej 30 zł - dochodzi do 25 zł, ustabilizuje się być może na jakieś 27 zł a kapitalizacja osiągnęła historyczny dołek MC=0,88 mld zł. Wiemy, że na budowę kopalni wyłożono ok. 2,5 mld zł, i aktywa własne wynoszą dziś 2,5 mld zł. Rynek płaci dokładnie 35% nakładów.
Akcjonariat LWB to prawie 90% ENEA i fundusze a nieco ponad 10% drobnica. ( w tym ENA ma pakiet kontrolny 66%) i ten ostatni szczegół jest grą psychologiczną.
Wiadomo, że są dywagacje wokół Ostrołęki C, ale są też fakty, że Sasin blokuje import węgla ze Wschodu.
Tu mamy arcy-wymowny moment gry psychologicznej, gdzie fundamenty się nie liczą.
Wiadomo, że gra taka trwać może tylko do zmiany pogody.
Wystarczy, że zadeklarują 30% zysku na dywidendę a antypatia zamieni się w sympatię.

Edytowany: 13 lutego 2020 10:51

Vox
94
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 502
Wysłane: 13 lutego 2020 11:05:50 przy kursie: 25,50 zł
Bogdanka leci ze strachu, ze rzad w swojej krotkowzrocznosci wyborczej,
zrobi psikusa.

np. "polaczy z PGG" albo inna bzdure. To że SP ma drobnych akcjonariuszy głęboko gdzieś,
wiadomo nie od dziś

Jesli ktos nie pamięta jak tutaj potraktowano drobnych:
tvn24bis.pl/surowce,78/enea-ni...
www.lw.com.pl/pl,2,aktualnosci...

oszustwo państwowe, by kupić w wezwaniu taniej.
Edytowany: 13 lutego 2020 11:19

igen
igen PREMIUM
20
Dołączył: 2013-03-15
Wpisów: 140
Wysłane: 13 lutego 2020 11:40:11 przy kursie: 25,50 zł
Voksiu, cytujesz artykuły z '15 roku...
"Trochę" inny rząd, "trochę" inne okoliczności dot. węgla....

Vox
94
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 502
Wysłane: 13 lutego 2020 11:54:17 przy kursie: 25,50 zł
czysto technicznie - RSI dzienny na poziomie 14. skrajne wyprzedanie.
odbicie się należy jak psu buda, być może nawet do ~30zł.
Edytowany: 13 lutego 2020 11:54

Vox
94
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 502
Wysłane: 17 lutego 2020 09:48:19 przy kursie: 26,00 zł
No i mamy sygnał kupna hello1

Vox
94
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 502
Wysłane: 18 lutego 2020 09:19:05 przy kursie: 25,35 zł
zielone światło na inwestycję bloku na zgazowany węgiel w Bogdance
www.wnp.pl/energetyka/enea-moz...

Vox
94
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 502
Wysłane: 19 lutego 2020 09:04:07 przy kursie: 21,45 zł
No i niestety polityka wygrała - Bogdanka została zmuszona do drastycznego zmniejszenia wydobycia, Enea będzie brała najprawdopodobniej węgiel ze Śląska zamiast z Bogdanki (z PGG?)

www.wnp.pl/gornictwo/bogdanka-...

Przy stałych kosztach (pracownicy) zmniejszony o 25% wolumen oznacza straty finansowe, prawdopodobnie do końca roku 2020.
Edytowany: 19 lutego 2020 09:04

Amphibious
0
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 447
Wysłane: 19 lutego 2020 13:16:42 przy kursie: 21,45 zł
Jak to napisał jakiś czas temu Krewa ....,, Reasumując - perspektywy negatywne. ,, :)
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

Vox
94
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 502
Wysłane: 19 lutego 2020 13:33:13 przy kursie: 21,45 zł
z moich wyliczeń utrzymanie wydobycia na poziomie 75% to 52 mln straty netto kwartalnie.
ciekawe czy pójdą zwolnienia grupowe i jaki będzie koszt odpraw.

bo to że sytuacja potrwa, jest więcej niż pewne. Ktoś podjął decyzję polityczną aby Enea brała np. od PGG a nie od Bogdanki. Zapewne PGG daje więcej głosów w wyborach prezydenckich king

Amphibious
0
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 447
Wysłane: 19 lutego 2020 13:41:49 przy kursie: 21,45 zł
Ale skąd informacja że Enea będzie brała węgiel z PGG ? Leżą hałdy węgla , zima łagodna ,każda sprawna firma w takiej sytuacji powinna ograniczyć produkcję , wydaje się logiczne . Nie ma sentymaentu teraz do węgla więc rynek na wszytko co z tym zwiążane reaguje histerycznie . Może cena węgla za jakiś czas wzrośnie na rynkach , dojdą rekordowe upały i będzie odwrotna sytuacja .
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,334 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +150,26% +30 052,73 zł 50 052,73 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d