pixelg
ENTER - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

ENTER [ENT]

AKTUALNY KURS: 36,40 zł (+0,28%) 28-01-2021 15:40
brutalp
brutalp PREMIUM
1
Dołączył: 2011-01-01
Wpisów: 77
Wysłane: 25 września 2019 17:41:36 przy kursie: 33,50 zł
Na żadnym rynku nie współpracowaliśmy z biurem podróży Thomas Cook — mówi „Rzeczpospolitej" dyrektor generalny tej spółki Grzegorz Polaniecki. - Upadłość tak dużego podmiotu spowoduje zmiany na światowym rynku turystycznym. Część turystów przejmą nasi zagraniczni partnerzy, dlatego uważamy, że dla nas także będzie to szansa na rozwój. Widzimy też zapotrzebowanie na dodatkowe loty, które mają pomóc w powrocie turystów z wakacji.

www.rp.pl/Lotnictwo/309249924-...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
130
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 437
Wysłane: 18 grudnia 2019 23:59:04 przy kursie: 44,40 zł
Czy leci z nami MSR? – omówienie sprawozdania finansowego Enter Air po 3 kw. 2019 r.


Spółka pokazała naprawdę fajne wyniki – Enter rośnie i nie traci marży. Wciąż mamy dobre otoczenie, czyli relatywnie tanie paliwo i niskie stopy procentowe. Problem w tym, że na pierwszy rzut oka ciężko zobaczyć prawdziwy obraz wyników, do czego przyczyniły się obowiązkowe zmiany zasad rachunkowości, a sam zarząd spółki chwali się nieistniejącym wzrostem…

Trzeci, czyli wakacyjny kwartał to okres żniw w biznesie czarterowym. Przychody spółki wyniosły 710,5 mln zł i były o 24 proc. wyższe r/r. Te pochodzące ze sprzedaży usług lotniczych zamknęły się kwotą 689,4 mln zł (wzrost o 24 proc. r/r), natomiast obrót pokładowy wyniósł 21,1 mln zł (wzrost o 20 proc.) r/r.


kliknij, aby powiększyć


Skoro już wspomniałem o obrotach towarami na pokładzie, to widać że w tym kwartale niespodziewanie spadła marża handlowa. O ile w ciągu dwóch pierwszych kwartałów obserwowaliśmy wzrost rentowności, tak teraz nastąpił istotny spadek – z poziomu 22,1 proc. do 17,7 proc. (23,3 proc. kwartał wcześniej). W efekcie zysk na działalności handlowej zamknął się kwotą 3,7 mln zł względem 3,9 mln zł przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


To jednak tylko działalność dodatkowa, a podstawą biznesu są przeloty i tutaj zaczynają się schody. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje MSSF 16, zamiast MSR 17 – leasing. W nowym standardzie wszystkie umowy leasingowe (także leasing operacyjny, czyli najem długoterminowy) traktowane są jako leasing finansowy, co ma niebagatelne znaczenie dla spółek posiadających aktywa w dzierżawie. Do końca 2018 r. takie aktywa nie ujawniały się w bilansie, natomiast w kosztach mieliśmy stałe kwoty w walucie umowy, odkładane co kwartał na usługach obcych. W nowym standardzie spółka zobowiązana jest w aktywach rozpoznać prawo do użytkowania, którego wartość wyznacza się na podstawie wartości przyszłych opłat leasingowych zdyskontowanych do wartości bieżącej. Skoro pojawia się jakieś aktywo, musi się pojawić i pasywo - w bilansie mamy też ujawnienie zobowiązania z tytułu leasingu.

Za to w rachunku zysków i strat pojawiają się dwa obciążenia zamiast jednego – są nimi amortyzacja prawa do użytkowania (koszt operacyjny ujawniany przez spółkę w koszcie własnym sprzedaży) oraz koszty odsetek w racie leasingowej. Suma poniesionych opłat i raportowanych kosztów jest taka sama w całym okresie umowy, ale różnie rozkłada się na poszczególne lata. Amortyzacja jest teoretycznie stała, więc część kapitałowa raty się nie zmienia, ale zmienia się wielkość zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania, bo z każdą ratą to zobowiązanie jest mniejsze – w efekcie część odsetkowa zmniejsza się w czasie. W początkowym okresie leasingu obciążenie dla rachunku wyników jest większe niż faktycznie płacona rata i raportowany koszt według MSR 17 i odwrotnie – pod koniec leasingu koszty w rachunku wyników są mniejsze niż faktycznie płacona rata.

Najważniejsze jednak, że raporty i wyniki za okresy przed 1 stycznia 2019 r. nie zostały dostosowane do nowego standardu (MSSF 16 na to pozwala), w związku z czym wyniki nie są porównywalne.

Największą rozbieżność wyniku pomiędzy standardami otrzymamy na poziomie EBITDA – w starym MSR 17 koszty leasingu operacyjnego obciążały linię usług obcych, w związku z czym do pewnego stopnia EBITDA była estymatorem przepływów, ale tylko do pewnego stopnia. W obecnym standardzie mamy jak wspomniałem amortyzację, która jest z EBITDA wyłączana i odsetki, które są prezentowane poniżej EBIT- inaczej mówiąc w obecnym EBITDA koszty leasingu operacyjnego nie są ujęte

Enter Air posiada 14 samolotów w leasingu operacyjnym, a to ponad połowa floty – zgodnie z listem do akcjonariuszy w raporcie rocznym na ten rok zakontraktowano przeloty dla 25 maszyn. Jasnym jest, że w takim przypadku nikt nie może patrzeć i oceniać EBITDA bo porównujemy rzeczy nieporównywalne i nie ma to żadnego sensu – ani fizycznego, ani ekonomicznego. Nie przeszkadza to jednak zarządowi spółki chwalić się wzrostem EBITDA w komunikatach prasowych. Ba, podaje nawet wartości EBITDA skorygowanej uwiarygodniając ten parametr. Jeśli ktoś myśli, że skorygowano go o wpływ MSSF 16 to się grubo myli. Tak się po prostu nie robi, bo wprowadza się inwestorów w błąd…

Znacznie mniejszą rozbieżność wyników uzyskamy na poziomie zysku brutto na sprzedaży i zysku operacyjnego – tam uwzględniona jest amortyzacja prawa do użytkowania, stanowiąca większość raty leasingowej. Najmniejszą rozbieżność mamy dopiero na poziomie zysku brutto, bo uwzględniane są także odsetki od leasingu, ale nadal dane nie są do końca porównywalne, bo w starej metodzie mieliśmy stałe obciążenie (z dokładnością do zmiany kursu walutowego, gdyż zobowiązanie leasingowe jest walutowe), natomiast w nowej jest zmienne, a poziom obciążenia zależy od umiejscowienia momentu czasowego w okresie trwania leasingu.

Jak wspomniałem wyżej zobowiązania leasingowe zaciągane są w walutach obcych, więc pojawia się ryzyko kursowe. Ono jest do pewnego stopnia neutralizowane naturalnie, bo spółka większość przychodów osiąga w walutach, ale nie zabezpiecza to w pełni przepływów pieniężnych (faktyczne wpływy gotówki są narażone na ryzyko kursowe), a ponadto daje dużą ekspozycję bilansową. O ile koszty/zyski ze zrealizowanych różnic kursowych są materialne i oddają faktyczny wynik okresu, to już koszty/zyski wynikające z przeszacowania zobowiązań leasingowych należy uznać po pierwsze za niegotówkowe, a po drugie za niepowtarzalne. Oczywiście będą okresy kiedy z tytułu różnic kursowych pojawią się zyski lub straty, ale ciężko oczekiwać aby kierunek kursu walutowego był cały czas jeden. W związku z powyższym z estymacji powtarzalnego wyniku należy wyłączyć niezrealizowane różnice kursowe. Dopiero taki parametr finansowy pozwala ocenić rzeczywisty efekt działalności spółki w okresie.

Nie zmienia to jednak faktu, że możemy „badać” przynajmniej udział 2 ważnych pozycji w przychodach, a mianowicie kosztów materiałów i energii (głównie paliwo lotnicze) oraz kosztów wynagrodzeń. Choć obroty spółki wzrosły w III kw. o 24 proc. to nie przełożyło się to zupełnie na wzrost kosztów materiałów i energii gdzie mamy stały poziom. Prawdopodobnie związane jest to ze znacznie tańszym paliwem lotniczym. W związku z powyższym naturalnie spadł udział wspomnianych kosztów w przychodach. Koszty wynagrodzeń wzrosły r/r o 21 proc., więc dynamika zwyżki jest nieco niższa niż sprzedaży, co oczywiście należy ocenić pozytywnie.

kliknij, aby powiększyć


Raportowany zysk brutto wyniósł w III kw. 70,4 mln zł i był o 11,2 mln zł niższy niż przed rokiem, ale na taki stan rzeczy wpłynęły wspomniane wcześniej różnice kursowe od zobowiązań leasingowych. Po ich wyłączeniu mamy 134 mln zł skorygowanego zysku brutto, co oznacza zwyżkę o 79 proc. r/r. Rentowność na tym poziomie (po korekcie) wyniosła 18,9 proc. w porównaniu do 13,1 proc. przed rokiem. W ujęciu stricte księgowym jest znacznie lepiej.


kliknij, aby powiększyć


Z reguły w analizach szukamy potwierdzenia raportowanego wyniku przepływami operacyjnymi, ale znów przez MSSF 16 nie można tak do sprawy podejść. W przepływach operacyjnych amortyzacja prawa do użytkowania jest wyłączana, natomiast w przepływach finansowych pojawiają się wypływy rat finansowych z tytułu leasingu. Do sprawy trzeba zatem podejść inaczej. Uznałem, że zasadnym jest badać przepływy operacyjne pomniejszone o odsetki i raty leasingu operacyjnego. Aby taki efekt uzyskać wyłączyłem z działalności finansowej ruch na kredytach, czyli ich spłaty i ich zaciągnięcie, oraz dywidendy. Po dodaniu takiego skorygowanego przepływu do przepływu operacyjnego otrzymujemy nadwyżkę gotówki, którą spółka może przeznaczyć na spłatę kredytów lub inwestycje, czy w przyszłości na dywidendę. Taki skorygowany przepływ operacyjno-finansowy wyniósł w III kw. 90,8 mln zł i był wyższy od raportowanego przed rokiem o 38,7 mln zł, czyli 74 proc.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać kwoty nadwyżki gotówkowej są znacznie niższe od raportowanych wyników na poziomie zysku brutto, co do pewnego stopnia nie może dziwić, gdyż w przepływie mamy wszak zapłacony podatek, czego oczywiście nie ma w zysku brutto. Dodatkowo przy dużej dynamice wzrostu przychodów naturalnym jest chłonięcie gotówki przez kapitał obrotowy. Osobiście nie widzę tutaj powodów do niepokoju. Tych można się ewentualnie doszukiwać gdzie indziej.

W ciągu ostatnich 4 kwartałów Enter Air wygenerował 185,7 mln zł środków pieniężnych (mówimy o tej wolnej sumie), co przy zadłużeniu finansowym netto na poziomie 1,08 mld zł może nie wydawać się wartością super komfortową – z podziału otrzymamy okres spłaty na poziomie 5,8 lat. Okresy leasingu (kredyty w długu netto są praktycznie nieistotne) są jednak stosunkowo długie – w ciągu najbliższego roku spółka musi zapłacić niecałe 94 mln zł, w ciągu kolejnych 4 lat średniorocznie 94 mln zł, natomiast po okresie 5 lat zostaje jeszcze 263 mln zł. Patrząc jednak na to, że obciążenie leasingowe jest praktycznie stałe dostaniemy prawdopodobnie co najmniej 2,5 roku. A zatem na spłatę zadłużenia jest 7,5 roku. Co więcej, skonstruowany przeze mnie wskaźnik zawiera już spłatę rat leasingu operacyjnego. Można się zatem zgodzić z zarządem, że sytuacja finansowa spółki jest bezpieczna.

Niewiadome są tak naprawdę dwie. Pierwsza i mniej istotna to 2 Boeingi 737-8 Max, które pozostają w leasingu, ale nie mogą latać. W ostatnich dniach amerykański producent poinformował, że od stycznia wstrzymuje produkcję tego typu samolotów: investors.boeing.com/investors...
W związku z tym komunikatem szybkie uzyskanie certyfikacji wydaje się mało prawdopodobne. Być może Enter Air żeby wypełnić podpisane już umowy będzie musiał wynająć maszyny od innych operatorów, co może nie pozostać bez wpływu na marżę (amortyzacja obecnych maszyn w tej chwili nie jest duża i nie ma większego wpływu na wyniki), bo popyt na usługi lotnicze cały czas jest rosnący, więc ceny po tym komunikacie mogą wzrosnąć.

Drugi i ważniejszy czynnik to ewentualne spowolnienie ruchu pasażerskiego. Na razie pomimo słabszego wzrostu gospodarczego wyniki są korzystne, ale przy tąpnięciu w gospodarce raczej taki stan rzeczy się nie utrzyma.

Skorygowany zysk brutto za ostatnie 4 kwartały wynosi 169 mln zł, co po obciążeniu fiskalnym daje nam kroczący powtarzalny wynik netto na poziomie 137 mln zł. Daje to wskaźnik C/Z na poziomie 5,7, czyli relatywnie niskim. Teoretycznie mamy wysoki potencjał wzrostu kursu, ale od teorii do praktyki jest bardzo długa droga. Droga usłana ewentualnymi zmianami w otoczeniu gospodarczym i zaufaniem do zarządu spółki. W tym kontekście emanowanie porównaniem EBITDA wypada słabo. Do tego wszystkiego dochodzi trochę aspektów rachunkowych, o których do tej pory nie wspominałem bo raczej nie odcisnęły znaczącego piętna na wynikach – spółka swoje maszyny wycenia (ich wartość rezydualną), co wpływa na amortyzację i w związku z tym wyniki. Rynek takich ruchów nie lubi.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 19 grudnia 2019 10:45

brutalp
brutalp PREMIUM
1
Dołączył: 2011-01-01
Wpisów: 77
Wysłane: 19 grudnia 2019 17:06:00 przy kursie: 44,30 zł
Ciekawa analiza, dziękuję :)

Jeśli chodzi o ceny paliwa, to ryzyko zmiany cen jest po stronie biur podróży, które płacą Enter Air opłatę za miejsce + dopłatę za paliwo. Oczywiście wysokie ceny paliwa mogą w długim terminie doprowadzić do podwyżek cen wakacji, co może wpłynąć na spadek popytu na loty czarterowe.


MrBlue2
34
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 343
Wysłane: 22 stycznia 2020 23:14:42 przy kursie: 52,60 zł
Polska czarterowa linia lotnicza.

Wysokie choć chwiejne zyski. Ładny trend wzrostowy.

Należy pamiętać o zagrożeniach.
-katastrofa lotnicza, zamach terrorystyczny, wzrost cen paliw.


Spółka dość krótko notowana na GWP od 2016. 3-krotnie płaciła dywidendy co nie jest regułą.

Spółka stawia na rozwój co sprawia, że ma bardzo wysoki poziom zadłużenia 0,80.

Co przy niekorzystnych uwarunkowaniach może być niebezpieczne.

Analityk Fundamentalny
66
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 531
Wysłane: 23 stycznia 2020 09:25:23 przy kursie: 50,60 zł
MrBlue2 - myślę,, że w tym króciutkim podsumowaniu trafiłeś w sedno :)
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

optimafinanse
1
Dołączył: 2016-08-03
Wpisów: 108
Wysłane: 26 marca 2020 23:13:53 przy kursie: 18,05 zł
Czy Waszym zdaniem można interpretować wskaźnik AD (ACCUMULATION/DISTRIBUTION LINE (AD)) przy tej spółce obecnie, że bardzo dużo osób, zostało z akcjami po cenach dużo wyższych niż obecne? Żeby Pytanie nie było bez sensu ;) to chodzi mi o tych inwestorów inwestujących od grudnia 2019? Think Think

olesh
0
Dołączył: 2020-02-16
Wpisów: 11
Wysłane: 30 marca 2020 19:09:36 przy kursie: 16,95 zł
Jestem ciekaw jak swoją przyszłość upatruje Enter. Jeszcze niedawno pisali o tym że są nad kreską i zwiększonych obrotach, obecnie pomagają czarterować Polaków z programu "lot-do-domu".

Cytat:
Pasazer.com: Czyli obecnie koronawirus w Enter Air nie uderza?
Grzegorz Polaniecki: Jedynie krótkoterminowo mamy zawirowanie związane ograniczeniami w lataniu. Mamy dosyć elastyczny model biznesowy oparty w większości o koszty zmienne oraz olbrzymie doświadczenie w lataniu ad hoc i realizacji planów z niewielkim wyprzedzeniem czasowym. Mamy teraz akcję zwożenia Polaków do kraju, która przebiega bardzo sprawnie. Latamy też za granicą dla naszych kontrahentów. Nie panikujemy. Jesteśmy w stanie się dopasować bardzo szybko do nowych warunków. My tego biznesu nie tracimy łatwo, tak jak często nasza konkurencja. Trudno ocenić jak rozwinie się sytuacja, ale konkurencja może to odczuć bardziej od nas.

Pasazer.com: Jeśli kryzys się jednak pogłębi, to jakich działań i decyzji oczekiwałby Pan od polskich władz w celu ograniczenia negatywnego wpływu koronawirusa na branżę lotniczą i turystyczną?

Grzegorz Polaniecki: W zasadzie tylko jednego: niedyskryminacji, czyli równego traktowania i wsparcia. Do tej pory wszyscy, poza ULC, nas ograniczają lub co najmniej pomijają. Różne polskie instytucje i firmy państwowe starają się nas tępić, zabierać nam sloty, utrudniać operacje w portach. Chciałbym, żeby nas traktowali poważnie, normalnie, równo, tak samo jak inne linie. Chciałbym, żeby władze doceniały, to co rzeczywiście robimy dla gospodarki i ile podatków płacimy. Płacimy więcej podatków niż reszta branży, a jesteśmy traktowani najgorzej.


Żródło

Obecnie pozyskali w leasingu, kolejny 24 samolot. Źrodło

Moim zdaniem bardzo odważna ryzykowna decyzja. Wydaje mi się że rynek trochę nie docenia możliwości tej spółki. A właściwie przecenia wpływ wirusa na jej kondycję.
Edytowany: 30 marca 2020 19:10

brutalp
brutalp PREMIUM
1
Dołączył: 2011-01-01
Wpisów: 77
Wysłane: 30 marca 2020 20:05:05 przy kursie: 16,95 zł
Zastanawiam się czy po prostu umowa na leasing samolotu nie została podpisana kilka miesięcy temu i teraz po prostu nie mogli się z niej wycofać nie płacąc kar za to...

optimafinanse
1
Dołączył: 2016-08-03
Wpisów: 108
Wysłane: 30 marca 2020 21:58:07 przy kursie: 16,95 zł
Ja myślę, że jeśli pojawi się problem z płynnością to pierwsze co zrobią to wakacje od raty leasingowej. Pewnie ich harmonogramy spłat też są ustalane zgodnie z sezonem.


brutalp
brutalp PREMIUM
1
Dołączył: 2011-01-01
Wpisów: 77
Wysłane: 30 marca 2020 22:26:05 przy kursie: 16,95 zł
Pytanie czy będą mogli wziąć wakacje kredytowe. Leasingodawcami nie są polskie banki, a międzynarodowe podmioty np. SASOF IV (A2) AVIATION IRELAND czy Wells Fargo Trust Company, N.A. (podmioty z ich sprawozdania finansowego).


olesh
0
Dołączył: 2020-02-16
Wpisów: 11
Wysłane: 30 marca 2020 22:47:45 przy kursie: 16,95 zł
Raczej biorą pod uwagę możliwość gorszego scenariusza.

Z ostatniego raportu:

Cytat:
Zarząd Spółki współpracuje z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu środków na czas kryzysu. Wykonywane rejsy są na bieżąco przedpłacane zgodnie z kontraktami.

Aktualnie sytuacja finansowa Grupy nadal jest stabilna, a Zarząd Emitenta nie dostrzega zagrożenia dla terminowego wywiązywania się przez Grupę z wymagalnych zobowiązań.

Źródło:


Należ pamiętać że Enter Air ma 49% Chair Air, to daje im jakieś pole do manewrów.

Cytat:
Chair Airlines to nowa szwajcarska marka działająca dotychczas jako Germania Flug AG, której partnerem strategicznym i udziałowcem posiadającym 49% akcji jest Enter Air.

Ogólnie pierwszy lepszy link

Padre Ricco
Padre Ricco PREMIUM
6
Dołączył: 2010-01-05
Wpisów: 41
Wysłane: 16 czerwca 2020 02:03:44 przy kursie: 30,30 zł
Miałbym prośbę do anty_teresa
W swojej grudniowej analizie (w której doskonale opisałeś wpływ MSSF 16, za co serdecznie dziękuję hello1) napisałeś, że "Można się zatem zgodzić z zarządem, że sytuacja finansowa spółki jest bezpieczna.". Czy mógłbym Cię prosić o rewizję tego stwierdzenia, przy założeniu, że wakacje 2020 mogą być dla spółki baaardzo nieudane? Wydaje mi się, że nawet jeśli Polacy będą wyjeżdżać gdzieś na wakacje, to raczej w kraju i raczej nie transportem lotniczym. To może zmniejszyć wpływy Q2 i Q3 o 60-80%, 90%? Jestem ciekaw jak to może wpłynąć na długoterminową perspektywę rozwoju spółki i przede wszystkim krótkoterminową perspektywę utrzymania płynności.
Będę wdzięczny za choćby kilkuzdaniową analizę.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
130
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 437
Wysłane: 16 czerwca 2020 08:34:15 przy kursie: 30,30 zł
@Padre
Tam istotna jest także druga część mojego wpisu:

Cytat:
Można się zatem zgodzić z zarządem, że sytuacja finansowa spółki jest bezpieczna.

Niewiadome są tak naprawdę dwie.
.....
Drugi i ważniejszy czynnik to ewentualne spowolnienie ruchu pasażerskiego. Na razie pomimo słabszego wzrostu gospodarczego wyniki są korzystne, ale przy tąpnięciu w gospodarce raczej taki stan rzeczy się nie utrzyma.


Obecna sytuacja jest nadzwyczajna i oczywiście wpływa na postrzeganie Enter Air. Bez żadnych ruchów płynność spółki byłaby zagrożona, ale spółka podjęła pewne czynności. W raporcie rocznym czytamy, że:

Cytat:
Pandemia COVID-19 wywarła znaczny wpływ na działalność Grupy w roku 2020, w związku z tym Zarząd Enter Air zidentyfikował okoliczności, które mogą powodować ryzyko utraty płynności, jednakże Zarząd Enter Air stoi na stanowisku, iż nie jest z nim związana istotna niepewność, która może budzić znaczącą wątpliwość co do zdolności Grupy do kontynuacji działalności, nawet przy spełnieniu się negatywnych scenariuszy rynkowych
.
1. Już w marcu 2020 roku Grupa podjęła działania obniżające koszty stałe – m.in.:
a. za akceptacją pracowników obniżono wynagrodzenia,
b. renegocjowano warunki umów leasingowych w celu zawieszenia płatności rat leasingowych:
− 8 samolotów ma odroczone raty za kwiecień-czerwiec o trzy miesiące,
− 4 samoloty ma odroczone raty za kwiecień-czerwiec o trzy miesiące z opcją przesunięcia spłaty
na 12 miesięcy,
− 2 samoloty mają odroczone raty za kwiecień-czerwiec o 12 miesięcy,
− 1 samolot ma odroczone raty za kwiecień-czerwiec i rozłożone na 15 miesięcy,
− 2 samoloty mają odroczone raty za kwiecień-czerwiec i rozłożone na 4 lata,
− 2 samoloty mają odroczone raty za kwiecień-czerwiec i odroczone za 7 miesięcy,
− jeden samolot jest w formule PBH na 12 miesięcy,
− 1 samolot ma odroczone raty za kwiecień-czerwiec i rozłożone na 2021 rok,
− 3 samoloty mają odroczone raty za kwiecień-czerwiec i rozłożone na 24 miesiące,
c. renegocjowano umowy najmu powierzchni operacyjnej na lotniskach – uzyskano redukcję 50%
kosztów czynszu, co dało łączną kwotę oszczędności na poziomie 30 tys. zł miesięcznie.
d. wstrzymano inwestycje w sprzęt, modernizacje oraz zakupy,
e. zmieniono część umów kosztowych tak, by koszty były ponoszone tylko w przypadku wykonywania
operacji
f. zabezpieczono rejsy przy wykorzystaniu mechaników dostępnych w Enter Air Services, by nie było
konieczne korzystanie z usług innych podmiotów.
2. Grupa jest notowana na giełdzie – wraz z wejściem na giełdę w grudniu 2015 roku pozyskano ok. 100 mln zł dokapitalizowania z przeznaczeniem na zakup nowych samolotów. Znaczna część tych środków jest nadal dostępna w postaci depozytu na dostawy samolotów (PDP Boeing). W przypadku wystąpienia problemów z płynnością, Grupa planuje przesunąć dostawy samolotów od Boeinga o ponad 2 lata, w związku z czym otrzyma zwrot wpłaconych PDP, które w przypadku przesunięcia dostawy nie byłyby jeszcze wymagane (zgodnie z umową płacone są z 24 miesięcznym wyprzedzeniem).
3. Grupa Enter Air jest od początku działalności rentowna, dzięki czemu może liczyć na wsparcie banków i innych instytucji finansowych. Szereg banków takich jak PKO BP, Pekao SA, mBank, ING Bank oraz BNP, zaoferowało pozyskanie dodatkowych linii kredytowych ze wsparciem BGK. Limit takiej pomocy wynosi 250 mln zł, są to środki aż nadto wystarczające by zapewnić kontynuację działalności spółki.
4. Grupa rozpoczęła proces pozyskiwania wsparcia z PFR. Rozważane są dwa rodzaje wsparcia: płynnościowe,czyli pożyczka, a także pomoc publiczna, która może być umorzona w 75%. Enter Air może starać się o wsparcie w kwocie dochodzącej do ok. 400 mln zł, jeśli będzie taka potrzeba.
5. Enter Air jest znaczącym graczem na rynku polskim (obsługa ponad 40% rynku) oraz europejskim. Nie jest spodziewane całkowite załamanie się rynku turystycznego, touroperatorzy z którymi współpracuje Enter Airmają stabilną sytuację finansową i odpowiednie zasoby gotówki. Przy założeniu braku formalnych ograniczeń popyt w 2020 roku nie powinien się znacząco ograniczyć, ludzie na pewno będą chcieli polecieć na wakacje.

Szacuje się spiętrzenie wyjazdów w sierpniu i wrześniu. W ramach analizy dotyczącej kontynuowania działalności Zarząd wziął pod uwagę szereg scenariuszy rynkowych
jakie mogą wystąpić w związku z pandemią COVID-19. Analizowano scenariusze zakładające powrót do latania szybki, wolny oraz scenariusz zakładający, że do końca roku nie będzie latania. W każdym scenariuszu rozpatrzono możliwości dopasowywania skali zasobów, a tym samym skali kosztów stałych do skali działalności. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż Grupa posiada wystarczające środki własne oraz możliwości pozyskania środków dodatkowych by przetrwać w każdym scenariuszu. Model biznesowy pozwala na elastyczne dopasowanie się do warunków rynkowych.
Ponadto, według obecnej wiedzy na dzień złożenia sprawozdania, scenariusz najbardziej pesymistyczny nie będzie miał miejsca, gdyż większość krajów do których lata Enter Air ogłasza otwarcie swoich granic w ciągu kilku tygodni, a informacje z rynku potwierdzają istnienie popytu na latanie.


Patrząc na możliwości pozyskania środków można się z zarządem zgodzić - spółka powinna przetrwać obecne zawirowania. Oczywiście nieco zmienia się także perspektywa długoterminowa. Według mnie gospodarki nie wyjdą z kryzysu szybkim V, tylko czeka nas nieco dłuższy okres stagnacji. Jasnym jest, że w takim otoczeniu spółka będzie rosła wolniej niż przed COVIDEM.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
130
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 437
Wysłane: 4 sierpnia 2020 23:40:31 przy kursie: 24,00 zł
Terrain ahead! – omówienie sprawozdania finansowego Enter Air po I kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 04-08-2021 23:40:31.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 11867)>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 5 sierpnia 2020 11:20

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,213 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +152,20% +30 439,22 zł 50 439,22 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d