CCC - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8

CCC [CCC]

AKTUALNY KURS: 133,80 zł (+1,83%) 18-09-2019 11:58
Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 006
Wysłane: 9 listopada 2010 08:55:26 przy kursie: 63,95 zł
Sytuacja techniczna:

Uwaga! Treść tego wpisu jest dostępna tylko dla posiadaczy abonamentu.

Zamów abonament aby uzyskać natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 624)


arekf
Dołączył: 2010-12-07
Wpisów: 23
Wysłane: 10 maja 2011 09:45:39 przy kursie: 59,00 zł
6 mln straty za I kwartał a kurs się dobrze trzyma. Ktoś wie dlaczego ?

jacho
Dołączył: 2010-11-14
Wpisów: 19
Wysłane: 22 września 2011 20:48:29 przy kursie: 35,10 zł
eh ostatnie 15min giełdy i spadek ponad 10%.

czy mozna sprawdzić który z funduszy zrezygnował ?


Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 11 listopada 2011 13:09:41 przy kursie: 45,51 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2011 roku GK NG2 (GKNG2)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3kw 2011r GKNG2 zanotowała wyraźne pogorszenie wyników finansowych względem porównywalnego okresu roku poprzedniego, neutralizując tym samym pozytywny wydźwięk raportu za 1 półroczne b.r.:
- kwartalne przychody ze sprzedaży (w zdecydowanej większości z handlu detalicznego realizowanego w Polsce) spadły r/r o 9% (z ok. 268 do ok. 243 mln zł), przy czym znacznie większa redukcja kosztów własnych sprzedaży przełożyła się na blisko połowę mniejszy, bo 5%, spadek r/r kwartalnego zysku brutto na sprzedaży (z ok. 142 do 135 mln zł);
- mimo negatywnego wydźwięku, powyższe zmiany poskutkowały wzrostem r/r kwartalnej marży brutto na sprzedaży z ok. 53% w 3kw2010 do ok. 56% obecnie (w ujęciu narastającym za 4 kwartały marża brutto na sprzedaży wzrosła względem ostatniego okresu sprawozdawczego z ok. 54,5 do ok. 55,1%);
- niestety nie do końca udało się utrzymać w ryzach kosztów administracyjnych (koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży spadły r/r znacznie mniej aniżeli sprzedaż, tj. o 2%), co zaowocowało wyraźnym pogorszeniem na poziomie kwartalnego wyniku netto na sprzedaży, który zmniejszył się r/r z ok. 31 do ok. 26 mln zł, tj. o 17%;
- także w obszarze pozostałej działalności operacyjnej Grupa zanotowała niekorzystne zmiany – wynik netto z tej działalności podobnie jak przed rokiem był na ujemny ale tym razem, z uwagi na połowę mniejsze przychody, na znacznie wyższym poziomie (-2,9 wobec 0,06 mln zł); w efekcie kwartalny zysk operacyjny GKNG2 uległ zmniejszeniu z ok. 31 do ok. 23 mln zł, tj o 27%;
- w zakresie działalności finansowej Spółka zaraportowała właściwie identyczną jak przed rokiem stratę (-1,7 mln zł), w związku z czym tempo zmian wyniku na poziomie operacyjnym zostało zasadniczo utrzymane na pozostałych poziomach rachunku zysków – zysk brutto spadł z ok. 29,5 do ok. 21 mln zł, tj. o 28%, a zysk netto, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, z ok. 24 do ok. 17 mln zł, tj. o 29%.

Słabe wyniki GKNG2 w 3kw 2011r odbiły się negatywnie na większości wskaźników rentowności. Jedynie wspomniana wcześniej marża brutto na sprzedaży oraz rentowność netto sprzedaży uległy niewielkiej poprawie. Pozostałe wskaźniki zanotowały w ujęciu narastającym za 4 ostatnie kwartały regres w relacji do stanu na koniec czerwca rzędu ok. 0,5-2 pp.

Spółka co prawda nie podaje przyczyn gorszych wyników, w ogóle komentarz do raportu jest bardzo ubogi i ograniczony do minimum, ale wydaje się że za jedną z nich można uznać warunki pogodowe, które raczej nie zachęcały do zakupów cieplejszego obuwia jesienno-zimowego.

W przypadku sprawozdania z przepływów pieniężnych GKNG2 po dłuższym okresie stabilizacji (dodatnie przepływy operacyjne i ogólne) od trzech kwartałów mamy do czynienia z sytuacją w kratkę – albo Grupa generuje solidną gotówkę z działalności operacyjnej, która przekłada się na ogólne powiększenie zasobów gotówkowych, albo występuje sytuacja o 180st odwrotna. 3kw2011r dotyczył akurat drugiego z wyżej przedstawionych wariantów:
- księgowy wynik finansowy powiększony o amortyzację i inne mniejsze wpływy został bardzo mocno obciążony niekorzystnymi zmianami w zakresie operacyjnego kapitału obrotowego (wzrost zapasów o ok. 73,4 mln zł i należności handlowych o ok. 10,5 mln zł okazał się łącznie zdecydowanie większy aniżeli zaciągnięte zobowiązania handlowe, które przyrosły o jedyne 6,7 mln zł), co przełożyło się na odpływ z tytułu prowadzonej przez GKNG2 działalności operacyjnej ok. 44,5 mln zł gotówki;
- ujemne saldo z działalności inwestycyjnej (-22,9 mln zł) można postrzegać pozytywnie, gdyż w decydującej mierze wiązało się z rozwojem Spółki (zdecydowana przewaga wydatków na środki trwałe i wartości niematerialne nad wpływami z ich sprzedaży); co istotne warto zauważyć, że Grupę cechuje w tym względzie reprodukcja rozszerzona – wydatki inwestycyjne netto na te aktywa są znacznie większe od ich bieżącej amortyzacji;
- przepływy z działalności finansowej były jedynym dopływem gotówki dla GKNG2 w 3kw 2011r i wiązały się ze wzrostem oprocentowanego zadłużenia bankowego.
Reasumując, w analizowanym okresie, głównie za sprawą niekorzystnych zmian w zakresie operacyjnego kapitału obrotowego, GKNG2 zanotowała na poziomie ogólnym odpływ gotówki rzędu 44,4 mln zł.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 3 kw 2011 roku sytuację finansową GKNG2 można ocenić nadal jako korzystną, przy czym dostrzec można pewne zagrożenia:
- aktywa Grupy są finansowane w połowie kapitałami własnymi i obcymi, jednakże przy stosunkowo wysokim udziale generujących koszty finansowe zobowiązań bankowych (ok. 66% zobowiązań ogółem);
- jest zachowana prawidłowa struktura finansowa – majątek trwały jest finansowany kapitałami długoterminowymi;
- majątek obrotowy spółki na koniec września 2011 roku ponad dwukrotnie przewyższał zobowiązania bieżące – bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wyniósł 2,39, ale pomniejszony o zapasy wskaźnik szybki płynności był już znacznie poniżej poziomu równowagi i wyniósł jedynie 0,56; sytuacja taka jest co prawda dość typowa dla spółek handlowych, ale z drugiej strony może budzić pewne obawy (tym bardziej że wskaźnik szybki jeszcze na koniec 2010r był nieco powyżej 1);
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe) po systematycznym cokwartalnym osuwaniu się znalazł się na poziomie nieco poniżej zera, co oznacza, że roczna gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej nie pozwala Spółce na spłatę choćby złotówki zadłużenia krótkoterminowego; sytuacji takiej na pewno do korzystnych zaliczyć nie można;
- kapitał obrotowy netto utrzymuje się co prawda od wielu kwartałów na poziomie wartości dodatnich ale o blisko 100 dni rozjeżdża się z potrzebami spółki w tym zakresie (cykl obrotu kapitału obrotowego netto wynosi 92 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 194 dni) i zmusza do korzystania z oprocentowanych zewnętrznych źródeł dodatkowego finansowania;
- analizowany okres jest kolejnym z rzędu, kiedy zauważalnie rosną dwie podstawowe w przypadku GKNG2 składowe cyklu konwersji gotówki (cyklu środków pieniężnych) – cykl rotacji zapasów (wydłużenie względem poprzedniego kwartału z 219 do 255 dni) oraz okres spłaty zobowiązań handlowych (wydłużenie względem poprzedniego kwartału z 83 do 90 dni) – powodując jego wydłużenie o 29 dni względem poprzedniego kwartału.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

Jeśli chodzi o zmiany w zakresie bilansu to warto odnotować, że suma bilansowa wzrosła kw/kw o 7%, co po stronie aktywów wynikało z 6% wzrostu majątku trwałego (głównie środki trwałe) i 8% wzrostu majątku obrotowego (głównie za sprawą zapasów i należności), a po stronie pasywów złożył się na to 5% wzrost kapitałów własnych i 9% wzrost zobowiązań (głównie za sprawą 41% wzrostu zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów bankowych).

Reasumując, od strony zadłużenia i płynności GKNG2, jak na spółkę handlową, prezentuje się nadal dość bezpiecznie, co przy utrzymującej się na względnie stabilnym i wysokim poziomie rentowności działania skutkuje utrzymaniem bardzo korzystnego ratingu w serwisie (AAA).

Ocena sytuacji rynkowej
Wszystkie automatyczne wyceny w serwisie wskazują na spore przewartościowanie akcji GKNG2 na GPW w Warszawie, co pewno w znacznym stopniu jest efektem kiepskich wyników finansowych pokazanych przez Grupę w raporcie za 3kw b.r.. Poprzez ostatnie komunikaty Spółka stara się zatrzeć niekorzystny obraz sytuacji ujętej w tym raporcie wskazując na istotny (ponad 10%) wzrost sprzedaży w październiku oraz zapowiadając rekordowe wyniki w 4kw b.r. (zysk netto za cały 2011r powinien być 20% wyższy niż za 2010), rozwój sieci sprzedaży oraz wzrost r/r zysku netto w 2012r o 25%, przy wzroście sprzedaży o 15-20%. O ile przypuszczenia co do wyników za 4kw z dużym prawdopodobieństwem się potwierdzą (jakby nie było Zarząd opiera się już na danych z połowy tego okresu a zimniejsze dni w końcu nadejdą przyczyniając się do skorzystania z oferty produktowej Spółki), to co do prognoz na 2012r podchodziłbym raczej z rezerwą z uwagi na wiele niewiadomych co do przyszłej koniunktury gospodarczej i kursów walutowych (spółka większość oferty produktowej importuje).
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

buldi
buldi PREMIUM
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 7 marca 2013 08:59:02 przy kursie: 74,00 zł
Wątek prawie zapomniany, a tymczasem technicznie znów robi się tu ciekawie.
Akcje CCC znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym.
Krótkoterminowo od prawie dwóch miesięcy kurs znajdował się w korekcie w kształcie flagi, która prawdopodobnie wczoraj dobiegła końca. Do potwierdzenia tego i kontynuacji trendu wyższego rzędu, pozostało jeszcze wyjść poza wykreśloną strefę loalnych oporów.
Wsparciem powinna być wybita linia flagi.


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 7 marca 2013 09:00

trendfollowerpl
Dołączył: 2010-08-05
Wpisów: 97
Wysłane: 9 maja 2013 14:56:57 przy kursie: 73,39 zł
zaskakująco spokojna sesja jak na najgorsze wyniki kwartalne w historii spółki.
EPS: -1,03 PLN
"This is ten percent luck, twenty percent skill
Fifteen percent concentrated power of will
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!"

Fort Minor
Remember The Name

SimonS
Dołączył: 2011-10-31
Wpisów: 65
Wysłane: 9 maja 2013 19:06:41 przy kursie: 73,39 zł
Ciągle się mówi, że "zmiana sezonów" została przesunięta z marca na kwiecień, więc chyba nikt - co widać po reakcji rynku - nie spodziewał się dobrych wyników po 1Q.

Cytat:
"Nie wycofujemy się z tego. Myślę, że obecnie wyszliśmy już na plus, a po kwietniu byliśmy blisko breakeven point. W przypadku przychodów możliwy jest około 30-proc. wzrost w całym roku" - poinformował Nowjalis.

www.stockwatch.pl/przeglad-pra...
Edytowany: 9 maja 2013 19:07

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 2 września 2013 16:41:34 przy kursie: 102,20 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC (GKCCC) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 1 PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Warunki pogodowe okazały się tym razem dużo łaskawsze, wobec czego, po słabym raporcie za pierwsze trzy miesiące bieżącego roku, w 2kw GK CCC zaraportowała znacznie lepsze wyniki finansowe w ujęciu r/r. W obszarze działalności podstawowej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 29%, zysk brutto na sprzedaży o blisko 35-proc. (wyższa marża – 54,8 wobec 52,6), a zysk netto na sprzedaży o 46% (ogólne koszty administracyjne wzrosły w tempie ok. 30%). Na dalsze zmiany pozycji wynikowych pewien wpływ miały koszty netto w zakresie pozostałej działalności operacyjnej (wzrost r/r o ok. 70%, ) oraz w zakresie działalności finansowej (spadek r/r o ok. 40%). W rezultacie na poziomie wyniku operacyjnego tempo progresji zysku wyhamowało w ujęciu r/r do 45%, by na poziomie wyniku brutto przyspieszyć do 51%, a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, na poziomie wyniku netto, wskazać poprawę o 62%. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).


O przychodach Grupy w analizowanym kwartale tradycyjnie decydował segment detaliczny (ok. 96% udział w sprzedaży), w ramach którego odnotowano r/r poprawę zarówno w odniesieniu do placówek krajowych (ok. 83% udziału) jak i zagranicznych (ok. 17% udziału) – odpowiednio o 15 i 92% w przypadku drugiego kwartału oraz o 3 i 74% w przypadku całego półrocza. Poprawie wyników sprzedażowych towarzyszyły spore zmiany w zakresie sieci sprzedaży. Mimo iż pod względem ogólnej liczby placówek sytuacja prezentuje się podobnie jak przed rokiem (704 wobec 709), to istotne zmiany odnotowano w zakresie ich struktury, co z pewnością pozytywnie przełożyło się na wspomnianą już wcześniej wyższą marżę brutto. O blisko 24-proc. (do 631) wzrosła r/r liczba salonów firmowych CCC (w Polsce +37, w Czechach +9, na Słowacji +18 oraz na Węgrzech +30), przy jednoczesnym zmniejszeniu o 41% (do 113) salonów BOTI (-77), o 29% (do 25) salonów QUAZI/Lasocki (-10) oraz o 14% (do 73) punktów franczyzowych (-12), przy czym w odniesieniu do tych ostatnich spadek dotyczył wyłącznie rynku polskiego. Jednocześnie ogólna powierzchnia sprzedażowa placówek Grupy wzrosła r/r o 18% w przypadku salonów własnych (+5,8 – do 154,4 tys. m2 – dla krajowych i +24,4 – do 43,6 tys. m2 – dla zagranicznych) oraz o 14% (do w przypadku punktów franczyzowych (-6,2 – do 6,2 tys. m2 – dla krajowych i +8,3 – do 11,3 tys. m2 – dla zagranicznych).

Poza wskazanymi wyżej zmianami w zakresie liczby placówek zagranicznych oraz odpowiadającej im powierzchni sprzedażowej, o coraz bardziej wyrazistym rozszerzaniu działalności GKCCC poza granice Polski, świadczy również fakt utworzenia w ostatnim czasie przyczółków w Austrii, Turcji, Słowenii, Chorwacji oraz Niemczech (dotychczas zagraniczne salony firmowe Grupy były otwierane w Czechach oraz na Słowacji i Węgrzech, a placówki franczyzowe w Rosji, Rumunii, Kazachstanie, oraz na Łotwie i Ukrainie).

Plany Zarządu GKCCC w zakresie rozwoju sieci sprzedaży mówią o wzroście powierzchni handlowej w latach 2013-2015 o co najmniej 130 tys. m2, z czego w sklepach własnych o co najmniej 96 tys. m2, a w placówkach franczyzowych o ponad 34 tys. m2.

Z punktu widzenia tendencji rozwojowych GKCCC w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) mamy pewne przełamanie dotychczasowego niezbyt korzystnego trendu – pierwszy od dłuższego czasu wzrost poszczególnych wskaźników rentowności. Kontynuacja tej poprawy w dużym stopniu będzie jednak zależna od trwałości i szybkości zapoczątkowanego ostatnio ożywienia gospodarczego w Europie, w tym zwłaszcza w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowią główny obszar działania GKCCC.


Podobnie jak w przypadku rachunku zysków i strat GKCCC, tak również sytuację w zakresie jej kwartalnego sprawozdania z przepływów pieniężnych można ocenić pozytywnie. Grupa wykazała dużo wyższe niż przed rokiem dodatnie saldo przepływów na poziomie ogólnym (64 wobec 31 mln zł), które było efektem nadwyżki gotówki wypracowanej na działalności operacyjnej (96 mln zł, z czego 77 mln zł stanowiła nadwyżka finansowa netto) nad wydatkami netto w obszarze działalności inwestycyjnej (ok. 9 mln zł) i finansowej (ok. 23 mln zł). Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na poprawę, i tak już względnie pozytywnego, dotychczasowego obrazu sytuacji Grupy w zakresie ogólnego salda gotówkowego i jego struktury w ujęciu narastającym za 12 miesięcy (wykres poniżej, jednostka – tys. zł).


Ocena sytuacji finansowej
W zakresie sytuacji finansowej GKCCC mamy generalnie do czynienia z utrzymaniem dotychczasowego, korzystnego, stanu rzeczy, choć wydaje się, że jej serwisowy rating na poziomie AAA jest nieco na wyrost. Głównym zastrzeżeniem, jakie można mieć do finansów Grupy, jest utrzymujące się permanentnie niedopasowanie kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb. Niedobór ten jest uzupełniany zadłużeniem oprocentowanym, którego rozmiary są dość istotne (na koniec czerwca b.r. było to ok. 30% sumy bilansowej i 60% ogółu zobowiązań) wpływając in minus na wyniki finansowe.

W odniesieniu do sytuacji bilansowej w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała 7-proc. wzrost sumy bilansowej, co w przypadku aktywów wiązało się z 1-proc. wzrostem aktywów trwałych oraz 12-proc. aktywów obrotowych (głównie w zakresie środków pieniężnych i należności), a w odniesieniu do pasywów z 2-proc. zwiększeniem kapitału własnego i 13-proc. wzrostem zadłużenia (wzrost dotyczył składników nieoprocentowanych i towarzyszył mu jednoczesny spadek o 6% długu oprocentowanego, głównie krótkoterminowego). Jednocześnie utrzymano względną równowagę finansowania aktywów między kapitałem własnym i obcym oraz bezpieczną strukturę kapitałowo-majątkową, czyli pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują na solidne przewartościowanie akcji CCC na GPW, co jest efektem generalnie niezbyt udanych ostatnio wyników (z wyłączeniem ostatniego okresu sprawozdawczego) przy jednoczesnej (niebezpodstawnej) wierze rynku ich w powrót na wcześniejszą ścieżkę wzrostu.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

ojciec-hossy
Dołączył: 2010-03-10
Wpisów: 83
Wysłane: 2 listopada 2013 16:03:15 przy kursie: 130,00 zł
dziś byłem klientem sklepu CCC oraz sklepu Lasocki w jednym z Warszawskich centrów handlowych

ruch duży ale chcę się podzielić swoim niepokojem odnośnie oferty, mianowicie w jednym i drugim sklepie nie ma już rozmiarówki najbardziej udanych/popularnych modeli, szczególnie w Lasockim wybór jest skromny, podsuchałem sprzedawczynie w Lasockim że plany sprzedaży na listopad nie są wygórowane i nawet przy tej dostępności rozmiarów powinno udać się je zrealizować

z jednej strony to super bo widać jak dobrze spółce szła sprzedaż do października z drugiej strony jest utracona szansa na jeszcze lepszy wynik bo skoro nie ma co sprzedawać to zasoby nie będą optymalnie wykorzystane , oczywiście będą klienci którzy zamiast butów których nie ma kupią inne i tym samym nie pozostaną zbędne stoki na magazynie a społka odblokuje gotówkę ale czy to nie dziwne że jeszcze nie spadł śnieg a CCC już nie ma czym handlować? i co będą sprzedawać do końca marca?

mi się wydaje że jeżeli nie uda się zatowarować sklepów to już 4q pod względem dynamiki będzie slaby a 1q14 wręcz beznadziejny, jedynie widzę szansę że spólka posiadając zakłady w Polsce będzie w stanie szybko zareagować na puste półki bo na dostawy Chiny jest już za późno

jaskol
Dołączył: 2009-11-06
Wpisów: 121
Wysłane: 8 listopada 2013 11:02:23 przy kursie: 119,90 zł
To efekt sporej sprzedaży obuwia we wrześnio i pazdzierniku. CCC sporo obuwia zamawia/produkuje w Polsce wiec mogą szybko zapełnic pólki.
Tym bardziej, ze największe rentowności spółka osiąga na butach skórzanych, które notują największą sprzedaż w okresie jesiennym (wrzesień, październik, listopad).

Warto zapoznać się z raportem
www.sii.org.pl/7176/edukacja-i-analizy/raporty-analityczne/ccc-dynamiczna-ekspansja-zagraniczna.html

Z ciekawych wiadomości:
Dzięki wysokiej rozpoznawalności marki CCC spółka odnotowuje coraz krótszy okres zwrotu nakładów inwestycyjnych przy otwarciu nowego punktu. W Polsce wynosi on obecnie ok. 15 miesięcy.

Plany na przyszłość zakładają intensywną ekspansję zagraniczną, głównie w Niemczech. Celem jest podwojenie wartości przychodów w 2015 roku przy rentowności netto między 10% a 13%.


ojciec-hossy
Dołączył: 2010-03-10
Wpisów: 83
Wysłane: 9 listopada 2013 07:22:50 przy kursie: 119,90 zł
nie zgadzam się z Tobą

klient chce kupić buty w momencie gdy jest w sklepie reszta jest nie ważna
skoro ich nie ma to sprzedaży też nie ma
poza tym gdyby tak było (tzn że w Polsce można szybko i na dużą skalę uzupełnić braki) to Panie w sklepie nie mówiły by między sobą ze plany na listopad są niskie nawet mimo "skąpej rozmiarówki" to pokazuje że coś w tym modelu nie gra

CCC ma sklepy, rozwija sklepy ale nie ma czym handlować takich paradoksów rynek nie jet w stanie zaakceptować (co było widać w piątek)

wacław
Dołączył: 2013-08-24
Wpisów: 70
Wysłane: 9 listopada 2013 13:36:42 przy kursie: 119,90 zł
Panowie nie toczcie jałowych dysput czy CCC ma dobre buty, związek poziomu usług z sukcesami na rynku w sytuacji kiedy jest się półmonopolistą jest niewielki. Jak już się osaczy klienta swoją siecią to potem można mu serwować przysłowiowy crap, a nikt inny nie podskoczy bo rynek dawno podzielony ccc/deichmann. Inne buciarnie typu gri albo wojas to półka wyżej bo tam jest trochę miejsca na oddech. Zresztą to co powinno was bardziej interesować to pytanie, dlaczego miesiąc temu wszyscy walili reko K z najwyższymi pod 180 a tera lecą w drugą stronę rekomendacjami naganiają na spadki, a czemu to robią? bo akurta im tak wygodnie. W zasadzie w tej hossie analiza funamentala spółek to marnowanie czasu. Fundy pchają to co mają, a jak już zbiorą tyle co mają to ich biura wydają reko, jak się skrócą to w drugą mańkę. Teraz trzeba tylko patrzeć które biuro co poleca, jakie reko , podłączyć się w porę zwiać. I tyle. Własne pomysły to raczej na potrawy świąteczne.

ojciec-hossy
Dołączył: 2010-03-10
Wpisów: 83
Wysłane: 10 listopada 2013 13:06:00 przy kursie: 119,90 zł
ja nie napisałem że firma jest zła

co więcej uważam że jest bardzo dobrze zarządzana idzie w dobrym kierunku jeżeli chodzi o mocniejsze wyście za granicę
tylko przy przy obecnej wycenie ponad 4,5 mld złotych wynik sprzedaży w 4Q jest kluczowy dla kursu a braki w asortymencie najlepiej sprzedających sie butow są niepokojące i pokazują że ze sklepów można wycisnąć jeszcze więcej (zresztą to pokazuje Deichmann który ma dużo większą sprzedaż na m2)

@Daimyo wycieczki osobiste zostaw sobie na inne fora , tu dyskutuje się merytorycznie dlatego jak chcesz udowodnić mi że się mylę proszę byś porównał wzrost kursu za ostatnie 12mcy do do osiąganych wyników spółki lub tych które mogą być osiągnięte w najbliższych latach - tylko tak mnie przekonasz
Edytowany: 10 listopada 2013 13:12

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 10 listopada 2013 16:09:14 przy kursie: 119,90 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC (GKCCC) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 3 KWARTAŁ 2013 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3kw b.r. GK CCC kontynuowała pozytywną tendencję z poprzedniego okresu sprawozdawczego, notując progres w ujęciu r/r na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 39%, zysk brutto na sprzedaży o blisko 25-proc., zysk netto na sprzedaży, a także zysk operacyjny oraz brutto, o 38-39%, a zysk netto o 45%. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).Jednocześnie jednak należy zwrócić uwagę, że dość wyraźnemu pogorszeniu uległa rentowność core biznesu GK CCC (marża brutto spadła r/r z 52 do 46,8%), co spowodowane było znacznie większym aniżeli w przypadku przychodów, bo blisko 54-proc., przyrostem kosztów własnych sprzedaży. Gdyby nie relatywnie wolniejszy wzrost ogólnych kosztów administracyjnych (+23%) wyniki Grupy na dalszych poziomach rachunku zysków i strat mogłyby się przedstawiać dużo słabiej (zarówno pozostała działalność operacyjna jak i działalność finansowa zamknęły się w 3kw b.r. nieco większymi stratami aniżeli przed rokiem).

O przychodach Grupy w analizowanym kwartale tradycyjnie decydował segment detaliczny (ok. 95% udział w sprzedaży), w ramach którego odnotowano r/r poprawę zarówno w odniesieniu do placówek krajowych (ok. 82% udziału) jak i zagranicznych (ok. 18% udziału) – odpowiednio o 25 i 141% w przypadku trzeciego kwartału oraz o 11 i 96% w przypadku okresu 9 miesięcy. Poprawie wyników sprzedażowych towarzyszył dalszy rozwój sieci sprzedaży – liczba placówek zwiększyła się o 7 w ujęciu r/r i o 16 kw/kw (na koniec września b.r. było ich 720). Jednocześnie kontynuowana była tendencja w zakresie zmniejszania liczby salonów BOTI i QUAZI/Lasocki (w skali roku o odpowiednio 80 i 14, a w relacji do końca poprzedniego kwartału o odpowiednio 7 i 4) oraz zwiększania salonów firmowych CCC (+93 w skali roku, z czego zdecydowana większość – 74 – za granicą, oraz + 27 w skali 3 kwartału, z czego 23 za granicą: 1 w Czechach, 2 na Słowacji, 12 na Węgrzech, 4 w Austrii, 2 w Słowenii oraz po jednym w Chorwacji i Turcji). Ogólna powierzchnia sprzedażowa placówek Grupy wzrosła r/r o 20%, do 213,8 tys. m2, w przypadku salonów własnych (+1,4 – do 157,5 tys. m2 – dla krajowych i +34,5 – do 56,3 tys. m2 – dla zagranicznych) oraz o 60%, do 18,6 tys. m2, w przypadku punktów franczyzowych (-1,3 – do 5,9 tys. m2 – dla krajowych i +8,3 – do 12,7 tys. m2 – dla zagranicznych).

W kontekście planów rozwojowych GK CCC warto odnotować, że stawia ona sobie za cel, aby w perspektywie najbliższych 2 lat zostać liderem rynku obuwniczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, powiększając w tym czasie powierzchnię handlową o dalsze ponad 150 tys. m2 i podwajając obecny poziom sprzedaży. Zgodnie z założeniami kierownictwa takie skokowe zwiększenie skali działalności ma zostać osiągnięte przy jednoczesnym utrzymaniu długoterminowej rentowności EBIT na poziomie 15-16%, rentowności netto sprzedaży na poziomie 10-13%, a stopy zwrotu z kapitału własnego co najmniej na poziomie 20%. Szczegóły dotyczące nowej, zmodyfikowanej, strategii rozwoju GKCCC mają zostać przedstawione w lutym 2014 roku.

Patrząc na te zamierzenia z perspektywy dotychczasowych tendencji rozwojowych GKCCC (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %), należy uznać je za dość ambitne, żeby nie powiedzieć, że za zbyt ambitne.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Dotyczy to zwłaszcza zakładanych rentowności, gdyż obecnie zgodna z tymi założeniami jest tylko stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE). W przypadku rentowności operacyjnej i netto sprzedaży od dłuższego czasu mamy stagnację na poziomach odpowiednio ok. 10% i ok. 7%, a wcześniej, mimo (a może właśnie za sprawą) systematycznego rozwoju sieci sprzedaży, też trudno było utrzymać je na zakładanych obecnie przez kierownictwo Grupy poziomach.

Póki co pozytywnie można ocenić jedynie stopniowy powrót „produktywności” powierzchni handlowej do poziomów sprzed załamania, jakie wystąpiło w 1kw b.r. na skutek zawirowań pogodowych – na koniec września b.r. wynosiła ona ponownie nieco ponad 7,1 tys. zł/m2, podczas gdy po 1kw było to niecałe 6,7 tys. zł/m2. Jednocześnie jednak należy zauważyć, że poprawa ta była możliwa wyłącznie dzięki krajowej sieci handlowej (wzrost „produktywności” z 6,7 do nieco ponad 7,5 tys. zł/m2), gdyż w przypadku zagranicznej mamy coraz niższe wyniki w tym zakresie (na koniec 2012r produktywność wynosiła 7,1, po 1kw 6,2, po 2kw 6,0, a obecnie po 3kw b.r. 5,7 tys. zł/m2). Pogarszająca się „produktywność” zagranicznej części sieci handlowej GKCCC jest poniekąd zrozumiała, gdyż z jednej strony żaden nowootwarty sklep nie pracuje od razu na pełnych obrotach, a z drugiej Grupa systematycznie zwiększa ich ilość na różnych rynkach.

Dużo wolniej natomiast przebiega proces odbudowy „zyskowności brutto” powierzchni handlowej, która w odróżnieniu od „produktywności” nadal, mimo stopniowej poprawy w ostatnich okresach sprawozdawczych, jest poniżej poziomu z końca 2012r (3,7 tys. zł/m2) – po 1kw było 3,4, po 2kw 3,57, a obecnie po 3kw jest 3,59 tys. zł/m2 – przekładając się tym samym na spadek marży brutto na sprzedaży.

Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKCCC to podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym jej sytuację można ocenić pozytywnie. Grupa wykazała ponownie dużo wyższe niż przed rokiem dodatnie saldo przepływów na poziomie ogólnym (31 wobec 12 mln zł), które było efektem nadwyżki gotówki wypracowanej na działalności operacyjnej (wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy zmniejszył nadwyżkę finansową netto z 35 do 26 mln zł) oraz wpływami z działalności finansowej (+38 mln zł z tytułu wzrostu zadłużenia oprocentowanego) nad wydatkami netto w obszarze działalności inwestycyjnej (-33 mln zł związane z rozwojem sieci handlowej). Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na dalszą poprawę dotychczasowego obrazu sytuacji Grupy w zakresie ogólnego salda gotówkowego i jego struktury w ujęciu narastającym za 12 miesięcy (wykres poniżej, jednostka – tys. zł).Ocena sytuacji finansowej
W zakresie sytuacji finansowej GKCCC mamy generalnie do czynienia z utrzymaniem dotychczasowego, korzystnego, stanu rzeczy, choć w analizowanym okresie serwisowy rating Grupy uległ pogorszeniu do poziomu AA+. Generalnie cały czas podstawowym zastrzeżeniem, jakie można mieć do finansów Grupy, jest utrzymujące się permanentnie niedopasowanie kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb. Niedobór ten jest uzupełniany zadłużeniem oprocentowanym, którego rozmiary są istotne (na koniec września b.r. było to ok. 31% sumy bilansowej i 59% ogółu zobowiązań) wpływając in minus na wyniki finansowe.

W odniesieniu do sytuacji bilansowej w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała 12-proc. wzrost sumy bilansowej, co w przypadku aktywów wiązało się z 6-proc. wzrostem aktywów trwałych oraz 15-proc. aktywów obrotowych (głównie w zakresie środków pieniężnych i należności), a w odniesieniu do pasywów z 5-proc. zwiększeniem kapitału własnego i 18-proc. wzrostem zadłużenia (o 25% zwiększyło się zadłużenie nieoprocentowane, a o 13% oprocentowane; wzrosty te dotyczyły przy tym wyłącznie zadłużenia krótkoterminowego). Jednocześnie, mimo coraz wyraźniej zarysowującej się przewagi finansowania aktywów przez kapitał obcy (53-47), struktura kapitałowo-majątkowa została utrzymana na bezpiecznym poziomie – zachowano pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty tradycyjnie ostatnio w przypadku GKCCC wskazują na solidne przewartościowanie jej akcji na GPW, co jest efektem dużej wiary rynku w sukces działań rozwojowych podejmowanych przez kierownictwo Grupy, za którymi póki co nie idzie odpowiednia poprawa wyników.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 467
Wysłane: 23 stycznia 2014 08:23:12 przy kursie: 117,50 zł
Popyt uderza z buta - analiza techniczna CCC w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/popyt...

tekla
Dołączył: 2010-03-26
Wpisów: 47
Wysłane: 26 lutego 2014 13:23:10 przy kursie: 130,00 zł
Analitycy DM BZWBK podtrzymali rekomendację „kupuj” dla obuwniczo-odzieżowej spółki.
Cenę docelową podnieśli do 182 ze 146 zł w reakcji na zapowiedź przyspieszenia przez firmę ekspansji na rynki zachodnie. „W naszym przekonaniu obecna wycena CCC dyskontuje tylko działalność w Europie Środkowo-Wschodniej, bez uwzględniania przez inwestorów potencjału nowych rynków".

Nawet na spadającym rynku są sposoby aby podbić kurs akcji Applause

tekla
Dołączył: 2010-03-26
Wpisów: 47
Wysłane: 1 kwietnia 2014 16:11:17 przy kursie: 134,15 zł
Po informacjach „Parkietu” akcje obuwniczej spółki drożeją drugi dzień z rzędu. Analiza techniczna i fundamentalna podpowiadają, że kurs ma jeszcze spory potencjał wzrostowy.

Dzisiaj rano akcje CCC drożały maksymalnie o 1,14 proc., do 132,5 zł. To druga wzrostowa sesja z rzędu. „CCC silnie wczoraj zwyżkowało (+3,97 proc. na zamknięciu- red.), dochodząc pod średnioterminowej linii oporu, łącząc szczyty z ostatnich miesięcy. Biorąc pod uwagę układ oscylatorów, można spodziewać się jej przełamania, co otworzyłoby drogę co najmniej do 137,60 zł, a prawdopodobnie w okolicê 143,70 zł lub 150,00 zł i wyżej" - napisali przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji analitycy DM PKO BP.

Na notowania firmy z Polkowic pozytywny wpływ mógł mieć wywiad udzielony „Parkietowi" przez prezesa Dariusza Miłka, który poinformował, że w marcu przychody CCC wzrosły rok do roku w tempie zbliżonym do trzycyfrowego, licząc w procentach. Jego zdaniem dzięki wysokim obrotom spółka powinna raczej wejść w II kwartał bez obciążeń na wyniku netto. - Spodziewam się, że w całym I półroczu powinniśmy podwoić wynik netto rok do roku – dodał Miłek. W I półroczu 2013 r. zysk wyniósł blisko 30 mln zł.

Piguła informacyjna spółki CCC

Dobre są także perspektywy na cały rok. Zdaniem prezesa w tym roku sprzedaż zdecydowanie przekroczy 2 mld zł. – W całym roku rentowność netto może się zbliżyć do 10 proc. Trzeba pamiętać, że rozwijamy się na nowych rynkach, na których na początku możemy nie zarabiać - dodał. W 2013 r. CCC wypracowało 1,64 mld zł przychodów i 132 mln zł zysku netto.

CCC w tym roku planuje zwiększyć powierzchnię handlową o co najmniej 30 proc. Zdaniem prezesa plan jest niezagrożony, a otwarć sklepów może być nawet więcej. Rozwój będzie widoczny też w asortymencie. Spółka kupiła od hinduskiego właściciela sportową markę Sprandi. – Jest ona zarejestrowana niemal we wszystkich krajach świata. Od wiosny przyszłego roku wejdzie do sprzedaży do wszystkich naszych sklepów jako marka własna. Odświeżymy kolekcję i będziemy ją pozycjonować nieco wyżej niż inne buty sportowe - wyjaśnił Miłek.

Także zdaniem analityków fundamentalnych akcje CCC mają jeszcze potencjał. DM BZ WBK wycenia je na 182 zł, DM BPS na 164 zł a DI Investors na 150 zł.

studencina
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 17
Wysłane: 25 lipca 2014 12:26:28 przy kursie: 110,50 zł

kliknij, aby powiększyć

Czego więcej chcieć? Chyba pokuszę się o analizę techniczną CCC.
Bo widać że nie długo będzie czas na zakupy..

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 467
Wysłane: 28 lipca 2014 07:46:10 przy kursie: 110,50 zł
CCC pali cholewki – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/ccc-p...
Edytowany: 28 lipca 2014 07:46

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 29 sierpnia 2014 10:51:19 przy kursie: 119,00 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC (CCC) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 1 PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 2kw b.r. GK CCC kontynuowała pozytywną tendencję z poprzednich okresów sprawozdawczych, notując progres w ujęciu r/r na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 17%, zysk brutto na sprzedaży o 23%, zysk netto na sprzedaży o 27%, zysk operacyjny o 19%, zysk brutto o 16%, a zysk netto o 1%. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej wyniki finansowe można stwierdzić, że o ile w przypadku działalności podstawowej Grupa utrzymała wzrostową tendencję w zakresie efektywności – marża brutto na sprzedaży była wyższa w ujęciu r/r o 2,5 pp (57,7 wobec 55,2%), a ogólne koszty administracyjne (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu) rosły wolniej aniżeli zysk brutto na sprzedaży – to w przypadku dalszych obszarów działalności wystąpiły zmiany negatywne – różnice kursowe wpłynęły na wykazanie straty wobec zysku na pozostałej działalności operacyjnej, a znaczący wzrost zadłużenia oprocentowanego przełożył się na ponad dwukrotnie wyższe koszty finansowe. Dodatkowo mocno negatywny wpływ na końcowy wynik finansowy Grupy miały istotnie wyższe aniżeli przed rokiem obciążenia podatkowe.

O wynikach Grupy w analizowanym kwartale tradycyjnie decydował segment detaliczny, w ramach którego odnotowano r/r poprawę zarówno w odniesieniu do placówek krajowych jak i zagranicznych – odpowiednio o 5 i 78% w przypadku przychodów oraz o 8 i 89% w przypadku zysku brutto na sprzedaży. Jak więc widać ekspansja CCC na rynki Europy Zachodniej i Środkowo-Południowej cechuje się sporą dynamiką wzrostu, a co istotnie ma również pozytywne przełożenie na rentowność core businessu gdyż marże brutto uzyskiwane na rynkach zagranicznych są wyższe aniżeli te uzyskiwane na rynku krajowym o parę pp. Co prawda Grupa nadal zdecydowaną większość przychodów generuje na rynku krajowym, ale udział ten systematycznie się zmniejsza i w przypadku działalności detalicznej w 2kw b.r. wynosił 71 wobec 80% przed rokiem przy jednoczesnym wzroście udziału zagranicy w obrotach ogółem z 16 do 24%.

Poprawie wyników sprzedażowych towarzyszy cały czas rozwój sieci sprzedaży – mimo zmniejszenia liczby placówek ogółem (głównie za sprawą salonów BOTI i Lasocki) z 704 do 692 powierzchnia sprzedaży uległa wyraźnemu zwiększeniu w ujęciu r/r – w przypadku placówek własnych wzrost wyniósł 23,7% (ze 198 do 245 m2, z czego w Polsce ze 154,4 do 159,8 m2), a w przypadku placówek franczyzowych 7,4% (z 17,5 do 18,8 m2, przy czym w samej Polsce odnotowano spadek z 6,2 do 2,5 m2).

Jak widać Grupa sumiennie realizuje nakreśloną niedawno strategię rozwoju zgodnie z którą stawia sobie za cel, aby w perspektywie do 2015r zostać liderem rynku obuwniczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, powiększając w tym czasie powierzchnię handlową o ok 200 tys. m2. Jednocześnie nieco zrewidowano w dół przedstawiane wcześniej założenia kierownictwa dotyczące skokowego zwiększenie skali działalności – rentowność EBIT na poziomie 12-15%, rentowności netto sprzedaży na poziomie 9-12%, a stopy zwrotu z kapitału własnego co najmniej na poziomie 20%.

Obecnie, po wprowadzonej korekcie, zamierzenia te są już spełnione (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %). Pytanie natomiast, czy uda się je utrzymać w dłuższym okresie czasu, co jak widać po wcześniejszych latach niekoniecznie musi być łatwe do zrealizowania.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Na pewno na plus w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej można zaliczyć fakt, że CCC nie jest mocno zaangażowana na rynkach wschodnich (występują tam jedynie placówki franczyzowe, które mają nikły udział w realizowanych obrotach ogółem), a plany ekspansji zagranicznej kieruje w stronę rynków Europy Zachodniej i Środkowo-Południowej. Z drugiej jednak strony ostatnie osłabienie złotówki może niekorzystnie przełożyć się na stronę kosztową działalności Grupy (koszty produkcji oraz najmu powierzchni) i tym sposobem wpłynąć negatywnie na jej przyszłe wyniki finansowe.

Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKCCC to podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym o dodatnim saldzie ogólnym decydowały środki pozyskane w ramach działalności finansowej (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł).
. Na lekki plus można zaliczyć ograniczenie kw/kw odpływu środków w toku działalności operacyjnej (4,4 wobec 138,4 mln zł), przy czym w porównaniu z blisko 96 mln zł gotówki wygenerowanej przed rokiem i tak wygląda to kiepsko. Sytuacja ta jest rezultatem systematycznego wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy, który z kolei związany jest z rozwojem sieci sprzedaży – wydatki inwestycyjne netto od dłuższego czasu utrzymują się na kilkunasto- lub kilkudziesięciomilionowych poziomach. Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na dalsze zdynamizowanie dotychczasowego względnie stabilnego obrazu sytuacji Grupy w zakresie ogólnego salda gotówkowego i jego struktury w ujęciu narastającym za 12 miesięcy (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł). Na pewno na plus można zaliczyć trwałą, a ostatnio systematycznie rosnącą, zdolność do generowania nadwyżki finansowej netto. Jednocześnie jednak widać wyraźnie wpływ na strukturę przepływów przyjętej strategii rozwoju Grupy, co przełożyło się na znaczny dopływ środków finansowych oraz rosnące wraz ze zwiększającymi się obrotami zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto (stanowi on głównie o wartości korekt CF operacyjnego).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W następstwie rozpoczęcia dynamicznej ekspansji na rynki zagraniczne w zakresie sytuacji finansowej GKCCC mamy ostatnio stopniowe osłabianie się utrzymującego się do niedawna bardzo korzystnego stanu rzeczy (spadek ratingu w kolejnych okresach sprawozdawczych z AAA, przez AA+ do AA). Co prawda sytuacja Grupy generalnie nadal pozostaje bezpieczna, aczkolwiek odnotować trzeba, że spadkowi temu towarzyszyło pogorszenie w zakresie wszystkich wymiarów płynności finansowej – statycznego (pokrycie zobowiązań krótkoterminowych różnymi kategoriami aktywów obrotowych), dochodowego (pokrycie zobowiązań krótkoterminowych przepływami pieniężnymi) i strukturalnego (kapitał obrotowy netto i jego relacja względem zapotrzebowania) – oraz wzrost zadłużenia w okolice poziomów uznawanych już za dość niebezpieczne.

W odniesieniu do sytuacji bilansowej w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała kolejny (tym razem 23-procentowy) wzrost sumy bilansowej, co w przypadku aktywów wiązało się z 7-proc. wzrostem aktywów trwałych oraz 30-proc. aktywów obrotowych (głównie w zakresie środków pieniężnych i zapasów), a w odniesieniu do pasywów z 2-proc. zwiększeniem kapitału własnego i 39-proc. wzrostem zadłużenia (o 50% zwiększyło się przy tym zadłużenie oprocentowane, zarówno krótko- jak i długoterminowe – obligacje 5-letnie). Jednocześnie, mimo coraz wyraźniej zarysowującej się przewagi finansowania aktywów przez kapitał obcy (64-36), struktura kapitałowo-majątkowa została utrzymana na bezpiecznym poziomie – zachowano pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty tradycyjnie w przypadku GKCCC wskazują na znaczące przewartościowanie jej akcji na GPW. Wiara rynku w skokową poprawę wyników w następstwie realizowanej obecnie strategii rozwoju jest bardzo duża i co istotne trwała. Kolejne okresy sprawozdawcze pokażą jednak, na ile pozytywne tendencje w zakresie działalności podstawowej mają przełożenie na końcowe wyniki finansowe CCC. Drugi kwartał b.r. pokazał że występują tu pewne problemy, pytanie tylko czy krótkoterminowe czy raczej o bardziej trwałym charakterze.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość, Lukasz00532
1 2 3 4 5 6 7 8

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,460 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d