pixelg
KBJ - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

2 3 4 5 6 7 8 9 10

KBJ [KBJ]

AKTUALNY KURS: 7,90 zł (+1,94%) 26-05-2020 09:00
mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 091
Wysłane: 17 kwietnia 2018 12:36:35 przy kursie: 14,60 zł
Czy przedstawiciel spółki raczy nam wytłumaczyć decyzję o sprzedaży akcji w formie jaka się odbyła i jak ma to wpłynąć na poprawę płynności akcji?

Chodzi mi przede wszystkim o dobór instytucji(niszowa) i cenę. Przyznam, że sprzedają akcje w tej cenie lepiej byłoby zapytać nas indywidualnych. zebrałoby się sporo inwestorów.
Edytowany: 17 kwietnia 2018 12:40

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 915
Wysłane: 26 kwietnia 2018 12:47:42
chyba dział IR obraził się na akcjonariuszy mniejszościowych.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 402
Wysłane: 15 maja 2018 10:24:39 przy kursie: 18,00 zł
Work in progress - omówienie sprawozdania finansowego KBJ po 1 kw. 2018 r.

O ile w ostatnich kwartałach spółka przyzwyczaiła nas do poprawy wyników, o tyle sytuacja po pierwszym kwartale 2018 roku jest trochę bardziej złożona. Oczywiście nie chodzi tutaj o samą stratę netto, bo w tym biznesie w pierwszym kwartale jest ona wręcz czymś normalnym. Mamy pozytywy takie jak wzrost zyskowności na różnych poziomach, ale również niewielkie wzrosty sprzedażowe, w porównaniu do wcześniejszych okresów, a także większą stratę netto.

Przeanalizujmy więc co dokładnie spółka zaraportowała w pierwszym kwartale 2018 roku, pamiętając jednocześnie o specyfice raportowania. Po pierwsze spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego tylko pojedyncze a po drugie raportuje według polskiej ustawy o rachunkowości a nie MSR. Dodatkowo KBJ pokazuje rachunek zysków i start w ujęciu rodzajowym, czyli prezentuje wszystkie poniesione w okresie koszty, nawet te z których nie rozpoznano przychodów. Dostosowanie wyniku okresu do zasady memoriałowej odbywa się poprzez korektę kosztów niedotyczących okresu, które powiększają produkcję w toku i przychody.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Tak jak wspomnieliśmy powyżej wyniki są mieszane i zarówno optymista jak i pesymista znajdzie coś dla siebie. Zyskowność na poziomie EBIT oraz EBITDA wypada istotnie lepiej niż rok wcześniej. Strata zmniejszyła się odpowiednio o ponad 110 i 130 tys. zł . Ma to również przełożenie na stratę przed opodatkowaniem, która spadła z 464 tys. zł rok wcześniej do obecnego poziomu 356 tys. zł Jednakże na poziomie zysku netto notujemy regres, ponieważ strata netto była wyższa o 114 tys. zł r/r. Spółka tłumaczy tę negatywną różnicę obciążeniem podatkiem odroczonym w wysokości 187 tys. zł, związanym z kalkulacją podatku odroczonego, na który składa się storno rezerwy i aktywów z rozliczeń projektów 2017/2018 oraz rozliczenie aktywów od rezerwy na rachunki z kontrahentami.

Zerknijmy zatem na początku na sprzedaż, która już nie rośnie tak dynamicznie jak w latach 2016-2017.kliknij, aby powiększyć


Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (zawierające właśnie korektę czyli zmianę stanu) wzrosły tylko o 2,8 proc. podczas gdy „czyste” przychody ze sprzedaży wyniosły 4,61 mln zł i były o 461 tys. zł (11,1 proc.) wyższe r/r. Przy porównaniu tych kwartałów należy pamiętać, o dwóch przejęciach dokonanych przez spółkę na przestrzeni analizowanego okresu. Co prawda wyniki, nabytej przez KBJ w kwietniu 2017 roku spółki Albit, nie są konsolidowane metodą pełną, lecz metodą praw własności, więc nie wpływają na zwiększenie sprzedaży. Jednakże KBJ przejęła w czwartym kwartale 2017 część biznesu ZETO dotyczącą obsługi informatycznej w zakresie rozwiązań ERP portfela klientów i projektów.Biorąc pod uwagę dynamiki sprzedażowe do których przyzwyczaiła nas spółka te wzrosty nie są zbyt spektakularne. Choć uczciwie trzeba przyznać, ze dynamika kilkunastoprocentowa powtarza się trzeci kwartał z rzędu.

Różnica pomiędzy dynamikami przychodów i równych z nimi oraz przychodów ze sprzedaży jest pochodną niższej korekty o zmianę stanu produktów. O ile często czwarty kwartał charakteryzuje się rozliczaniem prac, które wcześniej były kapitalizowane na bilansie, co powoduje, że całkowita sprzedaż jest niższa niż sprzedaż z tytułu produktów i usług. Natomiast pierwszy kwartał charakteryzuje się zwykle tendencją odwrotną. Oznacza to, że spółka kapitalizuje koszty na bilansie w pozycji zapasów (produkcja w toku) oraz rozliczeń czynnych, które drugostronnie powiększają wartość przychodów całkowitych. Porównując dynamiki sprzedażowe pierwszego kwartału r/r zauważamy jednak, że dynamika całkowitych przychodów była niższa niż dynamika sprzedaży produktów i usług. Jak to możliwe?


kliknij, aby powiększyć


Odpowiedź tkwi w fakcie, że zmiana stanu produktów w pierwszym kwartale 2017 roku była wyższa niż w analizowanym okresie i zmiany te wynosiły odpowiednio 1,089 oraz 774 tys. zł. Innymi słowy w pierwszym kwartale roku poprzedniego spółka więcej pracowała na wynik kolejnych kwartałów niż raportowanego.

Tempo wzrostu sprzedaży wynoszące w dwóch ostatnich kwartałach 10-11 proc. nadal nie jest niskie, ale już nie na tak atrakcyjnych poziomach jak raportowała spółka w pierwszej połowie 2017 roku czy w roku 2016. Z drugiej strony ciężko oczywiście oczekiwać, że spółka będzie w stanie w długim okresie podwajać sprzedaż.

Spójrzmy zatem jak wygląda kwestia struktury sprzedaży w rozbiciu na segmentację produktów oraz podział klientów.


kliknij, aby powiększyć


Niestety nie mamy podziału segmentów według klientów za pierwszy kwartał 2017 roku. Tym niemniej porównując z poprzednimi okresami widzimy, że spółka cały czas żyje z segmentu usługi, który w analizowanym kwartale przyniósł 80 proc. sprzedaży, w porównaniu do 73 proc. w pierwszej połowie 2017 roku. Ze sprzedaży własnego oprogramowania (on-promise oraz SaaS) spółka KBJ uzyskała 10 proc, czyli o 2 p.p. mniej niż w 2017 roku i aż 12 p.p. mniej niż w roku 2016.

Trzeba pamiętać, że spółka rozpoznaje część projektów jako kontrakty długoterminowe i rozlicza je zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości w tym zakresie. W takim przypadku jeszcze przed wystawieniem faktury i zakończeniem projektu pojawiają się przychody proporcjonalne do stopnia zaawansowania prac. W dalszym ciągu pozostaje pewna niejasność co do raportowania wyników kwartalnych. O ile zgodnie z ustawą rachunkowości wyceną kontraktów długoterminowych można stosować dla projektów, które trwają dłużej niż 6 miesięcy, o tyle w wypadku MSR nie ma takiego ograniczenia. Ponieważ spółka prowadzi księgowość zgodnie z polskimi zasadami, w praktyce dzieje się zapewne tak, że część kontraktów, tych o okresie powyżej 6 miesięcy, jest rozliczana zgodnie z zasadą kontraktów długoterminowych i tam marża przez cały okres kontraktu jest mniej więcej stała, o ile została dobrze zabudżetowana i wartości rzeczywiście dramatycznie się nie odchylają. Natomiast projekty krótsze mogą wprowadzać zamieszanie do wyników spółki, ponieważ część kosztów dotycząca takich projektów może być księgowana na bieżąco w koszty, a przychody w momencie wystawienia faktury. Wydaje się, że ten drugi sposób rozliczania projektów przeważa w wypadku spółki KBJ. Logicznym wydawałoby się zawieszanie takich kosztów na bilansie (i spółka na pewno częściowo ujmuje to w pozycji zapasy – produkcja niezakończona) i księgowanie ich w koszty w momencie wystawienia faktury, ale z jakiś powodów audytor nie zawsze akceptuje takie rozwiązania. Możemy się tylko domyślać, że spółka nie zawsze jest w stanie logiczne przypisać poniesione konkretne koszty do konkretnych projektów.
Pamiętajmy o tym, że przy takim sposobie księgowania trzy pozycje bilansowe wydają się być bardzo istotne. Po pierwsze długoterminowe rozliczenia międzyokresowe związane z wyceną kontraktów długoterminowych. Ta pozycja bilansowa powinna się pojawić wtedy, gdy koszty rzeczywiście poniesione są wyższe od tych, które wynikają z stopnia zaawansowania projektu lub gdy w ogóle żadna faktura przychodowa nie została jeszcze wystawiona.

Po drugie półprodukty i produkcja w toku związane z nakładami jakie spółka ponosi na produkcję oprogramowania, które nie są klasyfikowane jeszcze jako wartości niematerialne i prawne. Ostatnia pozycja to właśnie wartości niematerialne i prawne związane z wytworzonym oprogramowaniem. Są to koszty, które poprzednio znajdowały się na produkcji w toku a projekt, którego dotyczyły został zakończony i oddany do użytkowania. W takim wypadku te WNIP-y są amortyzowane przez spółkę w okresie 5 lat.


kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres pokazuje dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze spółka tylko w niewielu kwartałach rozlicza projekty metodą kontraktów długoterminowych. To potwierdza nasze przypuszczenia, że znaczna część projektów jest księgowana bez użycia tej metody. Po drugie wartości skapitalizowane na zapasie systematycznie rosną od kilku kwartałów. Sugerować to może albo prace nad jednym dużym projektem przez wiele kwartałów lub też prace nad kilkoma mniejszymi projektami, choć też trwającymi zdecydowanie ponad jeden kwartał. Spadek WNIP wynika głównie z faktu amortyzowania tych pozycji oraz braku lub nieistotnych zwiększeń z tytułu zakończenia prac rozwojowych. Spółka informuje w swojej polityce rachunkowości, że „Zakończone projekty rozwojowe posiadające ogólne funkcjonalności opisane w dokumentacji projektowej lecz nie tworzą gotowego do użytkowania produktu. Opracowany w fazie prac rozwojowych „prototyp” oprogramowania w procesie implementacji u klienta końcowego wymaga przystosowania (prac wdrożeniowych). Okres ekonomicznej użyteczności “prototypu” wynosi 60 miesięcy.”

Dla jasności i przejrzystości sprawozdań wydaje się sensownym, aby spółka rozważyła prezentowania informacji na temat ruchów na produkcji w toku podobnie jak czyni się to z majątkiem trwałym. Analizując poprzedni rok oraz bieżący kwartał można zakładać, że niewiele lub nic nie zostało w tym okresie przekazane z zapasów na zakończone prace rozwojowe w pozycji WNIP.
Bez zastrzeżeń w kwestii płynności i zadłużenia

Sprawdźmy jeszcze jak radzi sobie spółka pod względem płynnościowym oraz w kwestii zadłużenia.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać wskaźniki płynnościowe, choć spadają z kwartału na kwartał nadal zachowują rozsądne i bezpieczne wartości. Wskaźnik płynności bieżącej na poziomie ponad 2,0 a wskaźnik szybki zbliżający się do tej granicy nie dają powodu do niepokoju. W wypadku takiej spółki jak KBJ trzeba jednak pamiętać o specyfice zapasów, które de facto nie nadają się do upłynnienia operacyjnego, bo to są kapitalizowane koszty. Choć oczywiście po zakończeniu prac nad nowymi projektami powinny oni przynosić przychody w postaci strumienia gotówki ze sprzedaży tych produktów/usług.

Spółka nie miała i nie ma problemu z zadłużeniem.


kliknij, aby powiększyć


Na koniec analizowanego okresu wskaźnik zadłużenia ogólnego wynosił 36,2 proc. i wykazywał tendencję malejącą. Jak zresztą widać na wykresie spółka nie posiada zadłużenia odsetkowego netto.

Również analiza cash flow pokazuje dobrą sytuację płynnościową spółki.


kliknij, aby powiększyć


W ostatnim kwartale spółka wygenerowała dodatni przepływy operacyjne w wartości 1,4 mln zł. Były one głównie pochodną spłaty należności z końca roku i zmniejszenia ich salda o 3,46 mln zł oraz pomniejszone przez spadek zobowiązań, wzrost rozliczeń międzyokresowych i zapasów oraz poniesioną stratę netto. To co jest dość ciekawe to w zasadzie brak wydatków inwestycyjnych. Wydaje się, że brak ten wynika głównie ze sposobu księgowania prac rozwojowych przez produkcję w toku i zapasy, a nie jako wartości niematerialne i prawne w budowie. Z kolei ujemne przepływy finansowe w niektórych kwartałach wynikają głównie z wypłaty dywidendy.

Spółka publikując wyniki za rok 2017 spełniła zapisane w polityce dywidendowej przesłanki czyli wzrost przychodów w roku obrotowym r/r oraz zysk netto nie mniejszy niż rok wcześniej. Łączna kwota dywidendy nie może przekroczyć połowy zysku netto. KBJ od 5 lat dzieli się z akcjonariuszami dywidendą.


kliknij, aby powiększyć


Do tej pory zarząd (czyli w dużej mierze właściciele) nie zadeklarował pomysłu na podział zysku za rok 2017. Bazując na historii można zakładać, że dywidenda zostanie wypłacona, choć zarząd twardo tego nie zadeklarował. Osobiście obstawiałbym poziom 0,75-0,80 zł. na 1 akcję, co przy obecnym kursie da stopę dywidendy na poziomie 4,0-4,5 proc oraz stopę wypłaty zbliżoną do 50 proc. Trzeba jednak pamiętać, że zarząd sygnalizował już kilka kwartałów temu możliwość podniesienia kapitałów własnych poprzez emisję akcji w celu skokowego zwiększenia skali biznesu. Było to dosyć krytykowane przez inwestorów, którzy wskazywali na zły moment takiej emisji w związku ze zbyt niską wycenę spółki odbiegającą od wyceny fundamentalnej. W takim wypadku nie można wykluczyć scenariusza, w którym spółka wstrzyma wypłatę dywidendy przeznaczając zyski na rozwój oraz zacznie posiłkować się kredytem aby nie rozwadniać akcjonariuszy. Nie należy zapominać, że zarząd Spółki ma upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego łącznie do kwoty 2 mln zł (w chwili obecnej jest to 1,541 mln zł) do 20 października 2020 roku.

Podsumowanie i ocena sytuacji rynkowej

Kończąc analizę należy wspomnieć o dwóch rzeczach. Pod koniec pierwszego kwartału spółka podpisała kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe o szacowanym przychodach 3,5 mln brutto w ciągu 20 miesięcy. Jest to niewątpliwie kolejny znaczący klient zdobyty przez spółkę i powinno to stabilizować przychody oraz zyskowność spółki. Z kolei na początku kwietnia 2018 roku główni akcjonariusze spółki poinformowali o sprzedaży części swojego pakietu akcji funduszowi FAMILIAR S.A., SICAV-SIF. Fundusz ten nabył około 9 proc. akcji spółki, po cenie 9,50 zł w momencie gdy kurs giełdowy oscylował w granicach 14-15 zł. Część akcjonariuszy nie była zachwycona taką transakcją, choć prawdą jest, że free-float wzrósł, a spółka z rynku New Connect pozyskała długoterminowego inwestora w akcjonariacie. Dodatkowo obecnie kurs akcji jest w okolicach 18 zł, a więc wyżej niż w momencie tej transakcji.

Na dzień dzisiejszy większość serwisowych automatów wskazuje na niedowartościowanie akcji KBJ na GPW. W chwili obecnej spółka posiada kapitalizację na poziomie 25-28 mln zł i wycena ta w ciągu ostatniego roku wzrosła praktycznie o 100 procent. Tak duży wzrost jest oczywiście pochodną szybko rosnącej sprzedaży oraz zyskowności. W chwili obecnej wycena na poziome P/E w okolicach 11 przy przedziale 7-20 w ostatnich 3 latach nie wydaje się być wygórowana.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 15 maja 2018 11:34


Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 492
Wysłane: 5 czerwca 2018 11:08:37 przy kursie: 14,00 zł
addison napisał(a):
chyba dział IR obraził się na akcjonariuszy mniejszościowych.


Prezes potwierdził udział w czacie inwestorskim.
Cytat:
W czwartek 14 czerwca o godz. 11:00 odbędzie się czat z Arturem Jedynakiem, prezesem zarządu spółki KBJ. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją spółki oraz raportem finansowym za I kwartał 2018 r.

www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 532
Wysłane: 14 czerwca 2018 10:43:14 przy kursie: 13,40 zł

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 492
Wysłane: 14 czerwca 2018 21:06:35 przy kursie: 13,40 zł
Relację z czatu można znaleźć tutaj:
wiadomosci.stockwatch.pl/kbj-b...
Cytat:
– Własne projekty i własne oprogramowanie dają procentowo wyższą rentowność. W bieżącym roku będziemy intensyfikować procesy sprzedażowe w zakresie naszego oprogramowania SaaS. Kilka istotnych na wczesnym etapie jest już rozpoczętych. – przekazał prezes KBJ

Masa
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-09-05
Wpisów: 783
Wysłane: 25 czerwca 2018 10:28:28
Czy to w tym tygodniu będzie ustalona wysokość dywidendy ?
Cytat:
Business and business every day :)

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 492
Wysłane: 25 czerwca 2018 12:31:24
To wypowiedź z czatu 14 czerwca.
Cytat:
Artur Jedynak: Rekomendacja nt. podziału zysku/dywidendy, zgodnie z wymogami informacyjnymi, musi być podana odrębnym komunikatem. Jeżeli chodzi o czas, od kilku lat zarząd wydaje rekomendację przez WZA, więc najpóźniej za 2 tygodnie informacja będzie opublikowana.

Masa
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-09-05
Wpisów: 783
Wysłane: 25 czerwca 2018 16:34:13
Dziękuję za odpowiedź. Czyli w tym tygodniu należy spodziewać się wiadomości na ten temat :)
Cytat:
Business and business every day :)

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 532
Wysłane: 28 czerwca 2018 19:46:37 przy kursie: 13,00 zł


timon
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2014-06-21
Wpisów: 204
Wysłane: 29 czerwca 2018 12:27:47 przy kursie: 12,50 zł
Z jednej strony to mniej niż wcześniej, ale z drugiej jest to rozsądne rozwiązanie. Zamiast robić emisję akcji i wypłacać wysokie dywidendy lepiej zachować pieniądze na rozwój.

Masa
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-09-05
Wpisów: 783
Wysłane: 29 czerwca 2018 17:56:53 przy kursie: 12,50 zł
Dokładnie jestem tego samego zdania. Pierwszym odczuciem było niezadowolenie bo skoro polityka prowadzona przez firmę zakładała wyższą dywidendę niż w roku ubiegłym to oczekiwania były wszystkich wiadomo jakie ale po głębszym przeanalizowaniu uważam za słuszną decyzję jaka została podjęta. Lepiej zachować te pieniądze niż robić emisję dodatkowych akcji.
Cytat:
Business and business every day :)

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 915
Wysłane: 6 lipca 2018 13:30:46 przy kursie: 11,70 zł
poza zmniejszeniem dywidendy, też byłem za mamy też zmianę statutu. niby kosmetyczną, ale jednak.

było:

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony złotych).

Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

jest:

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 459 208 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych), tj. do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2 000 000 zł (dwa miliony złotych).

Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport).

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 492
Wysłane: 6 lipca 2018 13:45:15 przy kursie: 11,70 zł
Prezes odniósł się do tego podczas ostatniego czatu.
Cytat:
Artur Jedynak: Proszę o zwrócenie uwagi, iż jest to korekta uchwały z ubiegłego roku, nie wprowadza zmian co do kwoty kapitału zakładowego (rok temu została uchwalona w takiej samej wartości). Korekta w tym zakresie ma charakter edycyjny, tzn. zawiera uszczegółowienie, o ile podnosimy kapitał (docelowy) i jaka będzie wartość łączna. Już na bazie poprzedniej uchwały odbyła się rejestracja kapitału docelowego, projekty uchwały na tegoroczne WZA ma w tym zakresie tylko cel korekty edycyjnej. Merytoryczne (istotne) zmiany poprzedniej uchwały to możliwość podniesienia kapitału w ramach kapitału docelowego nie tylko za wkłady pieniężne, co w uzasadnieniu jest wskazane jako uprawnienie do wykorzystania kapitału docelowego m,in. na potencjalne akwizycje.

bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 313
Wysłane: 9 sierpnia 2018 11:46:19 przy kursie: 10,90 zł
wyniki słabe, nie wydaje się aby druga połowa była aż tak dobra aby pokryć I połowę 2018 roku i do tego pokazać sowite zyski i sprzedaż w całym roku.

za dużo PR, za mało dobrych twardych danych. Słabsze przychody w Ikw miały wynikać z przesunięć, nie widać tych przychodów w II kw.
Edytowany: 9 sierpnia 2018 11:52

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 402
Wysłane: 17 sierpnia 2018 09:30:46 przy kursie: 10,20 zł
Gdzie jest ten progres? - omówienie sprawozdania finansowego KBJ po 2 kw. 2018 r.

Już pierwszy kwartał 2018 roku pokazał pewne pogorszenie wyników spółki, przynajmniej odnosząc się do tego do czego przyzwyczaiła spółka w ostatnich kwartałach. Wyniki drugiego kwartale bieżącego roku niestety trzeba określić mianem słabych. Nie powinniśmy oczywiście siać defetyzmu i skazywać spółkę na zapomnienie, aczkolwiek warto zadać kilka pytań i poszukać odpowiedzi co się stało.

Przeanalizujmy więc co dokładnie spółka zaraportowała w drugim kwartale 2018 roku, raz jeszcze przypominając, że spółka raportuje według polskich zasad oraz w ujęciu rodzajowym. To przywołanie jest dość istotne biorąc pod uwagę dość duże zmiany w przychodach ze sprzedaży z kwartału na kwartał, a także pewną (wymuszoną przez stosowanie polskich standardów rachunkowości zamiast międzynarodowych) nieregularność w osiąganych marżach związaną z takim sposobem raportowania.


kliknij, aby powiększyć


W drugim kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 4,45 mln zł i były niższe aż o 33 proc. r/r. Tak istotny spadek przychodów nie mógł pozostać bez wpływu na zyskowność operacyjną. KBJ odnotował straty w drugim kwartale na poziomie EBIT, EBITDA, zysku brutto oraz zysku netto, co w porównywalnych okresach 3 lat poprzednich się nie zdarzało. Nawet wyłączywszy z porównań około 200 tys. zł rozpoznanych na przejęciu Albitu w 2 kwartałe 2017 roku, to obecne wyniki wypadają w chwili obecnej bardzo blado. Zarząd uspokaja, że wyniki są zgodne z jego oczekiwaniami i oczekuje zwiększonych przychodów w drugiej połowie roku, w szczególności w ostatnim kwartale. Oczywiście biorąc pod uwagę sposób księgowania przychodów i kosztów, możliwe jest istotne przesunięcie zyskowności pomiędzy kwartałami. Trudno się nie zgodzić z zarządem, który od wielu kwartałów powtarza, że najbardziej miarodajna jest analiza wyników pełnego roku obrotowego. Tym niemniej warto podkreślić, że nawet w drugim kwartale 2016 roku, gdzie przychody były niższe o 1,0 mln zł niż obecnie, spółka była w stanie wypracować dodatni zysk operacyjny, czego nie udało się uzyskać obecnie.


kliknij, aby powiększyć


Analiza powyższego wykresu jasno pokazuje, że podstawowymi kosztami ponoszonymi przez spółkę są usługi obce oraz koszty pracownicze, które stanowią zazwyczaj powyżej 90 proc. całości kosztów rodzajowych. Jeśli chodzi o usługi obce to kształtowały się one w ostatnich 7 kwartałach w przedziale 3,5-4,1 mln zł. Z kolei koszty pracownicze obciążały rachunek wyników, w takim samy okresie, w przedziale 1,1-1,4 mln zł. Od 7 kwartałów suma kosztów operacyjnych kształtuje się w przedziale 5,0 – 6,0 mln zł, czyli jest względnie stała. To co powoduje zmienność wyników operacyjnych to fluktuacje sprzedaży, która potrafi się wahać między 4,5 a ponad 8 mln zł. Niestety, dopóki spółka nie wprowadzi polityki rachunkowej zgodnej z MSSF, takie wahania będą prawdopodobnie występować. Oczywiście utrudnia to analizę wyników spółki, a w szczególności szacowanie wyników w odniesieniu do kolejnych kwartałów.

Zejdźmy zatem do analizy o poziom głębiej i na początku weźmy na warsztat sprzedaż, która w chwili obecnej po prostu rozczarowuje.


kliknij, aby powiększyć


Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (zawierające korektę czyli zmianę stanu) spadły o 32,6 proc. podczas gdy „czyste” przychody ze sprzedaży wyniosły 3,9 mln zł i były o 2,0 mln zł (34,1 proc.) niższe r/r. Przy porównaniu tych kwartałów należy pamiętać o przejęciu w czwartym kwartale 2017 części biznesu ZETO dotyczącą obsługi informatycznej w zakresie rozwiązań ERP portfela klientów i projektów. Niestety nie widzimy efektu tego przyjęcia w postaci zwiększonych przychodów.

Zarząd spółki podkreśla w komentarzu do wyników, że w roku ubiegłym odnotowano większe niż zazwyczaj przychody ze względu na szereg zdarzeń, które nie wystąpiły obecnie, a dodatkowo był to rekordowy rok w historii spółki. Pamiętać należy o tym, że wprowadzenie obowiązku raportowania JPK dla dużych (od połowy 2016 roku) oraz małych i średnich firmy (od stycznia 2017) było dodatkowym impulsem sprzedażowym dla spółki, który jednak niekoniecznie przekłada się na kolejne zlecenia od tych podmiotów. Dodatkowym tłumaczeniem niskiej sprzedaży jest obecna struktura realizowanych projektów i przesunięcia w harmonogramach. To wszystko powinno, zdaniem zarządu, skutkować kumulacją przychodów w czwartym kwartale 2018 roku. Pozostaje nam wierzyć zapewnieniom zarządu, zwracając jednakże uwagę, że baza porównawcza będzie dość wysoka, ponieważ sprzedaż produktów i usług w czwartym kwartale 2017 roku wyniosła 8,9 mln zł.

Jeśli chodzi o zyskowność drugiego kwartału to należy również wspomnieć o kontrakcie z PKP PLK o szacowanym przychodach 3,5 mln brutto w ciągu 20 miesięcy. Kontrakt ten został podpisany pod koniec pierwszego kwartału 2018 i dotyczy utrzymania i serwisu systemu SAP. Zdaniem prezesa, kontrakty utrzymaniowe, o tak znacznej dla spółki wartości, wymagają okresu przejęcia i uruchomienia usługi. W związku z tym spora część kosztów związanych z takim kontraktem jest ponoszona na początku, jeszcze przed rozpoczęciem fakturowania. O ile taki kontrakt nie jest rozliczany metodą kontraktów długoterminowych, może to mieć również wpływ na słabsze wyniki drugiego kwartału, co jednak powinno zostać nadgonione w kolejnym półroczu.

Pod koniec drugiego kwartału spółka poinformowała o zawarciu umowy na aktualizację wersji SAP, migrację bazy danych oraz wdrożenie BW/4Hana z PGE Systemy. Szacowana łączna wartość umowy przekracza kwotę 2 mln zł brutto. Jest to oczywiście pozytywna informacja, świadcząca o tym, że spółka potrafi wygrywać przetargi o dość znacznej wartości. Niestety nie znając szczegółów nie możemy być pewni, czy jej realizacja będzie również skokowo oddziaływać na marże, czy raczej je wygładzać w okresach kwartalnych.

Spójrzmy zatem jak wygląda kwestia struktury sprzedaży w rozbiciu na segmentację produktów oraz podział klientów.


kliknij, aby powiększyć


Spółka cały czas żyje z segmentu usługi, który w pierwszym półroczu 2018 roku stanowił aż 85 proc. całkowitej sprzedaży, w porównaniu do 73 proc. w pierwszej połowie 2017 roku. Ze sprzedaży własnego oprogramowania spółka (on-premise oraz SaaS) KBJ uzyskała tylko 7 proc, czyli o 9 p.p. mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Struktura sprzedaży, gdzie udział własnych projektów i własnego oprogramowania maleje, skutkuje osiąganiem gorszych wyników. Jest to oczywiście związane z faktem, że własne projekty dają zazwyczaj wyższą rentowność. Pozostaje mieć nadzieje, że intensyfikacja procesów sprzedażowych w zakresie oprogramowania własnego KBJ, o czym wspominał prezes podczas chatów, przyniesie wymierne efekty w postaci rozpoznania sprzedaży jeszcze w tym roku obrachunkowym.

Trzeba pamiętać, że spółka rozpoznaje część projektów jako kontrakty długoterminowe i rozlicza je zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości w tym zakresie dla projektów trwających powyżej 6 miesięcy. W takim przypadku jeszcze przed wystawieniem faktury i zakończeniem projektu pojawiają się przychody proporcjonalne do stopnia zaawansowania prac. Ewentualnie w wypadku gdy jest problem z wiarygodnym oszacowaniem wyniku, to rozlicza się go w trakcie z zerową marżą, która pojawi się w rachunku wyników dopiero w ostatnim momencie (czyt. kwartale) realizacji projektu. Natomiast projekty krótsze mogą wprowadzać zamieszanie do wyników spółki, ponieważ część kosztów dotycząca takich projektów może być księgowana na bieżąco w koszty, a przychody w momencie wystawienia faktury. Wydaje się, że ten drugi sposób rozliczania projektów przeważa w wypadku spółki KBJ.

Taki sposób księgowania oznacza, że trzy pozycje bilansowe wydają się być ciekawe pod względem analizy finansowej. Po pierwsze długoterminowe rozliczenia międzyokresowe związane z wyceną kontraktów długoterminowych (koszty rzeczywiście poniesione są wyższe od tych, które wynikają z stopnia zaawansowania projektu lub gdy w ogóle żadna faktura przychodowa nie została jeszcze wystawiona). Po drugie półprodukty i produkcja w toku związane z nakładami jakie spółka ponosi na produkcję oprogramowania, które nie są klasyfikowane jeszcze jako wartości niematerialne i prawne. Ostatnia pozycja to właśnie wartości niematerialne i prawne (WNIP) związane z wytworzonym oprogramowaniem. Są to koszty, które poprzednio znajdowały się na produkcji w toku, a projekt, którego dotyczyły został zakończony i oddany do użytkowania. W takim wypadku te WNIP-y są amortyzowane przez spółkę w okresie 5 lat.


kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres pokazuje kilka interesujących faktów. Po pierwsze spółka tylko w niewielu kwartałach rozlicza projekty metodą kontraktów długoterminowych. To potwierdza nasze przypuszczenia, że znaczna część projektów jest księgowana bez użycia tej metody. Jak widać na załączonym wykresie w analizowanym kwartale wartość skapitalizowana na aktywach pomniejszyła się o prawie 580 tys. zł w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 roku. Oznacza to, że spora część projektów, która była zawieszona na bilansie na koniec pierwszego kwartału została wyfakturowana w drugim kwartale bieżącego roku.

Istotny wzrost WNIP, aż o 703 tys. zł, wynika z znaczącego wzrostu pozycji zakończone prace rozwojowe. Spółka informuje w swojej polityce rachunkowości, że „Zakończone projekty rozwojowe posiadające ogólne funkcjonalności opisane w dokumentacji projektowej lecz nie tworzą gotowego do użytkowania produktu. Opracowany w fazie prac rozwojowych „prototyp” oprogramowania w procesie implementacji u klienta końcowego wymaga przystosowania (prac wdrożeniowych). Okres ekonomicznej użyteczności “prototypu” wynosi 60 miesięcy.”.

Rachunek przepływów pieniężnych również potwierdza wydatki na inwestycje, gdzie widzimy wypływ gotówki na ponad 860 tys. zł w pozycji „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych”. Ponieważ rzeczowy majątek trwały zmienił się nie aż tak znacznie, jedynym rozsądnym wytłumaczeniem jest poniesienie dużych nakładów na prace rozwojowe w analizowanym kwartale. Dodatkowym uwierzytelnieniem, jest również wzrost kosztów amortyzacji, która w drugim kwartale bieżącego roku była wyższa o 21,6 proc. niż w ubiegłym oraz aż o 35,9 proc. większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oczywiście zasadnym pozostaje pytanie, czy tak istotne zwiększenie zakończonych prac rozwojowych wynika z ich przetransferowania z produkcji w toku czy raczej z jakiegoś zakupu takich prac na rynku zewnętrznym. Spółka niestety nie skomentowała faktu tak istotnego wzrostu tej pozycji bilansowej.

Po trzecie wartości skapitalizowane na zapasie (w wypadku KBJ zapas składa się w całości z półproduktów i produkcji w toku) systematycznie rosły od kilku okresów, lecz w analizowanym kwartale spadły o prawie 190 tys. zł. Sugerować to może, jak założyłem powyżej, że część prac została zakończona i przetransferowana na WNiP. Niestety bez informacji na temat ruchów na produkcji w toku i WNIP, możemy tylko szacować i zgadywać jakich wartościach rozmawiamy. Analizując poprzedni rok oraz dwa kwartały bieżącego roku można zakładać, że niewiele lub nic nie zostało przekazane z zapasów na zakończone prace rozwojowe w pozycji WNIP do marca 2018, natomiast istotny transfer (około 800 tys. zł) nastąpił w drugim kwartale 2018 roku.

W chwili obecnej suma zapasów oraz zakończonych prac rozwojowych wynosi 3,25 mln zł i stanowi aż 35 proc. całości aktywów. Dla oceny sprawozdań finansowych, niewątpliwie przydałoby się trochę więcej szczegółów dotyczących pozycji aktywów, które reprezentują tak istotne wartości. Informacje takie powinny zawierać przynajmniej ruchy (zwiększenia i zmniejszenia) na tych pozycjach bilansowych, o ile nie bardziej szczegółowy opis jakiego typu projekty są tam księgowane. Pamiętajmy bowiem, że są to skapitalizowane koszty prac rozwojowych (‘prototypy”), które powinny przynosić spółce korzyści ekonomiczne w postaci świadczenia usług czy sprzedaży produktów własnych. A w chwili obecnej sprzedaż produktów i usług własnych stanowi mniejszy udział w całości sprzedaży niż rok wcześniej. Pozostaje mieć nadzieję, że skapitalizowanie tych kosztów wpłynie pozytywnie na sprzedaż w kolejnych okresach.

Płynność i zadłużenie nadal pod kontrolą.

Sprawdźmy jeszcze jak radzi sobie spółka pod względem płynnościowym oraz w kwestii zadłużenia.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać wskaźniki płynnościowe, choć spadają z kwartału na kwartał wciąż zachowują rozsądne i bezpieczne wartości. Wskaźnik płynności bieżącej na poziomie 2,0 a wskaźnik szybki 1,5 nie dają powodu do niepokoju. W wypadku takiej spółki jak KBJ trzeba jednak pamiętać o specyfice zapasów, które de facto nie nadają się do upłynnienia operacyjnego bo to są kapitalizowane koszty. Choć oczywiście po zakończeniu prac nad nowymi projektami powinny one przynosić przychody w postaci strumienia gotówki ze sprzedaży tych produktów/usług.

Mając w pamięci słabsze wyniki operacyjne w analizowanym kwartale oraz dość duże wydatki inwestycyjne zobaczmy jak przełożyło się to na rachunek przepływów pieniężnych.


kliknij, aby powiększyć


W ostatnim kwartale spółka wygenerowała ujemne przepływy operacyjne w wartości 0,8 mln zł. Były one jednak lepsze r/r o 374 tys. zł, głównie za sprawą ruchów na należnościach. Wydatki inwestycyjne, jak opisano powyżej, wyniosły aż 839 tys. zł, co w efekcie przy nieistotnych zmianach na poziomie działalności finansowej spowodowało spadek środków pieniężnych o 1,668 tys. zł. Pamiętajmy, że spółkę czeka jeszcze wypłata dywidendy za rok 2017 w grudniu w kwocie 292,8 tys. zł.

Podczas ostatniej analizy szacowałem wypłatę dywidendy za rok 2017 w wysokości nawet 0,75-0,80 zł na akcję. Rzeczywistość okazała się jednak dużo bardziej skromna i WZA zdecydowało, idąc za rekomendacją zarządu, o wypłacie tylko 0,19 zł na akcję. Była to kwota istotnie niższa niż rok wcześniej. Zarząd tłumaczył obniżenie dywidendy zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał pracujący praz koniecznością finansowania nowych projektów. W efekcie powyższych decyzji wykres dywidend nie wygląda już tak okazale jak rok wcześniej.


kliknij, aby powiększyć


Do końca roku jeszcze daleko, ale trzeba uczciwie stwierdzić, że istnieje spore ryzyko wypłaty dywidendy za rok 2018 w niższej wartości niż poprzednio, ze względu na zapisy polityki dywidendowej (wzrost przychodów w roku obrotowym r/r oraz zysk netto nie mniejszy niż rok wcześniej). Oczywiście w chwili obecnej rozważanie takiego scenariusze jest trochę bezprzedmiotowe, ponieważ za pierwsze półrocze spółka wykazała stratę.

Przy okazji decyzji o akumulacji gotówki poprzez wypłatę niższej dywidendy należy przypomnieć o tym, że zarząd spółki ma upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego łącznie do kwoty 2 mln zł (w chwili obecnej jest to 1,541 mln zł) do 20 października 2020 roku. Podczas ostatniego chatu prezes potwierdził, że jest to opcja do wykorzystania w momencie przejmowania innego podmiotu. W chwili obecnej panuje jednak cisza w tym temacie.

Ocena sytuacji rynkowej

Na dzień dzisiejszy większość serwisowych automatów wskazuje na przewartościowanie akcji KBJ na GPW. W chwili obecnej spółka posiada kapitalizację na poziomie 15mln zł i wycena ta spadła w stosunku do ostatniego omówienia wyników o 40-45 procent. Tak duży spadek jest oczywiście pochodną kurczącej się sprzedaży, zyskowności oraz istotnego zmniejszenia wartości dywidendy. Wydaje się, że inwestorzy oczekują na istotną poprawę wyników, przede wszystkim poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży usług i produktów własnych. Powodem odwrócenia obecnego negatywnego sentymentu, mogłaby być również akwizycja jakiegoś konkurencyjnego podmiotu, oczywiście przy założeniu atrakcyjnych wskaźników.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 30 sierpnia 2018 10:45

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 915
Wysłane: 5 września 2018 13:30:23 przy kursie: 9,10 zł
po pierwszym ruchu, po wzroście PR, planach rozwoju zamiast na chwilę stanąć spółka pokazała bardzo słabe dane. Tym samym zaufanie zostało rozmienione i drugi raz na zaufanie potrzeba wykonać dużo więcej pracy, dużo. Nawet dużo wykonanej pracy nie gwarantuje, że zaufanie wróci do takiego poziomu jakie było.

Nie widać efektów przejęcia, czekamy na wynik prac robionych na własną produkcję. Niestety inwestorzy zobaczą to dopiero w maju 2019r w raporcie rocznym.

Założyć trzeba, że strat z I półrocza o ile zostaną odrobione to tylko delikatnie spółka wyjdzie na plus a kurs do tego czasu może zostać rozmieniony o kolejne 30-50% co słusznie się należy.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 069
Wysłane: 5 września 2018 14:54:25 przy kursie: 9,10 zł
Z tym delikatnym wyjściem na plus to chyba trochę przesadziłeś. Jeśli mnie pamięć nie myli to KBJ już kiedyś był w takiej sytuacji, że przyspieszył zbyt mocno tempo rozwoju i odbiło się to na wynikach... No, ale tutaj trzeba byłoby sięgnąć do pierwszych omówień spółki - to tak w kwestii zaufania. Te zaufanie mogą raczej tracić inwestorzy którzy patrzą na spółkę od jakichś dwóch lat

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 915
Wysłane: 5 września 2018 23:01:06 przy kursie: 9,10 zł
trudno mi założyć, że spółka pobije 2017r, szczególnie, że dokonała przejęcia a to plus rozwój organiczny... no zobaczymy, ale II kw rozczarował mocno, szczególnie porównując za ostatnie kilka lat. Dobrze, że pracują nad własnymi produktami (pytanie czy na rynek polski czy eksport), czekamy na eksport. Szczególnie, że SAP w DE puchnie w oczach, znajomy jest menedżerem w jednej firmie, klienci tylko w DE i tylko SAP. W jego opinii polscy klienci nigdy nie dadzą tego co niemieccy. To jest zdecydowanie inny rynek. Na to czekam.

obecnie widać, że ktoś pilnuje arkusza, cofa podaż podbija i wkłada do podaży.

Mam pytanie do prezesa o instytucję, której sprzedali akcje. Wciąż zachodzę w głowę co to za fundusz i kto tam jest inwestorem.

lista gdzie ten akcjonariusz występuje www.stockwatch.pl/inwestor/Fam...
to jest luxemburg, trudno oprzeć się wrażeniu, że to quasi fundusz, żadna renomowana instytucja, przepakowanie akcji z jednej kieszeni do drugiej? 9%
Edytowany: 5 września 2018 23:15

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 915
Wysłane: 6 września 2018 12:50:00 przy kursie: 8,10 zł
moje podejrzenia dodając do instytucji, pakiet 9% z czego 4 docelowo idzie w rynek a inwestorem są główni akcjonariusze KBJ.


chciałbym się mylić, ale za dużo na rynku widziałem aby nie rozpatrywać takiego scenariusza.
Edytowany: 6 września 2018 12:52

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,934 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +112,81% +22 561,78 zł 42 561,78 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d