pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

kojo

kojo

Ostatnie 10 wpisów
RDR2 też nie miał łatwo na blaszaku przy starcie:

store.steampowered.com/app/117...

zresztą wiem z własnego doświadczenia, bo grałem od dnia premiery.
Później jak widać Rockstar wyprowadził grę na prostą.

Trochę za wcześnie aby oceniać, zapewne jak i w przypadku RDR2 większość negatywnych komentarzy dotyczy błędów/optymalizacji, które dziwić przy takiej skali produkcji nie powinny.
Na właściwą ocenę potrzeba czasu - z każdym kolejnym patchem średnia powinna pnąć się w górę.Czy można jakoś sprawdzić/czy ktoś pamięta, jaką średnią ocen miał RDR2 w dniu premiery na blaszaki?

Cytat:
Może teraz także akcje zagraniczne od nowej edycji ?


bardzo fajny pomysł!


Ogarnia mnie nostalgia patrząc na Outriders, przypomina mi czasy zarwanych lekcji w salonach gier. Wygląda nieźle, a ze Square Enix jako wydawcą wręcz bardzo dobrze.

Cytat:
To w ramach optymalizacji podatkowej można tak 'koledze' sprzedać akcje ze stratą na umowę cywilno-prawną? Anxious


Móc można, ale obarczone ryzkiem, dużym.
Vide przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Raczej będzie ciężko taki deal wybronić przed KAS.

Po kolei:

1. ostateczny koszt programu PM będzie wynosił: liczba przyznanych akcji * wartość godziwa akcji na dzień ich przyznania .

Jest to wprost zapisane w MSSF 2 par. 11.

11 W celu wypełnienia wymogów paragrafu 10 w transakcjach z pracownikami i innymi osobami
świadczącymi podobne usługi(3) jednostka wycenia wartość godziwą otrzymanych usług poprzez
odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych
. Wynika to z faktu, że
zazwyczaj nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wartości godziwej otrzymanych usług, zob.
paragraf 12. Wartość godziwą instrumentów kapitałowych określa się na dzień przyznania tych
instrumentów


Tak też zresztą zostąło to zapisane w ostatnim SF CRJ w wyjaśnieniach do płatności realizowanych na bazie akcji (str. 9):

Cytat:
Wartość godziwa instrumentów ustalana jest na dzień ich przyznania2. nie mieliśmy dotychczas przyznania akcji, zgodnie z uchwałą RN z 23 lipca :

§ 7
Przyznanie Akcji
W terminie do dnia 10 czerwca 2023 roku, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę
o przyznaniu określonej liczby Akcji określonym przez Radę Nadzorczą Uczestnikom. -


A zatem, nie jestem obecnie możliwe określenie docelowej wartości PM bo zwyczajnie nie znamy dnia przyznania i tym samym wartości godziwej przyznanych papierów na ten dzień.

Cytat:
Nie znam się dobrze na księgowości. Na chłopski rozum nie rozumiem, dlaczego całkowity zaksięgowany całkowity przewidywany koszt miałby wynieść 18,5 mln (1,5 mln kwartalnie), kiedy z różnicy cen emisyjnych i obecnych rynkowych wychodzą znacząco większe wartości.


Ostateczny koszt PM będzie kalkulowany w oparciu o wartość godziwą instrumentów kapitałowych na dzień przyznania.

A zatem jest takie ryzyko, bo wartość rezerwy powinna uwzględniać zmiany wartości papiera (wyceny) CRJ na przestrzeni danego okresu.
Teoretycznie, w praktyce jak będzie do tego tematu CRJ podchodził zobaczymy w kolejnych SF.

Tak, jeżeli okaże się, że warunki nie zostaną spełnione rezerwa zostanie rozwiązana, wynik się poprawi a instrumenty kapitałowe nie zostaną przyznane.

Ale umówmy się, to mało prawdopodobny scenariusz.
Generalnie należy zakładać, że rezerwa będzie aktualizowana kwartalnie i zostanie rozwiązana dopiero w momencie rozliczenia PM. Wówczas wpływ na wynik finansowy rozliczenia PM powinien być zbliżony do 0.

Cytat:
...oraz rozwiązać rezerwy zawiązane na poczt PM. czyli np. za trzy kwartały 2020 = PLN 4,6 mln, która to kwota powiększy zysk netto w spółce - ii jeśli zatrzymany (no dividend) to powiększy kapitał spółki.......


Rezerwa zostanie rozwiązana, owszem, ale wyniku nie poprawi.
Jej istota polega na tym, aby zamortyzować wpływ ujęcia przyznanych instrumentów kapitałowych pracownikom w wyniku finansowym na dzień ich przyznania, tj. wtedy gdy spełnią się warunki przewidziane w PM.

Czyli w mojej ocenie z jednej strony będziemy mieli koszt całego PM ujęty jednorazowy i wyceniony zgodnie z zasadami wycen danych instrumentów kapitałowych, a z drugiej rozwiązanie rezerwy która co do zasady powinna pokryć w całości lub w znacznej części owy koszt.

Ale to jeszcze potwierdzam z CRJ.

1ketjoW napisał(a):
Cytat:
Wojtek nie ma czegoś takiego "jak wycena PM" - to zwykłe masło maślane z którego nic nie wynika. Wyceniasz instrumenty kapitałowe (opcje lub akcje) przyznane pracownikom.

CRJ nie dokonał żadnej wyceny, utworzył rezerwę na podstawie przewidywanej płatności i własnych szacunków bazujących zapewne na prawdopodobieństwie realizacji, upływie okresu oraz stopniu dotychczas zrealizowanych celów.

Jest to wyraźnie zapisane w SF - już to wczoraj wklejałem, więc zrobię to ponownie.
Ale dla pewności, żeby nie ciągnąć już tego tematu, pozwolę sobie napisać bezpośrednio do CRJ aby rozwiało nasze wątpliwości.


Jesteś w błędzie.

W przypadku transakcji wycenianych w drodze odniesienia do wartości godziwej przyznanych opcji na akcje, przedsiębiorstwo ustala ich wartość godziwą na dzień wyceny, na podstawie cen rynkowych, uwzględniając terminy i warunki, na których instrumenty te zostały przyznane. Jeżeli ceny rynkowe nie są dostępne, wówczas należy oszacować wartość godziwą opcji na akcje, stosując odpowiednią metodę wyceny wartości, umożliwiającą oszacowanie ceny ww. instrumentów kapitałowych, jaka zostałaby określona na dzień wyceny między zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i niezależnymi stronami transakcji (np. model wyceny Blacka-Scholesa-Mertona, model dwumianowy).

Kwota jaką podałeś 229 tys. zł to korekta błędu i nie wynika ze zmiany zasad rachunkowości. Co to jest błąd opisane jest w UoR uprzedzając Twoje pytanie.Wrócimy do tematu jak dostanę odpowiedź z CRJ. Na obecną chwilę nie widze sensu dalszej dyskusji.
Ty nadal wklejasz jakieś wycinki z zasad wyceny opcji, nie potrafiąc nawet uzadnić tezy, że w ogóle te opcje istnieją.

Cytat:
Kwota jaką podałeś 229 tys. zł to korekta błędu i nie wynika ze zmiany zasad rachunkowości. Co to jest błąd opisane jest w UoR uprzedzając Twoje pytanie.


korekta błędu może wynikać ze zmian polityki rachunkowości i tak prawdopodobnie było w tym przypadku.
Różnice wynikają z faktu przyjęcia przez Spółkę w dniu 21 maja 2020 r. nowej Polityki
Rachunkowości z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2019 r. oraz korekt zgłoszonych przez
nową firmę audytorską badającą sprawozdanie Spółki za 2019 rok.


Gwoli ścisłości, przepisy dot. obszaru zmian polityki rachunkowości czy korekty błędów są przedstawione nie w UoR a w KSR 7. Fajnie że w UoR możesz przeczytać co to jest błąd, ale przydałoby się jeszcze wiedzieć jak go zidentyfikować, ująć i rozliczyć.


1ketjoW napisał(a):
kojo napisał(a):
1ketjoW napisał(a):
Utnapisztim napisał(a):
1ketjoW napisał(a):
aircanada

Koszt PM nie rozkłada się liniowo przez okres jego trwania.


Z raportu
Cytat:
Wartość godziwą płatności na bazie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w dniu ich przyznania odnosi się w koszty metodą liniową w okresie nabywania uprawnień,


Wartość godziwa PM na każdy dzień bilansowy z wyceny jest inna. Dlatego nie będzie to ta sama kwota co kwartał. Zwracam również uwagę, że PM jest "zobowiązaniem długoterminowym" a więc w część długoterminowej podlega dyskontowaniu (powinna być dyskontowana). Nie widzę więc sprzeczności.


UoR nie przewiduje konieczności dyskontowania.
Sprecyzuj też proszę, co dokładnie rozumiesz przez "wartość godziwą PM" - o jakiej wartości jakich instrumentów i na jakiej podstawie liczonej mówimy?


Konieczność dyskontowania przewiduje rozporządzenie dotyczące wyceny instrumentów finansowych.

Wartość godziwa jest zdefiniowana w UoR. Art 28 punkt 6.

Proszę, zanim zadasz mi pytanie dotyczące przepisów abyś wpisał hasło w wyszukiwarkę i sam znalazł odpowiedź na pytanie jakie stawiasz o podstawę prawną. Nie będę więcej odpowiadał konkretnie na taki pytania tylko odsyłał do ustawy lub rozporządzenia.

Oczywiście jeżeli z wyceny na dzień bilansowy wyjdzie, że wartość godziwa PM jest podobna koszt PM będzie podobny do poprzedniego kwartału. Ja zaznaczam tylko, że nie musi tak być.
Póki co nie udowodniłeś, że mamy w ogóle do czynienia z jakimikolwiek instrumentami finansowymi (wysłałem prośbę do CRJ o wyjaśnienie). Więc na obecną chwilę nie masz prawa stosować przepisu rozporządzenia ws. wyceny instrumentów finansowych.

Idąc dalej, wyceny zobowiązań i rezerw bezpośrednio z UoR:

art. 28 ust. 1 pkt 8, 9 oraz 10:

8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem pkt 8a;
8a) zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny
nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy,
to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej;
9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;

Jak widzisz, rezerw zgodnie z UoR nie dyskontujesz (jak i zobowiązań). A ta została utworzona i będzie dalej w przyszłych SF dotwarzana przez CRJ zgodnie z ich najnowszym opublikowanym SF .


Bazujmy proszę na faktach i konkretach, a nie wklejaniu zlepku znalezionych pobieżnie w google informacji które na dodatek nie mają związku ze stanem faktycznym.

Cytat:
Tak, program PM przyznaje pracownikom opcje na akcje. Potwierdzeniem tego jest wycena PM w sprawozdaniu finansowym spółki na dzień 30 września 2020 r.


Wojtek nie ma czegoś takiego "jak wycena PM" - to zwykłe masło maślane z którego nic nie wynika. Wyceniasz instrumenty kapitałowe (opcje lub akcje) przyznane pracownikom.

CRJ nie dokonał żadnej wyceny, utworzył rezerwę na podstawie przewidywanej płatności i własnych szacunków bazujących zapewne na prawdopodobieństwie realizacji, upływie okresu oraz stopniu dotychczas zrealizowanych celów.

Jest to wyraźnie zapisane w SF - już to wczoraj wklejałem, więc zrobię to ponownie.
Ale dla pewności, żeby nie ciągnąć już tego tematu, pozwolę sobie napisać bezpośrednio do CRJ aby rozwiało nasze wątpliwości.

Cytat:
Strata na poziomie wyniku netto w III kwartale br.
wynika przede wszystkim z ujęcia w księgach rachunkowych niegotówkowych kosztów wynikających
z zawiązania rezerw związanych z przewidywanymi premiami pieniężnymi oraz płatnościami na bazie
akcji na rzecz pracowników, współpracowników i Członków Zarządu Spółki.


Cytat:
ad. 2) Nastąpiła zmiana zasad rachunkowości, a nie biegły zrobił porządki gwoli ścisłości i to spowodowało korektę wyniku z lat ubiegłych (komunikat poniżej). Korekta jest na plus po korekcie na dzień 31.12.2019 r. (spółka wykazuje zysk w tej pozycji w kwocie 2,4 mln zł - niepodzielony wynik z lat ubiegłych), a kwota kosztu PM 2,7 mln zł na minus - koszt (różnica pomiędzy 7,3 mln zł (wartość pozostałych kapitałów rezerwowych, a 4,6 mln zł (koszty PM za 3Q2020).


Gwoli ścisłości, to kwota zmiany zasad rachunkowości = 229 408,16 PLN, co również widać w zestawieniu zmian w kapitale własnym.
Łączna kwota przeniesionych zysków z lat ubiegłych jest równa kwocie którą wcześniej ująłem.

1ketjoW napisał(a):
Utnapisztim napisał(a):
1ketjoW napisał(a):
aircanada

Koszt PM nie rozkłada się liniowo przez okres jego trwania.


Z raportu
Cytat:
Wartość godziwą płatności na bazie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w dniu ich przyznania odnosi się w koszty metodą liniową w okresie nabywania uprawnień,


Wartość godziwa PM na każdy dzień bilansowy z wyceny jest inna. Dlatego nie będzie to ta sama kwota co kwartał. Zwracam również uwagę, że PM jest "zobowiązaniem długoterminowym" a więc w część długoterminowej podlega dyskontowaniu (powinna być dyskontowana). Nie widzę więc sprzeczności.


UoR nie przewiduje konieczności dyskontowania.
Sprecyzuj też proszę, co dokładnie rozumiesz przez "wartość godziwą PM" - o jakiej wartości jakich instrumentów i na jakiej podstawie liczonej mówimy?

1ketjoW napisał(a):
aircanada

Koszt PM nie rozkłada się liniowo przez okres jego trwania.

Cytat:
Zastosowany model wyceny opcji na akcje powinien być spójny z ogólnie akceptowanymi metodologiami wyceny instrumentów kapitałowych. Powinien on również uwzględniać wszystkie czynniki i założenia, które zainteresowani i dobrze poinformowani uczestnicy rynku wzięliby pod uwagę, ustalając wartość tych instrumentów (np. stanowisko pracownika w firmie, długość okresu nabywania uprawnień do opcji, cenę realizacji i czas trwania opcji, stopę procentową wolną od ryzyka w okresie trwania opcji, bieżącą cenę i oczekiwaną zmienność akcji bazowych czy spodziewane dywidendy z akcji).


www.rp.pl/Rachunkowosc/3050899...

Proszę skoro masz wiadomości na 100% wyjaśnij mi dlaczego pozostałe kapitały rezerwowe wnoszą 7.36 mln zł na dzień 30.09.2020 r. a w kosztach wynagrodzeń jest tylko 4,6 mln zł. Chciałbym wiedzieć czego dotyczy różnica 2,76 mln zł i gdzie została zaksięgowana.

Ad.1 - co ty wklejasz, jakie to ma uzasadnienie do obecnego stanu faktycznego?
Czy pracownikom przyznano opcje na akcje? Wg mnie nie, bo nie ma o tym mowy zarówno w samym dokumencie PM jak i nie widać ich w sprawozdaniu. Jeżeli mam rację, tj. rzeczywiście opcji na akcje nie było, to nie ma mowy o stosowaniu modelu wyceny opcji bo takie instrumenty zwyczajnie w CRJ nie istnieją. Pierwszą wycenę do wartości godziwej opcji ustalasz w dniu ich przyznania: jeżeli opcji nie ma, przyznania nie było więc i nie ma co wyceniać. Zresztą wyraźnie w SF CRJ jest napisane, że wycena do WG odbywa się w dniu przyznania opcji.

Ad. 2 - nowy biegły robił porządki na kapitałach. Przenieśli zysk z lat ubiegłych do kapitału rezerwowego w wys. 2 726 959,84. Widać to wyraźnie w zestawieniu zmian w kapitale własnym.


Wojtek,

przede wszystkim, żeby mówić o MSSF 2 trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nastąpiło przyznanie instrumentów kapitałowych pracownikom CRJ.

Wg mnie nie, bo przyznanie jest uzależnione od warunków nabycia uprawnień.
Więc i w tym przypadku, mamy do czynienia z warunkami związanymi z dokonaniami, a więc stosujesz wyżej cytowany paragraf 19 MSSF 2.

A ten z kolei mówi, że koszt za wykonaną usługę powinien zostać rozpoznany w momencie, gdy będziesz miał pewność, że dla danego instrumentu uprawnienia zostaną nabyte.

Podsumowując - w mojej ocenie - na podstawie par. 19 CRJ nie był zobowiązany do rozpoznania kosztu.
To co zrobił, to zgodnie z zasadą ostrożności oszacował prawdopodobieństwo i planowany koszt PM przypadający na dziś który w rzeczywistości zostanie poniesiony w momencie przyznania uprawnień (lub osiągnięcia stanu pewności, że takie uprawnienia zostaną nabyte).
Z kolei MSSF 2 posłużył do oszacowania wartości ujętej rezerwy wg stanu na dziś.

Tak też zostało to zapisane w SF i tak to rozumiem.


Cytat:
Cytat:
CRJ zawiązał rezerwę, a rezerwy jak zapewne wiesz wynikają z powszechnie znanej zasady ostrożności.
Skoro osiągnęli 20 baniek w 2020 r. to zgodnie z ww. zasadą rezerwa powinna zostać ujęta.
Taki jest mój to rozumowania.


Ok kiedy to PM jest rezerwą według MSSF?


Mylisz pojęcia, PM a rezerwa to zupełnie inna rzeczywistość.

Z wczorajszego SF CRJ:

Strata na poziomie wyniku netto w III kwartale br.
wynika przede wszystkim z ujęcia w księgach rachunkowych niegotówkowych kosztów wynikających
z zawiązania rezerw związanych z przewidywanymi premiami pieniężnymi oraz płatnościami na bazie
akcji na rzecz pracowników, współpracowników i Członków Zarządu Spółki.
Powyższe spowodowało
wzrost kosztów wynagrodzeń o kwotę 5,6 mln zł, z czego 4,6 mln zł dotyczyło stricte Programu
Motywacyjnego na lata 2020-2022 przyjętego wraz z Polityką Wynagrodzeń w drodze odrębnych
uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 lipca 2020 roku. Jednocześnie w
związku przewidywanymi płatnościami na bazie akcji został utworzony kapitał rezerwowy w kwocie
4,6 mln zł.


Jak widzisz CRJ utworzyło rezerwę, w związku z planowanymi płatnościami.
Póki co to zasada ostrożności, warunki nabycia nie zostały spełnione i tym samym instrumenty finansowe przyznane.

również ze SF CRJ:

Cytat:
Wartość godziwa instrumentów ustalana jest na dzień ich przyznania

Który z Celu 1, 2 oraz 3 został przynajmniej w części spełniony (strata na koniec 3Q i zero gier zakończonych)?
Trudno więc mówić o prawdopodobieństwie różnym od zera.

Cel 1 oznacza ukończenie przez Spółkę produkcji nad co najmniej
6 (słownie: sześcioma) grami komputerowymi lub grami na
inne platformy w okresie od dnia 01 stycznia 2020 do dnia
31 grudnia 2021 roku;
Cel 2 oznacza osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w kwocie nie
niższej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych
00/100) za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31
grudnia 2021 roku stwierdzonego na podstawie
zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki
sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego
rewidenta;
Cel 3 oznacza osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w kwocie nie
niższej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów
złotych 00/100) za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do
dnia 31 grudnia 2022 roku, stwierdzonego na podstawie
zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki
sprawozdań finansowych za lata 2020 - 2022, zbadanych
przez biegłego rewidenta;


Cytat:
Warunek nie został spełniony idąc Twoim tokiem rozumowania. Spółka nie mogła w trakcie trwania pierwszego roku osiągnąć średniorocznego Zysku Brutto w kwocie 20 mln zł. Primo: Rok się nie zakończył. Secundo: Jaka to średnia z jednego niepełnego roku.


CRJ zawiązał rezerwę, a rezerwy jak zapewne wiesz wynikają z powszechnie znanej zasady ostrożności.
Skoro osiągnęli 20 baniek w 2020 r. to zgodnie z ww. zasadą rezerwa powinna zostać ujęta.
Taki jest mój to rozumowania.

Cytat:
W przypadku spółki Pyramid PM opiera się na emisji akcji. PM został uchwalony i ogłoszony.
-> PM jak i uchwały nie mają żadnego znaczenia. Tu z kolei kłania się przewaga treści nad formą.

Cytat:
Cytat:
Warunki nabycia uprawnień, inne niż warunki rynkowe, nie powinny być uwzględniane przy szacowaniu na dzień wyceny wartości godziwej akcji lub opcji na akcje
.

Powyższe zdanie dotyczy sytuacji gdy pracownicy mogą nabywać akcje po cenie preferencyjnej vide CRJ np. za 1 zł. Nie możesz brać jednak tej ceny do wyceny wartości programu motywacyjnego. Musisz wziąć wartość rynkową - w tym wypadku cenę akcji z dnia uchwalenia PM.


Nie, warunki nabycia uprawnień inne niż warunki rynkowe to zupełnie inna definicja.

Definicja warunków nabycia uprawnień - załącznik A MSSF 2: 1) rynkowych i 2) innych niż rynkowe.
1)
Warunek związany z dokonaniami (wynikami), w ramach
którego cena wykonania, nabycie uprawnienia lub
wykonalność instrumentu kapitałowego są uzależnione od
ceny rynkowej (lub wartości) instrumentów kapitałowych
jednostki (lub instrumentów kapitałowych innej jednostki
należącej do tej samej grupy); warunkiem takim jest np.:
a) osiągnięcie określonej ceny akcji lub określonej kwoty
wartości wewnętrznej opcji na akcje lub
b) osiągnięcie ustalonego wskaźnika, który jest określany
jako cena rynkowa (lub wartość) instrumentów
kapitałowych jednostki (lub instrumentów kapitałowych
innej jednostki należącej do tej samej grupy) w relacji do
indeksu cen rynkowych instrumentów kapitałowych
innych podmiotów.
Warunek rynkowy wymaga od kontrahenta świadczenia
usługi przez określony czas (tj. spełnienia warunku
związanego ze świadczeniem usługi); wymóg świadczenia
usługi może być wyraźny lub dorozumiany//domyślny

2) Warunki związane z dokonaniami (wynikami)
Warunek nabycia uprawnień, który:
a) wymaga od kontrahenta świadczenia usług przez określony czas (tj. do spełnienia warunku związanego ze świadczeniem usługi); wymóg świadczenia usług może być wyraźny lub dorozumiany//domyślny; oraz
b) wymaga osiągnięcia określonych wyników gospodarczych w okresie świadczenia przez kontrahenta usług wymaganego w lit. a).
Okres osiągnięcia wyników gospodarczych:
a) nie może wykraczać poza koniec okresu świadczenia usług; oraz
b) może rozpocząć się przed okresem świadczenia usług, pod warunkiem że początkowa data wyników gospodarczych nie przypada znacznie wcześniej od rozpoczęcia okresu świadczenia usług.
Wyniki gospodarcze definiuje się przez odniesienie do:
a) własnych operacji (lub działalności) jednostki bądź operacji lub działalności innej jednostki należącej do tej samej grupy (tj. do warunku innego niż warunek rynkowy); lub
b) ceny (lub wartości) instrumentów kapitałowych jednostki lub instrumentów kapitałowych innej jednostki należącej do tej samej grupy (w tym akcji i opcji na akcje) (tj. do warunku rynkowego).
Wyniki gospodarcze mogą dotyczyć albo wyników całej jednostki albo określonej części jednostki (lub części grupy), takiej jak oddział lub pojedynczy pracownik.

PDG na dzień sporządzenia SF za 3Q nie spełniło żadnego z warunków (ani ich części) przedstawionych w poszczególnych 3 celach.
W bieżącym kwartale wydali Rover Mechanic, a więc mają 1/6 celu nr 1, i idąc moim tokiem rozumowania - może to stanowić podstawę do zawiązania rezerwy na koszty PM.
I to właśnie na dziś powoduje powstanie prawdopodobieństwa w wysokości 1/6 celu nr 1 do nabycia uprawnień z tego celu.

Cytat:
17 listopada 2020 12:47:25 przez 1ketjoW
Spółka nie dokonała wyceny programu motywacyjnego w SF za 3Q2020 r.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Słabo wygląda.


Wojtek, to ja poproszę (ponownie - vide CRJ) o uargumentowanie na jakiej podstawie uważasz, że Spółka powinna dokonać takiej wyceny. Jak już decydujesz się na wypowiedź w takiej formie, to przynajmniej wyjaśnij dlaczego tak a nie inaczej - bo w przeciwnym razie raz że to nie ma żadnej wartości, a dwa, że zwyczajnie możesz być w błędzie i tym samym wprowadzać ludzi w błąd.

Ja przejrzałem przepisy, i wg mnie to wygląda tak:

1. polskie przepisy tej materii nie regulują, więc nie pozostaje nic innego jak udać się do MSSF 2 (na co UoR w tym przypadku pozwala).

2. I tu wydaje mi się kluczowy paragraf 19:

Przyznanie instrumentów kapitałowych może być uzależnione od spełnienia określonych warunków nabycia uprawnień. Na przykład przyznanie akcji lub opcji na akcje pracownikowi jest zazwyczaj uzależnione od jego pozostania w jednostce przez określony okres. Innym rodzajem warunków nabycia uprawnień może być osiągnięcie przez jednostkę określonych wyników gospodarczych (warunki związane z dokonaniami), takich jak osiągnięcie określonego wzrostu zysków lub określonego wzrostu ceny akcji. Warunki nabycia uprawnień, inne niż warunki rynkowe, nie powinny być uwzględniane przy szacowaniu na dzień wyceny wartości godziwej akcji lub opcji na akcje. Zamiast tego warunki nabycia uprawnień powinny zostać uwzględnione poprzez korektę liczby instrumentów kapitałowych, która jest wykorzystywana w wycenie wartości całej transakcji, tak aby wartość ujętych dóbr lub usług w zamian za przyznane instrumenty kapitałowe uwzględniała liczbę instrumentów, do których ostatecznie zostaną nabyte uprawnienia. W konsekwencji tego w ostatecznym rozliczeniu żadna kwota nie
powinna zostać ujęta dla otrzymanych dóbr lub usług, jeżeli nie nastąpi nabycie uprawnień do żadnego
przyznanego instrumentu kapitałowego w związku z niespełnieniem warunków nabycia uprawnień, np.
gdy nie upłynął określony okres świadczenia usług przez kontrahenta lub gdy nie osiągnięto określonych wyników gospodarczych
, z uwzględnieniem postanowień paragrafu 21.

W świetle powyższego, wydaje się, że warunki nabycie uprawnień spełnione nie zostały, jako że do osiągnięcia planowanych 3 mln zysku netto do końca 2021 roku daleka droga.

W przeciwieństwie do CRJ, gdzie warunek dla 2020 r. został już spełniony (20 mln zysku brutto - transza 2) i w konsekwencji jest podstawa do ujęcia rezerwy (1/3 z transzy 2 z regulaminu).

Więc prośba uprzejma do Ciebie, jeżeli uważasz, że Spółka powinna ująć koszty PM w bieżącym sprawozdaniu, o podanie podstawy i sposobu kalkulacji tejże rezerwy.

Cytat:
Zresztą ja nie piszę o cashflow tylko o kosztach a te moim zdaniem w pozycji podatek dochodowy są zawyżone w raporcie za III kwartały 2020 r. o około 4,5 mln zł. Spółka na dzień sporządzania raportu wie, że może skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania więc wykazywanie innych obciążeń podatkowych w raporcie to błąd.


@Wojtek na jakiej podstawie mieliby uwzględnić informację otrzymaną w październiku? Przepisy do zdarzeń po dniu bilansowym tu chyba nie mają zastosowania. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczą okresu po dniu bilansowym do zatwierdzenia SF.

Sam fakt wysłania wniosku o interpretację to też raczej zbyt mało, aby ocenić prawdopodobieństwo i zawiązać rezerwę. Więc pozostaje memoriał.

czy gdzieś się mylę?

To będzie prawdopodobnie ta interpretacja: 0111-KDIB1-3.4010.254.2020.1.PC
Stan faktyczny obejmuje okres od wejścia przepisów dot. IP Box, czyli od 1 stycznia 2019r.
Tym samym mają teraz prawo do złożenia korekty deklaracji CIT za 2019 r.:

1. wnioskują o zwrot nadwyżki w CIT za 2019 - wcześniej obowiązkowe czynności sprawdzające ze strony urzędu i w razie braku zastrzeżeń zwrot (terminu pewny nie jestem, ale to chyba 3 miesiące),
2. wnioskują o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań (wówczas brak płatności bieżącego CIT do momentu wykorzystania nadpłaty).

W mojej ocenie bez względu na powyższy wariant, zdarzenie powinno zostać uwzględnione w wyniku finansowym 2020 r. Chyba, że na korektę 2019 r. jeszcze się nie zdecydowali.

Cytat:
W tym fragment wypowiedzi Prezesa Zarządu odnośnie trybu Open COOP:
Cytat:
W tej chwili prace idą pełną parą. Tak, rozważamy wprowadzenie trybu kooperacji sieciowej w niektórych grach jeszcze przed ukończeniem tego projektu


Tak też liczyłem, że będą starali się jednak ogarnąć temat przed zakończeniem dofinansowanego projektu. W wywiadzie dla strefyinwestorów można było wyczytać między wierszami, że liczą na to, iż owoce projektu będzie można skonsumować wcześniej. To dobra wiadomość hello1 wave

@aircanada można prosić o update switcha w wolnej chwili?
Merci salute

No i mamy zapowiadany czat z Panem Wolffem.

strefainwestorow.pl/artykuly/c...


Cytat:
Foreveren myśli już nad dodaniem Co-opa do gry i to w dłuższej perspektywie otwiera nowe możliwości zarobkowe dla CRJ.


można wiedzieć skąd taka informacja?
Nie jestem na bieżąco, z góry przepraszam jeżeli pytanie głupie lub gdzieś w wątku już taka informacja się pojawiła.


Plotki mówią, że następny Nintendo Direct ma się odbyć właśnie 8 października:

gamingintel.com/nintendo-direc...

więc jest szansa, że scenariusz kolegi aircanada się ziści wave

Gamedev to była moja subiektywna opinia. Ty jesteś pod wrażeniem, inni również - ja nie.
Świat jest wielki ludzie rozmaici.

Widzisz ja akurat jestem graczem od czasów Atari 800XL. Chcę adrenaliny i challengu, to odpalam właśnie CSa albo Quake. Czasem MMORPG. Wbijam na właściwy serwer i challenge gwarantowany.

Grałem też bardzo dużo w Dark Souls. W Ghostrunnera nie zamierzam, nawet gdyby dawali za darmo. Nie widzę żadnych podobieństw między tymi tytułami.
Dla mnie ta gra sprowadza się do bezmyślnego ganiania z mieczem i takiegoż też wykańczania sterty stojącego w miejscu żelastwa. Sorry, ale ja challenge lubię. Rzekłbym wręcz, że w wersji hardcore. Ale Ghostrunner nie dla mnie. Jestem nieco bardziej wymagający.

Świeże screeny wyglądają love4 love4 Whistle

I właśnie tego zainteresowania zrozumieć ja nie potrafię salute

Owszem, ale jak ktoś oczekuje takiej rozrywki, to wystarczy odpalić Battlefielda, CSa czy Quake`a w trybie multi. Żeby przyciągnąć gracza do single mode potrzeba dziś już jednak nieco więcej contentu.

wycena swoją drogą, mnie osobiście jeszcze bardziej dziwi sama popularność tej gry. Przecież - w moim odczuciu - to wygląda źle, co najmniej źle. Skakanie po ścianach, rzucanie linką w dedykowane do tego miejsca i finisz mieczem (czy czymś podobnym) kupy zastanego w miejscu żelastwa. I tak w kółko.

Nie wiem jak w dłuższej perspektywie może się to podobać. Czekam na pierwsze recenzje blah5

Rif napisał(a):
Jedni zamiast pokazu gry "sprzedają" akcjonariusz muzykę, a tu fimiki na podstawie książki.
Tymczasem jakie kwalifikacje do stworzenia fajnej gierki mają tutejsi mistrzowie kodu? Żadne, ale ważne by sprzedać kursowi robione przez kogoś innego animowane obrazki.
Tak w przypadku Starward, tak i i tutaj kupowanie kota w worku. Tylko tutaj o dużo tańszy.


Rif jeżeli THD pójdzie w kierunku izometrycznego RPG, to kompetencje schodzą trochę w dalszy plan. Tu będzie się liczyć pomysł, wykonanie i poziom intelektualny. I chciałbym, aby tak było z ichniejszą produkcją. Bo kolejnego hack and slasha nie potrzeba, konkurencja silna i faktycznie z niewielkim doświadczeniem projekt może zakończyć się fiaskiem.

Poziom intelektualny i wieloletnie doświadczenie Piekary (recenzował RPG jeszcze za czasów Secret Service czy Top Secret) mi osobiście pozwala wierzyć, że gra będzie ambitna i zaoferuje więcej niż prostą rzeź z elementami RPG.

Larian Studios zanim rozpoczęło pracę nad Divinity specjalizowali się w grach edukacyjnych i na potrzeby rozgrywki kasynowej. Obecnie stworzyli dwie części prawdopodobnie najlepszego D&D RPG jakie świat widział, a w drodze - już za kilka dni - startuje EA do Baldurs Gate 3.

Disco Elysium też niemniej interesujęcy przypadek. Tu w zasadzie wystarczyła pasja i determinacja do stworzenia najlepszego RPG 2020 - bez kasy i doświadczenia.

Jeżeli zaś chodzi o trailer, to zwracam uwagę, że nie jest wiadome, że trailer nie będzie zawierał gameplaya z gry.

Dla tych co nie mieli okazji oglądać Panów na GPW innovation:

1. GH na NS - premiera "lada tydzień". Trwają rozmowy pomiędzy FOR a Nintendo - szukają odpowiedniego momentu na premierę,
2. SoA - będzie podzielone na 2-3 części. Pierwsza Q4, druga po nowym roku. Open world, system reputacji, questy. Wydaje się, że content będzie niebagatelny.
3. Duże konsole - Q1/Q2 2021. Jakość ponad wszystko, stąd opóźnienie. Widać, że zależy im na powtórzeniu sukcesu wersji PC, budowie społeczności i w konsekwencji uklepanie gruntu pod Chimerę (której sprzedaż między słowami luźno określili jako kilka mln sztuk).
4. VR - bardzo podoba im się to co dotychczas widzieli. Duży nacisk na jakość, nie będzie to prosty port.
5. Chimera - kończą etap pre-produkcji. Podział teamu 50:50.

To chyba tyle ;)


mynintendonews.com/2020/09/16/...
Nintendo has announced that its next Nintendo Direct Mini Partner Showcase will be aired tomorrow at 16:00 CEST (that’s 7am PT). The video will feature info about some upcoming Nintendo Switch games from their publishing partners. If you’d like to reacquaint yourself with August’s Partner Showcase, you can read the full rundown of what was shown in our handy roundup here.

Tyle że CRJ przekuł mały hype w imponujące liczby. A Ghostrunner póki co ma wielki hype, z liczbami może być już gorzej.

I "raptem" prawie taka, jak CRJ blah5

Cóż, grafika wygląda obłędnie. Muzyka robi wrażenie. To się może podobać i jak widać się podoba. Ja czekam niecierpliwie na jakiś gameplay, bo mi też na obecną chwilę nieco nasuwają się podobieństwa do Bloober. W Medium też była świetna grafika (wzorowana na Beksińskim), muzyka (artysta z Silent Hill), dużo kasy, marketingu (Microsoft) i hype`u. I zawód po gameplay`u. Gra musi mieć jeszcze w sobie coś, co graczy zahipnotyzuje i przykuje do monitorów. Na obecną chwilę nikt z nas nie wie, czy tak się stanie. Dlatego też ja osobiście z wróżeniem wstrzymuje się do pierwszych teaserów z gry.

Życiorysy? Jasne że istotne, nikt tego nie kwestionuje. Ale też osobiście uważam, że można robić wielkie gry nie mając doświadczenia czy zawrotnych budżetów blackeye

A ja poproszę o kupno THD. Gram oczywiście pod I, the Inquisitor, którego trailer być może pokaże się jeszcze w tym roku. Ambitny projekt, z Panem Piekarą aktywnie uczestniczącym w tworzeniu. Mam nadzieję, że połączenie niebagatelnego doświadczenia z grami RPG jak i autora książek fantasy zaowocuje ponadprzeciętną produkcją. Whistle

W XTB szacunki były podawane przez Ipopeme, które i tak zostały przekroczone.
Ja tylko sygnalizuję, że jest ryzyko - moim zdaniem - że spora część akcjonariatu może mieć nazbyt wygórowane oczekiwania.

Cytat:
Oby tylko wyniki były co najmniej równe szacunkowym. Półroczne chyba biegły musi im klepnąć i jest ryzyko że uprze się coś odpisać.


Ciężko dziś nawet ocenić, czy "co najmniej równe szacunkowym" będą satysfakcjonowały nagrzanych inwestorów. Z drugiej strony, jak będzie powtórka z XTB to i też będzie okazja do zarobku.

Qoba ze swojej strony dodam, że Piekara recenzował również gry w Top Secret czy Secret Service. Nie wiem czy miałeś okazje czytywać, dla mnie te tytuły to legendy love4 Whistle

Mocno mnie to zaskoczyło, dowiedziałem się z wywiadu z samym Piekarą (jest w sieci z tą samą kobitką co z Prezesem THD).

No to trzymamy kciuki za owocny trend - ja też postawiłem sporo na THD Dancing

Cięzko mówić o "reakcji rynku" przy obrocie rzędu 109k.
Kilka osób zawiedzionych wyprzedało. Może oczekiwało więcej, może byli zbyt leniwi by zajrzeć choćby do sprawozdania zarządu..

hello1 Super, dziękuję bardzo ;) Dancing
Pozdrowienia!
Adrian

Panowie,
nie zauważyłem, że kupując półroczną subskrypcję Premium, drugie pół roku gratis.
No i kupiłem roczną - czy też mogę liczyć na pół roku w gratisie? :) Dancing

Cytat:
Pan rynek, może mieć swoją i ja mam swoją. Dlatego przed wynikami za 2Q nie sprzedawałem bo Pan rynek jednak nie doszacowal i to sporo. Moim zdaniem dalej przeważa ostrożność i kurs jest niedoszacowany. Mnie tylko bawi trochę takie wróżenie z fusów co to będzie za 2 lata jak liczy się góra 3 miesiące i wyniki za ten kwartał.


Czyli chcesz powiedzieć, że jakbyś - zakładając - kupował dziś 100% udziałów w Mercatorze za 3,82 mld PLN to do podjęcia decyzji wystarczyłyby wyniki za dwa najbliższe kwartały? blah5

Też nie udało mi się nigdzie zakładanego budżetu odnaleźć. Może dlatego, że takowego nawet specjalnie nie było. Indie stworzone przez kilku kumpli bez większego doświadczenia. Z czystej pasji.

Natomiast produkcje Larianowe:
1. Divinity 1 - 944k USD,
2. Divinity 2 - 2mln USD,
3. Baldurs Gate 3 - 4,5 mln USD.

I Baldurs Gate może być gamechangerem dla klasycznych RPG. Wierzę, że o tej grze będzie głośno i duża część młodych graczy przekona się do klasycznych D&D RPG jak i RPG w ogóle. Czekam niecierpliwie na teasery z Inkwizytora, bo ciekaw jestem w którą stronę panowie zmierzają, zwłaszcza że o stronę narracyjną zadba pan Piekara Think

\

Mi wystarczy, jak pomniejsze symulatorki czy Together dowiozą obecną kapitalizację do prezentacji materiałów z Inkwizytora. Otoczenie do RPG sprzyja i sprzyjać będzie - mieliśmy genialne Divinity Original Sin, wkrótce będzie EA Baldurs Gate 3, Cyberpunk no i coraz głośniej o MMORPG Amazona. Disco Elysium z kolei potwierdza, że do stworzenia rewelacyjnego, ambitnego i oryginalnego RPG nie potrzeba dużego studia i budżetu. Sądząc po rosnącej kapitalizacji THD, zdaje się, że coraz więcej inwestorów dostrzega ten potencjał.

Łendi napisał(a):
Wszystkie spory prowadzą donikąd :) za tydzień z hakiem będzie czarno na białym, na czym firma zarobiła krocie i wtedy będziemy się przejmować, czy to był jednorazowy wyczyn, czy jednak drugie półrocze może wyjść 200-400M. Na ten moment nikt nic nie wie. Dalej bede podtrzymywał to, ze obecny kurs tj. około 320/330 zł nie zawiera w sobie drugiego półrocza. Jeśli ktoś uważa, ze firma nie zarobi od 1 lipca do 31 grudnia nic, to moim zdaniem to najlepszy moment na sprzedaż akcji.


myślę, że cały czas jesteśmy w reżimie "jednorazowego wyczynu". Jak już ktoś wcześniej wskazał, pandemie grypopodobne trwały dotychczas co najwyżej 3 lata. Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy trochę do przodu z wiedzą i technologią - w mojej ocenie - istnieje duże prawdopodobieństwo, że do 3 lat tym razem nie dociągniemy (oby!).

I co później, jak uzasadnić wycenę na poziomie prawie 3,5 mld ?

indyan napisał(a):
Należy się tu pewne sprostowanie odnośnie co-opa w Occupy Mars. Kooperacji na pewno nie będzie przy full realese, chyba, że gra będzie w early accesie ponad 2 lata. Podstawą co-opa mają być prace nad programem, które dopiero rozpoczęto lub dopiero będą rozpoczęte - biznes.pap.pl/espi/pl/reports/... - to potrwa minimum dwa lata i dopiero wtedy należy spodziewać się implementacji CO-OPa. Wbrew pozorom jest to bardzo trudne i nie przekłada się automatycznie na sukces finansowy. Spółce trzeba kibicować, aby wszystko się udało.


To fakt, CO-OPa nie będzie w wersji basic. Ale przecież nawet Pyramid w odpowiedzi na jedno z pytań na STEAMie powiedziało, że w pierwszej kolejności koncentrują się na skończeniu pierwotnej wersji gry. Więc to chyba nie jest dla nikogo zaskoczenie..

BTW. skąd założenie, że prace nad CO-OP potrwają minimum 2 lata?

Cytat:
W przypadku OM istnieje ryzyko, że gra może być zbyt skomplikowana, a to może zniechęcać graczy.
.

Ja uważam, że to jest kwintesencja tej gry i ten produkt jest skierowany dla graczy wymagających.
Wczoraj w nocy Panowie wydali kolejnego patcha z licznymi zmianami, w tym. np. skracającymi czas burzy. W kolejnym patchu będzie poprawiony tutorial.
Fajnie, widać że poświęcenie i determinacja jest.

Mnie martwi optymalizacja (ludzie z potężnymi maszynami się skarżą) oraz sterowanie, dużo negatywnych opinii do tej kwestii się odnosi. Czas pokażę, póki co widać że prace wrą i to jest pozytywne.

Obserwuj Geotrans, jak 27 pęknie to może zaboleć..

007 napisał(a):
Kali mieć akcje to je sprzeda jak mu będzie pasować, a jak prezes sprzedać akcje to już jest głupota.

Na tym polega giełda, że każdy sprzedaje i kupuje zgodnie z jego własnym interesem. Te 1,5 tyś to raptem 0,57% jego akcji i 0,12% całości. Może potrzebował kupić żonie samochód albo zrobić remont kuchni. Jeżeli tak jest polityka PlayWay, że prezesi spółek zarabiają głównie dzięki wzrostowi wartości spółek to trudno mi sobie wyobrazić bardziej uczciwą formę wynagradzania zarządu.


Dokładnie. Ja rozumiem - zasady, savoir vivre, reputacja. Ale z drugiej strony mamy zwykłego zjadacza chleba. Nikt z nas nie zna jego osobistej sytuacji, a większość ocenia -na podstawie sprzedaży kompletnie nieznacznego pakietu, za który nie kupi sobie nawet mieszkania czy lepszego samochodu. Może życie przycisnęło i wyjścia nie było.. powodów może być wiele. Krytyka bez świadomości powodu jest nie na miejscu. Takie przynajmniej jest moje zdanie.

1500 papiera z 261,5k. No big deal, można było dobrać thumbright

Ja mam podobne w komplecie do szczoteczki elektrycznej - mierzy a nawet nagradza za prawidłowe umycie zębów. Odkąd wyładowały się baterie, tj. jakieś 4 lata temu leży sobie i się kurzy.

Nie będzie - nie myl kategorii bilansowych z podatkowymi.
Organ zapewne zastosował względem Idea tzw. klauzulę obejścia prawa i w konsekwencji przypisał im przychód podatkowy. W rachunku wyników co najwyżej zobaczysz koszt w wys. należnego podatku.

Cytat:
Co do ksiegowania kosztow, to chyba normalne, ze kazdy prezes stara sie, jezeli jest to mozliwe, ksiegowac koszty wtedy kiedy ma najwieksze przychody zeby nie placic podatku.


nie, to nie jest normalne.

nie boisz się, że po wynikach będzie powtórka z XTB czy Mennicy?
Dużo wskazuje, że IIQ za dobry nie będzie. Zarówno od strony przychodów jak i kosztów.
A patrząc po wpisach na forum bankiera, spekulantów przybywa (Allegro zrobiło robotę).

Jak uważasz? Pytam, bo sam się nad papierem zastanawiam. Tylko mam wątpliwość czy nie poczekać do publikacji..

dzięki! Mamy to Whistle love4

Mamy ponad 30 mln przychodów przesuniętych (bez przesunięcia przychody byłyby tylko nieco niższe od IQ) z poprzedniego kwartału i jak rozumiem na podstawie ceny złota szybującego od lipca wzrost popytu. Myślę że rynek zareagował zbyt brutalnie, ale to tylko moje odczucie. Zobaczymy za 3 miesiące wave

zgadza się, towar nieotrzymany, niewydany i niesprzedany nie powinien obciążyć rachunku wyników.
Tak sobie myślę, i jedyne co wymyśliłem, to że zamówienia zarówno od strony sprzedaży jak i zakupu spotykają się na jakimś koncie rozrachunkowym, jak np. rozliczenie zakupu towarów i są jednocześnie księgowane z należnościami i zobowiązaniami.

nie mają takiej pozycji w pasywach

blu napisał(a):
O jakim przychodzie Wy rozmawiacie? On powstanie dopiero jak zrealizowana zostanie dostawa. Póki co wszystko zostaje na bilansie.


Jeżeli tak jest, to z czym zostały zaksięgowane należności z 2Q?

zgadza się, ale.. mam wątpliwość, bo można zakładać, że zobowiązania Mennicy związane są z wciąż niezrealizowanymi dostawami z 2Q (a więc z należnościami).
Jeżeli tak jest, to znaczy że towar nie został jeszcze przyjęty do magazynu, a skoro nie został przyjęty, to i nie nastąpiło księgowanie w ciężar rachunku wyników. Jeżeli nie mamy kosztu, to i - wydaje się - nie powinniśmy mieć przychodu (zgodnie z zasadą współmierności).

No i druga kwestia. Spółka wykazała ponad 80 mln Przychodu w 2Q. Gdyby w tym przychodzie zawierały się owe 33mln, to w rzeczywistości zrealizowanych dostaw miałaby w 2Q na ok. 50 - 55 mln PLN.
Trochę mało, ciężko mi w to uwierzyć.

No nic, pozostaje czekać na kolejny raport.

BTW. czy takie pytanie odnośnie rozpoznawania przychodu z tyt. niezrealizowanych w 2Q dostaw mogę zadać spółce? Stoi coś na przeszkodzie?


Szanowni,

czy ktoś się orientuje, czy wzrost należności wynikający z niezrealizowanych jeszcze dostaw do klientów z 06.2020 w bilansie jest księgowany jednocześnie z przychodem?
Jeżeli nie, to co jest po drugiej stronie?

vide raport 2H 2020:

Cytat:
W związku z bardzo dużym wolumenem zamówień w czerwcu br., w II kwartale 2020 r. Spółka zanotowała znaczący wzrost należności krótkoterminowych o kwotę 32,9 mln zł. Związane jest to z faktem, iż zamówienia, które Spółka otrzymuje od swoich Klientów są częściowo realizowane i dostarczane w kolejnym kwartale."


dzięki z góry! salute

Cześć,

ja ze swojej strony najlepszą radę - jako początkujący inwestor - jaką mogę zaoferować, to wykup subskrypcji do portfela cztery fazy rynku prowadzonego przez Wojtka.
Nie sposób ocenić, jak cenna i owocna jest wiedza, którą Wojtek konsekwentnie i w przystępny sposób wykłada. Twoje oszczędności z pewnością z tą subskrypcją będą bezpieczniejsze :)

Powodzenia życzę!

Ale wciąż, to dodatkowe 10% papiera. Dosyć duże rozwodnienie. Sam jestem udziałowcem, ale po tej zagrywce mam mieszane uczucia jako udziałowiec mniejszościowy.

Gandalf a dodatkowa emisja 500k papiera bez PB Cię nie zniechęciła?

Wmiarenietypowy napisał(a):
W pierwszej tarczy rynek pożyczek został wycięty, ale zgodnie z prawem w każdym miesiącu koszty pożyczek mogą wzrastać i wzrastają. Na ten moment są w połowie drogi do odzyskania pełni ceny.


możesz powiedzieć jakie "prawo" masz na myśli?
Prosiłbym o szczegóły.

Pełna zgoda, UoR stawia bardziej na formalne aspekty rachunkowości.
Z tego też względu jako uzupełnienie do przestarzałej UoR stworzono KSRy. I akurat KSR 6 jest w zasadzie bardzo podobny (a nawet wydaje mi się, że się wzorował) na MSR 37. Tak więc akurat w tym konkretnym wypadku nie mamy żadnych różnic pomiędzy polskimi i międzynarodowymi przepisami. Jest współmierność i już.

Czemu biegły tego nie zakwestionował tego nie wiem, skłaniałbym się do Twoich przypuszczeń - nieprzekroczony próg istotności.

Jeżeli tak księgują, to z całą pewnością księgują źle.
Bez znaczenia czy UoR czy MSSF.
Mamy nadrzędną zasadę współmierności jak i przewagę treści nad formą - data faktury nie ma w tym wypadku znaczenia.
Powinni ujmować koszty biernie i rozliczać w momencie otrzymania faktury, aby osiąganym przychodom przeciwstawić wszystkie odpowiadające im koszty.

Alior nie był repolonizowany. Udziały należące do Carlo Tassara sprzedano PZU, bo taki był warunek Unicredit przedstawiony Carlo Tassara niezbędny do zrolowania długu.

Tak naprawdę równia pochyła zaczęła się od kiedy rządzący położyli na nim łapska, czyli od momentu gdy Wojtek Sobieraj opuścił ster. W ciągu 3 lat kapitalizacja spadła o ponad 75%.
I cóż się dziwić, kiedy nie sposób zliczyć ilu od tamtej pory było prezesów, wiceprezesów i wyższej kadry zarządzającej.

Nie wspominając o CV i doświadczeniu co poniektórych. To jest bankowość, a nie sklep z częściami samochodowymi, niestety niektórzy wydają się nie mieć tej świadomości. Takie czasy.

Na NC czy GPW to bez znaczenia.
Obligatoryjnemu badaniu podlegają sprawozdania roczne - art. 64 Ustawy o rachunkowości.
W praktyce przy półrocznych SF wykonuje się tzw. przegląd sprawozdania, natomiast czy w przypadku spółek notowanych na NC taka praktyka jest stosowana to już nie wiem.

Niemniej, kwartalnych się nie bada i raczej nie przegląda. Chyba, że taki przegląd został zlecony. Wówczas nic nie stoi na przeszkodzie.

Do tego dorzuciłbym jeszcze małe i duże TSUE - czyli obowiązek zwrotu pobranych z góry prowizji proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu kredytowania.
No i rozmaite radosne twory naszego rządu w kolejnych tarczach - obniżenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych czy wakacje kredytowe.
Generalnie ciężkie czasy dla bankowości, bardzo.

Bardzo dziękuję, wyczerpująco Pray
Będę obserwował, w Geotrans i The Dust siedzimy razem to i może do Tesgas się przyłączę Dancing

Qoba napiszesz kilka słów dlaczego Tesgas?
Świeżak będzie wdzięczny za wsparcie salute

dziękuję!

Pojawił się też wywiad na Parkiecie:

www.parkiet.com/Biura-maklersk...


"Fatalny" -> co to znaczy, mógłbyś sprecyzować?
To, że będą gorsze od Q2 to oczywiste, i chyba nikt nie liczył, że będzie inaczej.
Więc co takiego było powiedziane?

Co tu się znów wyprawia - co takiego Prezes powiedział?

Co do podatku u źródła to tak daleko bym się nie zapuszczał - trzeba by poznać i przeanalizować zapisy umowy pomiędzy CRJ i Steam no i umowę miedzynarodową.

Niemniej jednak, co do zasady WHT nie jest pobierany, gdy przedmiotem transakcji są tzw. licencje end-user, i jak rozumiem z takimi mamy do czynienia. Więc w mojej ocenie tu podatku u źródła nie będzie.

EDIT: cofam powyższe - Steam nie jest end-userem. Więc rzeczywiście, podatek u źródła się może pojawić.

Potwierdzam to co napisał Anty - jeżeli spółka wystawia fakturę na rzecz Steam, mającego siedzibę poza PL, to wówczas faktura winna być wystawiona bez VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge mechanism). Co znaczy, że obowiązki z tyt. rozliczenia VAT ciążą na nabywcy usługi i w konsekwencji VAT powinien zostać rozliczony w kraju w którym nabywca usługi posiada siedzibę.

Szanowni,

czy ktoś mógłby w skrócie mi powiedzieć, jakie ryzyka z perspektywy inwestora indywidualnego widzi, jeżeli poniższe się zmaterializuje?

www.gram.pl/news/2020/06/23/po...


Sama spółka, przy założeniu że kluczowy personel zostanie nietknięty chyba powinna na takim dealu zyskać - dostęp do finansowania, kontakty no i zmiana akcjonariatu - z TFI na pokładzie raczej lekko nie jest.

No i właśnie, teraz nasuwa mi się pytanie. Czemu TFI chce tak szybko sprzedać, i czy przypadkiem rzeczywistość może nie być przypadkiem nieznacznie podkolorowana pod sprzedaż..?

Ale ja nie powiedziałem, że to jest kwestia odroczonego - zwracałem tylko uwagę, że w taki sposób nie policzysz ile w rzeczywistości zapłacili CIT.
Co do zasady, podatek odroczony jest uwzględniany właśnie po to, aby ESP = 19%, tj. wynik brutto został obciążony stawką podatku jaka panuje w danym kraju, i w sytuacji gdy spółka wykazuje wyłącznie różnice przejściowe, wówczas wynik brutto winien - przy założeniu prawidłowej kalkulacji odroczonego - być obciążony 19% w każdym roku.

To tyle jeśli chodzi o idealny świat. W rzeczywistości - jak wskazałem wczęśniej - możemy mieć sytuację:

1. występowania różnic trwałych. Czyli takich, które trwale różnią wynik księgowy od podatkowego. Najpopularniejszymi są tu wyceny wg przepisów prawa bilansowego (np. odpisy), koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, sprzedaż wierzytelności itp. Innymi słowy wszystko, co jest zawarte w art. 16 ustawy o CIT. Od tych różnic podatku odroczonego nie wykazujesz (nigdy się nie wyrównają) a zatem występowanie tych pozycji na stałe rozjedzie wynik księgowy i podatkowy i w rezultacie poróżni ESP od 19%,

2. innym przypadkiem dość powszechnie spotykanym jest korekta rozliczenia CIT dot. lat ubiegłych. Jeżeli taka wystąpiła, obciąża podatek bieżący danego roku,

3. aktywo z tyt. podatku odroczonego również podlega testowi na utratę wartości - jeżeli okaże się, że spółka ma mniejsze niż większe prawdopodobieństwa odliczenia aktywa od dochodu w przyszłości, wówczas należy sporządzić odpis.

Powyższe oczywiście nie wyczerpuje tematu, ale wydaje mi się, że jest najpowszechniejsze.

Więc raz jeszcze podsumowując, jeżeli potrzebujesz CIT zapłaconego za dany rok, idź do notki dot. podatku bieżącego (w podatku bieżącym w RW mogą też siedzieć korekty lat ubiegłych).
Natomiast jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego ESP różni się od 19% idź do notki dot. odroczonego. Tam - o ile SF zostało sporządzone wg MSSF - powinieneś znaleźć uzgodnienie i wyjaśnienie skąd rozbieżność ESP vs. stawka podatku obowiązująca.

Nie płacą takiego CIT ;) 30% to efektywna stawka podatkowa (ESP).
Popełniasz błąd, bo:

1. pomiędzy wynikiem brutto a netto siedzi podatek odroczony oraz bieżący - Ciebie interesuje jak rozumiem wyłącznie ten zapłacony a więc bieżący,
2. pamiętaj, że w rzeczywistości występują również różnice trwałe - a więc koszty/przychody bilansowe które są neutralne dla CIT i odwrotnie,
3. być może korygowali lata przeszłe, a korekty obciążyły wynik bieżący. Mogli też zrobić jakieś ruchy na aktywie z tyt. odroczonego..

Ciebie interesuje wyłącznie podatek bieżący - przejdź najlepiej do notki do bieżącego i tam będziesz miał szczegóły.
Z kolei w notce do odroczonego w uzgodnieniu ESP (efektywnej stawki podatkowej) powinieneś widzieć szczegóły pozwalające zrozumieć skąd te 30% się wzięły.

wrzućcie proszę linka, bo nie wiem co robię źle.. coś przefiltrować powinienem?


ok, już znalazłem - nie patrzyłam na global tylko zapewne PL. nieaktualne ;)

13 pozycja - przed Outer Wilds, które miało premierę wczoraj.. love4 Boo hoo!

Pokazali dziś mocne wyniki, wzrastające obroty plus energetyka ma swoje 5 minut.
Dziś zakończyli przy oporze, jutro może być ciekawie..

Rozumiem, niemniej wychodzi na to, a przynajmniej ja to tak rozumiem, że kwotowo dla Datawalk umowa z Orlenem czy wsparcie epidemiologiczne są bardziej korzystne od umowy MLARS.

Ta ostatnia, w przeciwieństwie do dwóch pierwszych nie została zaraportowana jako znacząca. Więc na obecną chwilę, udział Datawalk w tych 500 bańkach jeszcze jest niewielki.

Chyba, że prawnie nie byli zobligowani do tego, by taką konsorcjalną umowę zaraportować, lub jeszcze inny powód. Ale to raczej wątpliwe uzasadnienie.

czy gdzieś się mylę?

Szanowni,

czy jest powszechnie wiadomo, jaka część z tych 0,5 mld $ przypadnie Datawalk (o takiej kwocie mowa w wymienionym wyżej artykule)?
Bo tak mnie zastanawia, dlaczego sprzedaż do MLARS nie została zaraportowana jako znacząca umowa?

Patrząc na MSSF 2 wydaje mi się, że koszt w RZiS zostanie ujęty jednocześnie ze wzrostem kapitałów własnych (par. 8).

Ponieważ otrzymana usługa za którą płacą w formie akcji nie kwalifikuje się do ujęcia jako aktywo, siłą rzeczy obciąża koszty (par. 9). Sama płatność ma formę akcji bez CF, więc w bilansie zwiększają się kapitały, a nie zmniejszają środki pieniężne (jak by było, gdyby akcje musiały zostać skupione za cash).

Podsumowując, o ile się nie mylę, kapitały własne i tym samym suma bilansowa jak i CF pozostaną niezmienione.
Więc cały deal w dłuższej perspektywie jest neutralny, gdy pomniejszony zysk z RZiS trafi do powiększonych kapitałów własnych. W krótszej pozostanie jedynie niesmak obniżonego zysku.

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 19 kwietnia 2020
Ostatnia wizyta: 23 stycznia 2021 14:06:35
Liczba wpisów: 122
[0,03% wszystkich postów / 0,44 postów dziennie]
Punkty respektu: 14

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,860 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +158,21% +31 642,98 zł 51 642,98 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d