pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Dahowiec

Dahowiec

Ostatnie 10 wpisów
W 2021 to chyba Skarb Państwa bardzo będzie chciał zjeść to ciastko które ma PZU ?
Pomarzyć można ale gdybym miał 295 mln akcji to te 3 zł byłoby całkiem słodkim pączkiem :)
A przecież tutaj wygląda na to że można zjeść ciastko i mieć ciastko ?

to jest ciekawe co ostatnio zadziało się i z kursem akcji i sprzedażą akcji przez jeden z funduszy i jego roszczeniami po wzroście kursu ...


Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 37/2020 Krynicy Vitamin S.A. („Emitent, „Spółka”) z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie otrzymania przez Spółkę powództwa złożonego przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („FRAM”), w imieniu którego działa AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („AgioFunds”), Zarząd Spółki informuje, że dokonał analizy otrzymanego pozwu i załączonych do niego dokumentów i poniżej przedstawia stanowisko w tym zakresie.
Otrzymany przez Spółkę pozew dotyczy roszczenia odszkodowawczego, w wysokości obliczonej przez FRAM na kwotę 59.135.496,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 24 października 2020 r. Jest ono związane z transakcją sprzedaży 2.437.572 akcji Emitenta po 5,7 PLN za sztukę (łączna wartość transakcji 13.894.160 zł), zawartą w dniu 13 sierpnia 2020 r. pomiędzy FRAM (jako sprzedawcą) a Molinara sp. z o.o. (zob. raporty Spółki nr 18/2020, 19/2020, 20/2020 i 22/2020) („Sprzedaż Akcji”). FRAM domaga się rozszerzenia kręgu podmiotów odpowiadających za szkodę także na Zinat sp. z o.o. (podmiot dominujący wobec Molinara sp. z o.o.) oraz na Spółkę. Odpowiedzialność Spółki zdaniem FRAM wynika z zarzucanego Spółce nieopublikowania informacji o wstępnych wynikach finansowych za I półrocze 2020 r. (zob. raport bieżący nr 26/2020) przed dniem 13 sierpnia 2020 r., a więc przed dniem Sprzedaży Akcji. Miało to spowodować, że FRAM zbył akcje Spółki po cenie niższej niż ta, którą uzyskałby ze sprzedaży, gdyby nie wspomniane zarzucane Spółce zaniechanie. FRAM opiera się przy tym na kuriozalnym założeniu, że sprzedaż pakietu 20% akcji Spółki na sesjach giełdowych po podaniu do publicznej wiadomości raportu 26/2020 pozostałaby bez wpływu na kurs akcji Emitenta. Równocześnie FRAM nie przedstawił żadnego dowodu na to, że Molinara sp. z o.o. kupiłaby od niego akcje Spółki po wyższej cenie. FRAM nie udowodnił także, że wstępne informacje o wynikach finansowych Spółki za I półrocze 2020 r. powinny zostać opublikowane przed dniem 13 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że powyższe informacje zostały opublikowane w odpowiednim terminie a ponadprzeciętne zyski Spółki osiągnięte w II kwartale 2020 r. pochodziły przede wszystkim z nowego dla Emitenta obszaru działalności związanego z walką z pandemią COVID-19, który cechował się ogromną skalą niepewności co do realnie osiągniętych wyników finansowych, z uwagi na ryzyko zwrotu sprzedanych produktów w wyniku reklamacji od klientów.
Emitent wskazuje, że uzasadnienie kwoty roszczenia odszkodowawczego odwołuje się do zmiany kursu akcji Spółki po opublikowaniu przez Spółkę raportu nr 26/2020. Kwotę roszczenia FRAM stara się wykazać w oparciu o kilka wyliczeń, przy czym wszystkie zakładają brak wpływu na kurs akcji Emitenta faktu sprzedaży całego pakietu 20% akcji posiadanych przez FRAM. Warto zaznaczyć, że zakładana przez FRAM sprzedaż wszystkich akcji Emitenta w okresie 12 sesji po podaniu do publicznej wiadomości raportu 26/2020 zwiększyłaby podaż akcji dwukrotnie, ale też rodziłaby konieczność niezwłocznego informowania opinii publicznej o dokonanych przez FRAM transakcjach (notyfikacje znacznych pakietów), co byłoby kolejnym czynnikiem wpływającym na spadek kursu akcji Emitenta. Inne wyliczenie FRAM bazuje na kształtowaniu się kursu akcji Spółki w okresie od 16 września 2020 r. do 18 września 2020 r., z pominięciem wyceny wartości godziwej akcji Spółki spełniającej warunki wiarygodności, którą to AgioFunds powinno sporządzić zgodnie z prawem i w oparciu o taką wycenę uzasadnić wysokość roszczenia w pozwie. W tym zakresie pełnomocnik FRAM dołączył do pozwu jedynie opinię z dnia 28 października 2020 roku dotyczącą zachowania kursu akcji sporządzoną przez doradcę inwestycyjnego zatrudnionego w AgioFunds. Należy zaznaczyć, iż w ocenie Zarządu Spółki, dokonanie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyceny 20% akcji Spółki wyłącznie w oparciu o kształtowanie się kursu giełdowego akcji Spółki w okresie 12 dni sesyjnych (kiedy to łączny wolumen obrotu był praktycznie tożsamy z pakietem akcji posiadanych przez FRAM), jest sprzeczne z obowiązującą fundusze inwestycyjne i wyrażoną w przepisach prawa zasadą wiarygodnego oszacowania wartości godziwej aktywów. Takie postępowanie spotkało się już z negatywną oceną organu nadzoru, bowiem inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych stosując analogiczne metody wyceny znacznych pakietów akcji spółki notowanej na rynku zorganizowanym zostało ukarane karą pieniężną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Należy także podkreślić, że FRAM nie wysuwał wcześniej roszczeń odszkodowawczych wobec Spółki ani nie kontaktował się formalnie ze Spółką w tej kwestii, a w pozwie niezgodnie z prawdą zapewnił, że podjął wobec Spółki próbę ugodowego rozwiązania sporu.
Podobnie twierdzenia FRAM co do konieczności zabezpieczenia powództwa w sposób przez niego wskazany w pozwie (o którym to zabezpieczeniu ustanowionym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXVI Gospodarczy w osobie Sędzi Anny Kociołek Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 36/2020), wprowadziło Sąd w błąd. Spowodowało to, że w efekcie ustanowione zostały zabezpieczenia, których łączna wysokość kilkukrotnie przekracza wartość roszczenia. Już sama wartość zajętych na rachunkach papierów wartościowych akcji Emitenta posiadanych przez Molinara sp. z o.o. i Zinat sp. z o.o. wynosiła 199,9 mln zł (licząc po kursie zamknięcia z dnia 10 listopada 2020 r.), co w stosunku do wartości domniemanego roszczenia (59,1 mln zł) jest wartością 3,3 krotnie wyższą.

Mając na uwadze powyższe, a także nieproporcjonalną w stosunku do celu zabezpieczenia dolegliwość jednego ze sposobów zabezpieczenia, pełnomocnik Spółki w dniu 14 listopada 2020 r. skierował do pełnomocnika FRAM drogą elektroniczną pismo z żądaniem niezwłocznego, w dniu 16 listopada 2020 roku, wystąpienia do komornika o zwolnienie zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych Spółki, załączając do wniosku wzór stosownego pisma do komornika. Żądanie takie zostało wysłane także przez Spółkę bezpośrednio do Zarządu podmiotu zarządzającego FRAM, tj. AgioFunds i na wskazany we wniosku o zabezpieczenie adres mailowy do korespondencji: rmania@framinwestycje.pl. Zarząd Spółki liczy, że wspomniane żądanie ograniczenia zabezpieczenia poprzez zwolnienie zajęcia rachunków bankowych Spółki spotka się z aprobatą reprezentującego FRAM AgioFunds, skoro ten w pozwie sam przyznaje, że: „Możliwość zaspokojenia w przyszłości roszczeń Powoda objętych pozwem istnieje tylko, jeżeli KVT nadal będzie prowadzić działalność i uzyskiwać dochody. Dlatego FRAM nie chce, aby zabezpieczenie ingerowało w działalność prowadzoną przez KVT (…) Dlatego celem wniosku o udzielenie zabezpieczenia jest tylko i wyłącznie zatrzymanie wypłaty zaliczki (na dywidendę. Przypis Spółki) i utrzymanie tych środków w Spółce.” Celu tego zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych Spółki nie może spełnić, gdyż dywidenda została wypłacona przez Spółkę jeszcze przed dokonaniem zajęcia (zob. raport bieżący Spółki nr 29/2020 i 32/2020).
Niezależnie od tego, czy FRAM sam wystąpi do komornika o zwolnienie części zabezpieczeń, Zarząd Spółki zamierza wnieść zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego udzielające zabezpieczenia, żądając jego uchylenia w całości z uwagi na brak uprawdopodobnienia roszczenia oraz niewykazanie, że brak zabezpieczenia w zakresie wskazanym przez FRAM uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie przyszłego orzeczenia. Ewentualnie, w razie gdyby Sąd nie podzielił zapatrywania Spółki, będzie ona wnosić o ograniczenie zabezpieczenia powództwa do zajęcia rachunku papierów wartościowych Zinat sp. z o.o. oraz Molinara sp. z o.o., na co podmioty te, kierując się dobrem Spółki i ochroną pozostałych akcjonariuszy przed negatywnymi skutkami działań FRAM, wyraziły zgodę w stosownych pismach skierowanych do Emitenta. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia, Spółka wystąpi do Sądu o orzeczenie obowiązku złożenia przez FRAM kaucji zabezpieczającej na podstawie art. 739 KPC.
W ocenie Zarządu Spółki brak jest podstaw do kierowania przez FRAM roszczeń wobec Spółki i będzie on wnosić do Sądu o oddalenie powództwa w tym zakresie. Zarząd Spółki jest przekonany, że FRAM wciągnął Spółkę w spór, jaki jest pomiędzy nim a jednym z akcjonariuszy Spółki (Molinara sp. z o.o.), aby w ten sposób wywrzeć nacisk na drugą stronę sporu, nie licząc się z negatywnymi konsekwencjami, jakie mogą z tego wynikać dla samej Spółki i w efekcie dla pozostałych jej akcjonariuszy. Budzi to zdumienie zważywszy na fakt, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają funduszami inwestycyjnymi takimi jak FRAM, są uznawane na rynku kapitałowym za podmioty zaufania publicznego, które nie tylko powinny dbać o zachowanie najwyższego poziomu należytej staranności i profesjonalizmu podejmowanych czynności, ale również są zobowiązane do dbania o kulturę inwestowania i nie mogą podejmować działań, które ewidentnie skutkują stratami akcjonariuszy mniejszościowych. W wyniku publikacji informacji o dokonaniu na podstawie wniosku FRAM powyższego zabezpieczenia, kurs akcji Emitenta spadła o 21,4%, co spowodowało spadek wartości akcji posiadanych przez mniejszościowych akcjonariuszy Emitenta o 6.658.748 zł.
W związku z powyższym Zarząd Spółki zamierza podjąć wszelkie kroki prawne mające na celu doprowadzenie do oddalenia powództwa oraz uchylenia zabezpieczeń, przy czym w pierwszej kolejności koncentruje się na działaniach mających na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi na Spółkę ww. zabezpieczeń i zapewnienie jej możliwości niezakłóconego działania.

no i trzeba przyznać że na Lotos mają piękną promocję - w ubiegłym roku w listopadzie cena akcji LTS oscylowała ponad 80 zł a teraz w okolicach 30 !
Jest różnica ponad 50 zł / akcję to sporo przecież

A ciekawe jakie uzasadnienie mają zarządzający OFE np. kupując Lotos po 80 zł a sprzedając po 30? Lotos to tylko przykład. Z chęcią bym prześledził takie decyzje "inwestycyjne" mojego OFE od środka kto podjął decyzję o kupnie czy sprzedazy, dlaczego? bądź co bądź mogą tam być działania na moją szkodę?
Pozdrawiam

Pozwolę sobie podrzucić wątek z PGNIG na pierwszą stronę z taką oto refleksją lub pytaniem bardziej
Jak Orlen chce przejąć spółkę o większej od siebie kapitalizacji rynkowej ? 16.3 mld vs 23.9 mld -na chwilę obecną. Plus poziom gotówki w kasie PGNIG.

to prawda ale kto kiedy poniósł jakieś faktyczne konsekwencje jako zarządzający
za decyzje działające na szkodę publicznej spółki ? To chyba tylko w ramach
"wendetty" na opozyji vide zatrzymanie Panów R. Krauze i R. Giertycha.

I te zatrzymania, ciągania po sądach to raczej takie strachy na lachy, coby
w tvp puścić chyba.

Ja wręcz podejrzewam niepisany układ pomiędzy siłami politycznymi że spólki
z udziałem SP to jak zdobywanie Babilonu przez kolejne obozy polityczne...
Przecież równie dobrze prokuratura mogłaby się przyczepić za kupno udziałów w PGG etc.

niestety pod koniec kwietnia myślałem że do końca roku kurs wróci na te 70 zł przynajmniej,
dzisiaj patrzę na notowania i kręcę głową z niedowierzaniem :( 44 złote z hakiem d'oh!


przecena jakby nabierała dynamiki niestety, podaż jest wciąż dość zdeterminowana
jak na taką "defensywną" spółkę aby sprowadzić kurs w okolice 21 zł.
Dołek z marca br. został poprawiony więc z nawiązką gdzie tutaj jest twarde dno ?
w okolicy 20 zł jak na PKO BP ?

jeśli to fake news to czy autor nie powinien odpowiedzieć w jakiś sposób za to ?
na kursie przynajmniej na tą chwilę pump and dump...

Otóż to: o ile news się potwierdzi ...
Ileż to już razy było pump and dump

Ciekawa jest kwestia adekwatnej wyceny Aliora

Informacje
Stopień: Ośmielony
Dołączył: 19 kwietnia 2020
Ostatnia wizyta: 25 listopada 2020 12:34:53
Liczba wpisów: 27
[0,01% wszystkich postów / 0,12 postów dziennie]
Punkty respektu: 1

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,180 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +126,24% +25 248,27 zł 45 248,27 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d