pixelg
TRAKCJA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TRAKCJA [TRK]

AKTUALNY KURS: 1,96 zł (-1,61%) 18-10-2019 16:32
1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 414
Wysłane: 27 października 2017 10:52:34 przy kursie: 7,96 zł
Grum,

Myślę, że raczej chodzi o aktualne wyniki finansowe i brak szans na dywidendę za 2017 r.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 742
Wysłane: 31 października 2017 15:36:35 przy kursie: 7,72 zł
hm.. nieźle postrzegają inwestorzy spółki, trakcja najniżej od blisko 3 lat.

Widać na fali oczekiwań na nowe kontrakty kurs rósł, pol roku temu zaliczył 18pln, teraz to bardzo odlegle poziomy. bessa zawitała już szeroko na gpw.

Taki budimex, dzisiaj dwa infa o kontraktach a kurs przez to spadł nie 3.5% a 1.5% chociaż ma jeszcze godzinę do większej cofki na co się zanosi.

bava
Dołączył: 2011-05-09
Wpisów: 62
Wysłane: 31 października 2017 19:52:46 przy kursie: 7,72 zł
Prezes Torpolu już parę miesięcy temu ostrzegał że z marżami na nowych kontraktach może być różnie,a koszty materiałów też będą rosły jak i wynagrodzeń, mimo to inwestorzy wyrywali sobie akcje z rąk, Torpol, Zue, Trakcja były na maxach, ale jak widać otrzeźwienie w końcu przyszło
Moje spółki

ATD, BFT,WWL,BTM


Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 1 grudnia 2017 14:32:58 przy kursie: 6,95 zł
Kręte koleje Trakcji – omówienie wyników i sytuacji finansowej Trakcji za III kwartał 2017 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3 kw. 2017 r. Trakcja kontynuowała wcześniejsze, generalnie negatywne, tendencje wynikowe w ujęciu r/r na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody wzrosły jeszcze o symboliczne 1%, lecz już kolejne pozycje wynikowe wskazywały na niższe poziomy zysków. Zysk brutto na sprzedaży zmniejszył się o 59% (marża brutto 5,27 wobec 12,88% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 80% (chociaż łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu okazały się r/r niższe o 5%), zysk operacyjny o 76% (niewielkie ograniczenie spadku to efekt 0,3 mln zł przychodów wobec 3,8 mln zł kosztów netto na działalności pozostałej w ubiegłym roku), a zysk brutto i netto o 75% (0,3 mln zł przychodów wobec 0,9 mln zł kosztów finansowych netto przed rokiem przy jednoczesnym utrzymaniu na zbliżonym poziomie efektywnej stawki podatkowej).

Jednocześnie w skali całych 9 miesięcy 2017r. TRK wykazała r/r na poziomie skonsolidowanych przychodów wzrost rzędu 7%, a na kolejnych poziomach wynikowych spadki zysków o kolejno: 53% - na poziomie brutto na sprzedaży, 82% - netto na sprzedaży, 76% - operacyjnym, 81% - brutto i 82% - netto.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) należy zauważyć, że szczególnie negatywnie na wyniki Grupy w rozpatrywanych okresach wpłynął segment dotyczący działalności na rynku państw bałtyckich, w tym zwłaszcza na Litwie (spadek przychodów, przy jednoczesnym wyraźnym spadku zysku brutto i marży). Zarząd traktuje te zmiany jako przejściowe i wskazuje, że są one efektem braku dużych przetargów i dużą konkurencją cenową przy mniejszych przetargach. Na rynku krajowym TRK odnotowała wzrost przychodów, przy nieznacznym pogorszeniu zysku brutto i marży.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Przedstawiona wyżej sytuacja Grupy jest głównie skutkiem pogarszających się warunków prowadzenia działalności w sektorze budowlano-montażowym, w tym zwłaszcza wzrostu cen materiałów, usług podwykonawczych i wynagrodzeń. Dodatkowo TRK ponosi koszty związane z dywersyfikacją działalności na rynku energetyki zawodowej oraz przygotowaniem działalności na rynkach zagranicznych.

Pod względem tendencji wynikowych i efektywnościowych TRK w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) nadal mamy do czynienia z mało optymistycznym obrazem sytuacji – wzrostowi przychodów ze sprzedaży towarzyszy systematyczny regres zarówno pod względem wielkości wynikowych jak i poszczególnych wskaźników rentowności. Za niewielkie pocieszenie można tu jednak uznać fakt, że jakby nie było cały czas poruszamy się w obszarze wartości dodatnich (coraz mniejszych ale jednak), co jeśli chodzi o ten segment rynku nie jest ostatnio normą.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W ostatnim czasie Grupa dość dynamicznie odbudowała portfel zamówień do realizacji w perspektywie kolejnych kwartałów (dodatkowo jest szansa na jego powiększenie o kolejne blisko 600 mln zł z uwagi na stwierdzenie najkorzystniejszych ofert w sześciu przetargach), lecz biorąc pod uwagę trudne warunki rynkowe prowadzonej działalności i dużą konkurencję jest spora obawa o ich rentowność (wykres poniżej, jednostki – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Z drugiej strony należy jednocześnie odnotować, że TRK w dużym stopniu bazuje na własnym potencjale wykonawczym (zatrudnienie + sprzęt) i bieżąca trudna sytuacja rynkowa powinna dotykać ją w mniejszym stopniu aniżeli podmioty korzystających głównie z podwykonawców.

Z punktu widzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych TRK w 3kw 2017r. (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) należy odnotować wyraźne zmniejszenie r/r dopływu środków na poziomie salda ogólnego (6 wobec 21,2 mln zł), co jednakże w decydującym stopniu było wynikiem odpływu wobec dopływu przed rokiem środków w obszarze finansowym (-27 wobec +25,6 mln zł, większa wypłata dywidendy i dużo mniejszy przyrost długu oprocentowanego). W obszarze inwestycyjnym odnotowano zdecydowanie mniejsze r/r wydatki netto (-4,3 wobec -14,8 mln zł), a w operacyjnym zdecydowanie wyższy r/r poziom wygenerowanej gotówki (37,3 wobec 10,4 mln zł, przy czym w głównej mierze wynikał on ze zmian w zakresie składników kapitału obrotowego; sama nadwyżka finansowa netto okazała się dużo niższa – 14,9 wobec 34,6 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy pewne pogorszenie w zakresie ogólnego salda gotówkowego, na co, jak zauważono już wyżej, wpłynęły zdecydowanie wyższe finansowe wydatki netto. W odniesieniu do przepływów operacyjnych Grupa utrzymuje ostatnio dość stabilną sytuację jeśli chodzi o poziom ogólny, lecz z perspektywy ich struktury można zauważyć systematyczny spadek znaczenia nadwyżki finansowej netto na rzecz zmian zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Istotne w ostatnim czasie wydatki netto (głównie środki trwałe) uległy z kolei pewnemu wyhamowaniu.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia bilansu TRK w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 2%, który po stronie aktywów wiązał się ze zwiększeniem wartości aktywów trwałych o 1% (głównie w zakresie środków trwałych) i obrotowych o 3% (generalnie wszystkie składniki, choć w największym stopniu zapasy), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego i zobowiązań ogółem po 2% (zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 3%, a długoterminowe spadły o 1%; dług oprocentowany wzrósł o 6% i na koniec okresu stanowił 19% zobowiązań ogółem; większość zadłużenia Grupy ma charakter nieoprocentowany i dotyczy zobowiązań handlowych oraz zaliczek na poczet realizowanych kontraktów).

Przedstawione wyżej zmiany nie przełożyły się istotnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która generalnie prezentuje się korzystnie. Można tu stwierdzić lekko nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni własnymi, oraz nadwyżkę kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb. Szczegółową strukturę bilansu Grupy wraz z jej zmianami w czasie przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o ocenę sytuacji finansowej Grupy, to po raporcie za 3kw 2017r. widzimy nieznaczne pogorszenie serwisowego ratingu bazującego na modelu Altamana (spadek z BB+ do BB), co w głównej mierze wynikało ze znaczącego pogorszenia jej. Jednocześnie z punktu widzenia poszczególnych wskaźników płynności i zadłużenia sytuacja generalnie jest pod kontrolą i nie odbiega znacząco od tej z poprzednich okresów sprawozdawczych. Poziom ogólnego zadłużenia Grupy jest umiarkowanie wysoki (48% aktywów), przy czym dotyczy on głównie zobowiązań nieoprocentowanych. Pod względem obsługi długu, mimo dużo niższych ostatnio wyników, i co za tym idzie relacji finansowych, sytuacja Grupy również nie prezentuje się źle, gdyż posiada ona sporą rezerwę środków pieniężnych na pokrycie znacznej części zobowiązań oprocentowanych. Również w obszarze płynności finansowej sytuacja przedstawia się generalnie korzystnie, w tym zwłaszcza z punktu widzenia strukturalnego (kapitał obrotowy; wykres poniżej, jednostka - dni) oraz statycznego (pokrycie zobowiązań bieżących różnymi kategoriami aktywów obrotowych). Pewne wsparcie zapewnia również płynność w ujęciu dochodowym (gotówka z działalności operacyjnej pokrywa w ostatnich okresach sprawozdawczych 20-25% zobowiązań krótkoterminowych).


kliknij, aby powiększyć


Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

Ocena sytuacji rynkowej
Regres w zakresie raportowanych ostatnio wyników spowodował, że wycena dochodowa Trakcji na bazie renty wieczystej znacznie odbiega w dół od jej ceny rynkowej. Jednocześnie w przypadku metod majątkowych i mnożnikowych można znaleźć również kilka bardziej optymistycznych wskazań. W perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych TRK nie może narzekać na brak zleceń. Względnie korzystna jest również jej sytuacja kapitałowo-majątkowa i potencjał wykonawczy. To co jest głównym problemem i zarazem zagrożeniem dla przyszłych wyników i notowań akcji to rentowność jaką uda się uzyskać na realizowanych kontraktach.

Poniżej w tabeli przedstawiono symulację wyceny Grupy na bazie renty wieczystej, przyjmując jako zmienne przychody i rentowność netto sprzedaży oraz zakładając na dość konserwatywnym poziomie 10% koszt kapitału.


kliknij, aby powiększyć
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 2 grudnia 2017 16:40

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 742
Wysłane: 19 grudnia 2017 14:05:08 przy kursie: 7,07 zł
Trakcja, jak na spółkę budowlaną ma sporą pozycję WNiP bo 387 mln przy WK 749mln. kiedyś drogo coś przejęła, czy nie czas odpisać co nieco z tej pozycji?

grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 282
Wysłane: 23 stycznia 2018 16:24:36 przy kursie: 7,60 zł
Spółka z mocno poobijanym kursem. Może ktoś "technicznie" pochyli się nad wykresem?

diR
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 935
Wysłane: 21 lutego 2018 10:39:10 przy kursie: 7,03 zł
przylaczam sie do pytania o AT, gdyz daje sie, ze szorujemy po dnie " wsparcia technicznego " Think
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 282
Wysłane: 28 lutego 2018 20:00:10 przy kursie: 7,20 zł
Wykres Trakcji w moich oczach staje się coraz bardziej ciekawy. Może ktoś od AT dostrzeże jego urok lub jego brak?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 572
Wysłane: 1 marca 2018 09:15:56 przy kursie: 7,08 zł
Krótko - mamy do czynienia z konsolidacją w istotnym miejscu, patrz wykres długoterminowy w ujęciu tygodniowym.

kliknij, aby powiększyć


Konsolidacja przybrała kształt trójkąta, więc należyt obserwować kierunek wybicia. Wskaźniki sygnalizują absolutny brak trendu, stąd łatwiej będzie wychwycić początek istotniejszego ruchu cen.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 1 marca 2018 09:17

Rych
Dołączył: 2009-11-19
Wpisów: 86
Wysłane: 30 marca 2018 14:04:41 przy kursie: 6,78 zł
Przy obecnej wycenie, Trakcja staje się fundamentalnie coraz bardziej atrakcyjna. Nie potrafię podać merytorycznej przyczyny tak gwałtownych spadków. Technicznie przełamany został długoterminowy trend wzrostowy i kurs szukał oparcia dużo niżej. Analogiczna sytuacja na ZUE, więc sprawa nie dotyczy tylko Trakcji, ale ewidentnie całego segementu rynku, nie można tego osunięcia tłumaczyć tylko poprzez wydarzenia w spółce Trakcja. Na Torpolu też kurs zachowuje się podobnie, ale patrząc na jego wyniki i wskaźniki, mógłby jeszcze gorzej.


kliknij, aby powiększyć


Jakie mogą być powody takiego solidarnego spadku spółek o tym profilu?

@addison, to prawda, pozycja WNiP jest mocno rozrośnięta, więc nie dziwi mnie, że spośród 3 wymienionych przeze mnie spółek Trakcja ma najniższą wycenę C/WK.
Edytowany: 30 marca 2018 14:09


vanbandit
Dołączył: 2009-01-22
Wpisów: 48
Wysłane: 3 kwietnia 2018 13:44:31 przy kursie: 6,60 zł
Wyjaśnienie jest dosyć proste - większość kontraktów podpisanych przez wymienione przez ciebie spółki była zawierana przed spadkiem bezrobocia i podwyżką cen materiałów budowlanych. W skrócie nie ma komu robić, lub jak już jest komu to ot kosztuje odpowiednio więcej, a materiały są dużo droższe niż w kosztorysach. Rynek obawia się powtórki z czasów euforii przed euro 2012 kiedy to firmy budowlane z podobnych powodów padały jak muchy mimo, że kontraktów było mnóstwo.

diR
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 935
Wysłane: 3 kwietnia 2018 19:45:39 przy kursie: 6,60 zł
Tyle, ze nie na wszystkich spółkach budowlanych akcjonariuszy ubywa salute
Oto przykład : stooq.pl/q/?s=bdx&c=5y&...
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

vanbandit
Dołączył: 2009-01-22
Wpisów: 48
Wysłane: 4 kwietnia 2018 09:19:08 przy kursie: 6,53 zł
Spadek z 250 na 200 złotych to jednak jakiś ubytek jest. Poza tym kolega wyżej pytał o spółki budownictwa kolejowego gdzie jest bardzo duże spiętrzenie robót w ostatnim czasie i stąd większa nerwowość akcjonariuszy. A jak już jesteśmy przy Budimexie to prezes potwierdzał tezę o braku rąk do pracy i wzroście cen materiałów w niejednym wywiadzie.
Edytowany: 4 kwietnia 2018 09:29

BoloGTB
Dołączył: 2018-04-24
Wpisów: 64
Wysłane: 8 maja 2018 11:24:36 przy kursie: 4,81 zł
Czy są jakieś nowe informacje, że kurs spada o 6,5% poniżej 5,50?

tomektomkiewicz
Dołączył: 2012-11-01
Wpisów: 4
Wysłane: 8 maja 2018 17:21:42 przy kursie: 4,81 zł
Przyłączam się do pytania o powody tego armagedonu na Trakcji w ostatnich dniach, szczególnie dzisiaj masakra. Na różnych forach wyścigi w teoriach spiskowych od ucieczki funduszy, grę spekulantów, trupy w szafie przed wynikami, brak dywidendy czy po nierentowne kontrakty. Biorąc pod uwagę, że na rozbudowę kolei są przeznaczone b. duże środki, że spółki w tym segmencie nie od wczoraj wiedzą że koszty materiałów i robocizny rosną, dlatego jak sądze kontrakty zawierane są z marżami to jakie przesłanki takiej lawiny są najbliżej prawdy?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 572
Wysłane: 8 maja 2018 22:30:39 przy kursie: 4,81 zł
Fragment analizy technicznej z 1 marca:
Cytat:
Konsolidacja przybrała kształt trójkąta, więc należy obserwować kierunek wybicia. Wskaźniki sygnalizują absolutny brak trendu, stąd łatwiej będzie wychwycić początek istotniejszego ruchu cen.


No i mieliśmy wybicie - książkowe, we właściwym miejscu, z ruchem powrotnym. Potencjalny zasięg spadków równy temu poprzedzającemu powstanie trójkąta, czyli jeszcze jest miejsce na dalszą przecenę.


kliknij, aby powiększyćaddison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 742
Wysłane: 9 maja 2018 11:29:32 przy kursie: 4,10 zł
kapitał własny 760mln, WNiP 380 mln.

wystarczy odpisać z tych przejęć tak ze 30% i mamy ponad 100mln strat.

Płacili sporo za przejęcia ponad książkę i pewnie się nie sprawdziło. w sumie typowe. pod tym względem torpol wygląda lepiej.
Edytowany: 9 maja 2018 11:30

diR
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 935
Wysłane: 9 maja 2018 11:41:34 przy kursie: 4,10 zł
Rosnące obroty i technika podpowiada, że będzie dzis i jutro tutaj niezły rollercaster blackeye
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

AJ59
Dołączył: 2018-01-12
Wpisów: 1
Wysłane: 9 maja 2018 11:57:10 przy kursie: 4,10 zł
Panowie wszelkie teorie i analizy wsadzcie w buty , to jest żywioł i wyniki finansowe nie mają tu nic do rzeczy. Ciekawe kto jutro przeżywał taki armagedon ? Stawiam na Monnari ,lub Ekoexport ,lub Synektik a może Ursus czy ktoś ma jeszcze jakieś typy

1ketjoW
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 414
Wysłane: 9 maja 2018 12:44:49 przy kursie: 4,10 zł
Widać po notowaniach jaki uczestnicy rynku mają równy dostęp do informacji. Idę o zakład, że spółka będzie raportować następne straty na realizowanych projektach. Pytanie otwarte ile będzie tych strat. Patrząc na to jak kurs ruszył myślę że bardzo duże.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,625 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d