pixelg
ABCDATA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ABCDATA [ABC]

AKTUALNY KURS: 1,428 zł (-0,14%) 22-07-2019 13:14
konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 228
Wysłane: 12 października 2018 09:38:09 przy kursie: 0,99 zł
Obawiam się, iż może zrealizować się formacja flagi w trendzie spadkowym:
www.edukacjagieldowa.pl/gieldo...

ale czekamy na dzisiejszy czat:
www.sii.org.pl/12521/aktualnos...
Edytowany: 12 października 2018 09:39

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 378
Wysłane: 16 października 2018 16:36:55 przy kursie: 1,02 zł
Zaufanie na poziomie Morza Martwego - omówienie sprawozdania finansowego grupy ABC DATA po II kw. 2018 r.

Poprzednia analiza ABC Data dotyczyła I kwartału 2018 roku. Analizę zakończyliśmy konkluzją, że niska wycena spółki może mieć swoje uzasadnienie np. w związku z ryzykiem tkwiącym w rozliczeniach podatkowych oraz niskich marżach osiąganych w tym biznesie. Niestety dla akcjonariuszy spółki, już wyniki kolejnego kwartału potwierdziły te obawy. Dość wspomnieć, że kapitalizacja spółki w momencie publikacji poprzedniego raportu wynosiła prawie 240 mln, podczas gdy w chwili obecnej kształtuje się na poziomie niecałych 130 mln zł. Nawet biorąc pod uwagę słabość polskiej giełdy w tym okresie oraz wypłaconą dywidendę (odcięcie dywidendy od kursu akcji) spadek wartości spółki robi wrażenie.

Oczywiście spora część tego spadku to „zasługa” zaraportowania straty za drugi kwartał 2018 roku, a także polityki informacyjnej spółki, która do dnia dzisiejszego nie wytłumaczyła w przekonywujący sposób, dlaczego nie informowała o pewnych wydarzeniach w postaci raportów bieżących. Przejdźmy więc do szczegółów i zobaczmy co zaprezentowała spółka jako wyniki drugiego kwartału 2018 roku.Sprzedaż rośnie nieznacznie, ale niska marża i kwestie podatkowe spychają wyniki pod wodę

W drugim kwartale 2018 roku spółka poprawiła swoje wyniki tylko na poziomie sprzedaży, która urosła o 3,1 proc. r/r.kliknij, aby powiększyć


Marża brutto na sprzedaży wyniosła 4,9 proc. w porównaniu z bardzo wysokim poziomem 6,2 proc. w roku ubiegłym. Przy niewielkiej dynamice sprzedaży musiało to skutkować mniejszą marżą handlową w ujęciu wartościowym, która wyniosła 49,9 mln zł czyli aż o 6,8 mln zł mniej niż rok wcześniej. Gdy do tego dodamy utworzenie rezerwy na VAT w wysokości 6 mln zł otrzymujemy już bardzo niepokojące wyniki na poziomie -7,0 mln starty operacyjnej. Warto podkreślić, że nawet wyłączywszy kwestie związane z podatkiem VAT, spółka zanotowałaby stratę operacyjną. Oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest to pierwszy kwartał straty operacyjnej od momentu debiutu na giełdzie.
Opiszmy zatem krótko istotne wydarzenia, które spowodowały tak niekorzystne wyniki:
a) Po pierwsze baza porównawcza na poziomie marży handlowej w drugim kwartale 2017 roku była na niespodziewanie wysokim poziomie 6,7 proc. Spółka informuje w chwili obecnej, że w drugim kwartale 2017 roku wygrała spór sądowy co podwyższyło wynik o 4,8 mln zł. Z prezentacji wynikowej można wywnioskować, że 3,4 mln zł zostało rozpoznane w marży handlowej, a pozostałe 1,4 mln zł na poziomie EBITDA (prawdopodobnie w pozostałych przychodach operacyjnych). Niestety nie wiemy nic bliżej o tych kwotach, jaki spraw dotyczą i dlaczego część rozpoznano w marzy handlowej, a część na działalności operacyjnej. Jednak co ważniejsze to podczas prezentowania danych za drugi kwartał 2017 roku wytłumaczeniem bardzo dobrej marży było cyt. „Poprawa rentowności brutto ze sprzedaży o 1,2 p.p. została osiągnięta dzięki poprawie marż zarówno w działalności eksportowej jak i na rynku krajowym, także w związku z konsolidacją S4E.” Innymi słowy rok temu nie chwalono się, że w wyniku znalazły się nadzwyczajne, niepowtarzalne efekty, ale po roku tłumaczenie to się przydaje więc je używamy. Niestety trudno, przy takim żonglowaniu informacjami, mówić o rosnącym zaufaniu do spółki.
b) Drugie zdarzenie jednorazowe, zdaniem spółki, to ujemne różnice kursowe o wartości 3,1 mln zł w porównaniu do 1,0 rok wcześniej. Analityczna krew się we mnie burzy, ponieważ w świecie międzynarodowego handlu oraz przy stosowaniu transakcji zabezpieczających przez spółkę, trudno mówić o takich wydarzenia w rozumieniu zdarzeń jednorazowych.
c) Korekta deklaracji VAT za Q2 2014 w wysokości 6,0 mln zł faktycznie należy zaliczyć do zdarzeń jednorazowych. W tym wypadku jednakże problem tkwi w wybiórczym przekazywaniu informacji do inwestorów. Spółka nie przekazała raportu bieżącego w momencie zapłaty tego podatku (nadal informuje, że się z tym nie zgadza), a prezentowane przez nią tłumaczenia, nie są w mojej opinii przekonywujące. Przypomnijmy tylko, że 6 mln zapłaconego VAT-u to 23,6 proc. zysku netto za 2017 rok. W żadnym wypadku więc, nie można twierdzić, ze kwota ta nie była istotna, natomiast porównywanie jej do całości VAT naliczonego za rok 2014 (prawie 1,2 mld zł) jak to uczyniła prezes zarządu to nieporozumienie.

Skoro wiemy już co wydarzyło się w wynika drugiego kwartału, zobaczmy jak w długookresowym trendzie wygląda marżowość spółki.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Analizując powyższe wykresy dotyczące rentowności łatwo można zauważyć, iż marża handlowa w bieżącym kwartale spadła do poziomu 5,2 proc., czyli do jednego z niższych w ostatnich kwartałach. Gdybyśmy uwzględnili tłumaczenia spółki o ujemnych różnicach kursowych, to marża handlowa wzrosłaby do poziomu 5,5 proc., czyli poziomu odnotowanego również w pierwszym kwartale 2018 roku.

Dodatkowo muszą martwić mogą również rosnące koszty zarządu zarówno w ujęciu wartościowym jak i procentowym do sprzedaży. W związku z tym, że koszty zarządu są często kosztami stałymi to przy spadającej marży handlowej musi to niepokoić. Wytłumaczenie płynące ze spółki wskazuje na presję na wynagrodzenia wynikającą z aktualnej sytuacji na rynku pracy. Na szczęście koszty sprzedaży istotnie spadły do poziomu 4,0 proc. sprzedaży, czyli o 0,5 p.p. mniej porównując r/r. Spółka tłumaczy ten spadek ograniczeniem kosztów akcji marketingowych oraz niższymi kosztami sprzedaży w spółce zależnej SE4. Oczywiście taki spadek musi cieszyć, należy mieć tylko nadzieję, że nie jest on związany z jakimiś jednorazowymi wydarzeniami, o których spółka zapomniała poinformować inwestorów.

W efekcie wyżej opisanych zdarzeń marża na sprzedaży (czyli zysk operacyjny przed pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi) niestety była nieznacznie ujemna i wyniosła -0,1 proc. sprzedaży. Spółka wykazała 1,3 mln zł pozostałych przychodów operacyjnych oraz 7,9 mln zł pozostałych kosztów operacyjnych (z tego 6,0 mln zł to VAT za 2014 rok). Nie mamy not, które pokazywałyby szczegóły tych pozycji więc na tym poprzestańmy.

Zdarzenia jednorazowe raz jeszcze

Na koniec analizy rachunku zysków i strat warto przedstawić również uzgodnienie wyniku na poziomie EBITDA za pierwsze półrocze, które spółka zaprezentowała w swoim sprawozdaniu.


kliknij, aby powiększyć


Tak więc początkowo z różnicy pomiędzy obydwoma półroczami na poziomie EBITDA w wysokości 13,2 mln zł, otrzymujemy rezultat de facto lepszy o 5,6 mln zł. Spółka, pomimo fatalnego odbioru wyników przez inwestorów, w zasadzie pokazuje, że nic się nie wydarzyło a wręcz porównując r/r jest istotnie lepiej. Czy rzeczywiście pozostawię to do oceny czytelnikom tej analizy. Przypomnę tylko raz jeszcze, że pozycje 1 i 2 nie były raportowane jako zdarzenia jednorazowe w momencie publikacji raportu za pierwsze półrocze 2017 roku, a korekta podatku VAT została dokonana choć spółka raportowała w lipcu 2018 roku, że wynik kontroli nie spowodował konsekwencji podatkowych dla spółki.

Majątek pod szczególnym nadzorem

Zanim przejdziemy do analizy majątku obrotowego jeszcze dwa słowa o aktywach trwałych. Spółka posiada na dzień bilansowy około 77,4 mln zł wartości niematerialnych i prawnych (WNIP). Niestety noty dotyczące ruchów na środkach trwałych są bardzo szczątkowe i zawierają tylko opisy. Bazując na danych z końca 2017 roku możemy zakładać, że WNIP w sporej części składających się z wartości firmy (45,7 mln zł) oraz relacji z klientami – kontrakty handlowe spółki iSource (2,7 mln zł), czyli aktywów zidentyfikowanych podczas procesów akwizycji.

Podział wartości firmy, bazując na danych pochodzących z skonsolidowanych sprawozdań za rok 2016, wygląda następująco:kliknij, aby powiększyć


Obydwa aktywa (relacja z klientami oraz wartość firmy) były testowane pod kątem utraty wartości na koniec 2017 roku i nie stwierdzono konieczności dokonania odpisu aktualizującego. Patrząc na założenia dotyczące zdyskontowanych przepływów pieniężnych można było je uznać za dość optymistyczne (np. w kontekście założonych wzrostów sprzedażowych oraz marż). Z drugiej jednak strony spółka potwierdziła, że w wypadku największej kwoty również wyceny przeprowadzone wg mniej ambitnych założeń (brak wzrostu sprzedaży) nie dałyby podstaw do odpisu tego aktywa.

Warto zwrócić również uwagę na pozycję wartości firmy S4E (4,8 mln zł), ponieważ z analizy rachunku zysków i strat (różnica między wynikiem netto, a wynikiem netto przynależnym akcjonariuszowi dominującemu) może wynikać, że spółka wygenerowała stratę netto w pierwszym półroczu na poziomie około 1,6 mln zł.

Pozostała część WNIP (23,2 mln zł na koniec 2017 roku)ukryta jest pod kategorią koncesje, licencje, oprogramowanie komputerowe i inne. Tutaj również wydaje się, że dość istotną częścią tej kwoty stanowią kontrakty handlowe zidentyfikowane podczas nabywania spółki S4E – wartość początkowa stanowiła kwotę ok. 16,4 mln zł. Na szczęście pozycja ta podlega amortyzacji w rachunku zysków i strat. Tym niemniej, jeśli potwierdzi się scenariusz generowania strat przez tę spółką to pytania o konieczność dokonania odpisów dotyczących WNIP na transakcji nabycia S4E znowu stanie się zasadne.

Zarządzanie majątkiem obrotowym ważne jest w każdej firmie, ale w spółkach dystrybucyjnych jest kluczowe i często decyduje o powodzeniu biznesu. Przyjrzyjmy się zatem jak radziła sobie w tym temacie GK ABC Data przez ostatnie 4 lata.kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres pokazujący efektywność zarządzania kapitałem pracującym, oparty jest na uśrednionych danych rocznych dotyczących kapitału obrotowego, sprzedaży oraz kosztu wytworzenia. Wskaźniki liczone w ten sposób są mniej podatne na sezonowe wahnięcia pozycji bilansowych, ale trzeba pamiętać, że z pewnym opóźnieniem mogą sygnalizować negatywne (bądź pozytywne) zmiany zachodzące w zarządzaniu tymi pozycjami. Na przestrzeni ostatnich lat średnioroczny cykl konwersji gotówki wahał się w przedziale 21-26 dni, a więc był w miarę stabilny.

Rotacja zapasów w ostatnich kwartałach utrzymuje się na poziomie 34-36 dni. Zarządzanie zapasami, ze względu na ich szybkie starzenie , niskie marże brutto oraz presję cenową ze strony konkurencji jest bardzo istotnym elementem tego biznesu. Bilansowa wartość odpisu na zapasy wynosi w chwili obecnej 11,7 mln zł co stanowi 2,9% wartości zapasów. W drugim kwartale 2018 roku spółka zmniejszyła odpis o prawie 1,3 mln zł co zostało zaksięgowane w koszt własny i podwyższyło marżę brutto na sprzedaży. Warto zauważyć, że wartość bilansowa odpisu na zapasy stanowi 0,25 proc. rocznej sprzedaży co jest najniższym wskaźnikiem od pierwszego kwartału 2016 roku.

Z kolei rotacja należności uległa lekkiemu pogorszeniu i wynosi obecnie 34 dni (tak ja k w poprzednim kwartale), czyli o 2 dni dłużej niż rok wcześniejNiestety w sprawozdaniach kwartalnych brakuje informacji zarówno na temat odpisów na należności jak i struktury wiekowej tej pozycji bilansowej. Biorąc pod uwagę jej istotność, a także tzw. „zdarzenia jednorazowe” wydaje się, że dobrze by było gdyby spółka zaczęła podawać takie informacje w swoich raportach. A przypomnijmy, że w poprzedniej analizie zwracaliśmy uwagę na fakt posiadania sporo wartości przeterminowanych należności powyżej 60 dni nie objętych odpisem, choć być może objętych ubezpieczeniem. Nie znamy szczegółów, ale spółka informowała, że ponad 90 proc. należności jest ujęte w polisach ubezpieczeniowych – zawsze w takim momencie nasuwa się pytanie – które 90 proc. i czy redukuje to problem niepokrytych odpisem nieściągniętych należności. Dla przypomnienia struktura należności raz jeszcze.


kliknij, aby powiększyć


Należności handlowe przeterminowane powyżej 60 dni na koniec 2017 roku wynosiły 43,6 mln zł co stanowiło ponad 6 proc. całej wartości należności handlowych. Nie mając podstaw do kwestionowana braku odpisu, co zostało zresztą potwierdzone przez audytora, wartości te wydają się dość istotne i zapewne należałoby się im przyglądać w kolejnych okresach sprawozdawczych. Oczywiście analiza tej wartości bez przynajmniej struktury wiekowej należności nieobjętych odpisem, jest mocno utrudniona a w zasadzie niemożliwa. Dodatkowo warto pamiętać, że spółka na 30 czerwca jak i 31 marca 2018 posiada również należności handlowe w kwocie 14,8 mln zł od spółki Morele.net, której właścicielem jest fundusz MCI będący również istotnym akcjonariuszem w ABC Data. Niestety nie wiemy, czy należności handlowe były lub są przeterminowane, a jeśli tak to jaki procent stanowią w danych zaprezentowanych powyżej.

Rotacja zobowiązań krótkoterminowych waha się w przedziale 42-44 dni. Niestety spółka nie udostępnia bliższych szczegółów związanych np. z strukturą wiekową zobowiązań.

Zadłużenie pod kontrolą

Biznes dystrybucyjny charakteryzuje się wysokim obrotem, szybką rotacją i niską marżą. Pociąga to za sobą konieczność zdobycia źródeł finansowania wzrostu sprzedaży, o ile cykl konwersji gotówki nie jest ujemny.kliknij, aby powiększyć


GK ABC Data korzysta z linii kredytowych dość dobrze zdywersyfikowanych (7 polskich banków). Zadłużenie finansowe netto patrząc na typowe wskaźniki wydaje się być wciąż pod kontrolą. Wskaźnik zadłużenia ogólnego na poziomie 70-80 proc. w spółce handlowej nie jest niczym specjalnie zaskakującym, a wynika raczej z modelu finansowania biznesu. Oczywiście słabe wyniki drugiego kwartału powinni zapalić jednak lampkę ostrzegawczą. W szczególności warto pamiętać, że spółka ostrzega przed możliwością spadku sprzedaży skonsolidowanej w trzecim kwartale oraz informuje o wymagającej bazie również w zakresie marżowości w kilku segmentach (komponenty, SE4, broadline). Wiadomym jest, że to czwarty kwartał będzie tym najbardziej istotnym dla wyników rocznym. Jeśli sprzedaż i marża będą w drugim półroczu słabe to automatycznie przełożyć się to może na wynik na poziome EBITDA. A pamiętajmy, że drugie półrocze 2017 roku dostarczyło ponad 43 mln zł zysku na tym poziomie. Do tego dochodzi ryzyko związane z wprowadzaniem split payment i możliwego pogorszenia kapitału pracującego co mogłoby spowodować konieczność zwiększenia zadłużenia odsetkowego. W efekcie gdy te dwa niekorzystne czynniki wystąpią jednocześnie może to spowodować pogorszenie wskaźnika dług netto / EBITDA.

Pozostałe informacje i ocena ogólna

Warto przypomnieć raz jeszcze kwestię ryzyk kursowych. Spółka operuje na wielu rynkach i handluje przy użyciu wielu walut. Ryzyko z tytułu różnic kursowych, pozostaje ważkim czynnikiem, który może wpływać na wyniki Grupy w przyszłości, w szczególności w momentach większej zmienności. ABC Data stosuje strategie hedgingowe, należy jednak pamiętać, że jest ona obliczona na ograniczenie jakiegokolwiek wpływu ze strony tych walut (pozytywnego lub negatywnego). Na koniec analizowanego okresu spółka posiadała 5,6 mln zł odroczonych strat na instrumentach zabezpieczających, które zostały wykazane w pozostałych kapitałach rezerwowych. Biorąc pod uwagę fakt, że spółka zabezpiecza zazwyczaj transakcje na 2 miesiące wprzód można domniemywać, ze straty te zmaterializują się w trzecim kwartale 2018 roku. Oczywiście ponieważ jest to księgowane z godnie z rachunkowością zabezpieczeń powinny towarzyszyć temu zyski związane z korzystnym, z punktu widzenia spółki, kształtowaniem się kursów EUR i USD w stosunku do polskiej złotówki.

Spółka nie tylko zapłaciła 6 mln zł VAT-u za 2014 rok, choć nadal uważa, że został on pobrany niesłusznie. Dodatkowo poinformowała o ryzyku podatkowych w spółce iSource S.A. Kontrola za okres pierwszej połowy 2013 roku skutkowała wydaniem decyzji podatkowej na 11,6 mln zł również związanej z podatkiem VAT. Warto tutaj zaznaczyć, że kwota ta, jak rozumiem, dotyczy tylko zobowiązania podatkowego a dochodzą do tego, niemałe przecież odsetki, które można szacować na około 40 proc. zaległości głównej. Zakwestionowane transakcje miały miejsce przed momentem nabycia spółki przez iSource, co jednak najprawdopodobniej niewiele ucieszy akcjonariuszy ABC Data. To spółka iScource, której od grudnia 2013 roku 100% właścicielem jest ABC Data, jest odpowiedzialna za zobowiązania podatkowe i na nią spadnie obowiązek uregulowania tej kwoty, jeśli zarzuty ostaną się w kolejnych instancjach. Można oczywiście gdybać o możliwości dochodzenia tej kwoty od poprzednich właścicieli spółki, ale wydaje się to być chyba teoretyczna możliwość, o ile jasno i wprost nie została taka możliwość zawarta w umowie sprzedaży tej spółki.

Również w czeskiej spółce ABC DATA s.r.o. toczy się postępowanie podatkowe, a oszacowana kwota VAT-u naliczonego, który jest przedmiotem zainteresowania organów podatkowych wynosi 5,3 mln zł. Spółka poinformowała o tych dwóch kontrolach dopiero podczas publikacji raportu okresowego za drugi kwartał 2018 roku. W żadnym z tych dwóch wypadków spółka nie utworzyła rezerw argumentując, że jest przekonana o swojej racji w sporze z organami podatkowymi, co potwierdzają opinie doradców spółki.

Jeśli chodzi o ryzyka związane ze spółką, to oprócz tych wymienionych i opisanych w tej oraz poprzedniej analizie (https://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-1548p22_ABCDATA.aspx) można się zapoznać z informacją Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, które złożyło zawiadomienie do KNF-u w związku z możliwością naruszenia przepisów MAR (http://www.sii.org.pl/12514/ochrona-praw/biezace-interwencje/sii-zawiadamia-knf-w-sprawie-abc-data-sa.html#ak12514). Ze swej strony mogę tylko dodać, że w zasadzie zgadzam się z wszystkimi punktami tam wymienionymi, a odpowiedzi prezentowane przez zarząd spółki do dnia dzisiejszego, niestety nie rozwiały praktycznie żadnych wątpliwości.

W chwili obecnej spółka wyceniana jest najniżej w historii, a jej kapitalizacja waha się pomiędzy 120 a 130 mln zł. W dużej części jest to efekt utraty zaufania do zarządu spółki w związku z bardzo słabymi wynikami za drugi kwartał 2018 roku, które nie zostały odpowiednio wcześniej zaraportowane. Warto przypomnieć, że spółka początkowo miała raportować wyniki drugiego kwartału w dniu 13 września bieżącego roku. Jednakże tydzień przed terminem zdecydowała się przesunąć publikację na ostatni w praktyce możliwy termin czyli piątek 28 września. Ta zmiana jest również zastanawiająca w kontekście ogłoszonych bardzo słabych danych. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, a także brak odpowiedzi na pytania zadane na chacie, który ze względu na bardzo duże zainteresowanie niestety się zawiesił, trudno w tym momencie wiarygodnie próbować estymować wyniki spółki oraz przekładać je na wycenę wewnętrznej wartości.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 19 października 2018 15:51

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 884
Wysłane: 24 października 2018 17:13:40 przy kursie: 0,85 zł
a może by tak u nas?

www.pb.pl/porsche-ma-wyplacic-...

cyt: Akcjonariusze Porsche Automobil Holding pozwali spółkę za to, że nie poinformowała ich we właściwym czasie o wykryciu manipulacji pomiarem emisji spalin

kandydat idealny.


konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 228
Wysłane: 29 października 2018 08:26:53 przy kursie: 0,81 zł
Jak to oceniacie? Na ile to są dobre (w obecnej sytuacji) wyniki, a na ile jednak złe? Zwłaszcza ta strata netto i dług netto za trzy pierwsze kwartały 2018?


Zarząd ABC Data S.A. _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data.

III kwartał 2018 roku:
Przychody: 1 096,1 mln PLN
Zysk brutto ze sprzedaży: 59,9 mln PLN
EBITDA: 11,1 mln PLN
Zysk z działalności operacyjnej EBIT: 9,6 mln PLN
Zysk netto: 4,9 mln PLN

Trzy pierwsze kwartały 2018 roku:
Przychody: 3 090,0 mln PLN
Zysk brutto ze sprzedaży:166,6 mln PLN
EBITDA:13,2 mln PLN
EBITDA znormalizowana: 21,7 mln PLN
Zysk z działalności operacyjnej EBIT: 8,7 mln PLN
Strata netto: 2,4 mln PLN
Dług netto: 98,8 mln PLN


biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 378
Wysłane: 29 października 2018 09:20:12 przy kursie: 0,83 zł
Oczywiście biorąc zerowe zaufanie do zarządu trudno coś powiedzieć bez dokładnych danych -w tych zaprezentowanych może być wszystko - a ich definicja one-off jest taka szeroka Liar
Marża handlowa 5,4% vs 6,0% r/r - czyli słabo. Widać, że raczej marża na poziomie 5,3-5,5% jest realniejsza niż 6% w całości roku. EBitda 11,1 vs 15,6 - zapewne pochodna tej niskiej marży i w dół wynik również. Pytanie o składowe i z czego wynikają. Wg mojej oceny (5 minutowej) słabe wyniki, ale lepsze niż w Q2 - co specjalnie trudne nie było).
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

atena
Dołączył: 2018-01-29
Wpisów: 6
Wysłane: 29 października 2018 16:44:40 przy kursie: 0,83 zł
Według mnie są całkiem niezłe - patrz przychód, który jednak r/r rośnie, a to oznacza ze jest popyt na produkty ABC. Zysk mógłby być lepszy szału nie ma, ale zapewne odbiją to sobie po czwartym kwartale - święta przy tym popycie powinny zrobic swoje.

konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 228
Wysłane: 29 października 2018 17:23:07 przy kursie: 0,83 zł
Przychód to nie zysk i wzrost przychodu wciąż nie gwarantuje przyzwoitego zysku netto, zaś strata netto jest realem. Być może popyt na ofertę ABC jakiś jest, ale co z tego? Zysk po 4 Q już wiele razy był coroczną nadzieją od kilku lat, a gdzie jest obecnie kurs? Szoruje z hukiem po dnie i rozpaczliwie walczy, by nie spaść niżej. Natomiast pisanie o świętach to corocznie odgrzewany kotlet myślenia zyczeniowego dla samopocieszania. Co bowiem potem (tj. po wynikach za 4Q) było w ostatnich 4 latach? Spadek na poziom groszowy jest teraz smutną rzeczywistością. Dziś przez pierwsze 80 minut było mocne tzw. dmuchanie balonika na sporym wolumenie, ale potem nastąpiła bardzo silna presja podaży, która była wręcz bezlitosna i wywalanie trwało do końca sesji, co podkreśliła także dogrywka. Spółka ma wiele do wyjaśnienia akcjonariuszom, SII oraz KNF i - jak wyżej pisano wielokrotnie - zaufaniem się ostatnio nie cieszy, co było widać właśnie w dzisiejszej sesji prawdopodobnie wykorzystanej przez niektórych do wyjścia (a przynajmniej do prób wychodzenia) z tej inwestycji. No i na tym poziomie kursu już raczej nie ma takich, co zarobili poza tymi, co ostatnio kupili na poziomie 79-80 gr, a dziś sprzedali o kilka groszy wyżej.
Edytowany: 29 października 2018 17:25

konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 228
Wysłane: 2 listopada 2018 17:06:50 przy kursie: 0,89 zł
Super artykuł!
www.stockwatch.pl/wiadomosci/2...

Pytania są niezwykle trafne, a najciekawsze salute jest - wg mnie - ostatnie:
25. W okresie 6 miesięcy 2018 roku wynagrodzenie zarządu oraz członków rady nadzorczej dla całej grupy wyniosło 6,8 mln zł tj. prawie 79 proc. więcej niż rok wcześniej. Dodatkowo wartość ta stanowi prawie 50 proc. skumulowanego zysku netto za ostatnie 12 miesięcy. Kapitalizacja spółki od momentu ogłoszenia wyników za pierwsze półrocze obniżyła się o ponad 40 proc. Czy w świetle tych faktów oraz braku bieżącej informacji o wynikach i ryzykach, zarząd spółki uważa, że jego wynagrodzenie jest współmierne do osiąganych wyników?

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 378
Wysłane: 2 listopada 2018 17:13:06 przy kursie: 0,89 zł
Dziękuję wave . Czekaliśmy na odpowiedzi dość długo, niestety na razie nic. Może teraz zarząd się odniesie do naszych wątpliwości, ale przede wszystkim do wątpliwości wyrażanych przez akcjonariuszy i interesariuszy oraz tych wszystkich, którym na sercu leży przejrzystość i transparentność naszego rynku kapitałowego.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 228
Wysłane: 5 listopada 2018 17:58:38 przy kursie: 0,85 zł
Od 23 października różnymi kanałami próbujemy skontaktować się z działem relacji inwestorskich ABC Daty, by uzyskać odpowiedzi pozostałe fundamentalne pytania. Spółka obiecała, że możliwie szybko wróci z odpowiedziami. Niestety, mimo iż od czatu minęły 3 tygodnie, inwestorzy wciąż czekają. Według najnowszych deklaracji, ABC Data ustosunkuje się do poniższych pytań w najbliższy poniedziałek. Gdy tylko tak się stanie, zaktualizujemy artykuł załączając odpowiedzi. Liczymy, że tym razem spółka dotrzyma słowa i znajdzie czas na dialog z inwestorami. Po prostu, takie odpowiedzi inwestorom-akcjonariuszom najzwyczajniej w świecie się należą.
www.stockwatch.pl/wiadomosci/2...

Sesja minęła i dzień minął, a odpowiedzi nie ma, więc chyba ABC DATA jednak słowa nie dotrzymała. Ale do północy jeszcze parę godzin i może te odpowiedzi nadejdą, a jutro SW je opublikuje?Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 378
Wysłane: 5 listopada 2018 21:10:16 przy kursie: 0,85 zł
Ja na mailu niestety nic nie mam. Z tego co się orientuję również SII nie dostało odpowiedzi, a przecież też pytali i prosili. Oczywiście, jeśli coś dostaniemy to opublikujemy.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 228
Wysłane: 6 listopada 2018 17:13:10 przy kursie: 0,81 zł
No i wciąż brak odpowiedzi. Może pytania za trudne? A może akcjonariusze już nieważni dla spółki?
A rosnące (a właściwie - narastające) wolumeny na trzech ostatnich mocno spadkowych sesjach mówią same za siebie. Tak jak powtórzone dziś najniższe zamknięcie sesji w historii kursu spółki.

tj
tj PREMIUM
Dołączył: 2012-04-20
Wpisów: 69
Wysłane: 6 listopada 2018 18:33:10 przy kursie: 0,81 zł
SII dostało dziś odpowiedzi.
Jakie one są każdy może ocenić

www.sii.org.pl/12521/aktualnos...

konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 228
Wysłane: 6 listopada 2018 20:09:56 przy kursie: 0,81 zł
W czyim interesie było to opóźnienie w podaniu raportu?


Spółka przełożyła publikację raportu okresowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, także m.in. ze względu na współpracę z nowym audytorem, która wymagała więcej czasu niż założyliśmy.


No cóż, faktycznie każdy może ocenić i docenić tego typu odpowiedzi.
Ciekawe, czy KNF to wszystko łyknie bez zastrzeżeń?
Edytowany: 6 listopada 2018 20:19

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 378
Wysłane: 6 listopada 2018 22:26:18 przy kursie: 0,81 zł
Tak SII dostało - my nie zostaliśmy nagrodzeni przez spółkę, która po prostu milczy. Generalnie każdy może się zapoznać z odpowiedziami - spora część pytań zadanych podczas chatu jest zbieżna z tym co pisaliśmy. Problemy, wątpliwości i zarzuty w stosunku do spółki przecież znane i nikt tutaj specjalnej Ameryki nie odkrywał. Zresztą nie ukrywam, że ja byłem jednym z bardziej aktywnych inwestorów, którzy zadawali pytania w trakcie chatu. I szczerze mówiąc odpowiedzi na moje pytania oceniam bardzo słabo - niewiele wnoszą do sprawy. Może faktycznie przed KNF-em będą musieli poważnie to potraktować?
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 524
Wysłane: 7 listopada 2018 00:03:39 przy kursie: 0,81 zł
tj napisał(a):
SII dostało dziś odpowiedzi.
Jakie one są każdy może ocenić

www.sii.org.pl/12521/aktualnos...


Potwierdzam, zespół RI ABC Daty nie przesłał nam nawet odpowiedzi na te pytania, które powtarzają się w SII (zadane na czacie przez @AnalitykFundamentalny).
Powiem tak: to przykre, że spółka uważa, że jednym może odpowiedzieć, drugich kompletnie zignorować. To jednoznacznie pokazuje stosunek spółki do inwestorów i mediów. Nasza redakcja kilkukrotnie drogą mailową pytała o termin przesłania odpowiedzi (na 17 pytań mieliśmy otrzymać odpowiedź do piątku, następnie do poniedziałku). Dopytywaliśmy też, kiedy spółka odpowie na pozostałe pytania (bez odzewu).
Od piątku kompletna cisza, nasze wiadomości pozostają bez odpowiedzi ze strony RI.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 095
Wysłane: 7 listopada 2018 07:27:11 przy kursie: 0,81 zł

dadek
Dołączył: 2010-11-04
Wpisów: 190
Wysłane: 7 listopada 2018 08:05:56 przy kursie: 0,81 zł
Panowie nie zachowujcie się jak obrażone dzieci, że SII dostało a wy nie . Mamy odpowiedzi, bardzo ogólne ale zarazem i konkretne. Czekamy jak zareaguje rynek

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 524
Wysłane: 7 listopada 2018 08:33:38 przy kursie: 0,81 zł
Cytat:
Mamy odpowiedzi, bardzo ogólne ale zarazem i konkretne.

Czyli "jest źle ale jednocześnie dobrze" Coś nie tak z logiką! Eh?
Rozumiem, cieszmy się, że cokolwiek odpowiedzieli, nieważne co, nieważne jak, ale że w ogóle.

konris
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 228
Wysłane: 7 listopada 2018 08:58:03 przy kursie: 0,81 zł
dadek napisał(a):
Panowie nie zachowujcie się jak obrażone dzieci, że SII dostało a wy nie . Mamy odpowiedzi, bardzo ogólne ale zarazem i konkretne. Czekamy jak zareaguje rynek


A nie sądzisz, że to spółka zachowuje się jak dziecko, które nabroiło, a teraz chowa się po kątach i tłumaczy się ogólnikami?
Natomiast reakcja rynku jest widoczna od dawna, wystarczy spojrzeć na wykres (od tygodni, miesięcy i ostatnich 4 lat, gdzie było 5 dywidend, które nie były w realu żadnym zyskiem) i arkusz zleceń. No i to, co widać podczas sesji w ostatnich dniach też ci nic nie mówi, jak reaguje rynek?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,940 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +79,44% +15 887,69 zł 35 887,69 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d