pixelg
ASSECOPOL - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

20 21 22 23 24 25 26 27 28

ASSECOPOL [ACP]

AKTUALNY KURS: 71,65 zł (+1,63%) 18-06-2021 13:46
gandalfp
5
Dołączył: 2017-01-02
Wpisów: 271
Wysłane: 17 maja 2019 10:55:01 przy kursie: 48,76 zł
Była odcięta dywidenda, także nic nie straciłeś, tylko dostaniesz bonus pieniężny w formie dywidendy.

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 9 lipca 2019 06:51:48 przy kursie: 55,00 zł
Odwilż w sektorze publicznym: omówienie sprawozdania finansowego Asseco Poland po 1 kw. 2019 r.

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W pierwszym okresie sprawozdawczym 2019 r. Asseco Poland (Grupy ACP) na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat kontynuowało pozytywne tendencje w ujęciu r/r z końca poprzedniego roku. W obszarze działalności podstawowej skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o 14 proc., zysk brutto na sprzedaży o 21 proc. (marża brutto wyniosła 21,56 wobec 20,35 proc. przed rokiem; w dalszym ciągu dynamika kosztów usług obcych przewyższa dynamikę przychodów i innych podstawowych kategorii kosztowych), a zysk netto na sprzedaży o 34 proc. (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 12 proc.). W przypadku pozostałych poziomów wynikowych pojawiły się już jednak pewne problemy w zakresie utrzymania rosnącego tempa poprawy – zysk operacyjny utrzymał poziom wzrostu rzędu 34 proc. (koszty netto na działalności pozostałej wyniosły 5 mln zł wobec 3,8 mln zł przed rokiem), lecz już na poziomie wyniku brutto Grupa odnotowała poprawę jedynie o 24 proc. (finansowe koszty netto wyniosły 24,6 mln zł wobec 6,1 mln zł przed rokiem; efekt dużo większych r/r ujemnych różnic kursowych oraz wyższych kosztów odsetkowych od długu). Ostatecznie, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała poprawę zysku o 35 proc. (niższa r/r efektywna stopa podatkowa), w tym jednak tylko o 16 proc. dla akcjonariuszy.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].


kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie należy odnotować, że zaraportowane wyniki okazały się znacznie lepsze od konsensusu rynkowego. W przypadku przychodów o 4 proc., wyniku operacyjnego o 19 proc., a wyniku netto dla akcjonariuszy o 14 proc..

Z perspektywy segmentów działalności Grupy ACP w 1kw. 2019 r. [wykres poniżej, jednostki odpowiednio – tys. zł oraz %] można zauważyć, że za całościową poprawą wyników Grupy stoją przede wszystkim podmioty zgromadzone w obrębie Asseco International (w tym m.in. Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions) oraz Formula Systems, które odnotowały wzrost przychodów, wyniku operacyjnego – EBIT oraz marży. Jednocześnie segment ograniczony do samego Asseco Poland wypadł dość słabo – niższe przychody, wynik EBIT i marża. Zarząd tłumaczy to efektem wysokiej bazy wynikającym z kumulacji wydatków przed rokiem w związku z wdrażaniem RODO.


kliknij, aby powiększyć


Wyraźną poprawę wyników Grupy w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym łączyć można ze zmianami w zakresie jej struktury asortymentowej sprzedaży – poprawę odnotowano we wszystkich trzech wyodrębnianych asortymentach, lecz największy nominalnie wzrost sprzedaży dotyczył oprogramowania i usług własnych (+252 mln zł, tj. +15 proc.). Dodatkowo warto zauważyć, że wzrost przychodów osiągnięto we wszystkich trzech obszarach działalności tj. rozwiązaniach dla bankowości i finansów (+16,7 proc.), przedsiębiorstw (+7 proc.) oraz instytucji publicznych (+22,5 proc.) – wykresy poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Z kolei z geograficznego punktu widzenia mamy niejako odbicie zmian w zakresie głównych segmentów działalności – wzrost przychodów na rynku izraelskim i amerykańskim (głównie Formula Systems), w większości wzrosty na poszczególnych rynkach europejskich (Asseco International) oraz spadek na rynku krajowym (Asseco Poland).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji rozwojowych Grupy ACP w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można powiedzieć, że od strony wielkości wynikowych Grupa systematycznie pnie się w górę odrobiwszy już spadek, jaki odnotowała w 3 kw. 2017 r. po czasowej utracie kontroli nad Formula Systems. Z drugiej jednak strony dużo słabiej wygląda to w przypadku poszczególnych wskaźników rentowności, które w większości podlegają raczej nieznacznym zmianom i nadal pozostają w tyle względem poziomów z przeszłości.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście oczekiwań względem kolejnych okresów sprawozdawczych Grupy ACP należy odnotować, że Grupa nadal korzysta z dobrej koniunktury gospodarczej, która zarazem przekłada się na wzrost rynku IT, a także odwilży, jaka nastąpiła w zamówieniach publicznych (w 1 kw 2019 r. wygrała przetargi w ARiMR, KRUS i ZUS). Zwłaszcza dobrze prezentuje się sytuacja w podmiotach skupionych w Asseco International i Formula Systems. Widać to również w portfelu zamówień, który w obu wymienionych segmentach solidnie wzrósł r/r, podczas gdy w samym Asseco Poland nieco uległ zmniejszeniu [wykres poniżej, jednostka – mln zł].


kliknij, aby powiększyć


Tym samym Zarząd Grupy dość optymistycznie zapatruje się na kolejne okresy sprawozdawcze, oczekując w bieżącym roku lepszych wyników aniżeli w poprzednim 2018. Trzeba tu jednakże mieć na uwadze gęstniejącą atmosferę, jeśli chodzi o dane makro, w tym zwłaszcza kierujące się na południe wskazania różnych wskaźników nastroju (PMI itp.).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy ACP to w 1 kw. 2019 r. odnotowała ona poprawę na poziomie salda ogólnego – dopływ środków rzędu 38,5 mln zł wobec 30,6 mln zł przed rokiem [wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł]. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy były ponad 2x wyższe r/r środki wygenerowane w ramach działalności operacyjnej (298,5 wobec 140,6 mln zł – efekt większej nadwyżki finansowej netto oraz pozytywnych zmian dot. korekt związanych z kapitałem obrotowym). In plus na zamiany na poziomie salda ogólnego wpłynęły również nieco niższe wydatki inwestycyjne netto (143,3 wobec 150,7 mln zł przed rokiem). Z kolei w obrębie przepływów finansowych odnotowano 116,7 mln zł odpływu wobec 40,7 mln zł dopływu środków przed rokiem.

W ujęciu narastającym za 12m [wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł] widać, że mimo pewnej huśtawki w obrębie przepływów inwestycyjnych Grupa ostatnio systematycznie utrzymuje dodatnią wartość na poziomie salda ogólnego, czemu odpowiada również korzystna struktura przepływów – przepływy operacyjne bazują niemal w pełni na nadwyżce finansowej netto, jedynie w nieznacznym stopniu odbiegając od raportowanej EBITD-y, i nadwyżkowo pokrywają inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W porównaniu do wcześniejszego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Grupy ACP uległa zwiększeniu o 10 proc., co po stronie aktywów wiązało się ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 11 proc. (w tym głównie w zakresie wartości niematerialnych i prawnych oraz prawa do użytkowania) i obrotowych o 8 proc. (większość głównych pozycji), a w przypadku pasywów wzrostem kapitału własnego o 3 proc. oraz zobowiązań ogółem o 20 proc. (zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 9 proc., a długoterminowe o 39 proc.; jednocześnie dług oprocentowany zwiększył się o 47 proc. i stanowił na koniec okresu 51 proc. zobowiązań ogółem – głównie za sprawą ujawnienia zgodnie z nowymi standardami umów leasingowych).

Zmiany te wpłynęły nieco in minus na ogólną strukturę kapitałowo-majątkową Grupy ACP, która mimo wszystko i tak prezentuje się całkiem korzystnie – pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym niemal w pełni własnymi, przy jednoczesnej nadwyżce w zakresie kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb [wykresy poniżej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie w zakresie sytuacji finansowej Grupy ACP widzianej przez pryzmat analizy wskaźnikowej mamy pewne osłabienie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – dotyczy to głównie kwestii wzrostu zadłużenia Grupy, przy czym nadal w ramach obszaru bezpiecznego (serwisowy rating wynosi obecnie BBB+).

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/assecopo...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy serwisowe automaty niejako tradycyjnie w przypadku Grupy ACP wskazują na spore niedowartościowanie jej akcji na GPW w Warszawie. Z kronikarskiego obowiązku należy tu jednak przypomnieć o sporej wartości firmy wykazywanej w aktywach (ok. 1/3 sumy bilansowej) oraz fakcie, że z uwagi na specyfikę organizacji GK Asseco spora część wypracowanego zysku przypada akcjonariuszom mniejszościowym. W tym świetle bieżąca wycena rynkowa ACP nie odbiega już tak bardzo od jej fundamentów, jak można by sądzić po wskazaniach, jakby nie było uproszczonych modeli wyceny.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/assecopo... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/assecopo...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2.... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 9 lipca 2019 12:31

investkid
investkid PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2008-12-30
Wpisów: 486
Wysłane: 25 marca 2020 17:57:53 przy kursie: 57,70 zł
witam
mysle ze w danych finansowych na glownej stronie jest blad - Zysk Netto za 2019 to 322mln a nie 700mln
prosze o komentarz?


>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Teresa
Teresa PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-31
Wpisów: 4 710
Wysłane: 25 marca 2020 20:28:47 przy kursie: 57,70 zł
Witam

Skonsolidowany zysk netto podany w raporcie to 703mln
322mln to zysk netto przypadający jednostce dominującej.

A wiesz przynajmniej dlaczego przegrałeś?...

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 3 maja 2020 07:11:48 przy kursie: 66,90 zł
Asseco Global: omówienie sprawozdania finansowego po IV kw. 2019 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W IV kw. 2019 r. GK Asseco Poland (Grupa ACP) na wszystkich ogólnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat kontynuowała pozytywne tendencje w ujęciu r/r z poprzednich okresów sprawozdawczych, przy czym nie towarzyszyła temu poprawa efektywności działania. W obszarze działalności podstawowej skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o 10,9 proc., zysk brutto na sprzedaży o 10,6 proc. (marża brutto wyniosła 21,42 wobec 21,46 proc. przed rokiem0, a zysk netto na sprzedaży o 8,4 proc. (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 12,3 proc.). W kontekście wyników działalności podstawowej warto odnotować, że spośród podstawowych kategorii kosztowych nadal utrzymuje się dużo wyższe tempo wzrostu usług obcych względem przychodów. W przypadku pozostałej działalności operacyjnej Grupie udało się r/r o blisko połowę ograniczyć koszty netto (3,3 wobec 6,2 mln zł) co sprawiło, że na poziomie wyniku operacyjnego mogła pochwalić się wzrostem zysku o 9,8 proc. Jednocześnie jednak w obszarze finansowym Grupa odnotowała znacznie wyższe koszty netto (22,5 wobec 0,6 mln zł; głównie za sprawą dużo niższych dodatnich różnic kursowych oraz większych kosztów obsługi zadłużenia oprocentowanego), co przełożyło się na spadek tempa poprawy zysku na poziomie wyniku brutto do zaledwie 0,6 proc. Ostatecznie, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała poprawę zysku o 5,9 proc. (niższa r/r efektywna stopa podatkowa), przy czym wynik dla akcjonariuszy jednostki dominującej okazał się r/r niższy o 14,1 proc.

W skali całego 2019 roku zmiany na poszczególnych poziomach wynikowych Grupy ACP prezentowały się nieco lepiej aniżeli w samym IV kw. Skonsolidowane przychody wzrosły o 14,4 proc., zysk brutto na sprzedaży o 15,7 proc, zysk netto na sprzedaży o 22 proc., zysk operacyjny o 22,5 proc., zysk brutto o 14,7 proc., a zysk netto o 18,5 proc. Jedynie w przypadku zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej odnotowano r/r spadek, który jednakże okazał się znacznie mniejszy aniżeli w przypadku wyników kwartalnych (-3,3 proc.).

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie należy odnotować, że zaraportowane wyniki okazały się w dużej mierze zgodne z konsensusem rynkowym. W przypadku przychodów różnica wyniosła mniej niż 1 proc., wynik EBITDA był lepszy o 1,8 proc., wynik operacyjny niższy o 1,3 proc., a wynik netto dla akcjonariuszy wyższy o 3,4 proc.

Z perspektywy segmentów działalności Grupy ACP w IV kw. 2019 r. [wykres poniżej, jednostki odpowiednio – tys. zł oraz %] można zauważyć, że za całościową poprawą wyników Grupy nadal stoją przede wszystkim podmioty zgromadzone w obrębie Asseco International (w tym m.in. Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions) oraz Formula Systems, które odnotowały wzrost przychodów, wyniku operacyjnego – EBIT oraz marży. Jednocześnie segment ograniczony do samego Asseco Poland wypadł ponownie dość słabo – niższe przychody, wynik EBIT i marża. Zarząd tłumaczy to efektem wysokiej bazy wynikającym z kumulacji modyfikacji w systemach klientów w związku z wprowadzeniem regulacji prawnych, takich jak RODO, STiR czy Split Payment.


kliknij, aby powiększyć


Poprawa wyników Grupy w skali całego 2019 r. oraz samego IV kw. bazowała głównie na wzroście sprzedaży oprogramowania i usług własnych (odpowiednio +15 i +14 proc.), przy czym o ile w przypadku ujęcia rocznego można stwierdzić pewne wsparcie ze strony pozostałych asortymentów to biorąc pod uwagę sam IV kw. już niekoniecznie. Z kolei z punktu widzenia sektorowej przynależności odbiorców z jednej strony można dostrzec utrzymanie wzrostu we wszystkich trzech kierunkach, lecz jednocześnie porównując dane roczne z kwartalnymi widać pewne wyhamowanie tempa wzrostu sprzedaży do bankowości i finansów oraz instytucji publicznych; jedynie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw wzrost sprzedaży trzymał się mocno [wykresy poniżej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Biorąc natomiast pod uwagę geograficzną strukturę sprzedaży Grupy ACP, mamy niejako odbicie zmian w zakresie głównych segmentów działalności (zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym) – wzrost przychodów na rynku izraelskim i amerykańskim (głównie Formula Systems), w większości wzrosty na poszczególnych rynkach europejskich (Asseco International) oraz spadek na rynku krajowym (Asseco Poland).

Z punktu widzenia tendencji rozwojowych Grupy ACP w ujęciu narastającym za 12m [wykresy poniżej, jednostki – tys. zł oraz %] można powiedzieć, że od strony wielkości wynikowych cały czas systematycznie pnie się ona w górę. Z drugiej jednak strony dużo słabiej wygląda to w przypadku poszczególnych wskaźników rentowności, które nadal w większości podlegają raczej nieznacznym zmianom i pozostają w tyle względem ekstremów z przeszłości (wyjątkiem w tym względzie jest rentowność EBITDA, która rośnie na fali większych ostatnio odpisów amortyzacyjnych).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście oczekiwań względem kolejnych okresów sprawozdawczych Grupy ACP w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi przez poszczególne rządy ograniczeniami działalności gospodarczej trudno póki co wyrokować skalę negatywnego wpływu na jej wyniki. Zarząd Grupy na razie ocenia, że nie ma podstaw by przewidywać duże pogorszenie jej sytuacji, aczkolwiek pewne działania akwizycyjne (rynek niemiecki) zostały wstrzymane. Jednocześnie w odróżnieniu od wielu innych podmiotów notowanych na GPW Asseco może wypłacić za 2019 r. całkiem atrakcyjną, jak na obecne warunki, dywidendę (3,07 zł na akcję, co przy obecnym kursie daje stopę dywidendy rzędu 4-5 proc.).

Przed wprowadzeniem obostrzeń w poszczególnych gospodarkach prognozy dla sektora IT na bieżący rok były korzystne, co przekładało się również na puchnący portfel zamówień Grupy Asseco. Dotyczyło to zwłaszcza podmiotów skupionych w Asseco International i Formula Systems (wzrost r/r portfeli zamówień o odpowiednio 33 proc. i 20 proc.), choć dla samego Asseco Poland zamówienia również były r/r o 13 proc. wyższe. Co istotne w decydującym stopniu zamówienia te koncentrowały się na oprogramowaniu i usługach własnych spółek wchodzących w skład Grupy ACP, a więc powinny cechować się wyższą marżowością [wykres poniżej, jednostka – mln zł].


kliknij, aby powiększyć


Trzeba jednakże mieć na uwadze, że przedłużające się obostrzenia w funkcjonowaniu poszczególnych gospodarek i kryzys tym wywołany może dość mocno zrewidować prognozy wzrostu rynku IT, w tym głównie ze względu na rezygnację bądź przesunięcia w realizacji projektów informatycznych (zmiana priorytetów wydatkowania środków, pogorszenie sytuacji finansowej kontrahentów). Kluczowe w tym względzie będą II i III kw. bieżącego roku, które pokażą na ile te obawy są realne i jakie mają przełożenie na wyniki Grupy oraz prognozy rozwoju sytuacji na rynku IT.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy ACP to w IV kw. 2019 r. odnotowała ona poprawę na poziomie salda ogólnego – dopływ środków rzędu 323 mln zł wobec 210,4 mln zł przed rokiem [wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł]. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy były o blisko 200 mln zł wyższe r/r środki wygenerowane w ramach działalności operacyjnej (710 wobec 518,7 mln zł – efekt po części większej nadwyżki finansowej netto oraz pozytywnych zmian dot. korekt związanych z kapitałem obrotowym). W obszarze inwestycyjnym i finansowym Grupa odnotowała r/r wyższe wydatki netto (odpowiednio 248,6 wobec 193,9 mln zł oraz 138,4 wobec 114,4 mln zł).

W ujęciu narastającym za 12m [wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł] widać, że Grupa ostatnio systematycznie utrzymuje dodatnią wartość na poziomie salda ogólnego, czemu odpowiada również korzystna struktura przepływów – przepływy operacyjne bazują niemal w pełni na systematycznie rosnącej nadwyżce finansowej netto, jedynie w nieznacznym stopniu odbiegając od raportowanej EBITD-y, i nadwyżkowo pokrywają inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W porównaniu do wcześniejszego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Grupy ACP uległa zwiększeniu o 1 proc., co po stronie aktywów wiązało się ze spadkiem wartości aktywów trwałych o 1 proc. (generalnie w ramach wszystkich głównych pozycji) i wzrostem wartości aktywów obrotowych o 6 proc. (głównie w zakresie należności i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów wzrostem kapitału własnego o mniej niż 1 proc. oraz zobowiązań ogółem o 2 proc. (zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 3 proc., a długoterminowe o 1 proc.; jednocześnie dług oprocentowany zmniejszył się o 6 proc. i stanowił na koniec okresu 49 proc. zobowiązań ogółem).

Zmiany te nie wpłynęły istotnie na ogólną strukturę kapitałowo-majątkową Grupy ACP, która od dłuższego już czasu prezentuje się korzystnie – pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym niemal w pełni własnymi, przy jednoczesnej nadwyżce w zakresie kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb [wykresy poniżej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Od strony wskaźnikowej sytuacja finansowa Grupy ACP również prezentuje się stabilnie bezpiecznie. W obszarze płynności mamy nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi (1,49), w tym także z wyłączeniem zapasów (1,49), wsparte dodatkowo pokryciem przez dodatnie przepływy operacyjne (0,39). O korzystnej strukturze kapitału obrotowego wspomniano już wcześniej. Z kolei w obszarze zadłużenia mamy utrzymanie względnie umiarkowanego jego poziomu względem aktywów ogółem (0,45), przy bezpiecznych poziomach podstawowych wskaźników obsługi długu (relacje długu netto do wyników EBIT i EBITDA są na poziomie ok 1). Potwierdzeniem generalnie korzystnej i bezpiecznej sytuacji finansowej Grupy ACP jest również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który na koniec 2019 r., podobnie jak we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, wskazywał na poziom BBB.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/assecopo...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy serwisowe automaty niejako tradycyjnie w przypadku Grupy ACP wskazują na spore niedowartościowanie jej akcji na GPW w Warszawie. Z kronikarskiego obowiązku należy tu jednak przypomnieć o sporej wartości firmy wykazywanej w aktywach (ok. 1/3 sumy bilansowej) oraz fakcie, że z uwagi na specyfikę organizacji GK Asseco spora część wypracowanego zysku przypada akcjonariuszom mniejszościowym (z 703 mln zł zysk netto dla akcjonariuszy Asseco Poland przypada jedynie 322 mln zł). W tym świetle bieżąca wycena rynkowa ACP nie prezentuje się już tak atrakcyjnie jak można by sądzić po wskazaniach poszczególnych modeli. Renta wieczysta przy bieżącym wyniku netto dla akcjonariuszy daje cenę akcji ok 39 zł, a wycena księgowa, po korekcie kapitału własnego o wartość firmy, cenę na poziomie 41 zł.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/assecopo... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/assecopo...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2.... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 4 maja 2020 12:53

barata
2
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 14
Wysłane: 4 maja 2020 13:38:15 przy kursie: 64,70 zł
Dziękuję.
Ja tylko dodam, że obecnie na polskim rynku Software House jest taka tendencja, że wiele firm redukuje etaty. Najlepiej (a raczej - "najmniej źle") mają te, które w większości współpracują z programistami na zasadach B2B i jednocześnie kontraktorzy mają sentyment do firmy i są skłonni posiłkujac się ulgami z tarczy wystawiać zrabatowane faktury.
Z projektami też jest różnie - zdarzają się zawieszenia z dnia na dzień gdzie batalia prawna w perspektywie, że klient za 2-3mies wznowi współpracę nie ma sensu.
Teraz nadzieja jest w tym, że wiele firm które jeszcze zastanawiało się nad tym czy digitalizacja jest dobra zdecyduje się podjąć taki krok na wypadek kolejnego kataklizmu. Po prostu przyzwyczailiśmy się przez wiele lat do dobrobytu więc - ryzykując - odkładaliśmy wiele takich decyzji na potem. To jak z backupami - ludzie dzielą się na tych co je robią i na tych co zaczną je robić ...

Sęk w tym, że Asseco to jednak kolos w porównaniu do "normalnych" Software House i sam jestem ciekaw jak to się potoczy i czy takiej wielkości firma podlega podobnym prawom jak podmioty zatrudniające po 200-500 osób. Ma ktoś taką wiedzę/przemyślenia?
Edytowany: 4 maja 2020 13:39

MrBlue2
44
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 446
Wysłane: 18 sierpnia 2020 14:14:39 przy kursie: 75,00 zł
wyraźne wybicie ponad 70 zł, spółki z branży powinny podążać w tym samym kierunku

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 10 września 2020 11:36:09 przy kursie: 73,40 zł
Koronawirus informatyka nie tyka - omówienie sprawozdania finansowego Asseco Poland za II kw. 2020 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo pandemii koronawirusa i przejściowego lockdownu gospodarki w II kw. 2020 r. GK Asseco Poland (Grupa ACP) na wszystkich ogólnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat kontynuowała pozytywne tendencje w ujęciu r/r z poprzednich okresów sprawozdawczych.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament do Strefy Premium i stanie się ogólnodostępna dnia 10-09-2021 11:36:9.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 13455)Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/assecopo... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/assecopo...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2.... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Edytowany: 11 września 2020 12:59

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 125
Wysłane: 1 grudnia 2020 09:00:35 przy kursie: 65,50 zł
ASSECO POLAND - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji spółki nie ma określonego trendu nie tylko w ujęciu dziennym, ale też w tygodniowym. Poniższy wykres obejmuje ostatnie 10 lat notowań w interwale tygodniowym i na nim widać jak długoterminowa średnia wypłaszcza swój przebieg, sygnalizując brak trendu. Wytracanie impetu zwyżki widać było już od jakiegoś czasu - linia RSI kreśliła negatywną dywergencję z wykresem cenowym a linia ADX uciekła z objęć kierunkowych.
W takim układzie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest konsolidacyjne utknięcie w strefie 61-74 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Buyeverything
1
Dołączył: 2020-06-16
Wpisów: 26
Wysłane: 21 stycznia 2021 21:12:33 przy kursie: 66,80 zł
Co ACP ma za aktywa? To jest dobrze wyliczone?


januszw
7
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 338
Wysłane: 17 lutego 2021 16:51:38 przy kursie: 68,00 zł
Coraz mocniejszy dolar powinien znacząco pomóc wynikom,zachowanie kursu na dziś wygląda słabo ,może dywidenda powyżej 3zł wyrwie spółke z marazmu?

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 125
Wysłane: 21 lutego 2021 09:42:11 przy kursie: 66,00 zł
ASSECO POLAND - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


Od chwili opublikowania grudniowej analizy technicznej waloru nie doszło do żadnych istotnych zmian na wykresie cenowym. Trend jako zjawisko w dalszym ciągu nie występuje. Bieżącym tydzień zamknął się na linii prawie 3-letniego trendu wzrostowego, warto zatem obserwować zachowanie kursu względem tej linii oraz wolumen w przypadku jej przełamania. Dopóki jednak batalia rozgrywa się powyżej poziomu 64 zł, nie występuje zagrożenie głębszej korekty. Utrata tego wsparcia zaowocuje przeceną jak minimum o 10 zł.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

grabson
grabson PREMIUM
17
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-02-20
Wpisów: 201
Wysłane: 21 lutego 2021 18:06:23 przy kursie: 66,00 zł
Witam
Jak ostatnie wydarzenia z zus i comarchem mogą wpłynąć na kurs?
Czy nie jest tak, że potencjalnie ComArch "podbierał" zarobek Asseco?

ByczekAmeryka
2
Dołączył: 2021-02-21
Wpisów: 15
Wysłane: 21 lutego 2021 21:33:41 przy kursie: 66,00 zł
Wydaje mi się, że raczej neutralnie, firmy od zawsze rywalizują na rynku krajowym i to nic nowego. Ostatnio była informacja, że Asseco złożyło korzystniejszą ofertę w nowym przetargu oraz "Obecnie usługi rozwoju KSI w ramach umów ramowych również świadczą Asseco Poland oraz Comarch, które podobnie jak tym razem, jako jedyne złożyły oferty w poprzednim przetargu. Czteroletnie umowy zostały podpisane w lipcu 2018 r. Ich budżet to 350 mln zł. (PAP Biznes)"

stooq.pl/n/?f=1397994&sear...

Na pewno nie jest to negatywna informacja.

kokospl
29
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 683
Wysłane: 21 lutego 2021 23:40:19 przy kursie: 66,00 zł
Wg mnie spolka spada pod rewizje w20 i mozliwe opuszczenie indeksu przez asseco

Premier02
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-02-24
Wpisów: 135
Wysłane: 22 lutego 2021 08:26:36 przy kursie: 66,00 zł
Dlaczego ktoś mający tę spółkę w portfelu miałby się przejmować tym że opuszcza ona Wig-20?
Mnie to ani ziębi ani grzeje i podejrzewam że większość myśli podobnie.
Edytowany: 22 lutego 2021 08:27

Space Cowboy
Space Cowboy PREMIUM
31
Dołączył: 2018-12-27
Wpisów: 174
Wysłane: 22 lutego 2021 12:01:49 przy kursie: 66,10 zł
Jeśli masz długą perspektywę inwestycyjną to słusznie.

Natomiast w krótkiej perspektywie, to oczywiście powinno mieć to negatywny wpływ na kurs. Ograniczony, bo też udział ACP w WIG20 jest niewielki, więc i to wsparcie popytowe pewnie mało znaczące, ale jednak.

Dla mnie szkoda, bo po prostu taka Spółka: regionalny lider, solidna marka z wielką historią, firma technologiczna. No ja bym ją po prostu chciał w WIG20.

Premier02
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-02-24
Wpisów: 135
Wysłane: 22 lutego 2021 13:00:41 przy kursie: 66,10 zł
Jeśli na świecie dzieje się coś negatywnego to "obrywa" Wig-20 a wraz z nim spółki o słabych czy też dobrych wynikach. Na odwrót dzieje się gdy na giełdzie jest "na zielono". Nie widzę więc potrzeby tworzenia teorii spiskowych że spadki na Asseco muszą być związane z usunięciem spółki z Wig20.
Gdybym miał wysuwać swoja teorię pewnie bym sądził że to np: rozczarowanie planowaną dywidendą.
Edytowany: 22 lutego 2021 13:01

kokospl
29
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 683
Wysłane: 22 lutego 2021 13:18:00 przy kursie: 66,10 zł
Przeciez info o dywidendzie jeszcze nie ma
Natomiast wyjscie z w20 spowoduje,ze czesc funduszy ze wzgledu na ich specyfike bedzie musialo wyprzedac swoje udzialy

Premier02
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-02-24
Wpisów: 135
Wysłane: 22 lutego 2021 13:53:16 przy kursie: 66,10 zł
Nie napisałem że info o dywidendzie jest. To jest sugestia z ostatniej rekomendacji bodaj bossa.pl że będzie 3,01 PLN. Niektórzy liczyli na więcej.
Powiedzmy że mam 100 akcji Asseco. Czemu mam się martwić że fundusze wyjdą z Asseco?
Papier potanieje to dokupię. Przypuszczam jednak że w Wig-40 kurs nie będzie obrywał bo na świecie coś się stało a z czasem sięgnie 80 zł. Po co więc sie martwić?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,586 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +167,94% +33 588,33 zł 53 588,33 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło