pixelg
VOTUM - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VOTUM [VOT]

AKTUALNY KURS: 16,50 zł (-1,67%) 23-06-2021 17:00
Bonzai
0
Dołączył: 2009-11-21
Wpisów: 98
Wysłane: 22 stycznia 2015 22:37:55 przy kursie: 9,49 zł
W najnowszym echu rynku SII wypowiedź z panem Andrzejem Dadełło m.in. pojawia się wątek dotyczący
VOTUM S.A.

VOTUM
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2014-09-23
Wpisów: -2
Wysłane: 6 maja 2015 15:37:32 przy kursie: 16,14 zł
Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacją Zarządu VOTUM S.A. odnośnie podziału zysku za rok 2014
www.votum-sa.pl/ri/rekomendacj...

VOTUM
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2014-09-23
Wpisów: -2
Wysłane: 11 maja 2015 14:28:39 przy kursie: 16,20 zł
Dom Maklerski BZ WBK zaktualizował swoją rekomendację dla akcji VOTUM S.A., utrzymując zalecenie „kupuj” i podnosząc cenę docelową na 20,40 zł (poprzednia rekomendacja: 13,30 zł za akcję). Szczegóły dostępne pod poniższym linkiem:
www.votum-sa.pl/ri/rekomendacj...

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


bies
bies PREMIUM
5
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2014-03-24
Wpisów: 32
Wysłane: 27 kwietnia 2016 13:10:55 przy kursie: 14,19 zł
Ostatnia rekomendacja to 19,00 zł i kupuj.
Raport roczny już jest. Ktoś spojrzy na niego krytycznym okiem?

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 3 maja 2016 18:39:38 przy kursie: 14,55 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GK VOTUM S.A. (GKV) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2015 ROK

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
O ile w skali całego 2015r GK Votum mogła pochwalić się wyraźną poprawą na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat to w samym 4kw tendencje były odwrotne, sygnalizując zarazem pewien problem na drodze do utrzymania dotychczasowej tendencji wzrostowej.

Biorąc pod uwagę wielkości zaraportowane za 12m Grupa odnotowała r/r wzrost przychodów ze sprzedaży o 25%, zysku netto na sprzedaży o 39% (poprawa marży z 19,1 do 21,4%), zysku operacyjnego o 49% (pozostałe koszty netto wyniosły 1 wobec 1,6 mln zł), zysku brutto o 52% (koszty finansowe wyniosły 0,2 wobec 0,4 mln zł), a zysku netto o 55% (w tym o 44% dla akcjonariuszy). Tak więc poprawie wyników towarzyszyła również wyższa efektywność działania.

Niestety tego samego nie można napisać w kontekście wyników dotyczących 4kw. O ile w przypadku przychodów Grupa odnotowała r/r jeszcze skromną poprawę (wzrost o 2%), to na dalszych poziomach wynikowych pojawiły się już regresy zysku o odpowiednio 23% w przypadku wyniku netto na sprzedaży (marża spadła z 28,8 do 21,6%; koszty operacyjne wzrosły o 13%), o 24% w przypadku wyniku operacyjnego i brutto (pozostałe koszty netto były nieco mniejsze r/r, a koszty finansowe netto na poziomie porównywalnym) oraz o 25% w przypadku wyniku netto (w tym o 33% dla akcjonariuszy).

Od strony wartościowej omówioną wyżej sytuację zobrazowano na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Rachunek segmentowy nie ma jak na razie zbyt dużego znaczenia w przypadku rozpatrywanego podmiotu, gdyż o jego wynikach całościowych w ponad 90-ciu procentach decyduje segment odszkodowawczy. Podobnie sytuacja prezentuje się jeśli chodzi o ujęcie geograficzne działalności – tu dominuje rynek krajowy również z ponad 90-cio procentowym udziałem. Mimo wszystko odnotować jednak należy, że Grupa w ostatnim czasie poczyniła pewne decyzje w kierunku poszerzenia skali działania również na inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Z punktu widzenia szerszej perspektywy czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] widzimy, że wyniki GKV za 4kw zakończyły trwającą od 2/3kw 2014r tendencję systematycznego wzrostu – dotyczy to zarówno ujęcia ilościowego jak i jakościowego – wskaźniki rentowności. Mimo tej negatywnej zmiany notowane poziomy wskaźników rentowności póki co nadal należy uznać za wysokie (zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę rentowność kapitału własnego – ROE).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o oczekiwania względem kolejnych okresów sprawozdawczych to jak na razie trudno o specjalny optymizm. Na podstawie informacji podanych w raporcie za 4kw (był on nieco bogatszy w informacje opisowe dot. działalności Grupy aniżeli raport roczny) można stwierdzić, że zarówno w odniesieniu do samego Votum S.A. jak i Kancelarii Łebek i Wspólnicy (podmiot zależny) znacznemu spowolnieniu, bądź wręcz pogorszeniu, uległa dynamika zarejestrowanych i prowadzonych spraw, a także wartość prowadzonych spraw (tabela poniżej).


kliknij, aby powiększyć


Na przyszłą działalność Grupy spory wpływ mogą mieć również zachodzące w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu prawnym, wśród których należy w szczególności wskazać na następujące:
- zwiększenie 2x stawek minimalnych z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, co powinno pozytywnie wpłynąć na przychody Kancelarii Łebek i Wspólnicy;
- przyjęcie przez KNF założeń rekomendacji dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, co może ograniczyć popyt na usługi oferowane przez Grupę (dotychczas występowała spora dysproporcja między wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń kwotami zadośćuczynienia a wysokością odszkodowań zasądzanych w tych samych sprawach przez sądy powszechne);
- w orzecznictwie sądów powszechnych można zauważyć pierwsze wyroki kształtujące nową linię orzeczniczą pozwalającą dochodzić roszczeń w imieniu uprawnionych, sprawujących opiekę nad osobami, które w wyniku wypadku doznały najcięższych obrażeń, skutkujących np. stanem wegetatywnym; uprawnieni mogą domagać się zadośćuczynienia za zerwane więzi rodzinne, naruszenie prawa do życia w pełnej rodzinie; w przypadku utrzymania się tej tendencji możliwe jest generowanie przez GKV istotnych przychodów z tytułu oferowania usługi dochodzenia takich roszczeń.

Pod względem sprawozdania z przepływów pieniężnych analizowany okres kwartalny również nie był udany dla GKV – w ujęciu r/r na poziomie salda ogólnego mamy wyraźne pogorszenie (-0,5 wobec 3,9 mln zł), co w decydującym względzie wynikało z niższych wpływów na działalności operacyjnej (4,1 wobec 7,4 mln zł, przy mniejszej nadwyżce finansowej netto – 4,1 wobec 5,1 mln zł) oraz nieco wyższych inwestycyjnych i finansowych wydatków netto (odpowiednio -0,4 wobec -0 mln zł oraz -4,2 wobec -3,5 mln zł). Tym samym w ujęciu narastającym za 12m, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy zejście w obszar ujemnych wartości na poziomie ogólnego salda gotówkowego. Jednocześnie warto odnotować utrzymanie na relatywnie wysokim poziomie zdolności do generowania nadwyżki finansowej netto i ogólnie przepływów operacyjnych (korekty dot. zamian kapitału obrotowego nie mają tu szczególnie dużego znaczenia), co dotychczas częściej w pełni wystarczało aniżeli nie wystarczało na pokrycie inwestycyjnych i finansowych wydatków netto (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł). Warto tu jednakże odnotować, że sytuacja na poziomie salda ogólnego prezentowałaby się nieco lepiej, gdyby nie wypłacona zaliczkowo dywidenda z wyniku za 2015r.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego GKV za 2015r można stwierdzić generalnie utrzymanie dotychczasowej korzystnej sytuacji finansowej. W obszarze płynności finansowej jest spory komfort, a zadłużenie jest na poziomie umiarkowanym i ma głównie charakter nieoprocentowany. Pewnym potwierdzeniem bezpiecznej sytuacji finansowej Grupy jest serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który wskazuje na poziom AA+ (choć akurat w przypadku rozpatrywanego podmiotu, biorąc pod uwagę jego profil działalności, model Altmana specjalnie zastosowania nie ma).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/votum,wy...

Z punktu widzenia bilansu Grupy w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 3%, czemu po stronie aktywów odpowiadało zwiększenie wartości majątku trwałego o 1% i obrotowego o 5% (głównie należności), a po stronie pasywów spadek kapitału własnego o 1% i wzrost zobowiązań ogółem o 8% (dług krótkoterminowy zwiększył się o 9%, a długoterminowy o 3%; jednocześnie o 53% zwiększyło się zadłużenie oprocentowane Grupy, które na koniec 2015r stanowiło 20% długu ogółem).

Powyższe zmiany wielkości bilansowych przełożyły się nieco in minus na strukturę kapitałowo-majątkową GKV [wykresy poniżej; aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł], która mimo wszystko nadal wykazuje bezpiecznie nadwyżkowe pokrycie majątku trwałego kapitałami stałymi, w tym w całości kapitałem własnym, przy jednoczesnej przewadze stanu kapitału obrotowego nad bieżącymi potrzebami w tym zakresie (dodatnie saldo płynności – środków pieniężnych jest więcej aniżeli długu oprocentowanego).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują jako wypadkowa na przewartościowanie akcji GK Votum na GPW. Pewien potencjał wzrostowy widać jedynie w odniesieniu do wycen mnożnikowych. Dotychczas tego typu sytuacja byłaby do zaakceptowania i można by było stwierdzić, że rynek wycenia przyszłą poprawę wyników, którą Grupa faktycznie systematycznie notowała. Niestety ostatni okres sprawozdawczy zaburzył ten obraz sytuacji i obecnie bezpieczniej chyba poczekać do wyników za 1kw, które pokażą czy ostatni raport był jedynie krótkim przerywnikiem w dotychczasowej tendencji wzrostowej, czy też początkiem większych problemów.[/delay][/delay] Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/votum,wy... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/votum,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

wymiatacz997
0
Dołączył: 2011-07-12
Wpisów: -1
Wysłane: 27 lutego 2017 10:50:32 przy kursie: 10,80 zł
Hej,
Czy jest ktoś w stanie mnie uświadomić jakie trupy w szafie kryje Votum ?
Co z branżą, lub z samą działalnością operacyjną spółki jest nie tak ?
Bo wedle samych sprawozdań finansowych wydaje mi się, że Spółka jest mocno niedowartościowana, co potwierdzałaby również ostatnia rekomendacja BZWBK.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 27 lutego 2017 16:49:11 przy kursie: 10,80 zł
Ale dlaczego wydaje Ci się, że jest niedowartościowana?
Na szybko patrzę i nie widzę wzrostu. Po przychodach jest stagnacja, a zyski w tym roku się kursczą. Mimo to to na moje oko w wycenie rynkowej uwzględnione jest oczekiwanie jednak mało wzrostu wyników. A trzeba pamiętać, że nad spółą wisi ryzyko regulacyjne.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 27 lutego 2017 18:16:01 przy kursie: 10,80 zł
wymiatacz997 napisał(a):
Hej,
Czy jest ktoś w stanie mnie uświadomić jakie trupy w szafie kryje Votum ?
Co z branżą, lub z samą działalnością operacyjną spółki jest nie tak ?
Bo wedle samych sprawozdań finansowych wydaje mi się, że Spółka jest mocno niedowartościowana, co potwierdzałaby również ostatnia rekomendacja BZWBK.Niedowartościowanie? Raczej nie można oprzeć się wrażeniu, że spółki z tego segmentu rynku doszły do sufitu w zyskach i przychodach, te same kwestie co Votum trapią także Euco. Obie firmy szukają sposobu na dalszy rozwój, a główny motor działalności - odszkodowania już tak nie rosną. Wycena spółki to powtarzalność wyniku, jak dla mnie ewentualny wzrost kursu może wynikać z przejęcia z premią przez inwestora - spółka w październiku zeszłego roku rozpoczęła przegląd opcji strategicznych, ale czy ktoś zapłaci więcej - tego nikt nie może być pewnym.

wymiatacz997
0
Dołączył: 2011-07-12
Wpisów: -1
Wysłane: 27 lutego 2017 20:02:39 przy kursie: 10,80 zł
Antyteresa - masz na myśli stagnację w tym roku ?
Hisotrycznie przecież przychody nieprzerwanie rosną. Przychody TTM to 96 692 tys. PLN, za za cały 2016 r. prawdopodobnie będzie koło 100 mln PLN.

EBIT od 2013 r. wzrósł trzykrotnie. Zysk netto prognozowany przez Zarząd na 2016 r. to 13 mln. PLN, podczas gdy w 2013 r. wyniósł ok. 5 mln. PLN.
Rozumiem, że przed spółką może już nie być perspektyw wzrostu, ale nawet zakładając zerowy wzrost w nieskończoność to spółka jest niedowartościowana.
Wycena to powtarzalność wyniku, nawet gdy ten nie wzrośnie, to w przypadku Votum wystarczyłoby, że nie zmaleje by opłacało się kupić akcje tej spółki.

Podsumowując - Waszym zdaniem inwestorzy uwzględniają spadek wyników i ryzyko otoczenia prawnego.

Ok, chciałem się dowiedzieć, czy nie ma jakichś innych kwestii związanych z Votum.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 27 lutego 2017 21:40:40 przy kursie: 10,80 zł
Nie przyglądałem się szczególnie spółce. Otworzyłem ostatni raport i pisałem o ujęciu 9m16/9m15.

Wskaźnik C/Z=10 Przy stabilnych wynikach, bez wzrostu świadczy mniej więcej dla mnie o prawidłowej wycenie. To inaczej (o ile w wyniku nie ma oneoffów) WACC na poziomie 10 proc. Przy długu netto bliskim zera koszt kapitału wynosi ca 10 proc. To nie jest wartość jakaś istotnie wysoka i nie zawiera tak naprawdę dodatkowego ryzyka.


krewa
krewa PREMIUM
441
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 143
Wysłane: 9 września 2019 10:24:57 przy kursie: 11,35 zł
VOTUM - analiza techniczna na życzenie


Walor nie grzeszy płynnością, zatem oceniam wykres w ujęciu tygodniowym. Dla uważnych obserwatorów notowań spółki okazja do wejścia była w lutym bieżącego roku, kiedy to kurs akcji kreślił a następnie ukształtował formację podwójnego dna. Po realizacji zasięgu wybicia kurs kontynuował odreagowanie, znosząc 61,8% bessy.
Można rzec, że obecnie kurs akcji jest zakładnikiem dwóch poziomów cenowych - 9,53 zł i 11,21 zł. To od zachowania względem nich zależą średnioterminowe perspektywy notowań. O powrocie w okolice historycznego szczytu można będzie mówić dopiero po pokonaniu poziomu 11,85 zł. Wolumen lipcowej czarnej świecy sugeruje jednak, że na taki rozwój wydarzeń graczom przyjdzie jeszcze poczekać, gdyż podaż właśnie tam zademonstrowała swoją moc.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Nanako
6
Dołączył: 2018-02-20
Wpisów: 201
Wysłane: 29 listopada 2019 15:16:15 przy kursie: 12,95 zł
No to chyba możemy mówić o powolnym powrocie na szyty.

Dwójka znajomych z którymi miałem okazje rozmawiać tak dość luźno o pracy stwierdzili, że w firmie coraz więcej roboty, że dużo więcej spraw teraz mają i ogólnie ruch w interesie. Jako że to była rozmowa przy piwie dopiero potem zapytałem gdzie pracują. :-)

Do tego zakupy osób związanych z zarządem cóż. Jest to tylko moje przeczucie, ale czuje w 2020 roku dość sowitą dywidendę. :-)

Nanako
6
Dołączył: 2018-02-20
Wpisów: 201
Wysłane: 17 grudnia 2019 17:56:39 przy kursie: 13,90 zł
Kolejny komunikat o skupie akcji przez osobę z kierownictwa spółki lub pokrewną jej. Czy ktoś orientuje się gdzie można pozyskać informacje odnośnie wartości roszczeń jakie mają w portfelu? Skup akcji trwa już od długiego czasu kurs akcji cały czas sukcesywnie do góry a oni dalej je skupują. Oczywiście możemy wierzyć w bajki o równym dostępie do informacji ale trzeba jasno odpowiedzieć, że takie osoby wiedzą znacznie więcej niż my.

Druga sprawa czy ktoś orientuje się jaki procent spraw sądowych (ogólnie) jest wygrywanych w obecnym czasie oczywiście dotyczących banki vs frankowicze, wygrywanych rzecz jasna przez frankowiczów?

Z tego co udało się wyczytać sprawy trwają średnio ok. 2 lat, wartość sporu gdzieś udało się znaleźć, że to 1 mld 200 mln pytanie tylko ile realnie z tego są wstanie wygrać i zarobić?

Treść komunikatu poniżej.

Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pana Kamila Krążka, zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
Zgodnie z zawiadomieniem Pan Kamil Krążek nabył w dniu 17 grudnia 2019 roku w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 3 651 akcji VOTUM S.A. za łączną kwotę 49 818,95 PLN. Średnia cena za 1 akcję wyniosła 13,65 PLN.
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.


QMX
0
Dołączył: 2012-06-10
Wpisów: 204
Wysłane: 26 lutego 2020 16:42:32 przy kursie: 14,40 zł
bardzo duży wolumen obrotu dzisiaj a wykresowo wygląda na potwierdzone zakończenie korekty
Ciekawe jak jutrzejszy raport ale wygląda to interesująco

Nanako
6
Dołączył: 2018-02-20
Wpisów: 201
Wysłane: 17 maja 2020 21:31:32 przy kursie: 12,00 zł
Jakiś ruch na Votum chyba się zaczyna ostatni piątek ponad 500 tys obrotów co dla tej spółki jest nie spotykanym poziomem.

maccc
maccc PREMIUM
32
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 124
Wysłane: 5 czerwca 2020 22:51:35 przy kursie: 11,90 zł
Prawnicy liczą na franka - omówienie sprawozdania finansowego Votum po I kw. 2020 r.


Grupa Votum reprezentuje konsumentów w sporach z instytucjami rynku finansowego. Podstawowe segmenty głównego przedmiotu działalności dotyczą rynku ubezpieczeniowego w zakresie szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych. Votum posiada również centrum rehabilitacyjne dla osób najciężej poszkodowanych w wypadkach, w stanie wegetatywnym, po amputacjach i z poważnymi obrażeniami.

Ponieważ główne źródło przychodów to success fee (poza opłatami wstępnymi) od wygranych spraw sądowych lub zawartych ugód, które ciągną się z reguły przez dłuższy okres czasu, to istotne z punktu widzenia rachunkowości, jest określenie momentu ujęcia przychodów. Jak przeczytamy w sprawozdaniu przychody ze sprzedaży usług odszkodowawczych oraz prawnych do końca 2017 r. ujmowane były w dacie prawomocnego wyroku lub decyzji określającej wysokość przyznanego odszkodowania. Od tego momentu, zgodnie z MSSF15, przyspieszono moment ujęcia. Obecnie część przychodu pojawia się już przy orzeczeniu nieprawomocnym. W takim przypadku grupa uznaje przychody w wysokości równej wartości sporu przemnożonej przez współczynnik korygujący. Ów współczynnik zależy od tego ile spraw zostaje finalnie wygranych w drugiej instancji po korzystnym wyroku w pierwszej. Przychody z umów bankowych z opłat wstępnych ujmowane są w dacie otrzymania wpłaty od klienta. W przypadku sprzedaży usług rehabilitacyjnych, przychody ujmowane są proporcjonalnie w czasie trwania turnusu.

Początek 2020 r. to kontynuacja dodatniej dynamiki sprzedaży rozpoczętej w 2018 r. Przychody w I kw. wyniosły 36,8 mln zł i był to wzrost o 5,8 mln zł r/r (+18,6 proc.). Cały ubiegły rok spółka zakończyła natomiast sprzedażą na poziomie 141,8 mln zł (+36,6 mln zł r/r, +34,8 proc.). Dynamika wzrostu w obecnym roku jest więc na razie nieco mniejsza. Z pewnością przyhamowania wzrostu można się też spodziewać w okresie kolejnym ze względu na wprowadzony lockdown i w zasadzie całkowite zawieszenie prac sądów przez półtora miesiąca.


kliknij, aby powiększyć


Około 72 proc. skonsolidowanych przychodów pochodzi z segmentu dochodzenia roszczeń, 12 proc. z działalności rehabilitacyjnej, a 15 proc. to działalność pozostała (głównie usługi windykacyjne, z obszaru odnawialnych źródeł energii, najmu, i innych usług wspierających działalność podstawową). Co prawda w raporcie za I kwartał 2020 spółka wydzieliła z segmentu odszkodowawczego usługi pośrednictwa w dochodzeniu roszczeń w sprawach bankowych, a z segmentu pozostałych dochodzenie roszczeń za szkód w pojazdach, to nie mamy dla nich danych porównawczych z poprzednich okresów (możemy jedynie porównać marże między nimi). Jak widzimy najwyższą marżę w analizowanym okresie miały szkody w pojazdach, a najniższą roszczenia bankowe.


kliknij, aby powiększyć


W I kw. spółka przyjęła do prowadzenia 4991 nowych spraw, czyli o 1193 więcej niż przed rokiem. Dynamiczny wzrost należy zauważyć przede wszystkim w sprawach bankowych (+876) oraz szkodach rzeczowych (+544). Zmniejszenie liczby nowych spraw zanotowano za to w przypadku szkód osobowych na rynku polskim (-470), ale pojawiły się za to pierwsze sprawy w Czechach i na Słowacji (243).

Jak można się było spodziewać, liczba nowych spraw bankowych szczególnie wyróżniła się w IV kw. 2019 r. po korzystnym dla frankowych kredytobiorców wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z października, który odbił się szerokim echem. Votum oferuje swoim klientom prowadzenie ich spraw frankowych. Wariant umowy zakłada opłatę wstępną w wysokości 3 690,00 zł brutto przy jednoczesnym procencie honorarium wygranej w przypadku uznania nieuczciwych postanowień umownych za bezskuteczne – 30 proc., w przypadku unieważnienia – 15 proc. od wartości
kredytu.


kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie, w sposób istotny wzrasta liczba i wartość zgłoszonych przez spółkę roszczeń. Na koniec marca 2020 łączna liczba zgłoszonych spraw na etapie przedprocesowym (zanim sprawa trafia do sądu spółka działa jako pełnomocnik pokrzywdzonych w celu zawarcia ugody) wyniosła 15 tys. wobec 10,6 tys. przed rokiem, a ich wartość wzrosła z 601 mln zł do 917 mln zł (+52,6 proc.). Na etapie procesowym było natomiast 15,5 tys. spraw (przy 10,7 tys. przed rokiem) o wartości 738 mln zł (+77,3 proc.). Ponadprzeciętny wzrost notowano przede wszystkim w zakresie spraw bankowych. W I kw. Votum skierował więc do sądów znaczną liczbę spraw dotyczących waloryzowanych lub indeksowanych kredytów frankowych.


kliknij, aby powiększyć


Łączna wartość spraw procesowych i przedprocesowych wyniosła na koniec I kw. już ponad 1,6 mld zł (+0,6 mld zł), w tym sprawy bankowe ok. 1 mld zł (+0,65 mld zł).


kliknij, aby powiększyć


Jak widzimy na wykresie poniżej, poprzedni rok był dla spółki bardzo dobry pod względem osiąganych zysków. W całym 2019 r. Votum podwoił wyniki z 2018 r. w zasadzie na każdym poziomie RZiS. W I kw. 2020 r. pomimo wzrostu przychodów o prawie 20 proc. r/r tak kolorowo już jednak nie było. Zysk ze sprzedaży wyniósł 4,7 mln zł (-0,2 mln zł r/r, -4,7 proc.), EBIT 5,4 mln zł (+0,6 mln zł r/r, +11,5 proc.), a zysk netto 4 mln zł (-0,1 mln zł, -2,8 proc.). Główny wpływ na stagnację wyników miały rosnące koszty usług obcych (+4,7 mln zł r/r, +26 proc.) oraz wynagrodzeń (1,2 mln zł r/r, +22,9 proc.), co wynikało z dużej liczby zgłoszonych spraw do sądów (głównie kredyty frankowe). Odzyskanie tych kosztów będzie możliwe dopiero po ogłoszonych prawomocnych wyrokach sądów (chociaż przychody pojawią się już po wyrokach nieprawomocnych). Ponieważ jednak liczba takich wyroków nie była jeszcze duża po ogłoszonym wyroku TSUE to nie można być przekonanym co do kierunku w jakim pójdzie orzecznictwo polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo możemy założyć, że sprawy te ze względu na swoją specyfikę mogą się ciągnąć nawet po kilka lat.

Pozytywny wpływ na RZiS miała pozostała działalność operacyjna (+0,8 mln zł r/r), głównie wynikający z pozycji „inne”, co zawsze należy traktować z pewną dozą niepewności. Zwiększyła się również efektywna stopa podatku dochodowego (z 10,4 proc. do 22,5 proc.). Ostatecznie więc wynik netto wyniósł 4 mln zł (-0,1 mln zł r/r, -2,8 proc.).


kliknij, aby powiększyć


O ile wyniki spółki na przestrzeni ostatniego półtora roku wyglądają bardzo dobrze, o tyle przepływy operacyjne już dużo gorzej. Przy zysku EBIT za cały 2019 r. na poziomie 22,5 mln zł, działalność operacyjna wygenerowała tylko 9,4 mln zł. Głównym czynnikiem była spłata zobowiązań i wzrost pozostałych aktywów (głównie nabycie cesji wierzytelności). W I kw. przepływy operacyjne wyniosły 3,5 mln zł przy 3,9 mln zł przed rokiem. Nabyte cesje zmieniają nieco schemat przepływów. W normalnym toku spółka otrzymuje jedynie success fee po wygraniu sprawy lub zawarciu ugody, a w przypadku cesji to ona otrzymuje całą kwotę odszkodowania. Nadwyżki finansowe generowane przez Votum są przeznaczane na zakup wierzytelności z tytułu szkód w pojazdach, co przekłada się również
na stały wzrost wolumenu spraw w tym segmencie. Dodatkowo spółka nabywa wierzytelności na rynku wtórnym.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc na strukturę aktywów, na przestrzeni ostatniego półtora roku warto zwrócić uwagę na wzrost pozycji wartość firmy (z 5,8 mln zł na koniec 2018 do 18,2 mln zł na koniec I kw. 2020) oraz cesji wierzytelności (z 15,d do 19 mln zł). Zdecydowanie pozytywną informacją jest wyższe saldo środków pieniężnych (11,5 mln zł na koniec marca) oraz spadek aktywów z tytułu realizacji umów (ujęte a niezafakturowane jeszcze przychody) z 10 mln zł na koniec 2018 do 3,8 mln zł na koniec I kw. 2020.


kliknij, aby powiększyć


Po stronie pasywnej bilansu widzimy, że grupa w 55 proc. finansuje się kapitałem własnym. Wartość kredytów i pożyczek wynosiła na koniec I kw. jedynie ok. 20 mln zł, a więc nie przekraczała dwukrotności posiadanej gotówki. Pozycja kapitałowa wydaje się więc bezpieczna.


kliknij, aby powiększyć


W 2020 r. spółka postanowiła wejść również na rynek fotowoltaiki poprzez rozpoczęcie działalności operacyjnej w zakresie usług projektowania, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych. Grupa nabyła również spółkę Ekosyneria zajmującą się pozyskiwaniem klientów dla usług związanych z energią elektryczną za pośrednictwem Internetu. Oczywiście rynek ten wydaje się obecnie perspektywiczny i po prostu „modny”, ale trochę nijak ma się do obecnie prowadzonej działalności. Osobiście uważam, że spółki powinny zostawić dywersyfikację inwestorom, którzy mogą zakupić akcje podmiotów już działających w danej branży, co z reguły jest dla nich bardziej efektywne.

Votum w pewien sposób odczuł na sobie trwającą pandemię koronawirusa i wprowadzone przez rząd ograniczenia. Na 1842 posiedzenia sądowe prowadzone w sprawach klientów wyznaczone na marzec 2020 r., 1114 posiedzeń zostało odwołanych. W kwietniu praktycznie 100 proc. terminów zostało odwołanych (ok. 1250), w maju wg stanu na 19 maja z 918 zaplanowanych terminów, 688 zostało odwołanych. Będzie miało to więc wpływ na wypracowane w II kw. success fee.

Obecnie spółka jest wyceniana na ok. 140 mln zł. Biorąc pod uwagę zysk netto za ostatnie 12 miesięcy w okolicach 17,5 mln zł otrzymamy wskaźnik C/Z na poziomie 8. Wydaje się więc, że ceny akcji spółki mogłyby mieć przed sobą trochę potencjału do wzrostu. W najbliższym czasie możemy się jednak spodziewać nieco niższych marż spowodowanych większymi kosztami obsługi nowej oferty spraw frankowych. Tym bardziej, że sprawy te w większości są dopiero zgłaszane, a same procesy mogą chwilę zająć. Jeżeli jednak polskie sądy przyjmą linię orzeczniczą zgodną z TSUE i masowo będą wydawać wyroki na korzyść kredytobiorców to Votum z pewnością sporo na tym zarobi.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 8 czerwca 2020 10:04

sajkooo
0
Dołączył: 2011-01-12
Wpisów: 20
Wysłane: 3 września 2020 13:30:55 przy kursie: 14,85 zł
Rekomendacja BOŚ na 30zł.
W lipcu był pierwszy prawomocny wyrok ws. franków. Wydaje się, że jeśli tylko wyroki prawomocne zaczną zapadać w takim tempie jak wyroki w I instancji, to kurs akcji spokojnie osiągnie poziom z reko.

Drizzt
16
Dołączył: 2011-09-04
Wpisów: 84
Wysłane: 11 stycznia 2021 23:22:54 przy kursie: 12,55 zł
Ktoś ma jakieś szacunku co do wyroków prawomocnych? Ja szacuję, że znaczne wpływy będą widoczne w raportach za 3 i 4 q, jeśli się uda, to kurs teoretycznie najpóźniej do marca powinien zacząć to dyskontować ;)
Powyższe informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie.

Petronas
4
Dołączył: 2010-10-08
Wpisów: 51
Wysłane: 12 stycznia 2021 23:11:28 przy kursie: 12,35 zł
Każdy bank miał inne wzorce umowne.
Ponadto inaczej będą traktowane kredyty w CHF od tych indeksowanych CHF.
Statystyki mogą się różnić natomiast nie wyobrażam sobie aby w ogromnej większości wytaczane sprawy nie były "do wygrania". To pewnie 90% i więcej spraw może być.
Natomiast problemem może być masówka jaka tutaj robią, co niewątpliwie skutkuje błędami.
Inna kwestia to taka jaki jest podział wynagrodzenia za wytaczane powództwa i jaka jego część trafia na zewnątrz do kancelarii prawnych, a ile zostaje w spółce
Wynagrodzenie za jedną sprawę będzie sięgać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Kłopotem będzie długość postępowań sądowych. Szacuję że w ciągu roku pandemii około 6 miesięcy to zmarnowany czas. Równocześnie liczba spraw mocno się zwiększyła, co stanowi kolejny czynnik skutkujący przedłużeniem postępowań. To nie są sprawy w których sąd czy referendarz wyda nakaz zapłaty i sprawa zakończy się po 3 miesiącach. Banki będą odwoływać się tak długo jak tylko się da.

grabson
grabson PREMIUM
17
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-02-20
Wpisów: 203
Wysłane: 19 stycznia 2021 10:15:51 przy kursie: 13,75 zł
Witam
Votum wciąż jest skupowane jest przez insiderów - o czymś to musi świadczyć.
Ciekawe czy ostatnia rekomendacja na 30pln wciąż jest do utrzymania.
Ostatnie sesje to lekkie wzrosty wygląda na to, że okolice 15,5zł są osiągalne.
Ten rok może być ciekawy na spółce widać, że ilość rozpraw rośnie lawinowo, co potwierdza chociażby otwarcie wkrótce wydziału sądu do rozpatrywania jedynie spraw o kredyty frankowe.Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,113 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,30% +33 660,31 zł 53 660,31 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło