pixelg
PBG - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

52 53 54 55 56 57 58 59 60

PBG [PBG]

AKTUALNY KURS: 0,074 zł (-7,50%) 28-06-2019 15:06
mackopl
mackopl PREMIUM
8
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 941
Wysłane: 17 maja 2016 21:17:43 przy kursie: 2,57 zł
Dołączam się.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 719
Wysłane: 21 maja 2016 08:33:03 przy kursie: 2,42 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG (PBG) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2016 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W pierwszym kwartale 2016 roku, podobnie jak w przypadku wcześniejszych okresów sprawozdawczych, GK PBG ponownie zaraportowała r/r poprawę w obszarze core businessu. Skonsolidowane przychody wzrosły o 14%, zysk brutto na sprzedaży o 18% (marża brutto uległa nieznacznej poprawie z 6,3 do 6,6%), a od poziomu wyniku netto wykazano zyski wobec strat. Należy jednakże zauważyć, że spory wpływ na poziomy wynikowe od operacyjnego w dół miała działalność pozostała, która zamknęła się przychodami netto rzędu 5,5 mln zł (odwrócenie odpisów aktualizacyjnych na wartość należności) wobec kosztów netto przed rokiem na kwotę 0,8 mln zł. W ramach obszaru finansowego wykazano nieco mniejsze koszty finansowe netto (1,5 wobec 1,8 mln zł), a obciążenia podatkowe pochłonęły blisko 4 wobec 3,5 mln zł przed rokiem. Od strony wartościowej opisaną wyżej sytuację zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy [wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %] obraz sytuacji jest zbliżony do tego z wcześniejszej analizy – o wynikach core businessu Grupy PBG nadal decyduje segment energetyczny kojarzony głównie z Grupą Rafako. W rozpatrywanym okresie zarówno przychody jak i marża brutto oraz zysk uległy poprawie. Pozostałe segmenty mają niewielkie znaczenie, a zmiany jakie w nich wystąpiły trudno uznać za istotne dla całościowych wyników Grupy.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe PBG w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] odnotować można pewną poprawę zarówno w odniesieniu do przychodów i głównych kategorii wynikowych jak również wskaźników rentowności, przy czym wyniki operacyjne i netto oraz odpowiadające im wskaźniki rentowności nadal są w zakresie wartości ujemnych (głównie z uwagi na obciążenie kosztami netto z działalności pozostałej po raporcie rocznym). Rentowność sprzedaży (marża brutto na sprzedaży) co prawda notuje ostatnio tendencję wzrostową lecz nadal są to poziomy dość niskie.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z pewnością sporym problemem dla poprawy wyników GK PBG jest sytuacja finansowa podmiotu dominującego, która zamyka dostęp do przetargów o zamówienia publiczne i utrudnia odbudowę portfela zamówień. Co prawda obecnie i tak za dużo na tym polu się nie dzieje bo rynek zamówień publicznych jest w pewnej stagnacji między zamknięciem wcześniejszej perspektywy unijnej a uruchomieniem środków z nowej, lecz oczekiwane ożywienie powinno nastąpić w perspektywie kilku miesięcy. Dużo w tym zakresie może zmienić realizacja układu z wierzycielami i odzyskanie dodatniego poziomu kapitałów własnych. Na dzień 1 kwietnia 2016r portfel zamówień GK PBG wynosił 4,65 mld zł, z czego 1,55 mln zł przypada do realizacji w 2016r, 1,9 mld zł w roku 2017, a reszta na rok 2018 i lata późniejsze. Podobnie jak w przypadku rachunku segmentowego zdecydowana większość portfela (92%) dotyczy segmentu energetycznego, a więc kojarzonego z podmiotem zależnym GK Rafako. Jednocześnie za Grupą cały czas ciągnie się przeszłość, czyli szereg wniosków o zawezwanie do próby ugodowej z tytułu realizowanych wcześniej kontraktów. Do tego doszła jeszcze ostatnio kara nałożona przez KNF za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych w przeszłości. Tak więc szanse na dalszą poprawę wyników są, ale bagaż nierozwiązanych problemów z przeszłości również jest spory i stanowi obciążenie dla poprawy wizerunku GK PBG.

Pod względem sprawozdania z przepływów pieniężnych GKPBG w analizowanym okresie ponownie wypadła korzystnie, choć w odróżnieniu od wcześniejszych okresów sprawozdawczych nie było gotówki wypracowanej na działalności operacyjnej i generalnie raportowane wartości były skromniejsze (wykres poniżej, jednostka – tys. zł). Na poziomie salda ogólnego Grupa odnotowała dopływ gotówki rzędu 11 mln zł wobec 59,6 mln zł odpływu przed rokiem. W głównej mierze o wyniku tym zdecydował obszar operacyjny (połowię mniejszy odpływ gotówki – 26 wobec 52,3 mln zł, przy jednoczesnej poprawie w zakresie nadwyżki finansowej netto – 7,1 wobec -2,7 mln zł) oraz finansowy (dopływ środków rzędu 36,1 mln zł wobec odpływu przed rokiem 18,9 mln zł). Obszar inwestycyjny dołożył 1,2 mln zł (sprzedaż nieruchomości) wobec 11,6 mln zł przed rokiem.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy dalszą poprawę w zakresie ogólnego salda gotówkowego (wykres poniżej, jednostka – tys. zł). Słabo natomiast nadal prezentuje się struktura cash-flow. Głównie dotyczy to obszaru operacyjnego, gdzie po słabym wyniku za 4kw ’15 Grupa wykazuje mocno ujemną nadwyżkę finansową netto i dodatnie przepływy operacyjne są zasługą ograniczania zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Jednocześnie zatrzymaniu uległa wyprzedaż zbędnego majątku oraz systematycznie pozyskiwane są środki finansowe z zewnątrz.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Po raporcie za 1kw 2016r w zakresie sytuacji finansowej GKPBG nie wystąpiły istotne zmiany. Nadal mamy do czynienia z bankrutem (serwisowy rating bazujący na modelu Altmana od dłuższego czasu wskazuje poziom D) i bez rozpoczęcia realizacji układu z wierzycielami niewiele tu ma szanse się zmienić.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/pbg,wykr...

Z punktu widzenia bilansu GKPBG w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił spadek sumy bilansowej o 4%. Po stronie aktywów wiązał się on ze wzrostem wartości aktywów trwałych o mniej niż 1% i spadkiem wartości aktywów obrotowych o 7% (głównie należności i zapasów). Z kolei po stronie pasywów na mniej więcej tym samym poziomie pozostał ujemny poziom kapitału własnego, a zobowiązania ogółem zmniejszyły się o 3% (stanowiące zdecydowaną większość zobowiązania krótkoterminowe spadły o 4%, a długoterminowe wzrosły o 3%; dług oprocentowany wzrósł o 3% do poziomu 49% zadłużenia ogółem). Powyższe zmiany nie miały istotnego przełożenia na strukturę kapitałowo-majątkową PBG, która wskazuje od dłuższego czasu na znaczące zachwianie równowagi finansowej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
W ocenie sytuacji rynkowej nie zaszły istotne zmiany od ostatniej analizy. Obecna sytuacja fundamentalna GK PBG sprawia, że nadal jedynymi aktywowanymi w serwisie automatami wycen są te oparte o przychody. Grupa od dłuższego czasu wykazuje ujemne kapitały własne i notuje straty na poziomie wyniku netto w ujęciu narastającym za 12m, co sprawia że generalnie jest na łasce wierzycieli, a jej wycena rynkowa jest czysto spekulacyjna. W związku z zatwierdzonym układem (musi się jeszcze uprawomocnić) jest szansa co najmniej na odzyskanie możliwości powrotu na ścieżkę rozwoju, choć z pewnością nie będzie to łatwe bo m.in. za Grupą ciągną się nadal pozwy sądowe w związku z realizowanymi wcześniej kontraktami. Dodatkowo zauważyć należy, że jakkolwiek mega emisja akcji za dług (co jest jednym z warunków układu z wierzycielami) poprawi sytuację finansową Grupy, to jednocześnie przełoży się na znaczne rozwodnienie akcjonariatu, i tym samym różnych parametrów finansowych w przeliczeniu na akcję, które stanowią podstawę wielu metod wyceny.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/pbg,wykr... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/pbg,wykr...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!

Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

GMV
0
Dołączył: 2011-03-10
Wpisów: 2
Wysłane: 3 czerwca 2016 21:03:13 przy kursie: 2,43 zł
Mam pytanie, bo sie trochę tą sytuacją interesuję,jaki wpływ na bieżących akcjonariuszy będzie miała już propozycja uchwała na Walne przedłożona na 30.06. w sprawie konwersji akcji H ? Ktoś to może w jasny sposób przedstawić ? Dziękuje.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
24
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 184
Wysłane: 4 czerwca 2016 21:59:54 przy kursie: 2,43 zł
Będzie miała taki, że w tej chwili majątek spółki dzieli się na 14 295 000 akcji, a w wyniku konwersji części wierzytelności będzie dzielił się na 714 750 000 akcji. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w tej chwili majątek jest ujemny, a po zatwierdzeniu układu wierzytelności bankowi zostaną zredukowane do 21 proc. nominału... Patrząc na oko, bez dokładnego liczenia długi spółki zostaną zredukowane o około 1 mld zł, a zatem kapitał własny prawie się wyzeruje. Kontrolę nad spółką przejmą banki.

GMV
0
Dołączył: 2011-03-10
Wpisów: 2
Wysłane: 8 czerwca 2016 08:12:26 przy kursie: 2,32 zł
Jaki zatem jest przewidywany scenariusz dla obecnych posidaczy akcji ? Jakie zmiany szykują sie na bieżącym kursie wprost kalkulując ?

mackopl
mackopl PREMIUM
8
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 941
Wysłane: 25 sierpnia 2016 15:07:39 przy kursie: 3,15 zł
anty_teresa napisał(a):
Patrząc na oko, bez dokładnego liczenia długi spółki zostaną zredukowane o około 1 mld zł, a zatem kapitał własny prawie się wyzeruje. Kontrolę nad spółką przejmą banki.


No i się stało
stooq.pl/n/?f=1092507&c=1&...
PBG rozpozna zysk 1,05 mld zł w I półroczu dzięki uprawomocnieniu się układu


mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 102
Wysłane: 25 sierpnia 2016 17:43:52 przy kursie: 3,15 zł
Z raportu spółki z października 2015:

Emisja ma zostać przeprowadzona na mocy prawa upadłościowego. Podstawą do wpisu do KRS
będzie prawomocne postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu. Będzie to nie mniej niż
700.455.000 nowych akcji dla wierzycieli.

Po konwersji długu na akcje około 75 proc. akcji będzie należało do wierzycieli
finansowych, około 23,6 proc. do głównego akcjonariusza Jerzego Wiśniewskiego. Pozostali
obecni akcjonariusze spółki będą mieli po konwersji około 1,4 proc. akcji.

Przyznam, że nie wierzyłem w układ na tej spółce, ciekawe czy gdzieś będzie można pożyczyć akcje pod krótką sprzedaż.

mackopl
mackopl PREMIUM
8
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 941
Wysłane: 25 sierpnia 2016 18:11:09 przy kursie: 3,15 zł
Uwzględniają liczbę nową liczbę akcji oraz ich cenę, mamy kapitalizację na poziomie 2 mld 250 mln.
Jeszcze dwa dni i spółka jest w WIG 20 ;)
Edytowany: 25 sierpnia 2016 18:12

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 719
Wysłane: 18 września 2016 14:18:30 przy kursie: 2,78 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG (PBG) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Na pierwszy rzut oka końcowe wyniki GK PBG zaraportowane w 2kw 2016 r. wyglądają imponująco: 814 mln zł zysku netto wobec 104 mln zł straty netto przed rokiem. Problem w tym, że progresja ta nie jest efektem poprawy w obszarze core businessu, lecz głównie skutkiem uprawomocnienia się układu z wierzycielami. W obszarze działalności podstawowej Grupa odnotowała r/r spadek przychodów o 6%, wzrost zysku brutto na sprzedaży o 128% (poprawa marży brutto z 1,9 do 4,7%) oraz ograniczenie straty netto na sprzedaży o 40% (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 10%). Na kolejnych poziomach wynikowych mamy już wysokie zyski wobec strat przed rokiem będące efektem uwzględnienia w ramach pozostałej działalności operacyjnej zysku na zawarciu układu z wierzycielami (+921 mln zł) oraz zysku na utracie współkontroli nad wspólnym działaniem (+23 mln zł; kontrakt dot. budowy terminala LNG w Świnoujściu). W rezultacie pozostała działalność operacyjna zamknęła się w 2kw 2016 r. przychodami netto na poziomie 833 mln zł wobec kosztów netto przed rokiem rzędu 85 mln zł. Odnotowane w obszarze finansowym koszty netto w wysokości 6 mln zł wobec 3 mln zł przychodów netto przed rokiem nie miało już większego znaczenia dla końcowych poziomów wynikowych.

W skali całego półrocza Grupa wykazała wzrost przychodów i zysku brutto na sprzedaży o odpowiednio 2 i 48%, ograniczenie straty netto na sprzedaży o 53% oraz znaczące zyski wobec strat na kolejnych poziomach wynikowych.

Od strony wartościowej opisaną wyżej sytuację zobrazowano na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy [wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %] nadal o wynikach core businessu Grupy PBG decyduje głównie segment energetyczny kojarzony przede wszystkim z Grupą Rafako. W 2kw br. ponownie odnotowano tu r/r poprawę zysku brutto i marży, lecz już przy nieznacznym regresie przychodów ze sprzedaży. Pozostałe segmenty, jak również zmiany w nich zachodzące, cały czas mają niewielkie znaczenie dla całościowych wyników Grupy.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Tendencje wynikowe i efektywnościowe PBG w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] są w ostatnim czasie mocno naznaczone wynikami pozostałej działalności operacyjnej (wcześniej in minus, a obecnie in plus), co powoduje, że trudno tu wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Koncentrując się na wynikach i rentowności core businessu należy z jednej strony zauważyć przystopowanie rosnących ostatnio systematycznie przychodów ze sprzedaży, a z drugiej utrzymanie pozytywnego trendu w zakresie marży brutto (rentowność sprzedaży na wykresie).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Uprawomocnienie się układu z wierzycielami daje GKPBG szansę na odbudowę pozycji na krajowym rynku budowlanym, choć raczej będzie to proces stopniowy, w ramach którego pojawi się pewno jeszcze sporo problemów (wystarczy popatrzeć na listę będących w toku spraw sądowych dot. realizowanych w przeszłości kontraktów oraz szereg niejasności związanych z pozycjami bilansowymi bądź zdarzeniami, na które zwrócił uwagę audytor w raporcie półrocznym). Obecnie najważniejsza dla Grupy kwestia to utrwalenie i dalsza poprawa sytuacji finansowej, tak aby móc uczestniczyć w przetargach publicznych, do których ostatnio miała utrudniony dostęp. Tymczasem portfel zamówień Grupy systematycznie spada (na początku 2015 r. wynosił 6,3 mld zł, a w lipcu 2016 r. jest to 4,4 mld zł, z czego 1,15 mld zł przypada na 2016 r.) i zasadniczo opiera się w decydującej mierze na kontraktach energetycznych pozyskanych przez GK Rafako.

Pod względem sprawozdania z przepływów pieniężnych GKPBG w 2kw wypadła słabo – na poziomie salda ogólnego odnotowano r/r znacznie większy odpływ gotówki (-83 wobec -6 mln zł), co w dużym stopniu było efektem korekt zysku księgowego związanych z uprawomocnieniem się układu z wierzycielami (wykres poniżej, jednostka – tys. zł). W obszarze operacyjnym Grupa odnotowała r/r blisko 2x większy odpływ gotówki (-81 wobec -45 mln zł; głównie efekt wspomnianych wyżej korekt), w obszarze inwestycyjnym większe wpływy netto ze sprzedaży aktywów trwałych (2 wobec +0 mln zł przed rokiem), a w obszarze finansowym 3 mln wydatków wobec 39 mln zł wpływów netto przed rokiem.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy przerwanie pozytywnej passy w zakresie ogólnego salda gotówkowego oraz pogorszenie dotychczasowej struktury przepływów, w tym zwłaszcza w obszarze operacyjnym (wykres poniżej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Uprawomocnienie się układu z wierzycielami nie tylko odbiło się w istotny sposób na stronie wynikowej GKPBG, lecz również, a może nawet przede wszystkim na jej sytuacji finansowej oraz strukturze bilansu. Co prawda z punktu widzenia poszczególnych wskaźników płynności i zadłużenia sytuacja Grupy nadal jest trudna, lecz zarazem uległa ona znacznej poprawie względem poprzednich okresów sprawozdawczych. Przede wszystkim odzyskano dodatni poziom kapitału własnego oraz kapitału obrotowego netto i tym samym przy najmniej namiastkę równowagi kapitałowo-majątkowej (dużo tu jeszcze pewno się zmieni przy raportach za kolejne okresy sprawozdawcze, gdyż w rozpatrywanym raporcie nie uwzględniono w pełni skutków emisji akcji serii H dla wierzycieli). Zadłużenie uległo wyraźnemu zmniejszeniu, przy czym nadal jest na relatywnie wysokim poziomie (85% aktywów ogółem). Należy odnotować, że znacząco zmniejszył się w nim udział składników oprocentowanych (z 49 do 16%, choć pewną niewiadomą stanowią tu wykazane jako pozostałe zobowiązania zobowiązania układowe – w większości długoterminowe – wynoszące łącznie blisko 0,5 mld zł). W związku z powyższym nie może dziwić poprawa także w zakresie serwisowego ratingu (przeskok z D do CCC- w ramach strefy zagrożonej), przy czym tak jak zaznaczono już wcześniej ogólne wnioski nadal wskazują na sytuację daleką od bezpiecznej.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/pbg,wykr...

Z punktu widzenia bilansu GKPBG w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił istotny spadek sumy bilansowej (-19%). Po stronie aktywów wiązał się on ze spadkiem wartości aktywów trwałych o 17% (głównie wartość firmy dot. Rafako i nieruchomości inwestycyjne) i obrotowych o 20% (generalnie wszystkie główne kategorie). Z kolei po stronie pasywów odnotowano wzrost kapitału własnego z -810 do + 261 mln zł (efekt uwzględnienia skutków konwersji części długu na akcje oraz zysku księgowego za 2kw, który w znacznym stopniu był podrasowany efektami uprawomocnienia się układu z wierzycielami) oraz zmniejszenie zobowiązań ogółem o 50% (stanowiące zdecydowaną większość zobowiązania krótkoterminowe spadły o 62%, a długoterminowe o 7%; dług oprocentowany z wyłączeniem zobowiązań układowych zmniejszył się o 83%). Powyższe zmiany istotnie przełożyły się na poprawę struktury kapitałowo-majątkowej PBG, w tym na odzyskanie równowagi finansowej (aktywa trwałe są z lekką nadwyżką pokryte kapitałami stałymi, w tym jednakże głównie zobowiązaniami).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Za sprawą znacznych zmian wynikowych i bilansowych spowodowanych uprawomocnieniem układu z wierzycielami, lecz może w większym stopniu braku uwzględnienia końcowych efektów zrealizowanych kroków wynikających z tego układu (w tym głównie dot. emisji ponad 756 mln akcji serii H dla wierzycieli) serwisowe automaty zwariowały. Uwzględniając fakt, że po zarejestrowaniu ww. emisji liczba akcji zwiększy się dość drastycznie (obecnie jest ich 14,295 mln sztuk) należy oczekiwać wycen różnymi metodami na poziomach wyrażonych raczej w groszach aniżeli w złotówkach. Fakt, że układ doszedł do skutku z pewnością należy zaliczyć na plus, natomiast do normalizacji sytuacji w GKPBG i odbudowy jej pozycji w branży budowlanej jeszcze raczej daleka droga i wiele pracy. Z tego też względu przez jakiś czas pewno w większym stopniu jej notowaniami na GPW częściej może rządzić spekulacja aniżeli fundamenty.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/pbg,wykr... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/pbg,wykr...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

addison
5
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 948
Wysłane: 6 marca 2017 12:29:54 przy kursie: 6,60 zł
widać, że to wykres gra.

Spółka z 777mln akcji ma już kapitalizację (licząc po 6.6pln) 5.2mld, do tego wisi na górnych widach. W tym tempie do końca tygodnia przebiją kapitalizacją inne wielkie i zdrowe firmy.

Do ilu pociągną trudno powiedzieć. Historia Wiśniewskiego w PBG bardzo ciekawa, powinni o tym napisać duży artykuł. Zaraz przed problemami sprzedawał papiery fundom po 300pln szt, potem upadłość itp, odkupienie długów, konwersja na akcje i ... znowu w górę.

A fundy się na to godzą. Czekam aż znowu wypłynie prezes polimexu co to utopił firmę a potem się odnalazł w Lotosie.
addison
5
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 948
Wysłane: 7 marca 2017 15:16:59 przy kursie: 6,93 zł
w kwestii formalnej, kapitalizacja na ten moment przy cenie 9 pln to 7mld PLN.

Bidimex jest mniejszy!

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
24
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 184
Wysłane: 7 marca 2017 16:12:16 przy kursie: 6,93 zł
Naprawdę nie mogę wyjść z podziwu co tu się dzieje. Stawiam sobie za zadanie przywrócenie inwestorom właściwej perspektywy ;)

bankrucik
bankrucik PREMIUM
8
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 085
Wysłane: 7 marca 2017 21:16:23 przy kursie: 6,93 zł
mafia węglowa to pikuś przy tej która jest w drogownictwie..Whistle
a znowu będą płakać ci co zostaną z akcjami...
wcale bym się nie zdziwił gdyby teraz pompowały te akcje te same osoby ( nie fundusze a osoby) co kupowały kiedyś akcje dla funduszy po 300 zł
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com
Edytowany: 7 marca 2017 21:18

Lakilukdz
0
Dołączył: 2013-11-23
Wpisów: 4
Wysłane: 13 marca 2017 22:14:15 przy kursie: 5,67 zł
Co wy na to ? Bo nie ogarniam.
Już nie mówiąc o tym ze wskaźniki, formacje, sygnały krzyczą KUPUJ !

Kod:
//mod:zmieniono link na wewnętrzny
Edytowany: 14 marca 2017 00:08

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
24
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 184
Wysłane: 14 marca 2017 00:17:31 przy kursie: 5,67 zł
A my na to: NIC! :)
Wszystkie wskaźniki oraz wyceny porównawcze w oparciu o C/Z, C/ZO, EV/EBIT, EV/EBITDA mają tę właściwość, że propagują zaburzeny i napompowany one-offem wynik prezentowany przez spółkę. PBG w wynikach zaprezentowała zysk z tytułu przyjęcia układu i umorzenia zobowiązań na ca miliard złotych. Czy PBG będzie co roku miało umarzane zobowiązania? Nie! To jednorazowy i noegotówkowy wynik. Do wyceny porównawczej należałoby podstawić zysk skorygowany. A wtedy wyjdzie,ze to balon i wskaźniki będą krzyczeć: SPRZEDAJ! :)

sasky
sasky PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 541
Wysłane: 28 marca 2017 11:19:38 przy kursie: 5,99 zł
Cytat:
PBG w wynikach zaprezentowała zysk z tytułu przyjęcia układu i umorzenia zobowiązań na ca miliard złotych.

Niesamowite, o profitach z umorzenia wierzytelności dyskutowano tutaj równo dwa tygodnie temu, a dzisiaj rynek reaguje na wyniki jak na wielką niespodziankę. Kurs PBG rośnie o ponad 20 proc.

zbieracz
0
Dołączył: 2009-06-06
Wpisów: 145
Wysłane: 28 marca 2017 19:19:46 przy kursie: 5,99 zł
anty_teresa napisał(a):
A my na to: NIC! :)
Wszystkie wskaźniki oraz wyceny porównawcze w oparciu o C/Z, C/ZO, EV/EBIT, EV/EBITDA mają tę właściwość, że propagują zaburzeny i napompowany one-offem wynik prezentowany przez spółkę. PBG w wynikach zaprezentowała zysk z tytułu przyjęcia układu i umorzenia zobowiązań na ca miliard złotych. Czy PBG będzie co roku miało umarzane zobowiązania? Nie! To jednorazowy i noegotówkowy wynik. Do wyceny porównawczej należałoby podstawić zysk skorygowany. A wtedy wyjdzie,ze to balon i wskaźniki będą krzyczeć: SPRZEDAJ! :)


Tutaj chyba nie ma co komentować. PBG to spółka spekulacyjna, jak Fon itp. twory. Oczywiście ma wartość w postaci udziałów w Rafako, ale to co się dzieje na jej akcjach nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek wyceną wartości w oparciu o powszechnie stosowane modele.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
24
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 184
Wysłane: 8 sierpnia 2017 11:01:14 przy kursie: 0,42 zł
W dziale newsowym nieraz pisaliśmy, ze PBG to wydmuszka. O, choćby w tym tekście:
wiadomosci.stockwatch.pl/rapor...
Cytat:

Mimo olbrzymiej dysproporcji w skali działalności, kapitalizacja PBG w szczytowym momencie przekraczała wartość branżowego lidera. Uzasadnienia wzrostu nie znajdziemy także w wielkości portfela zleceń, który jest prawie dwukrotnie mniejszy, a zatem nie istnieją przesłanki do skokowej poprawy w przyszłości. Warto też zwrócić uwagę, że PBG posiada udziały w Rafako. Raciborska spółka jest konsolidowana metodą pełną (dodaje całość wyników po wyłączeniach transakcji wzajemnych), choć posiada w niej tylko połowę udziałów. Jeśli wyłączyć udział Rafako z wyników grupy PBG, to dojdziemy do wniosku, że wszystkie inne spółki i sama jednostka dominująca PBG wygenerowały w ciągu ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów 205 mln zł przychodów i 4 mln zł zysku brutto na sprzedaży (przed uwzględnieniem kosztów operacyjnych). Jeśli od kapitalizacji PBG odejmiemy połowę kapitalizacji Rafako, to okaże się, że 205 mln zł przychodów i portfel zamówień o wartości 280 mln zł jest obecnie wyceniane przez rynek na kwotę 3,7 mld zł.
Pod względem wyceny mnożnikowej PBG wygląda na pozór atrakcyjnie: C/Z=5,3. Problem w tym, że zyski PBG pochodzą z umorzenia zobowiązań wobec wierzycieli (920 mln zł!). Teoretycznie PBG w ciągu ostatnich czterech kwartałów pokazało 772 mln zł zysku na działalności operacyjnej, ale w tej kwocie ok. 720 mln zł ma charakter niepowtarzalny wynikający ze wspomnianego umorzenia i odpisów na wartość firmy. Zostaje około 50 mln zł zysku, który w większości generuje Rafako.


Trzeba czytać wiadomości na SW, bo inaczej można być 85 proc. do tyłu w 1 dzień ;)

sasky
sasky PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 541
Wysłane: 8 sierpnia 2017 14:14:23 przy kursie: 0,42 zł
I jeszcze tu:

Cytat:
ważnym czynnikiem podażowym jest perspektywa wprowadzenia do obrotu na GPW nowych akcji PBG. Przypomnijmy, że spółka będąc w upadłości układowej wyemitowała ponad 750 mln nowych akcji dla wierzycieli, którzy objęli je po cenie 0,02 zł/sztuka. Żeby zobrazować skalę emisji wystarczy dodać, że obecnie na rynku notowanych jest nieco ponad 777 mln papierów. Nowe walory mają trafić obrotu giełdowego w okolicach września br. Prezes i główny akcjonariusz PBG Jerzy Wiśniewski przyznał, że obawia się, że po wprowadzeniu nowych akcji może dojść do przeceny.


wiadomosci.stockwatch.pl/czter...

kostek-mundek
0
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 295
Wysłane: 8 sierpnia 2017 14:36:13 przy kursie: 0,42 zł
Pięknie, tylko że taka zapierająca dech w piersi spekulacja nie była dziełem leszcza, który nie doczytał cyferek. Nawet gdyby założyć czystą Pump and Dump, to kolosalna odległość od jakiekolwiek realnej wyceny IMO uniemożliwiała spółdzielni zarobek. Raczej pokaz buty za cudze pieniądze.

Czyli jednak zabawa cudzymi pieniędzmi to zwykła rzecz na giełdzie a nie mit?

A może jednak Pump and Dump? Myślicie, że spółdzielnia miała dość czasu, by upłynnić akcje? Czy jest na to wzór, kwota potrzebna do rozruszania kursu dzielona przez liczbę sesji, itp.?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
52 53 54 55 56 57 58 59 60

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,464 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,30% +27 060,65 zł 47 060,65 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d