pixelg
PROCAD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

PROCAD [PRD]

AKTUALNY KURS: 1,67 zł (+0,00%) 28-10-2020 15:06
Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 20 marca 2014 11:31:05 przy kursie: 1,21 zł
OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCAD (GKP) ZA 2013 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Okres 2013 roku był zdecydowanie bardziej udany pod względem wynikowym dla GK Procad od wcześniejszych 12 miesięcy. Skonsolidowane przychody wzrosły r/r o 7%, zysk brutto na sprzedaży o 25% (marża brutto wyniosła 24,73 wobec 21,06%), zysk netto na sprzedaży o 230%, zysk operacyjny o 178%, zysk brutto o 168%, a netto o 200% (w tym netto dla akcjonariuszy o 174%). Z perspektywy poszczególnych okresów sprawozdawczych można zauważyć, że poza trzecim kwartałem w pozostałych Grupa odnotowywała r/r progresje na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat, w tym największe przypadły na trzymiesięczny okres kończący 2013 rok – przychody Grupy wzrosły o 15%, zysk brutto na sprzedaży o 51% (marża brutto wyniosła 25,5 wobec 19,5%), zysk netto na sprzedaży o 409%, zysk operacyjny o 309%, zysk brutto o 231%, a netto o 266% (w tym netto dla akcjonariuszy poprawił się o 218%). Sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W odróżnieniu od poprzedniego roku w ostatnich 12 miesiącach wyraźnie poprawiła się sytuacja wynikowa w poszczególnych spółkach zależnych Procad S.A., dzięki czemu nie stanowiły one obciążenia skonsolidowanych wyników Grupy, lecz je wspierały. Niewątpliwie duży wpływ na taki stan rzeczy miała stopniowa poprawa koniunktury w 2012r w budownictwie i przemyśle elektromaszynowym, który jest głównym odbiorcą oferty produktowo-usługowej GKP.

Jeśli chodzi o rachunek segmentowy GKP [wykresy poniżej, jednostka tys. zł] to, zarówno w ujęciu narastającym za 12m jak i samym 4kw, największy pozytywny wpływ na wyniki końcowe miała sprzedaż oprogramowania, usługi inżynierskie oraz wdrożenia CAD (we wszystkich wyróżnionych segmentach wystąpił wyraźny wzrost przychodów i marży brutto z uwzględnieniem kosztów sprzedaży). Z kolei negatywnie wyróżnił się segment usług w zakresie oprogramowania, gdzie przychody, a zwłaszcza marża uległa wyraźnemu pogorszeniu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wpływ na wyniki końcowe Grupy pozostałych segmentów (sprzedaży i serwisu sprzętu oraz usług szkoleniowych), mimo niekoniecznie korzystnych zmian (i przy tym raczej ograniczonych), był generalnie niewielki.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe GKP w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] widać dość powolną, aczkolwiek systematyczną poprawę w zakresie generowanych wyników i sprzedaży, jak również podstawowych wskaźników rentowności (w skali całego 2013r jeden przystanek w tej poprawie miał miejsce jedynie w 3kw).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę ostatnie pozytywne wskazania co do koniunktury gospodarczej (zwłaszcza w obszarze budownictwa) można oczekiwać, że wzrost poszczególnych pozycji wynikowych oraz wskaźników rentowności GKP może być kontynuowany również w kolejnych okresach sprawozdawczych. Jednocześnie jednak pojawił się czynnik ryzyka związany z sytuacją kryzysową na Ukrainie i zaangażowaniem Rosji, który w przypadku dalszego zaognienia i wprowadzenia s sankcji gospodarczych może rykoszetem uderzyć w gospodarkę UE, w tym Polską, powodując załamanie niedawno rozpoczętego ożywienia.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKP to w analizowanym okresie wypadło ono dużo korzystniej aniżeli w 4kw 2012r (choć głównie z uwagi na obrót aktywami finansowymi) – Grupa wykazała dużo bardziej dodatnie saldo przepływów na poziomie ogólnym (1,7 wobec 0,2 mln zł przed rokiem), które było efektem ok. 0,6 mln zł nadwyżki gotówki wypracowanej na działalności operacyjnej (sama nadwyżka finansowa netto wyniosła 0,7 mln zł) oraz uzyskanej w ramach działalności inwestycyjnej (1,3 mln zł) nad wydatkami netto w obszarze działalności finansowej (-0,2 mln zł). Tym samym w ujęciu narastającym za 12m, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy zdecydowany wzrost w zakresie ogólnego salda gotówkowego (wykres poniżej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia struktury przepływów GKP niewątpliwie pozytywnie należy ocenić systematyczne przyrosty gotówki generowanej z działalności operacyjnej, jednocześnie jednak w ostatnim czasie pewnym mankamentem w zakresie jej rachunku przepływów jest obszar działalności inwestycyjnej, który wskazuje na tzw. reprodukcję zawężoną rzeczowych składników majątkowych (wydatki netto na te składniki majątkowe są poniżej odpisów amortyzacyjnych), co oznacza że rozwój rzeczowego potencjału operacyjnego Grupy został ostatnio zaniedbany.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego GK Procad za 2013r można stwierdzić utrzymanie się pozytywnej oceny jej sytuacji finansowej. Przy utrzymującym się relatywnie niskim zadłużeniu Grupa nadal cechuje się bardzo bezpieczną sytuacją w obszarze płynności. Stąd też nie może dziwić utrzymujący się w jej przypadku od dłuższego czasu wysoki serwisowy rating.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

Z punktu widzenia bilansu Grupy w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił sezonowy wzrost sumy bilansowej o 16%, który po stronie aktywów wiązał się ze spadkiem wartości aktywów trwałych o 5% i wzrostem wartości aktywów obrotowych o 36% (głównie należności i środków pieniężnych), a po stronie pasywów z wzrostem kapitału własnego o 4% i zobowiązań o 55%, w tym głównie zobowiązań krótkoterminowych nieoprocentowanych. Struktura kapitałowo-majątkowa GKP prezentuje się bardzo bezpiecznie, wskazując na solidne pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym zwłaszcza kapitałem własnym.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny stosowane w serwisie wskazują, jako średnia na spore niedowartościowanie akcji Procadu na GPW w Warszawie. Tradycyjnie najkorzystniej akcje GKP prezentują się pod kątem metod mnożnikowych, ale również w przypadku metod dochodowych i majątkowych niedowartościowanie jest faktem. Dodatkowo sporym plusem inwestycji w akcje Spółki jest solidna dywidenda, której stopa przekracza wyraźnie oprocentowanie lokat bankowych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/procad,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

addi
0
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 086
Wysłane: 10 listopada 2014 11:52:25 przy kursie: 1,02 zł
No to mamy dzisiaj reakcję na b. dobry raport spółki wave.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 11 listopada 2014 17:25:16 przy kursie: 1,02 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCAD (GKP) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2014 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po słabszych raportach za wcześniejsze dwa okresy sprawozdawcze w trzecim kwartale Procad wykazał poprawę wyników na wszystkich głównych poziomach rachunku zysków i strat, sygnalizując tym samym możliwość powrotu do wcześniejszej tendencji wzrostowej. Skonsolidowane przychody wzrosły r/r o 35%, zysk brutto na sprzedaży o 31%, zysk netto na sprzedaży o 836%, zysk operacyjny o 803%, zysk brutto o 207%, a netto o 233% (w tym netto dla akcjonariuszy o 774%). Sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Żeby nie było jednak tak różowo należy zauważyć, że poprawę wyników w obszarze core businessu uzyskano przy niższej marży gross profit (21,99 wobec 22,64% przed rokiem), a zabawa jednostki dominującej w inwestycje obligacyjne na rynku Catalyst kosztowała ją odpis rzędu 0,5 mln zł (utrata wartości obligacji WZRT Energia S.A.), co wydatnie ograniczyło progresję na końcowych poziomach wynikowych.

Dodatkowo należy zauważyć, że raportowane wyniki porównywane są z najsłabszym okresem sprawozdawczym w ubiegłym roku, powodując złudzenie znaczącej poprawy. Tak więc na ostateczne rozstrzygnięcie kwestii powrotu Procadu na ścieżkę wzrostu należałoby odłożyć do kolejnego kwartału.

Jeśli chodzi o rachunek segmentowy GKP [wykres poniżej, jednostka tys. zł] z pewnością za pozytyw należy uznać fakt, że w analizowanym okresie wszystkie główne segmenty działalności były dochodowe na poziomie gross profit z uwzględnieniem kosztów sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że we wszystkich segmentach wystąpiła poprawa. Wzrost przychodów w ujęciu r/r odnotowano co prawda we wszystkich poza usługami inżynierskimi (minimalny spadek), natomiast jednoczesna poprawa marży gross profit wystąpiła w odniesieniu do segmentów oprogramowania, usług szkoleniowych oraz wdrożeń CAD.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe GKP w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] z jednej strony zauważalna jest pewna poprawa przychodów ze sprzedaży oraz poszczególnych kategorii wynikowych, lecz z drugiej występują problemy z analogiczną poprawą rentowności – w przypadku ROE, ROA i rentowności operacyjnej sprzedaży ta poprawa jest widoczna, natomiast w odniesieniu do marży gross profit (na wykresie rentowność sprzedaży) oraz rentowności netto sprzedaży mamy nadal stagnację.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście kolejnych okresów sprawozdawczych z pewnością sporo mogą zamieszać (w pozytywnym sensie) środki przyznane Polsce w ramach nowej perspektywy unijnej, na których Procad może skorzystać pośrednio (poprawa w sektorze budowlanym) oraz bezpośrednio (usługi szkoleniowe w zakresie informatyki).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKP to w analizowanym okresie wypadło ono znacznie korzystniej aniżeli w 3kw 2013r (choć tradycyjnie ostatnio głównie z uwagi na obrót aktywami finansowymi) – Grupa wykazała solidne, jak na swoją historię, dodatnie saldo przepływów na poziomie ogólnym (0,79 wobec 0 mln zł przed rokiem), które było efektem ok. 0,63 mln zł nadwyżki gotówki wypracowanej na działalności operacyjnej przy nadwyżce finansowej na poziomie 0,48 mln zł (w ubiegłym roku co prawda dopływ operacyjny był wyższy – 0,76 mln zł – ale przy ponad połowę mniejszej nadwyżce finansowej) oraz uzyskanej w ramach działalności inwestycyjnej (0,29 mln zł) nad wydatkami netto w obszarze działalności finansowej (-0,13 mln zł). Tym samym w ujęciu narastającym za 12m, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy zdecydowany wzrost w zakresie ogólnego salda gotówkowego (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia struktury przepływów GKP na pozytywną uwagę zasługuje w szczególności zdolność Grupy do systematycznego generowania gotówki przez działalność operacyjną. Jednocześnie jako mankament można wskazać obszar inwestycyjny, gdzie wobec stagnacji w głównym biznesie kierownictwo zamiast starać się wykorzystać posiadane środki finansowe do podniesienia swojej konkurencyjności angażuje je w obrót instrumentami finansowymi (co jak widać po wynikach bieżącego okresu sprawozdawczego niekoniecznie ma pozytywny finał).

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego GK Procad za 3kw 2014r można stwierdzić utrzymanie się pozytywnej oceny sytuacji finansowej (serwisowy rating od dłuższego czasu znajduje się na najwyższym poziomie AAA). Zadłużenie Grupy nadal jest relatywnie niskie, a ocena płynności finansowej jest pozytywna bez względu na ujęcie (statyczne – pokrycie zobowiązań bieżących składnikami obrotowymi majątku, dochodowe – przepływami pieniężnymi, czy strukturalne – nadwyżka kapitału obrotowego netto nad zapotrzebowaniem).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

Z punktu widzenia bilansu Grupy w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 6%, który po stronie aktywów wiązał się ze spadkiem wartości aktywów trwałych o 4% i wzrostem wartości aktywów obrotowych o 15% (głównie należności i aktywów finansowych, w tym środków pieniężnych), a po stronie pasywów z wzrostem kapitału własnego o 2% i zobowiązań o 17%, w tym głównie zobowiązań krótkoterminowych nieoprocentowanych. Jednocześnie struktura kapitałowo-majątkowa GKP prezentuje się nadal bardzo bezpiecznie, wskazując na solidne pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni kapitałem własnym.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Mimo iż od ostatniej analizy minęło sporo czasu automatyczne wyceny stosowane w serwisie nadal wskazują jako średnia na spore niedowartościowanie akcji Procadu na GPW w Warszawie. Omówione wyżej sprawozdanie finansowe Grupy za 3kw b.r. zdynamizowało nieco inwestorów, ale bez konkretów dotyczących poprawy sytuacji w gospodarce, w tym zwłaszcza w sektorze budowlanym, może mieć ono krótkoterminowy wpływ. Poza tym jak zauważono już w tekście prawdziwa weryfikacja odnotowanej w analizowanym okresie poprawy będzie miała miejsce przy okazji kolejnego raportu okresowego.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/procad,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


addi
0
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 086
Wysłane: 19 marca 2015 19:44:35 przy kursie: 1,50 zł
Po kolejnym swietnym raporcie (wg mnie najlepszym w historii pobytu spółki na GPW) kurs wyszedł na 3-letniego maxa. Wrażenie robi 87% wzrost zysku operacyjnego wave.

addi
0
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 086
Wysłane: 7 maja 2015 22:28:54 przy kursie: 1,84 zł
Najbliższy raport 12.05. Czy rynek powtórzy reakcję na wynik podobnie jak to było po opublikowaniu raportu za 4q? Dla przypomnienia ca +75% w 10 sesji thumbright.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 17 maja 2015 06:41:59 przy kursie: 2,21 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCAD (GKP) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2015 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Okres sprawozdawczy styczeń-marzec 2015r jest trzecim z rzędu w którym GKProcad istotnie poprawia wyniki finansowe w ujęciu r/r na wszystkich głównych poziomach rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody wzrosły r/r o 34%, zysk brutto na sprzedaży o 59% (marża brutto poprawiła się z 21 do 25%), zysk netto na sprzedaży o 1.595%, zysk operacyjny o 446%, zysk brutto o 371%, a netto o 655% (w tym netto dla akcjonariuszy o 309%). Sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].Z punktu widzenia rachunku segmentowego GKP [wykres poniżej, jednostka tys. zł] największy wpływ na zarysowaną wyżej poprawę wyników miały dwa największe segmenty – oprogramowanie komputerowe oraz usługi inżynierskie, gdzie przy znaczącym wzroście sprzedaży (odpowiednio o 37 i 51%) odnotowano poprawę w zakresie marży brutto z uwzględnieniem kosztów sprzedaży (odpowiednio o 2pp do 12,5% i o 16pp do 15%). Pozytywny wpływ wynikowy był udziałem również najmniejszego z segmentów działalności, czyli usług szkoleniowych (wzrost sprzedaży o 35% i marży brutto o 10pp do 18%). Nieco słabiej w ujęciu r/r wypadły natomiast segmenty sprzętu komputerowego (spadek sprzedaży o 10% przy poprawie marży brutto o 1pp do 4%) i wdrożeń CAD u dużych odbiorców (wzrost sprzedaży o 24% przy spadku marży brutto o 3pp do 8%).Biorąc natomiast pod uwagę wyniki poszczególnych spółek wchodzących w skład GKP należy odnotować, że w przypadku wszystkich czterech odnotowano wzrost przychodów (największy o 61% w DESART, w pozostałych wzrost wyniósł 26-31%), przy czym jedynie w odniesieniu do Procad i DESART towarzyszyła temu wyraźna poprawa wyników operacyjnych i netto; AutoR KSI oraz CADOR Consulting odnotowały r/r nieznaczny spadek zysków.

Patrząc się na tendencje wynikowe GKP w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] widać ostatnio znaczące przyśpieszenie poprawy w zakresie przychodów ze sprzedaży oraz poszczególnych kategorii wynikowych, którym towarzyszy również poprawa rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych wyniki Grupy powinny być wspierane przez dalszą poprawę odczytów makro z polskiej gospodarki oraz rozpoczęcie wydatkowania środków przyznanych Polsce w ramach nowej perspektywy unijnej. Pewnym testem dla GKP będą wyniki za 3kw, gdyż był to pierwszy okres wyraźnej poprawy wyników w aktualnej tendencji wzrostowej i tym samym skończy się efekt niskiej bazy.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKP to w analizowanym okresie wypadło ono znacznie słabiej aniżeli w 1kw 2014r – Grupa wykazała odpływ środków na wszystkich saldach. Zdecydowanie największy wpływ na taki stan rzeczy miał obszar operacyjny gdzie odnotowano odpływ 1,8 mln zł wobec dopływu przed rokiem 1,7 mln zł. Wynik ten był efektem wzrostu należności oraz spłaty zadłużenia handlowego, których negatywne zmiany przeważyły na pozytywnymi w postaci znacznie wyższej w ujęciu r/r nadwyżki finansowej netto. Tym samym w ujęciu narastającym za 12m, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mimo dalszej poprawy w zakresie zdolności GKP do generowania nadwyżki finansowej mamy zdecydowane spadek w zakresie ogólnego salda gotówkowego (wykres poniżej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego GK Procad za 1kw 2015r można stwierdzić utrzymanie się pozytywnej oceny sytuacji finansowej (serwisowy rating od dłuższego czasu znajduje się na najwyższym poziomie AAA). Zadłużenie Grupy nadal jest relatywnie niskie, a ocena płynności finansowej, mimo sygnalizowanego pogorszenia w obszarze cash flows, jest pozytywna (nadwyżka w zakresie kapitału obrotowego netto oraz mocno nadwyżkowe pokrycie zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi, w tym nawet z wyłączeniem zapasów).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

Z punktu widzenia bilansu Grupy w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił spadek sumy bilansowej o 3%, który po stronie aktywów wiązał się ze spadkiem wartości składników trwałych o 6% (majątek rzeczowy i niematerialny) i obrotowych o 2% (głównie środków pieniężnych), a po stronie pasywów z wzrostem kapitału własnego o 5% i zmniejszeniem zobowiązań o 19%, w tym głównie zobowiązań krótkoterminowych nieoprocentowanych. Jednocześnie struktura kapitałowo-majątkowa GKP prezentuje się nadal bardzo bezpiecznie, wskazując na solidne pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni kapitałem własnym.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Mimo znaczącego już wzrostu kursu akcji Procadu na GPW w Warszawie automatyczne wyceny stosowane w serwisie nadal wskazują jako średnia na ich niedowartościowanie. Jedynie wyceny majątkowe są nieco poniżej ceny rynkowej, z kolei w przypadku wycen dochodowych i mnożników cenowych pole do wzrostu notowań nadal jest spore, tym bardziej że możliwości GKP w zakresie dalszej poprawy wyników finansowych są obiecujące.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/procad,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Arsimos
0
Dołączył: 2011-12-23
Wpisów: 21
Wysłane: 18 września 2015 10:15:55 przy kursie: 1,67 zł
Co z tym Procadem? Ostatnie trzy miesiące to 25% wyprzedaż. Od publikacji kwartalnego raportu minęły ok. 3 tygodnie. Od tej pory spadki niejako wyhamowały i kurs znajduje się w trendzie bocznym. Interesuje mnie, co dyskontuje rynek. Na moje, co prawda wciąż jeszcze słabe, oko sytuacja nie wygląda źle. Zysk netto za pierwsze półrocze wzrósł r/r ponad pięciokrotnie. Niestety nie ma to swojego odzwierciedlenia w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej, które są na minusie. Ostatecznie bilansowa zmiana środków pieniężnych znajduje się na podobnym poziomie co rok wcześniej, czyli ponad 1 mln zł na minus. Utrzymano podobny poziom zmiany bilansowej, ponieważ sprzedano aktywa finansowe o wartości ok. 1,3 mln zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wzrósł r/r o blisko 40%, ale tutaj udział swój mają dobre wyniki za drugie półrocze 2014 roku. Źródłem ujemnych przepływów operacyjnych jest zmiana stanu należności na minus i tego akurat nie wiem za bardzo jak interpretować.

Wydawać by się mogło, że kurs Procad koreluje z kursem spółki Autodesk Inc, na której handlu produktami się opiera. Jednak kurs Autodesku stale maleje od początku marca, podczas gdy akcje Procadu potrafiły rosnąć od początku roku nawet o 150%. Czyżby rynek dyskontował Procad za wyniki Autodesku, który zamknął drugi kwartał znaczną stratą? Warto zaznaczyć, że owa strata wynika z obciążenia wyniku podatkiem dochodowym.

sitech83
0
Dołączył: 2013-01-05
Wpisów: 16
Wysłane: 20 września 2015 14:01:32 przy kursie: 1,67 zł
Witam

AutoDesk spada od miesięcy, moim zdaniem pomijając wyniki, wykres za korektą przemawia. I raczej na swoje wsparcie już dochodzi. Wogóle nie widzę jakiejkolwiek korelacji między tymi firmami jeśli chodzi o kurs. Procad jest u Nas w zupełnie innych realiach lokalnych.

Oczywiście dziękuję za powyższą analizę wyników, ale mam jedną uwagę odnośnie samej oceny (wyceny) trochę w tym szukania dziury w całym. Fakty są bezlitosne dla sceptyka, bo ja w tej chwili nie widzę drugiej tak taniej spółki i tak odpornej na zawirowania globalne. Z resztą FF 40% i tak małe obroty świadczą że Ekipa wysoko ceni papier który daje im żywą gotówkę w postaci dywidendy. Fundamenty moim zdaniem są bardzo OK i też technicznie wygląda obiecująco pomimo ostatniego spadku.

Na zdrowy rozsądek... wskaźnik c/wk - 0,87 przy takich wynikach jest conajmniej śmieszny.
Czas to ustawi do odpowiedniego poziomu.

Pozdrawiam

Padre Ricco
Padre Ricco PREMIUM
3
Dołączył: 2010-01-05
Wpisów: 37
Wysłane: 14 października 2015 11:26:34 przy kursie: 1,66 zł
[quote=Arsimos]...Źródłem ujemnych przepływów operacyjnych jest zmiana stanu należności na minus i tego akurat nie wiem za bardzo jak interpretować...


Nie jestem fachowcem, ale wydaje mi się, że zmiana stanu należności na minus oznacza napływ gotówki do spółki, więc nie powinna wpłynąć negatywnie na przepływy operacyjne. Jeśli należności maleją, to znaczy, że kontrahenci spłacają swoje zobowiązania wobec spółki.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 320
Wysłane: 14 października 2015 13:13:26 przy kursie: 1,66 zł
Cytat:
Źródłem ujemnych przepływów operacyjnych jest zmiana stanu należności na minus i tego akurat nie wiem za bardzo jak interpretować.

Jeśli chodzi o raport półroczny, to akurat przepływy są ujemne głównie przez spłatę zobowiązań handlowych niż przez wzrost należności. Przepływy przy wzroście biznesu mogą być ujemne, ale ważne żeby cykle rotacji pozostały nie zmienione.


mackopl
mackopl PREMIUM
27
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 003
Wysłane: 8 listopada 2015 21:32:50 przy kursie: 1,68 zł
www.stockwatch.pl/komunikaty-s... w wynikach jest porównanie 2015 do roku 2015.

Proszę o omówienie ostatniego kwartału.
Edytowany: 8 listopada 2015 21:33

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 11 listopada 2015 21:25:29 przy kursie: 1,76 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCAD (GKP) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2015 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po sześciomiesięcznym przestoju w jakościowej poprawie wyników finansowych w 3kw bieżącego roku Procad ponownie zaprezentował się z dobrej strony. Co prawda na poziomie przychodów uzyskano wynik porównywalny z ubiegłorocznym, lecz już w przypadku dalszych poziomów wynikowych rachunku zysków i strat mamy wyraźne progresje o generalnie wzrostowym charakterze sygnalizujące tym samym poprawę efektywności działania: zysk brutto na sprzedaży poprawił się r/r o 18% (marża brutto na sprzedaży wzrosła przy tym z 22 do 26%), zysk netto na sprzedaży o 60% (koszty ogólnego zarządu nie uległy zmianie a koszty sprzedaży wzrosły o 13%), zysk operacyjny o 49% (mniejsze aniżeli przed rokiem pozostałe przychody netto), zysk brutto o 131% (znacznie mniejsze aniżeli przed rokiem finansowe koszty netto), a zysk netto o 122% (w tym netto dla akcjonariuszy o 106%). Sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy [wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %] należy zauważyć, że poprawa w obszarze core businessu to głównie zasługa mniejszych segmentów takich jak: usługi szkoleniowe, usługi inżynierskie (DES ART) oraz wdrożenia CAD (Autor KSI). We wszystkich trzech przypadkach odnotowano r/r wzrost sprzedaży przy znaczącej progresji marży brutto. Hamulcowym były natomiast segmenty oprogramowania (największy udział w sprzedaży) oraz sprzętu komputerowego, gdzie spadkowi sprzedaży towarzyszyło dodatkowo pogorszenie marży brutto.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe GKP w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] odnotować można ponowną poprawę zarówno w odniesieniu do głównych kategorii wynikowych jak również wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście kolejnych okresów sprawozdawczych kluczowe znaczenie dla wyników Grupy będzie mieć sytuacja w sektorze budowlanym, który powinien być jednym z głównych beneficjentów jeśli chodzi o projekty infrastrukturalne finansowane z nowej perspektywy unijnej. W tym kontekście należy odnotować również zmianę z zakresie rachunku segmentowego Grupy. Przed rokiem o poprawie wyników decydował segment oprogramowania, a obecnie, za racji tego że podmioty budowlane są w innej fazie cyklu, mamy wzmożony popyt na usługi inżynierskie i CAD.

Pod względem sprawozdania z przepływów pieniężnych GKP w analizowanym okresie wypadło generalnie niekorzystnie i to zarówno jeśli chodzi o odniesienie do poprzedniego roku jak i do rachunku zysków i strat – we wszystkich obszarach Grupa odnotowała odpływ gotówki, co dało łącznie na poziomie salda ogólnego -0,7 mln zł. Należy przy tym jednocześnie odnotować, że w przypadku przepływów operacyjnych na ujemnym saldzie zaważył przyrost należności handlowych (+2,4 mln zł), a w przypadku przepływów inwestycyjnych rozliczenia dotyczące aktywów finansowych (+0,2 mln zł). Tym samym w ujęciu narastającym za 12m, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy zdecydowane pogorszenie w zakresie ogólnego salda gotówkowego (wykres poniżej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie w ostatnim czasie widać spory wpływ na przepływy operacyjne zmian w zakresie kapitału obrotowego netto (głównie należności handlowych), które neutralizują systematycznie rosnącą nadwyżkę finansową netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego GK Procad za 3kw 2015r można stwierdzić utrzymanie się pozytywnej oceny sytuacji finansowej (serwisowy rating od dłuższego czasu znajduje się na najwyższym poziomie AAA). Zadłużenie Grupy nadal jest relatywnie niskie, a ocena płynności finansowej jest generalnie pozytywna, choć zdecydowanemu pogorszeniu uległo pokrycie zobowiązań bieżących przepływami pieniężnymi.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

Z punktu widzenia bilansu Grupy w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 7%, który po stronie aktywów wiązał się ze spadkiem wartości aktywów trwałych o 2% i wzrostem wartości aktywów obrotowych o 12% (głównie należności), a po stronie pasywów z wzrostem kapitału własnego o 4% i zobowiązań o 14%, w tym głównie zobowiązań krótkoterminowych nieoprocentowanych. Jednocześnie struktura kapitałowo-majątkowa GKP prezentuje się nadal bardzo bezpiecznie, wskazując na solidnie nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni kapitałem własnym.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Mimo iż od ostatniej analizy minęło sporo czasu automatyczne wyceny stosowane w serwisie nadal wskazują jako średnia na spore niedowartościowanie akcji Procadu na GPW w Warszawie. Omówione wyżej sprawozdanie finansowe Grupy za 3kw b.r. zostało dobrze przyjęte przez rynek. Grupa po pewnym przestoju ponownie błysnęła progresją wyników, a perspektywy rynku budowlanego, z którym jest ściśle powiązana, wydają się być korzystne. Warto również pamiętać o dywidendzie, która w ostatnich latach mimo dużo słabszych wyników finansowych była dość konkretna (stopa dywidendy oscylowała w okolicy 6%).[/delay][/delay] Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/procad,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Wojetek
Wojetek PREMIUM
38
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 4 763
Wysłane: 25 października 2017 20:37:27 przy kursie: 1,59 zł
Analiza techniczna Procad
wykres tygodniowy

kliknij, aby powiększyć


W przeszłości (2015 rok) spółka zaliczyła dynamiczne wzrosty, po których korekta trwa praktycznie na kursie do dziś. Ostatnie sesje przyniosły wybicie z progu zmienności na RSI jak i wybicie ostatniego szczytu na 1,58 zł. Niestety walor nie należy do zbyt płynnych a wybiciu nie towarzyszyły zbyt duże obroty. Ciągle pozostaje do sforsowania 1,64 zł razem z linią bessy, którego udane przejście może dać wejście w nowy trend wzrostowy. Myślę że warto obserwować, bo może być na kursie ciekawie w najbliższych dniach/tygodniach. Potencjalne poziomy take profit dla pozycji to 2 zł i dalej 2,40 zł
Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" >>> Link <<<

kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 25 października 2017 20:38

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 049
Wysłane: 16 sierpnia 2018 17:02:27 przy kursie: 1,67 zł
zaleta bessy

mała zapomniana spółka zarabiająca pieniądze z bilansem na poziomie AAA, z gotówką, z dotacją na rozbudowę centrum rozwoju.

do tego dodałbym kluczowe, zmiana w modelu sprzedażowym na abonamentowy dla klientów. to ma być generator wyższych marż. Przyspieszyli termin raportu.

jedyny minus to nie chcą się podzielić zyskami zakrywając się inwestycjami.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 049
Wysłane: 14 listopada 2018 10:06:37 przy kursie: 1,54 zł
Niedawno groclin sprzedał cadm za około 40mln. Procad z tym groclienm podpisał umowę na sprzedaż des artu za blisko 6mln.

Bilans spółki jest aż za bezpieczny, za chwilę na konto wpadnie 6mln za des art., okaże się, że gotówki netto na koncie będzie ponad 12mln.

Uroki bessy.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 12 lipca 2019 15:31:24 przy kursie: 1,09 zł
Poszukiwacze mocnych wrażeń - omówienie wyników i sytuacji finansowej Procad po 1 kw. 2019 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W pierwszym kwartale 2019 roku GK Procad (GKP) nie zachwyciła wynikami notując w ujęciu r/r regresy na kolejnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spadły o 5 proc., zysk brutto na sprzedaży o 29 proc. (marża brutto wyniosła 19,8 proc. wobec 26,4 proc. przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 66 proc., zysk operacyjny o 59 proc. (55 tys. zł przychodów netto z działalności pozostałej wobec zerowego wyniku przed rokiem), zysk brutto o 55 proc. (nieco wyższe r/r przychody finansowe netto – 55 vs 35 tys. zł), a zysk netto o 56 proc.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).

kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie jednak należy odnotować, że na wysokość poszczególnych regresów duży wpływ miała sprzedaż pod koniec 2018 roku spółek zależnych DES ART I CADOR, których dokonania były ujęte w wartościach odniesienia. Patrząc z perspektywy wyników jednostkowych Procadu sytuacja prezentuje się nieco lepiej. W ramach działalności podstawowej mamy r/r wzrost przychodów i zysku brutto na sprzedaży o odpowiednio 15 proc. i 3 proc. oraz regres na poziomie zysku netto na sprzedaży o 32 proc. Z kolei na kolejnych poziomach wynikowych wspomniany regres stopniowo maleje – w przypadku zysku operacyjnego mamy -18 proc., w przypadku zysku brutto -11 proc., a w przypadku zysku netto -8 proc.

Biorąc pod uwagę podział na działalność produkcyjno-usługową i handlową (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można zauważyć spadek przychodów i wyniku brutto z uwzględnieniem kosztów sprzedaży, a także utrzymanie marży w pierwszym obszarze (efekt wspomnianej wyżej sprzedaży spółek zależnych) oraz wyraźny wzrost przychodów przy jednoczesnym spadku wyniku i marży w drugim obszarze. Jak tłumaczy Zarząd Grupy słabe dokonania w ramach działalności handlowej to efekt zaliczenia krajowego rynku przez Autodesk od 1 lutego b.r. do europejskich państw grupy „large”, co niewątpliwie ma swoje plusy ale wpłynęło również na podniesienie wymagań handlowych dla autoryzowanych partnerów i odbiło się na intensyfikacji prób utrzymania przez nich dotychczasowych statusów, a tym samym znacznym spadku marż.


kliknij, aby powiększyć


Z kolei z punktu widzenia rachunku segmentowego (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) mamy wzrost przychodów, przy jednoczesnym spadku zysku i marży w ramach największego segmentu dot. dystrybucji i usług dot. oprogramowania, spadek przychodów, wyniku i marży w ramach segmentu dot. sprzętu komputerowego oraz wzrost przychodów i wyników w ramach segmentów dot. usług szkoleniowych i wdrożeń CAD. Po sprzedaży udziałów w DES ART i CADOR z rachunku segmentowego zniknęły przychody i wyniki dot. usług inżynierskich, które jak widać były po oprogramowaniu komputerowym drugą realną podporą wyników Grupy.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe GKP w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) widać ostatnio coraz niższe odczyty zarówno w odniesieniu do głównych wielkości wynikowych, jak i podstawowych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście prognoz na kolejne okresy sprawozdawcze komentarz Zarządu GKP nie jest zbyt wylewny. Z jednej strony zwraca się uwagę na wysokie tempo wzrostu krajowej gospodarki i rynku IT, co powinno przekładać się na większe zainteresowanie ofertą Grupy, a z drugiej na dużą konkurencję w obszarze dostawców rozwiązań Autodesk i spadek marż (o przyczynach tej sytuacji wspomniano już wcześniej). W kontekście kwestii gospodarczych warto jednakże odnotować, że w ostatnich miesiącach i kwartałach otrzymujemy coraz słabsze dane o dynamice produkcji budowlano-montażowej (szeroko rozumiany sektor budownictwa to jeden z głównych targetów dla rozwiązań oferowanych przez Procad), co z jednej strony idzie w parze ze słabnącymi wynikami Grupy, a z drugiej nie nastraja zbyt optymistycznie na przyszłość.

Warto również odnotować, że decyzja o sprzedaży spółki zależnej DES ART poza wynikowymi przełożyła się również negatywnie na realizowany przez Grupę projekt „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego PROCAD” (w 2017 r. otrzymano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę). Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju, a znacząca część agendy badawczej CBR oparta miała być na kompetencjach pracowników DES ART. W rezultacie odmownej odpowiedzi z Ministerstwa na możliwość kontynuacji projektu z uwzględnieniem współpracy z DES ART na zasadach komercyjnych, Procad zdecydował o braku możliwości kontynuacji projektu w zakładanym pierwotnie kształcie. Obecnie Emitent analizuje możliwość realizacji projektu bez środków z dofinansowania, z ograniczeniem planowanej działalności do obszarów, które może obsłużyć we własnym zakresie.

Pod względem sprawozdania z przepływów pieniężnych GKP w analizowanym okresie kwartalnym prezentuje się dużo słabiej (wykres poniżej, jednostka – tys. zł). Na poziomie salda ogólnego Grupa odnotowała r/r znaczny spadek dopływu gotówki (0,36 wobec 1,73 mln zł), co w głównej mierze wynikało z dużo mniejszej ilości środków wygenerowanych w obszarze operacyjnym (0,48 wobec 2,42 mln zł, przy dużo niższym poziomie nadwyżki finansowej – 0,38 wobec 0,83 mln zł przed rokiem). W obszarze inwestycyjnym mamy niewielki (19 tys. zł) dopływ środków wobec ok 0,62 mln zł odpływu przed rokiem. Z kolei w obszarze finansowym odnotowano blisko 2x większe wydatki netto (głównie dot. leasingu i obsługi długu).


kliknij, aby powiększyć


Tym samym w ujęciu narastającym za 12 miesięcy (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) mamy kontynuację spadku w głównych obszarach rachunku przepływów – saldo ogólne wyznaczyło nowe minima w zakresie wartości ujemnych, znaczny regres odnotowano również w zakresie przepływów operacyjnych i nadwyżki finansowej netto (tu warto odnotować, że niemal pokrywają się one z wartością EBITDA, co przy najmniej pokazuje gotówkowy charakter raportowanych wyników). Na uwagę zasługuje znaczne ujemne saldo inwestycyjne, co bynajmniej nie oznacza jakiś oszałamiających inwestycji rozwojowych Grupy, lecz alokację wolnych środków na rynku finansowym (Grupie słabo w przeszłości poszło samodzielne inwestowanie w obligacje – dwie niewykupione przez emitentów serie i odpisy – więc tym razem zdano się na fundusze inwestycyjne).


kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Grupy wzrosła o 14 proc., co po stronie aktywów wiązało się ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 18 proc. (głównie rzeczowych, choć w przepływach inwestycyjnych tego nie widać) i aktywów obrotowych o 13 proc. (głównie należności), a po stronie pasywów z wzrostem kapitału własnego o 2 proc. i zobowiązań ogółem o 61 proc. (zobowiązania długoterminowe wzrosły o 239 proc., a krótkoterminowe o 48 proc.; jednocześnie dług oprocentowany zwiększył się o 444 proc. i stanowił na koniec okresu 15 proc. zobowiązań ogółem). Warto przy tym odnotować, że duża dynamika zmian w ramach zobowiązań to efekt wdrożenia MSSF 16 i 17 dot. ujawniania umów leasingowych.

Wskazane zmiany w zakresie bilansu Grupy wpłynęły nieco in minus na strukturę kapitałowo-majątkową, nie zmieniając jednak jej korzystnej wymowy – mocno nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym i własnym oraz utrzymanie nadwyżki kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb w tym zakresie (strukturę aktywów i pasywów oraz ich zmiany w czasie przedstawiono na wykresach poniżej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Natomiast od strony wskaźnikowej można stwierdzić utrzymanie się pozytywnej oceny sytuacji finansowej, co potwierdza również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana (od dłuższego czasu znajduje się na najwyższym poziomie AAA). Zadłużenie Grupy nadal jest relatywnie niskie (ok. 30 proc. aktywów), a ocena płynności finansowej korzystna (pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi ogółem oraz z wyłączeniem zapasów jest na poziomie bliskim 3, w ramach kapitału obrotowego jak zauważono już wcześniej Grupa wykazuje nadwyżkę, a całość dodatkowo wspierają dodatnie przepływy operacyjne, choć tu względem wcześniejszych okresów nastąpił spory regres).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują na dość spory rozstrzał wyceny akcji Procad-u. Wyceny majątkowe wskazują na mniejsze lub większe niedowartościowanie. Aktywowana renta wieczysta jest sporo poniżej ceny rynkowej. Z kolei w przypadku wycen mnożnikowych mamy duże zróżnicowanie wskazań w zależności od tego czy mnożnik opiera się na danych wynikowych (przewartościowanie), czy przychodach bądź kapitale własnym (niedowartościowanie). Jak więc widać różowo nie jest, perspektywy również trudno uznać za obiecujące, a całość uzupełniają niezbyt trafione decyzje inwestycyjne (odpisy na niewykupione przez emitentów obligacje i sprzedaż spółek zależnych, która wpłynęła na wstrzymanie realizacji centrum badawczo-rozwojowego).[/delay][/delay] Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/procad,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2.... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 15 lipca 2019 19:34

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 049
Wysłane: 4 maja 2020 12:03:58 przy kursie: 0,805 zł
Spółka opływa w gotówkę dlatego mamy inicjatywę jednego z akcjonariuszy o skupie akcji 900k akcji za maks 1.8mln. Procad już sam w sobie ma 13% akcji więc po skupie będzie miał 23% swoich akcji.

Cała spółka ma wartość rynkową ujemną jak się popatrzy na bilans, aż się prosi o wykup spółki z giełdy.

Podobnie po swoje akcje idzie transpolonia.

vamos103
0
Dołączył: 2020-04-14
Wpisów: 1
Wysłane: 6 maja 2020 18:20:21 przy kursie: 0,985 zł
Jest propozycja uchwały od Familiar S.A dotycząca nabywania akcji własnych cena podana w projekcie uchwały to widełki od 0,10 do 2 zł. Stąd te ostatnie wzrosty?

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 049
Wysłane: 5 czerwca 2020 22:24:18 przy kursie: 1,00 zł
Ciekawe jak zachowają się główni. Tutaj mają cash netto na spokojny skup nawet za 4-5 mln bez uszkodzenia bilansu. Połowa kapitalizacji.

Dzisiaj ktoś szarpnal 10 k akcji z prawej wywołując podaż do arkusza. Pewnie na tym się skończy. Tutaj zbieranie akcji po dobrej cenie to mozolna praca. I oczywiście nie można się zakopać za bardzo bo trudno wyjść. Dlatego tak ważny jest ten skup. Ja się zarejestrowałem.

MrBlue2
20
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 191
Wysłane: 30 czerwca 2020 20:32:14 przy kursie: 0,95 zł
Powinni mieć animatora, a tak to płynność tragiczna

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 4,435 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +132,61% +26 521,07 zł 46 521,07 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d