pixelg
GINOROSSI - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10 11

GINOROSSI [GRI]

AKTUALNY KURS: 0,548 zł (+1,48%) 08-07-2019 15:00
ccgroup
ccgroup PREMIUM
Dołączył: 2010-09-03
Wpisów: 36
Wysłane: 3 lipca 2014 12:50:15 przy kursie: 2,94 zł
Wyniki sprzedaży Gino Rossi w czerwcu 2014
O 32%, do 8,2 mln zł, wzrosła sprzedaż detaliczna w salonach odzieżowych Simple CP w czerwcu 2014 roku w ujęciu rok do roku. Sprzedaż detaliczna w salonach Gino Rossi wrosła w czerwcu o 18% i wyniosła 9,5 mln zł.
Sprzedaż całej Grupy Gino Rossi (bez sprzedaży materiałów do poddostawców), wzrosła w czerwcu o 31% i wyniosła 20,8 mln zł. Narastająco, w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku Grupa Gino Rossi zanotowała sprzedaż detaliczną i hurtową na poziomie 115,2 mln zł, o 21% wyższą w ujęciu rok do roku.
Szacunkowy poziom marży brutto na sprzedaży (łącznie detalicznej i hurtowej) w drugim kwartale tego roku wyniósł w sieci Gino Rossi 47,4%, natomiast w Simple CP 64,7%. Marże brutto na sprzedaży zanotowały wzrost zarówno w stosunku do marż wypracowanych w pierwszym kwartale 2014 roku jak i wobec marż w drugim kwartale 2013 roku. Dla porównania - marże brutto na sprzedaży w drugim kwartale 2013 roku wynosiły w Gino Rossi 46,4%, a w Simple CP 58%.

Komentarz Grzegorza Koryciaka, wiceprezesa zarządu Gino Rossi:
- Podsumowując dane sprzedaży za pierwsze półrocze tego roku, chciałbym szczególnie podkreślić dwie bardzo pozytywne tendencje. Po pierwsze dynamicznie rosnąca sprzedaż w salonach marek Gino Rossi i Simple CP potwierdza sukces przygotowanych kolekcji. Ponadto w przypadku marki Simple CP widać, jak zmiany w obszarze zarządzania kolekcją przekładają się na dynamiczny wzrost sprzedaży. W czerwcu sprzedaż detaliczna w salonach Simple CP wzrosła o ponad 30% rok do roku i był to trzeci z kolei miesiąc dwucyfrowej dynamiki sprzedaży, ponieważ w kwietniu sprzedaż Simple CP wzrosła o 18%. Po drugie, wraz ze wzrostem sprzedaży rośnie marża, która przekłada się pozytywnie na zyskowność biznesu. Szacunkowa marża brutto ze sprzedaży w drugim kwartale jest wyższa rok do roku, a także w stosunku do pierwszego kwartału 2014. Nasza koncepcja działania zakłada osiąganie wzrostów sprzedaży przy jednoczesnym maksymalizowaniu poziomów marż, które są najważniejsze z punktu widzenia rentowności biznesu i budowania wartości spółki.
W czerwcu przeprowadziliśmy emisję akcji, z której spółka pozyskała 6 mln zł. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone w części na inwestycje w sieć sprzedaży Gino Rossi, między innymi na przeprowadzenie przebudowy i rozbudowy salonów sprzedaży. Chcemy także część pieniędzy z emisji przeznaczyć na zwiększenie efektywności produkcji. Zainwestujemy w nowe maszyny w zakładach produkujących obuwie i torebki Gino Rossi, co przełoży się na obniżenie jednostkowego kosztu wytworzenia i wzrost marż. Spodziewamy się, że planowane inwestycje już w tym roku przełożą się na wzrost sprzedaży, dlatego zdecydowaliśmy o podniesieniu prognozy wyników finansowych. Obecnie prognozujemy, że Grupa Gino Rossi wypracuje w 2014 roku 265 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 21 mln zł EBITDA. Poprzednia prognoza zakładała wypracowanie 260 mln zł przychodów i 20 mln zł EBITDA.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 2 września 2014 07:06:02 przy kursie: 2,90 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A. (GR) NA PODSTAWIE RAPORTU ZA 1 PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
GK Gino Rossi nie zwalnia tempa i w 2kw b.r. kontynuowała poprawę wyników w ujęciu r/r na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 33%, zysk brutto na sprzedaży o 39% (marża brutto uległa poprawie z 50 do 52,5%), zysk netto na sprzedaży o 231%, zysk operacyjny o 189% (wyraźnie wyższa w porównaniu z ubiegłym rokiem strata na pozostałej działalności), zysk brutto o 148% (blisko 4x większe niż przed rokiem koszty finansowe netto – 2,3 wobec 0,6 mln zł), a zysk netto o 50%. Od strony wartościowej przedstawioną wyżej sytuację zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia segmentów działalności, w odróżnieniu od poprzedniego okresu sprawozdawczego, ich wpływ na wyniki Grupy w 2kw b.r. nie był zbieżny. W przypadku segmentu obuwia i innych artykułów skórzanych odnotowano r/r wzrost sprzedaży o 51%, przy jednoczesnej poprawie marży brutto o 4,3pp (z 54,4 do 58,7%), wzroście zysku operacyjnego o 231% oraz ograniczeniu straty na poziomie netto do okolic zera (wpływ kosztów finansowych netto przypisanych do tego segmentu). Z kolei w odniesieniu do segmentu odzieży damskiej (Simple CP) w analizowanym okresie odnotowano r/r spadek przychodów o 7%, jednakże za sprawą zdecydowanej poprawy marży brutto (o 12,6 pp z 54,2 do 66,8%) oraz braku znaczących kosztów finansowych netto, na kolejnych poziomach wynikowych uzyskano progresje zysków o odpowiednio – 15% (wynik brutto na sprzedaży), 147% (wynik operacyjny) i 31% (wynik netto).

Z raportu sprzedażowego za lipiec wynika, że pozytywny trend w zakresie obu wyżej wymienionych głównych segmentów GR jest kontynuowany również w bieżącym kwartale –w segmencie obuwia sprzedaż wzrosła r/r o 13%, a w przypadku segmentu odzieżowego o 17%. Ponadto Zarząd zakłada również utrzymanie dalszej poprawy w zakresie marży brutto, a w kontekście uzyskania już blisko 50-proc. wykonania rocznej prognozy w zakresie przychodów i zysku EBITDA w teoretycznie słabszej 1 połowie roku rozważa jej podniesienie (decyzja o tym zostanie jednak podjęta po wynikach za 3kw).

Z punktu widzenia tendencji rozwojowych w ujęciu narastającym za 12m [wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %] widzimy kontynuację systematycznej poprawy obrazu sytuacji GR. W dalszym ciągu jednak, mimo zauważalnego przyśpieszenia wzrostu poszczególnych wielkości wynikowych, utrzymują się względnie niskie poziomy większości wskaźników rentowności. Jak zauważono już we wcześniejszych analizach jest to w głównej mierze wina wysokich kosztów finansowych ponoszonych przez GR w związku z obsługą zadłużenia, które wymiernie obciążają końcowe wyniki finansowe. Z informacji przekazanych przez kierownictwo Grupy wynika jednak, że w kolejnych okresach sprawozdawczych można spodziewać się tu sporej poprawy (obniżenie kosztów obsługi długu w drodze przeprowadzonej restrukturyzacji finansowej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ponadto warto odnotować, że GR kontynuuje działania rozwojowe w zakresie mocy produkcyjnych – oba zakłady obuwia w Słupsku już działają na pełnych obrotach, a w 3kw b.r. planowane jest przeniesienie i uruchomienie w nowej lokalizacji, na większej powierzchni i przy dodatkowym wyposażeniu zakładu torebek i innej galanterii skórzanej, który dotychczas zlokalizowany był e Elblągu. Dodatkowo Grupa planuje rozwijać swoją sieć sprzedaży w kraju oraz dojrzewa do myśli o ekspansji zagranicznej (Czechy, Słowacja, Niemcy, kraje skandynawskie, nadbałtyckie i Bałkany), choć w pierwszej kolejności głównie poprzez franczyzę i hurtową dystrybucję obuwia.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GR to mimo niższego dopływu gotówki na poziomie salda ogólnego (0,65 wobec 3,4 mln zł) oceniłbym je w analizowanym okresie lepiej aniżeli w 2kw roku ubiegłego. Przede wszystkim w ujęciu r/r Grupa wygenerowała znacząco więcej gotówki na działalności operacyjnej (w tym także nadwyżki finansowej netto), a końcowy wynik przepływów to głównie efekt znaczącego ograniczenia zadłużenia oprocentowanego w b.r. wobec dopływu środków z działalności finansowej w roku ubiegłym [wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł]. Tym samym w ujęciu narastającym za 12m mamy w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego dalszy spadek salda ogólnego, przy jednoczesnych pozytywnych zmianach w zakresie struktury przepływów – wyraźne zmniejszenie dodatniego salda przepływów finansowych (sygnalizujące ograniczenie zadłużenia oprocentowanego), zmniejszenie ujemnego salda przepływów operacyjnych (wzrost nadwyżki finansowej netto) oraz wyhamowanie wzrostu ujemnego salda przepływów inwestycyjnych [wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia sytuacji bilansowej GR można zauważyć, że względem stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowała ona kolejny wzrost sumy bilansowej o blisko 4%. Po stronie aktywów wiązało się to z utrzymaniem wartości aktywów trwałych na względnie niezmienionym poziomie (środki trwałe i wartości niematerialne) oraz wzrostem wartości składników obrotowych o 7% (głównie zapasy). Z kolei w odniesieniu do pasywów mamy wzrost kapitału własnego o 13% (głównie w efekcie emisji akcji) oraz spadek zadłużenia o 2% (głównie krótkoterminowego – spadek o 3%; dług oprocentowany zmniejszył się o 13% i stanowi obecnie 44% zadłużenia ogółem wobec 50% na koniec poprzedniego kwartału).

Powyższe zmiany przełożyły się pozytywnie na strukturę bilansu – wzrost przewagi aktywów obrotowych nad trwałymi (z 57-43 do 59-41) oraz zmniejszenie przewagi zobowiązań nad kapitałem własnym (z 64-36 do 61-39), w tym również nieznaczne zmniejszenie przewagi zadłużenia krótko- nad długookresowym (z 64-36 do 63-37) – czego efektem jest wzrost kapitału obrotowego netto i tym samym ograniczenie ujemnego salda płynności z -22 do -13 mln zł. W rezultacie poprawie uległa również struktura kapitałowo-majątkowa Grupy, gdzie coraz bliżej jest pełnego pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym [wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Przedstawione wyżej zmiany w zakresie głównych pozycji bilansowych nie pozostały również bez wpływu na sytuację finansową GR, gdzie można odnotować lekką poprawę w zakresie poszczególnych wskaźników płynności i zadłużenia. Co prawda serwisowy rating bazujący na modelu Altmana sugeruje bardziej zdecydowaną poprawę (przeskok z B+ na BB+), ale to bardziej efekt wspomnianych już wcześniej pozytywnych zmian w zakresie kapitału obrotowego netto. Pod względem płynności finansowej Grupa ma jeszcze sporo do poprawy bo obecna sytuacja nadal zbyt bezpiecznie się nie prezentuje. Zadłużenie również jest stosunkowo wysokie, natomiast zdecydowanie poprawiła się na przestrzeni ostatnich okresów sprawozdawczych zdolność do jego obsługi.

Szczegółowe wskaźniki dotyczące sytuacji finansowej GR można znaleźć pod linkiem:
www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

Ocena sytuacji rynkowej
Z punktu widzenia serwisowych automatów wycen w obszarze majątkowym i dochodowym nadal mamy solidne wskazania przewartościowania akcji GR na GPW, natomiast w odniesieniu do wycen mnożnikowych sytuacja prezentuje się generalnie znacznie bardziej korzystnie. Należy przy tym zauważyć, że jeśli zapowiadane przez Zarząd ograniczenie kosztów finansowych w kolejnych okresach sprawozdawczych będzie faktycznie wyraźne, a kontynuacja progresji wyników finansowych utrzymana, jest spora szansa na poprawę wskazań metod dochodowych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ginoross... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

ccgroup
ccgroup PREMIUM
Dołączył: 2010-09-03
Wpisów: 36
Wysłane: 3 września 2014 14:37:33 przy kursie: 2,98 zł
Sprzedaż Grupy Gino Rossi w sierpniu 2014 wzrosła o 17% do 19,6 mln zł inwestor.gino-rossi.com/pl/inf...


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 521
Wysłane: 8 września 2014 08:23:30 przy kursie: 3,15 zł
Gino Rossi z marszu zdeptało opór – analiza technicznaw porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/ginor...

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 23 listopada 2014 07:45:30 przy kursie: 3,00 zł
Na wątku obligacyjnym Spółki zamieszczono analizę jej wypłacalności. Link: www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 521
Wysłane: 19 lutego 2015 08:41:49 przy kursie: 3,37 zł
Gino Rossi kopie się z podażą – analiza technicznaw porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/ginor...

mitch2000
Dołączył: 2013-07-12
Wpisów: 2
Wysłane: 15 września 2015 20:25:07 przy kursie: 2,27 zł
Witam, jakie są wasze opinie odnośnie dalszych notowań spółki? Kurs cały czas spada, a wyniki są w mojej ocenie przyzwoite. Może ktoś mógłby dodać wrzucić analizę spółki? Dziękuję i pozdrawiam.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 24 listopada 2015 08:58:14 przy kursie: 1,83 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW GK GINO ROSSI S.A. (GRI) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2015 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Pod względem wynikowym 3 kw okazał się bardzo słaby dla GK Gino Rossi (pogorszenie w ujęciu r/r na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat włącznie z przychodami), co generalnie wpisuje się w nienajlepszą tendencję z jaką ma ona do czynienia od początku bieżącego roku. W obszarze działalności podstawowej przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 3%, zysk brutto na sprzedaży o 2% (in plus zadziałała nieco wyższa marża brutto – 41,9 wobec 41,3%), a zysk netto na sprzedaży o 84% (efekt wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 3%). Po uwzględnieniu przychodów netto z pozostałej działalności (0,3 wobec 0,6 mln zł przed rokiem) regres zysku operacyjnego zmniejszył się do 73%, natomiast za sprawą finansowych kosztów netto (0,7 wobec 1,6 mln zł przed rokiem) na poziomie wyniku brutto wykazano stratę wobec zysku przed rokiem (zmiana o -126%), która dodatkowo uległa powiększeniu po uwzględnieniu rozliczeń podatkowych (zmiana – 177%). Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanym okresie przedstawiono na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia dwóch głównych segmentów działalności (wykres poniżej; jednostki – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że na wyniki core businessu GRI w analizowanym okresie in plus wpływał głównie segment dot. obuwia i torebek (ok. 64% udział w przychodach ogółem), w którym odnotowano wzrost przychodów (+21%) i wyniku brutto na sprzedaży (+5%), jednakże przy wyraźnym pogorszeniu marży brutto (38,5 wobec 44,3%), co zapewne miało związek ze znaczącymi promocjami celem odzyskania środków zamrożonych w zapasach kolekcji wiosna-lato. W przypadku drugiego z głównych segmentów (odzież damska marki Simple; ok. 28% udziału w sprzedaży ogółem) odnotowano zmiany dokładnie odwrotne – spadek przychodów (-20%) i zysku brutto na sprzedaży (-12%), przy wyższej marży brutto (60,5 wobec 55,4%).


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe GRI z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m; jednostki – tys. zł oraz %) można stwierdzić pewne pogorszenie wyników finansowych oraz nie tyle pogorszenie co raczej względną stabilizację w wąskim przedziale podstawowych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W odróżnieniu od konkurentów, którzy w ostatnim czasie cierpią ze względu na silnego dolara, GRI produkuje w Polsce. Jednocześnie jednak zaopatrzenie rozlicza w euro, które w stosunku do złotówki, co prawda w mniejszym stopniu aniżeli dolar, ale jednak, również uległo aprecjacji wpływając na stronę kosztową działalności.

W kontekście kwestii rozwojowych Grupa informuje co prawda o rozroście sieci sprzedaży (planuje skoncentrować się na Europie Środkowej i państwach bałtyckich), przy czym niestety nie podaje jej wielkości w m2, stąd trudno ocenić jej efektywność w standardowy dla podmiotów z tej branży sposób. W komentarzu do sprawozdania można jedynie przeczytać, że „jest na jednym z wyższych poziomów w tym segmencie rynku”.

Wyniki sprzedażowe za październik w ujęciu r/r specjalnie powalające nie były (segment obuwniczy +4%, segment odzieżowy +15%), przy czym zauważyć też trzeba że pogoda nie sprzyjała szczególnie kolekcjom jesień-zima. Dodatkowo ze względów oszczędnościowych Grupa zdecydowała się ograniczyć produkcję nowej kolekcji na sezon jesienno-zimowy 2015r i asortyment salonowy uzupełnić zapasami z 2014r.

Warto również zauważyć, że oferta rynkowa GRI pod względem cenowym plasuje się w górnej połówce i tym samym jest bardziej wrażliwa na kwestię oczekiwań odnośnie koniunktury gospodarczej, a te ostatnio raczej charakteryzuje spora niepewność.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GRI, to w analizowanym okresie wypadło ono słabiej aniżeli w okresie odniesienia, przy jednoczesnym zachowaniu podobnej struktury (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). Na poziomie salda ogólnego odnotowano nieco większy odpływ gotówki niż przed rokiem (-1,1 wobec -0,8 mln zł), na co zasadniczy wpływ miał znaczący, aczkolwiek mniejszy niż przed rokiem, ujemny wynik przepływu z działalności operacyjnej (-5,2 wobec -8,8 mln zł; efekt wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy w związku ze spłatą zobowiązań handlowych, przy nieco mniejszej nadwyżce finansowej netto) oraz dużo mniejsze wpływy netto z działalności finansowej (5,4 wobec 9,5 mln zł). W obszarze inwestycyjnym wykazano z kolei nieco mniejsze niż przed rokiem wydatki netto (-1,3 wobec -1,5 mln zł).

W związku z powyższym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) mamy do czynienia z nieznacznym pogorszeniem salda ogólnego w obszarze wartości ujemnych. Pod względem samej struktury przepływów sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie – nadwyżka finansowa i środki pozyskane z zewnątrz nie są w pełni wystarczające aby pokryć potrzeby w zakresie kapitału obrotowego i wydatki inwestycyjne związane z rozwojem sieci sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Od strony wskaźnikowej i bilansowej sprawy w GRI ponownie wydają się przyjmować niezbyt korzystny obrót, choć serwisowy rating utrzymał się na poziomie BB (sytuacja niepewna). Po okresie pewnej poprawy płynności finansowej, w tym zwłaszcza w obszarze kapitału obrotowego, ostatnio widoczne jest stopniowe pogarszanie się sytuacji (głównie z uwagi na rosnące zapasy i ich cykl rotacji pogłębia się dysproporcja między bieżącym stanem a zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy). Dużą skalę zamrożenia środków w zapasach widać również w dysproporcji między wskaźnikiem bieżącym i szybkim płynności (1,45 wobec 0,42). Ze strony cash flow specjalnego wsparcia płynności również nie widać. Z kolei w obszarze zadłużenia można stwierdzić relatywnie wysoki jego poziom (ok 65% aktywów ogółem), przy jednocześnie rosnącym udziale długu oprocentowanego (na koniec analizowanego okresu wynosił ok 58% zobowiązań ogółem) oraz niespecjalnie korzystnej ich czasowej strukturze (przewaga długu krótkoterminowego nad długoterminowym 65-35%). Dodatkowo, w następstwie ostatniego pogorszenia wyników finansowych na poziomie operacyjnym i przy systematycznym wzroście dłużnego finansowania oprocentowanego wyraźnie wzrosły relacje długu netto/EBIT i EBITDA, które wskazują obecnie odpowiednio 7 i 4,7 lat.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

W bilansie Grupy w analizowanym okresie suma bilansowa utrzymała się na wcześniejszym poziomie ok 230 mln zł. W ramach aktywów i pasywów zmiany również nie były istotne. Po stronie aktywów składniki trwałe wzrosły o 1%, a obrotowe zmniejszyły się o 1% (zapasy i środki pieniężne uległy zmniejszeniu, a należności handlowe wzrosły). Z kolei w obszarze pasywów zarówno w przypadku kapitału własnego jak i zobowiązań zmiany były poniżej 1% (odnotować jedynie można fakt, że zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 2%, a krótkoterminowe o tyle samo wzrosły; jednocześnie dług oprocentowany wzrósł o 10%).

Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja GRI utrzymała się na generalnie bezpiecznym poziomie – kapitały stałe z bezpieczną nadwyżką pokrywały aktywa trwałe (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty na dzień analizy jedynie w obszarze mnożników cenowych wskazują na wyższą od rynkowej wartość GRI. Tu trzeba jednakże pamiętać o niższej efektywności Gino Rossi względem konkurentów, stąd bazowanie na rynkowych mnożnikach nie do końca daje w tym przypadku wiarygodne wyniki. Generalnie Grupa od dłuższego czasu boryka się z różnego rodzaju problemami (niedostateczny kapitał obrotowy, słaby cash flow, przerost zadłużenia i wysokie koszty jego obsługi), które tylko chwilowo udaje się opanowywać (kwestie restrukturyzacji działalności oraz oszczędności wracają jak bumerang).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ginoross... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 521
Wysłane: 6 czerwca 2016 08:15:23 przy kursie: 2,22 zł
Takie buty... – analiza techniczna Gino Rossi w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:

wiadomosci.stockwatch.pl/takie...

bava
Dołączył: 2011-05-09
Wpisów: 62
Wysłane: 14 kwietnia 2017 08:11:59 przy kursie: 2,07 zł
Można prosić o omówienie raportu za 2016r.
Moje spółki

ATD, BFT,WWL,BTM


Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 25 kwietnia 2017 11:19:54 przy kursie: 2,07 zł
Kot w butach czy w worku?: OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A. (GRI) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 4kw 2016r. GK Gino Rossi zaraportowała r/r wyraźną progresję wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat, przy czym jednocześnie można dopatrzyć się pewnego mankamentu jeśli chodzi o efektywność core businessu. Idąc po kolei od góry rachunku… mamy wzrost skonsolidowanych przychodów o 24%, lecz za sprawą dużo wyższego wzrostu kosztów własnych sprzedaży (+38%, prawdopodobnie efekt wyższych kosztów usług obcych oraz wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników) zysk brutto na sprzedaży wzrósł już jedynie o 12% (tym samym marża brutto wyniosła 49,4 wobec 54,8% przed rokiem). Na kolejnych poziomach wynikowych jest już tylko lepiej, przy braku istotnych zniekształceń zdarzeniami o charakterze jednorazowym. Za sprawą utrzymania w ryzach łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu zysk netto na sprzedaży poprawiono o 87%, a po uwzględnieniu zbliżonych kosztów netto na działalności pozostałej (głównie likwidacja zapasów oraz aktualizacje wartości składników majątkowych) zysk operacyjny okazał się wyższy o 104%. W dalszej kolejności wykazano niższe finansowe koszty netto, co przełożyło się na wzrost zysku brutto o 175%, by po uwzględnieniu obciążeń podatkowych wykazać wzrost zysku netto o 219% (zrealizowana stopa podatkowa wyniosła 29 wobec 38% przed rokiem).

Jednocześnie należy odnotować, że podane przez Grupę wyniki za 4kw z jednej strony okazały się lepsze od konsensusu rynkowego na poziomie przychodów oraz wyniku operacyjnego (odpowiednio o 4,4% i 6,5%), lecz z drugiej sporo gorsze na poziomie wyniku netto (-11%).

W skali całych 12m Grupa odnotowała r/r wzrost przychodów o 4%, zysku brutto na sprzedaży o 7% (marża brutto wyniosła 47,6 wobec 46,3%), zysku netto na sprzedaży o 25%, zysku operacyjnego o 17% (-1,6 wobec -0,5 mln zł na działalności pozostałej), zysku brutto o 58% (-4 wobec -5,4 mln zł kosztów finansowych netto – odsetki od finansowania obcego) i finalnie zysku netto o 59% (zrealizowana stopa podatkowa wyniosła w obu okresach ok 34%).

Od strony wartościowej opisane wyżej zmiany w zakresie głównych pozycji wynikowych rachunku zysków i strat zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego należy zauważyć, że o wynikach core businessu Grupy w rozpatrywanych okresach zdecydował głównie segment obuwniczy kojarzony z marką Gino Rossi (wzrost przychodów oraz wyniku brutto na sprzedaży), przy czym o ile w skali całego roku odnotowano tu lekki wzrost marży, to w samym 4kw był już jej spadek. Wyniki segmentu odzieżowego, kojarzonego ze spółką Simple CP, podlegały generalnie stabilizacji przy podobnych kierunkach zmian marży jak w przypadku segmentu obuwia.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie patrząc się na końcowe wyniki segmentów to zdecydowanie korzystniej, zarówno pod względem wartości generowanych zysków jak i marż oraz ich zmian w ujęciu r/r, prezentuje się segment odzieży (wykresy poniżej, jednostka tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W odniesieniu do przychodów ze sprzedaży warto odnotować, że systematycznie zwiększa się w nich udział eksportu (wzrost r/r z 10 do 12%), co ma swoje pozytywne przełożenie również na kwestie hedgingu walutowego (Grupa szacuje, że obecna sprzedaż w euro niemal w 100% odpowiada kosztom ponoszonym w tej walucie). Głównymi i rozwojowymi kierunkami eksportowymi są Czechy (wzrost z 15 do 20%), Francja (wzrost z 6,5 do 15,7%) oraz Słowacja (wzrost z 4 do 10,4%). Na dalszych miejscach są Litwa, Niemcy oraz Łotwa, lecz tu odnotowano spadki udziałów.

Dodatkowo, należy również zwrócić uwagę na ciągły wzrost sprzedaży internetowej, która obecnie w samym Gino Rossi odpowiada za ok 11% sprzedaży detalicznej (docelowo oceniana jest na 15%) i ok 18% w przypadku Simple CP (docelowo oceniana jest na 25%).

Patrząc się z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) na wielkości wynikowe i podstawowe wskaźniki rentowności, można stwierdzić przełamanie dotychczasowej niezbyt korzystnej sytuacji. Co prawda pewien mankament stanowi spadek marży brutto (rentowność sprzedaży na wykresie), lecz jak zauważono już wcześniej został on nawiązką zneutralizowany za sprawą mniejszej dynamiki kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (pytanie, czy w dłuższym okresie czasu uda się tego typu kompensację utrzymać).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z komentarza Zarządu do sprawozdania finansowego oraz Listu od akcjonariuszy można odnieść wrażenie, że zapatrywania co do przyszłości są umiarkowanie pozytywne. Jak zauważono już wcześniej na przychody Grupy pozytywnie wpływa rozwój sprzedaży na rynki zagraniczne oraz w nowoczesnych kanałach sprzedaży (e-commerce). Dodatkowo ostatnia poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce (ale także generalnie w UE) w połączeniu z coraz niższym poziomem bezrobocia i systematycznym wzrostem płac również powinna stanowić wsparcie dla wyższej sprzedaży GRI. Grupa realizuje również szereg programów optymalizacyjnych, przy czym jak pokazuje ostatni kwartał lepiej oddziałuje to na obszar sprzedaży i administracji niż kosztów własnych. Zarząd od pewnego czasu realizuje działania na rzecz podnoszenia marży wyjściowej (koniec tego programu zakładany jest na 4kw 2017r.), lecz jak widać po ostatnich wynikach przestało to współgrać z faktycznie realizowaną marżą (wcześniej systematycznie ona rosła). Widać to również po raportach miesięcznych z 1kw b.r. (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %), gdzie łączne przychody wzrosły r/r o 5,7%, przy marży brutto 48,7 wobec 50,2% (kuleje w tym zakresie zwłaszcza segment odzieżowy Grupy).


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GRI to pod względem ogólnego salda przepływów w ujęciu kwartalnym (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) wypadło ono r/r zdecydowanie korzystniej (4,3 wobec 2,2 mln zł) na co jednakże w decydującym stopniu złożyły się mniejsze wydatki netto w obszarze działalności finansowej (-18,6 wobec -21,4 mln zł; głównie spłata zadłużenia oprocentowanego). W obrębie przepływów operacyjnych i inwestycyjnych zmiany wartości sald wynikowych były niekorzystne z gotówkowego punktu widzenia, lecz jednocześnie tylko nieznaczne (odpowiednio 25,2 wobec 25,8 mln zł oraz -2,4 wobec -2,2 mln zł), choć w odniesieniu do tych pierwszych należy odnotować wzrost udziału nadwyżki finansowej netto kosztem dodatnich korekt związanych ze zmianami kapitału obrotowego.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy nieznaczną poprawę obrazu sytuacji gotówkowej GRI (co istotne w ramach obszaru wartości dodatnich). Strukturę przepływów można przy tym ocenić względnie pozytywnie – nadwyżka finansowa netto z nieznaczną pomocą wpływów finansowych netto pokrywa nadwyżkowo zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i wydatki inwestycyjne netto (warto tu odnotować, że inwestycje mają charakter rozwojowy – są powyżej odpisów amortyzacyjnych).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W obszarze bilansu GRI można stwierdzić, że w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost sumy bilansowej o 1%, co po stronie aktywów wiązało się z taką samą zmianą zarówno w odniesieniu do wartości składników trwałych (głównie w zakresie środków trwałych – powierzchnia sprzedaży) jak i obrotowych (głównie w zakresie zapasów i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 2% i brakiem istotnych zmian w zakresie wartości zadłużenia ogółem, co nie znaczy że w jego strukturze nic się nie działo (zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 2%, głównie za sprawą części handlowej, a długoterminowe zmniejszyły się o 5%; zadłużenie oprocentowane spadło o 14% i na koniec okresu wynosiło 48% zobowiązań ogółem).

Przedstawione zmiany nie przełożyły się w istotny sposób na strukturę kapitałowo-majątkową GRI, w ramach której można stwierdzić trwałą nadwyżkę pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym, jednakże przy niepełnym udziale kapitału własnego (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie ciągnącym się od długiego czasu mankamentem jest dość znaczny deficyt kapitału obrotowego względem jego bieżących potrzeb, co wymaga uzupełnień w postaci zobowiązań oprocentowanych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Pod względem wskaźnikowym sytuacja finansowa GK Gino Rossi utrzymuje się stabilnie, jednakże na niezbyt bezpiecznym poziomie – płynność finansowa Grupy opiera się na pokryciu zobowiązań bieżących majątkiem obrotowym, a przy dość wysokim poziomie zadłużenia (blisko 70%) relacje długu netto do EBIT i EBITDA są bliskie poziomów granicznych (4-5 lat). Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który dla rozpatrywanego okresu przyjął relatywnie niski poziom B (dolna granica strefy niepewnej).

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy ze względu na brak aktywacji części wycen nie mamy wskazania ogólnej oceny względem rynku. Z tego co zostało aktywowane z jednej strony mamy informację o pewnym przewartościowaniu (metody majątkowe oraz renta wieczysta z dochodowych), a z drugiej w większości korzystne zapatrywania jeśli chodzi o mnożniki cenowe. Biorąc pod uwagę informacje miesięczną o sprzedaży pierwszy kwartał 2017r. powinien być dobry, choć bez fajerwerków, jeśli chodzi o wynik core businessu i prawdopodobnie też całościowy. Wydaje się, że na razie to zbyt mało, aby mocniej zdynamizować notowania Gino Rossi, progresja wynikowa musiałaby być wyraźnie większa.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...
oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 25 kwietnia 2017 11:26

Rych
Dołączył: 2009-11-19
Wpisów: 86
Wysłane: 26 stycznia 2018 18:32:19 przy kursie: 1,19 zł
Obroty za 3 ostatnie miesiące (24 mln wg bossa wykresy) przekroczyły wartość free float. Kurs po obronie historycznego minimum zwyżkuje. Jak myślicie, na ile jest to akcja spekulantów, a na ile ktoś poważniejszy mógł włączyć się do gry? Sam wszedłem do gry po 1,11 ze względu na wybicie na wykresie tygodniowym połączone z korzystnym RSI (tygodniowo i miesięcznie). Na ogół ignoruję wolumen i patrzę na wykresy szukając wybić, obrony trendu itd., ale przy tak wielkich obrotach pomyślałem że zapytam mądrzejszych o zdanie w tej kwestii.
Edytowany: 26 stycznia 2018 18:37

Guma92
Dołączył: 2012-08-11
Wpisów: 146
Wysłane: 8 maja 2018 09:19:20 przy kursie: 0,51 zł
Ale rzeźnia...
0,60 zł
sprzedaż - 20procent m/m
A kurs - 50%

bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 310
Wysłane: 8 maja 2018 09:58:40 przy kursie: 0,51 zł
sprzedaż 20% w dół a koszty raczej stałe, czynsze, płace..

Powoli widać, że małe marki mają się coraz trudniej. Wielki sieci robią się coraz większe a małe coraz mniejsze, do tego niedziele handlowe, zalando i takie będą efekty.

uda im się sprzedać simple w dobrej cenie? teraz widać, że kupujący będzie miał przewagę.

ergosum
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 58
Wysłane: 8 maja 2018 18:48:59 przy kursie: 0,51 zł
Po chichu, w cieniu GBK, pisze się na naszych oczach epitafium Gino Rossi. Szkoda mi tej marki, tak samo jak Próchnika. W mojej opinii poziom kursu GRI, jego dynamika i kierunek wskazuje niestety na scenariusz upadłościowy...

Spadające wyniki to dla mnie zagadka, bo moim zdaniem, na danej półce cenowej, nie odstają jakościowo od takiego Kazara, a przynajmniej w butach męskich.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 877
Wysłane: 8 maja 2018 22:11:54 przy kursie: 0,51 zł
a jak przędzie kazar? na widnokręgu gpw widać upadłości wielu firm a przecież pieniądz jest najtańszy w historii, gospodarka rośnie.... ot konkurencja.

ergosum
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 58
Wysłane: 9 maja 2018 12:33:56 przy kursie: 0,57 zł
@addison
Kazar Footwear Sp. z o.o. miał w 2016 r. 155 mln zł przychodów i 4 mln zł zysku ze sprzedaży (2,7 mln zł zysku netto). Analogiczne dane za pół roku 2017 to było 78 mln zł przychodów, 0,5 mln zł zysku ze sprzedaży i w przybliżeniu tyle samo zysku netto. Aktywa na koniec 1H17 to było 180 mln zł (w tym 151 mln zł to kapitał własny). Salonów w PL i zagranicą mają coś ok. 60 chyba.

Nowszych spr. fin. nie widziałem.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 877
Wysłane: 9 maja 2018 12:44:38 przy kursie: 0,57 zł
a jak wygląda struktura bilansu?

bo szczerze mówiąc, zyskowność na granicy "błędu". co to jest 500k zysku na takim bilansie. no i klucz czy ten bilans to nie jest jakiś rozdmuchany.
Edytowany: 9 maja 2018 12:45

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 877
Wysłane: 6 września 2018 09:42:57 przy kursie: 0,30 zł
wczoraj ruch, dzisiaj gino rossi. Czy ta wygląda dobrze rozwijająca gospodarka? spółki budowlane jak widma. jak się zachód zorientuje to złocisza odpowiednio potraktuje.

Edytowany: 6 września 2018 09:43

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 521
Wysłane: 6 września 2018 11:05:54 przy kursie: 0,30 zł
Akcje Gino Rossi tanieją o ponad 38 proc. i są najtańsze w historii.

Cytat:
Panikę wśród inwestorów wywołała informacja o zajęciu komorniczym 6 mln zł z kont Simple. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że zajęcia dokonano na wniosek spółki zależnej Monnari Trade, które od dłuższego czasu negocjuje z Gino Rossi warunki kupna Simple Creative Products.


wiadomosci.stockwatch.pl/tapni...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10 11

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,535 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d