pixelg
PKNORLEN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PKNORLEN [PKN]

AKTUALNY KURS: 44,05 zł (-2,48%) 24-09-2020 15:14
WatchDog
WatchDog PREMIUM
7
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 570
Wysłane: 20 maja 2013 20:15:35 przy kursie: 51,70 zł
Liczysz tylko zysk netto jednostki dominującej. Pomijasz fakt, że spółki zależne przynoszą per saldo straty.
Można tak robić, o ile się zaznaczy, na jakich danych się pracuje.

mirek lublin12
0
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 5
Wysłane: 16 sierpnia 2013 12:16:32 przy kursie: 44,75 zł
Czy dywidenda juz była płacona za 2012

allure
0
Dołączył: 2010-08-22
Wpisów: 4
Wysłane: 16 sierpnia 2013 16:07:41 przy kursie: 44,75 zł
Tak, 1,5zł za akcję. Wypłacona 13 sierpnia.


Deogracias
Deogracias PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 453
Wysłane: 10 kwietnia 2014 23:16:47 przy kursie: 44,50 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej PKN Orlen (dalej ORLEN) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

ORLEN zaskoczył inwestorów najniższym od wielu lat zyskiem netto. Kwota 90 mln zł zysku netto dla firmy o obrotach przekraczających 100 mld złotych jest wartością symboliczną. Czy tak słaby wynik jest wypadkiem przy pracy, czy wynika z długofalowych tendencji działających na spółkę?

Analiza finansowa


kliknij, aby powiększyć


Przychody spółki spadły w 2013 o 5,2%, w porównaniu do 2012 (ze 120 mld zł do 114 mld zł). Na pierwszy rzut oka może to być przyczyną słabego wyniku netto spółki, ale analiza dalszych informacji pokazuje, że tak nie jest. Przychody ORLEN-u są pochodną kursu dolara oraz ceny ropy naftowej. Istotna dla generowanego wyniku jest również makroekonomia. Dopiero kolejnym czynnikiem jest efektywność działań sprzedażowych ORLEN-u (ilość przetworzonych i sprzedanych paliw). Nominalny poziom cen tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.

Popyt na paliwa jest sztywny ("niska elastyczność cenowa popytu" jak mawiają spece od mikroekonomii) - tak naprawdę zmiana ceny benzyny/oleju napędowego z np. 5 do 6 złotych nie zaowocuje prawie wcale spadkiem popytu na te produkty. ORLEN przerzuca koszty wzrostu cen surowca na odbiorców. Odbiorcy-podmioty gospodarcze przerzucają wyższe koszty paliw na odbiorców końcowych. Konsumenci zazwyczaj godzą się z wyższymi rachunkami za paliwo (oczywiście zgrzytając zębami). Długoterminowo (tzn. w perspektywie kilku lat) są podejmowane działania mające na celu korzystania z tańszych źródeł energii. W perspektywie kilku kwartałów popyt na rynku paliw jest prawie w 100% uzależniony od koniunktury gospodarczej.
Wskaźnikiem, który pokazuje rzeczywistą wielkość biznesu jest faktyczna wielkość przerabianej ropy. Patrząc na ten wskaźnik w przypadku ORLEN-u - w 2013 roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem na poziomie 0,7% w przypadku przerobu ropy i 1,8% w przypadku sprzedaży produktów petrochemicznych.

Aby odnaleźć źródło tak niskich zysków trzeba zweryfikować wyniki poszczególnych segmentów.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa tabelka, pokazuje wyniki poszczególnych segmentów na poziomie EBITDA. EBITDA to zysk na poziomie operacyjnym - przed uwzględnieniem działalności finansowej, opodatkowania oraz amortyzacji - jest on często używany jako miara wyniku działalności operacyjnej spółki.

Analiza wyników segmentów pokazuje, że tak naprawdę wynik jest budowany przez 3 segmenty - rafineryjny, detaliczny i petrochemiczny. Głównym winowajcą spadku EBITDA z poziomi 4284 mln zł w 2012 do 2503 mln zł w 2013 jest segment rafineryjny, który zanotował spadek wyniku o 2189 mln zł.

Trzeba zwrócić uwagę, że niestety ORLEN praktycznie nie posiada segmentu wydobycia ropy (upstream) - w 2013 przyniósł on 17 mln przychodów - 0,01% całości przychodów. W 2013 spółka zakupiła kanadyjską spółkę wydobywczą TriOil, ale w porównaniu do skali działania spółki jest to ciągle działalność marginalna. Czołowe korporacje naftowe świata czerpią większość swoich zysków z wydobycia ropy (upstream), a nie jej przerobu i handlu produktami ropopochodnymi (downstream).

Działalność rafineryjna ORLEN-u jest tak naprawdę obciążona największym ryzykiem. Jej rentowność jest bardzo mocno powiązana z 2 parametrami obliczanymi na podstawie cen ropy i produktów ropopochodnych. Pierwszym jest dyferencjałem URAL-BRENT - różnica cen cen ropy Brent (ropa z Morza Północnego) w stosunku do cen ropy z Rosji - taką przetwarza kluczowa dla ORLEN-u rafineria w Płocku.
Drugim parametrem jest modelowa marża rafineryjna - czyli różnica pomiędzy produktami rafinacji (benzyna, olej napędowy i ciężki olej opałowy) a "wsadem do kotła" (czyli ropą z gatunku Brent).


kliknij, aby powiększyć


Te 2 składniki w sumie determinują zysk na działalności rafinerii. Poszczególne elementy składające się na powyższą marżę zysku podlegają wolnorynkowej grze i w zależności od relacji ich cen kształtuje się rentowność działalności rafineryjnej.

Marża petrochemiczna (modelowa cena produktów segmentu petrochemiczna – nafta oraz węglowodory ciężkie), która determinuje wynik segmentu petrochemicznego, charakteryzuje się dużo mniejszą zmiennością – trzyletnia średnia to 707 USD, a średnie odchylenie miesięczne to 75 USD.


kliknij, aby powiększyć


Prowadząc dalej analizę sprawozdania finansowego spółki, widać, że w kolejnych liniach ORLEN również zanotował gorsze wyniki niż w 2012 roku.

Wynik na sprzedaży spadł o około 2,1 mld zł. Na pochwałę zasługuje utrzymanie w 2013 kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu na niezmienionym poziomie.

Na wynikach ORLEN-u ciąży również kwestia zapasów obowiązkowych – spółka ma obowiązek utrzymywania zapasów na 76 dni produkcji. Z technologicznego punktu widzenia nie jest to konieczne. Są 2 skutki finansowe tego obowiązku:
- zwiększenie wymaganego kapitału obrotowego (co wymaga sfinansowania i blokuje środki finansowe spółki)
- przesunięcie pomiędzy momentem zakupu ropy a momentem jej przetworzenia

ORLEN wycenia zapasy ropy w cenie będącej średnią cen nabycia. W przypadku jeśli ceny ropy rosną – wpływa to pozytywnie na raportowany zysk księgowy (średnia ważona z ostatnich kilku miesięcy jest niższa niż bieżąca cena ropy). Przy spadku cen ropy – są raportowane niższe zyski. Ten „efekt LIFO” ma charakter krótkoterminowy (kilka miesięcy) i w przypadku utrzymywania się cen ropy na tym samym poziomie przez kilka miesięcy (cały czas miejmy w pamięci, że mówimy o cenie PLN) te różnice zanikną.

Dodatkowo, zarządczo jest stosowana metoda LIFO (last-in-first-out) dla wyliczenia EBITDA. EBITDA LIFO jest obliczany w oparciu o najświeższe ceny nabytych surowców – w związku z czym tak wyliczona EBITDA jest oparta o najbardziej aktualne ceny surowców.

W zależności od trendu cenowego dla ceny ropy wyrażonej w złotówkach (czyli dochodzą tu jeszcze wahania kursu USDPLN):
- gdy ceny ropy rosną – EBITDA LIFO jest niższy od EBITDA liczonego na podstawie danych ze sprawozdania finansowego
- gdy ceny ropy maleją – EBITDA LIFO jest wyższy od EBITDA liczonego na podstawie danych ze sprawozdania finansowego

Oczywiście – ciągnąc konsekwentnie tą metodę – to co zyskujemy na EBITDA LIFO tracimy na wartości zapasów ujmowanych w bilansie i odwrotnie. Sama metoda LIFO nie jest dozwolona w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości – ORLEN oblicza ten wskaźnik, aby oczyścić księgowy zysk z wpływu wahań cen ropy.

W 2013 EBITDA ORLEN-u uwzględniający metodę LIFO wyniósł 3,2 mld – czyli 0,7 mld zł więcej. Wynikało to ze spadku ceny ropy w 2013 w stosunku do 2012.

Lepiej niż w 2012 wygląda wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Pozostałe przychody operacyjne zmniejszyły się z 726 mln do 575 mln zł. Pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się z 1314 mln do 715. Główną pozycją ciągnącą je w dół w 2012 był odpis związany z utratą wartości czeskiego Unipetrolu.

ORLEN zanotował również gorszy wynik na działalności finansowej. W 2013 roku spadł on do poziomu -155 mln zł z 600 mln zł w 2012. Główną pozycją, która wywindowała tą pozycję w górę w 2012 były dodatnie różnice kursowe (+852 mln zł). W 2013 ORLEN zanotował na tej pozycji siedmiokrotnie mniejszą kwotę - tylko 120 mln zł zysku.

Patrząc na poszczególne pozycje rachunku wyników widać, że tak niski zysk w wysokości 90 mln złotych ukształtował się w wyniku splotu wielu niekorzystnych okoliczności. Fakt, że jest on jednak dodatni zapewne wynika z intencji zarządu. W sprawozdaniu finansowym jest wiele pozycji na kwoty kilkudziesięciu milionów – gdyby jedna lub dwie z nich ukształtowały się na innym poziomie, zysk mógł spaść poniżej zera.


kliknij, aby powiększyć


Dużo lepiej niż zysk netto wygląda wynik pod kątem gotówkowym. ORLEN zanotował w 2013 dodatnie przepływy operacyjne. Gotówka została zużyta na zmniejszenie zadłużenia oraz na inwestycje.

Wskaźnik zadłużenia ORLEN-u utrzymuje się na niskim poziomie. Wysokość odsetek, w porównaniu do EBITDA i do przepływów operacyjnych jest niska. Spodziewany wzrost stóp procentowych nie powinien być zauważalny w wyniku spółki.

Podsumowanie

>> Porównanie na tle sektora

Pytaniem, które jest kluczowe dla oceny stabilności generowania zysków przez ORLEN, jest pytanie o długoterminową opłacalność produkcji rafineryjnej. Analiza wykresu powyższych wartości pokazuje jedno - na pewno ulegają one dużym wahaniom
Długoterminowo są możliwe 2 scenariusze:
- aktualny spadek ma charakter krótkoterminowy i w kolejnych okresach ulegnie odwróceniu
- trwały spadek tych wartości, co podkopałoby ekonomiczny sens działalności rafineryjnej

Niestety dla ORLEN-u, występuje również ryzyko scenariusza trwałego odwrócenia proporcji cenowych w branży petrochemicznej. Jest to związane ze strukturalnymi przemianami w przemyśle naftowym, czyli "rewolucją łupkową" w USA. W jej wyniku zmienia się struktura przemysłu naftowego na świecie i relacje cen pomiędzy poszczególnymi produktami. Jeśli w wyniku tych przemian marża rafineryjna ukształtuje się na niskim poziomie, pojawi się pytanie o długoterminową opłacalność działalności rafineryjnej.


kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres wskazuje na bardzo dużą zależność EBITDA ORLEN-u od dyferencjału URAL-BRENT i modelowej marży rafineryjnej. 1 dolar różnocy przekłada się, wg szacunków spółki, na 200 mln USD zysku przed opodatkowaniem. Wracając do wcześniejszego wykresu – widać że te wartości wahają się między 0 a 12 dolarów (średnie wartości w miesiącu). Dla 1 kwartału 2014 widać lekką poprawę – z 2,1 USD w 2013Q4 do 2,7 USD. Powinno to zaowocować poprawą wyniku w 1 kwartale 2014.

Długoterminowo ORLEN musi myśleć o pozyskaniu własnych złóż ropy, które zbudowałyby kolejne źródło dochodów. Słaby wynik z 2013 zapewne nie powtórzy się w kolejnych okresach – zbyt wiele niekorzystnych okoliczności się na niego złożyło.
Segment wydobycia jest dopiero w stadium zalążkowym – długoterminowo mógłby on być głównym driver’em wzrostu wartości spółki. Patrząc jednak na to od ilu lat ORLEN poszukiwał na świecie możliwości pozyskania dostępu do złóż ropy – trudno oczekiwać tu fajerwerków.

Spółkę trzeba obserwować uważnie. Segment detaliczny i petrochemiczny generują stabilne dochody. Segment rafineryjny tradycyjnie notuje dużą zmienność wyników. Segment wydobycia przez najbliższe lata będzie głównie wymagał inwestycji i minie sporo czasu, zanim zacznie na siebie zarabiać.

Dodatkowo ORLEN planuje duże inwestycje w sektorze energetycznym – wybudowanie bloku energetycznego o mocy 400 MW. To również będzie drenowało gotówkę ze spółki.

Zwrócę jeszcze uwagę, że 2014 i 2015 są latami wyborczymi – może to mieć negatywny wpływ na wyniki ORLEN-u, jeśli główny akcjonariusz będzie naciskał na utrzymanie niskich cen hurtowych paliw w miesiącach wyborczych.

W 1 kwartale efekt LIFO powinien mieć negatywny efekt na wynik ORLEN-u (czyli EBITDA LIFO powinien być wyższy niż EBITDA wg cen bilansowych) – liczona w PLN cena baryłki ropy Brent spadła do poziomu 327 zł w marcu 2014, w porównaniu do średnio 335 zł w 2013Q4.

Pozytywny wpływ na finanse spółki powinno mieć zmniejszenie wymaganej ilości zapasów obowiązkowych – o 10% w 2014 i 30% do 2017. W perspektywie 3 lat powinno to uwolnić około 3,5-4 mld zł z kapitału obrotowego spółki.

Analiza pokazuje, że słabiutki wynik 2013 był wypadkową bardzo wielu niekorzystnych okoliczności, których jednoczesne powtórzenie się jest mało prawdopodobne. ORLEN jest spółką, której wynik jest w bardzo dużej mierze kształtowany przez czynniki zewnętrzne, będące poza kontrolą zarządu.

Wyzwaniem w najbliższych latach będzie stworzenie nowego źródła dochodów i wartości dla akcjonariuszy w postaci działalności wydobywczej.
Średni zysk z ostatnich 5 lat to 1,6 mld zł, co daje wskaźnik C/Z na poziomie 11,5, co wydaje się być rozsądną wyceną - mimo chwilowych problemów z rentownością.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Krach koronawirusa – co dalej z tą giełdą?
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 10 kwietnia 2014 23:57

lesgs
lesgs PREMIUM
0
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 801
Wysłane: 25 kwietnia 2014 01:20:58 przy kursie: 45,60 zł
Właśnie przeczytałem artykuł w Parkiecie (25.04.2014) zatytułowany "PKN Orlen musi zrewidować strategię na lata 2013-2017". Są tu dwa główne elementy:

1. Możejki - typowe "sore in the ass" ale, muszą ten kamień dźwigać.
2. Zyski na sprzedaży paliw ("rekordowe wyniki w historii grupy"). To dość kontrowersyjny temat. Im wyższe zyski PKN ze sprzedaży detalicznej paliw, tym gorzej dla konsumenta, a także dla gospodarki. Rozumiem, że Skarb Państwa posiada 27+% akcji PKN. Widzę tu wewnętrzną sprzeczność, typową w przypadku posiadania akcji przez SP. Zysk transferowany do Skarbu Państwa jest jakby dodatkowym podatkiem pośrednim nakładanym na konsumentów (czyli nas). To mój stary temat, poruszany już przy takich spółkach jak chociażby PGE i PGNiG. Czysta bezczelność. I nikt nie jest w stanie podskoczyć.

To wyżej raczej napisałem z przyrzutu, bo mam inne - dość istotne pytanie i prośbę o pomoc. Pamiętam, jak rok czy dwa temu czytałem długoterminowe plany opublikowane przez PKN. Pamiętam,że zdumiała mnie długoterminowa prognoza kursu PLN względem USD (czyli cena ropy), która wydawała mi się być nierealna (zbyt mocne PLN). Czy można prosić o wyszukanie tej prognozy, czy linku? Czy czasem nie dochodzi tu do próby ukrycia marnych umiejętności planowania?

Natomiast, jeżeli chodzi o Możejki - to mamy do czynienia z typowym działaniem Rosjan. Rurociąg zasilający Możejki w ropę był ponoć tak zardzewiały, że nie nadawał się do eksploatacji. Zamiast tego, surowiec należy sprowadzać morzem (np. od Arabów) ze wszystkimi tego konsekwencjami (albo cysternami kolejowymi, co jest równie kosztowne). Pytanie, co się stanie, jeśli nagle zardzewieje Rurociąg Przyjaźni? To pytanie o szerszym kontekście, bo gdybyśmy musieli płacić ceny rynkowe za ropę arabską, to bylibyśmy (jako konsumenci) w znacznie gorszej sytuacji, niż obecnie. Czy tu zaczynają się sypać określone scenariusze polityczne na rzecz pragmatyzmu?

Staram się, by moje uwagi i stwierdzenia były neutralne, ale tym razem muszę stwierdzić że w tym walorze moje zainteresowanie (chwilowo) nie jest platoniczne.


sasky
sasky PREMIUM
12
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 564
Wysłane: 24 lipca 2014 08:18:21 przy kursie: 40,58 zł
Skąd wracali Litwini – analiza techniczna PKN Orlen w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/skad-...

majan92
0
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 1
Wysłane: 30 października 2014 11:12:50 przy kursie: 41,70 zł
Witam wszystkich!
Chciałbym przedstawić swoją pierwszą analizę. Jest ona raczej skromna, ponieważ dopiero się uczę i robię to na własną rękę. Będę wdzięczny za wszystkie rady i opinie, w szczególności te mówiące co mógłbym dodać, a czego raczej nie robić.

Analiza raportu za III kwartał 2014 roku

Strata Grupy ORLEN w roku 2014 spowodowana jest w największym stopniu odpisami aktualizującymi wartość aktywów rafineryjnych Grupy ORLEN Lietuva, które wyniosły 4 187 mln PLN i Grupy Unipetrol w wysokości 711 mln PLN. Odpisy miały miejsce w II kwartale.

W III kwartale środki pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 2 164 mln PLN, w porównaniu do 1 095 mln PLN rok wcześniej (wzrost o 98%). Na inwestycje spółka przeznaczyła 940 mln PLN. Rok wcześniej wyniosły one 416mln PLN. Środki pieniężne wykorzystane w działalności finansowej wyniosły -1 537 mln PLN, co oznacza spadek o około 40% r/r z -2 599 mln PLN.

Analizując poszczególne wskaźniki można zauważyć poprawę.


kliknij, aby powiększyć


Przez pierwsze 9 miesięcy 2014 roku spółka zwiększyła zadłużenie o 1 216 mln PLN. W związku ze spadkiem cen ropy, wycena zapasów zmniejszyła się o 656 mln PLN.
Przychody oraz EBIT kształtowały się następująco:


kliknij, aby powiększyć


Poza II kwartałem 2014 roku, ORLEN pokazuje, że potrafi wypracować zysk na stosunkowo stabilnym poziomie, jednak ciężko będzie wypracować zysk na koniec roku na przyzwoitym poziomie.
Pomimo spadku ceny akcji zauważyć można wzrost wskaźnika C/WK w ciągu ostatniego roku. W tym samym okresie spółka straciła mniej (-8%) niż cały indeks WIG-PALIWA (-9,9%). W przeciwieństwie do niedawno opublikowanych wyników LOTOSU, ORLEN nie rozczarował. Wynik netto i operacyjny były znacznie powyżej konsensusu PAP.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Można zauważyć wzrost rentowności r/r.


kliknij, aby powiększyć

lesgs
lesgs PREMIUM
0
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 801
Wysłane: 6 stycznia 2015 00:00:08 przy kursie: 47,75 zł
Uff! Znalazłem, chyba na 4 stronie. Jakoś nikogo nie interesuje ta spółeczka?

Właśnie wpisałem się na forum Biomass - Newconnect, która budzi znacznie większe zainteresowanie niż nudne PKN Orlen. Powinno chyba być wręcz odwrotnie. Tym bardziej, że na PKN dzieją się rzeczy doprawdy istotne.

Otóż, ostatnie spadki cen ropy naftowej zaszkodziły poważnie cenom wielu tuzów rynku naftowego w USA. A co na to PKN - wspaniałe wzrosty (w tym ostatnio wyrysowanie formacji fajki polecanej jako kontynuacja wzrostów przez Bulkowskiego (w: Analiza formacji na wykresach giełdowych, Thomas N. Bulkowski, str. 84)). Wszystko w oparciu o medialne doniesienia o wysokiej marży rafineryjnej akurat osiągniętej ostatnio przez PKN. Oto doskonały przykład mocy rynku GPW w porównaniu do całego świata!!

Czyżby? Nikt jakoś nie mówi o przeszacowaniu wartości zapasów ropy posiadanych przez PKN; gdzie wątpliwości dotyczące uzyskiwania dochodów ze sprzedaży produktów w PLN a zakupu ropy po cenach w USD przy gwałtownym osłabieniu PLN względem USD w ostatnich tygodniach? Kiedyś ropa od Rosji (be!) kupowana była po cenach będących średnią z cen rynkowych z poprzedzających okresów (to było fajnie gdy ceny rynkowe rosły, ale teraz przy ich spadku może być niefajnie). Co z Orlen Litwa? Jakaś cisza zapadła.

Tak więc, nam duże wątpliwości co do realności optymizmu wykazywanego dla PKN Orlen, ale brakuje mi twardych danych i powoli zaczynam się zastanawiać nad tym, jak my - detaliczni nabywcy paliwa (w końcu cena ropy spadła o połowę) - "are going to get fucked" (to cytat z Michael Lewis "Big Short" - nawet nie wiem jako to przetłumaczono na j. Polski).

Innymi słowy, te wzrosty na PKN Orlen wydają mi się być mocno podejrzane. Bardzo proszę o komentarz innych uczestników forum.

Oczywiście, nie może obyć się bez mojego ulubionego wątku - czyli Skarbu Państwa. Akcyza na produkty naftowe jest proporcjonalna do ceny - czyżbyśmy byli "fucked" przez SP, który utrzymuje ceny za wysoko po to, by więcej z nas ściągnąć w postaci podatku pośredniego nim ceny ropy ponownie zrosną?
Edytowany: 6 stycznia 2015 00:06

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 6 stycznia 2015 06:57:53 przy kursie: 47,75 zł
Tania ropa to przede wszystkim problem dla wydobywców, firm poszukiwawczych i otoczenia. Orlen jest przetwórcą. Owszem przeszacowanie zapasów będzie negatywne, ale będzie oddziaływać na wynik tylko w okresie spadku, natomiast w okresie niskich cen jest miejsce na odbudowę marż rafineryjnych i petrochemicznych i właśnie to wydaje się dyskontować Orlen. Nie zapominajmy także, że cenniki spółki są w dużej mierze denominowane do EUR, czy USD.

2mek99
0
Dołączył: 2009-02-18
Wpisów: 398
Wysłane: 7 stycznia 2015 14:22:34 przy kursie: 49,94 zł
W branży paliw jest tak że gdy cena ropy jest wysoka zarabia się na wydobyciu, gdy niska na detalu.
Orlen spisał już Możejki do zera. A poza tym ma biznesy polegające na przetwarzaniu i sprzedaży (Polska, Czechy, Niemcy).

Wiele dużych korporacji jest ładnie zrównoważonych czyli mają zarówno wydobycie jak i przetwórstwo i detal.
Na rynkach światowych widać jak bardzo rosną firmy petrochemiczne które mają głównie detal (Chiny i Indie) oraz jak spadają te które głównie wydobywają.

Orlen będzie teraz zarabiał mega kasę. Marża będzie bardzo wysoka. Oczywiście wiele zależy od tego jak szybkie i do jakiego poziomu będzie odbicie cen ropy. Na ten moment analitycy piszą, że pierwsze półrocze będzie na niskich cenach ropy. Później ceny wzrosną ale niektórzy wieszczą, że wysokie ceny paliw już nigdy nie wrócą. Spadające zużycie (słaby wzrost gospodarczy i coraz mniej energochłonne urządzenia), oraz rozwój alternatywnych źródeł energii (teraz pewnie trochę przyhamowany) spowodują że to już nigdy nie będzie rynek sprzedawców.
Rynek dostawców ropy i gazu mocno się rozszerzył (USA, Kanada, Australia) i OPEC nie jest już w stanie dyktować cen. A wiele krajów (Rosja) ze wg na ogromne potrzeby nie patrzy już na zyskowność tylko pompuje ropę żeby tylko utrzymać płynność finansową. Pracują na krańcowym koszcie wydobycia i mogą tak robić przez jakiś czas dopóki nie wyczerpią się obecne źródła lub nie posypie się sprzęt.


AnalizujWgrywaj
0
Dołączył: 2014-07-26
Wpisów: 146
Wysłane: 8 stycznia 2015 11:48:04 przy kursie: 51,30 zł
Biorąc pod uwagę obecną marżę rafineryjną będzie mega wynik !

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 8 stycznia 2015 13:01:14 przy kursie: 51,30 zł
Modelowa marża może i fajna, ale jak znam życie to przez zapasy obowiązkowe i metodę średniej ważonej będzie operacyjna strata...

2mek99
0
Dołączył: 2009-02-18
Wpisów: 398
Wysłane: 8 stycznia 2015 18:27:45 przy kursie: 51,30 zł
Pewnie będzie strata. Ale to już raczej koniec spadków cen ropy. W wynikach za 1 kwartał przeszacowanie zapasów nie będzie miało dużego znaczenia bo cena będzie się niewiele zmieniać. A marża zostanie.

arok
0
Dołączył: 2010-02-02
Wpisów: 33
Wysłane: 12 stycznia 2015 08:58:23 przy kursie: 51,27 zł
Cena ropy nadal maleje. Sięgnęła poziomu 47$, od początku roku spadek o 10% prawie. Czy ktoś wie gdzie można znaleźć prognozy co do wyników? I jak będzie się miało przeszacowanie zapasów spółki na wyniki.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 14 stycznia 2015 08:50:07 przy kursie: 51,95 zł
Przeszacowanie dość łatwo sobie policzyć "mniej więcej" Weź z dowolnego kwartału różnicę pomiędzy wynikiem EBIT i EBIT Lifo a następnie odnieś do zmiany ceny ropy w okresie tego kwartału. Oczywiście popełnia się błąd, bo różne gatunki ropy mają różne marże i zawsze coś moze się nie zgadzać, ale ogólny pogląd powinno dać. Na prognozy jeszcze za wcześnie, no chyba, że mowa o wynikach ostatniego kwartału, a nie pierwszego?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 24 stycznia 2015 10:59:14 przy kursie: 53,31 zł
Kolejny dowód rzetelnego dziennikarstwa:
Cytat:
W 2014 r. dzięki przecenie czarnego złota PKN Orlen miał aż 5,2 mld zł zysku operacyjnego. Ale koncern miał też rekordową stratę netto - ponad 5,8 mld zł.
....
Jednocześnie rafinerie Orlenu miały większe zyski, bo marża na przerobie jednej baryłki ropy wynosiła w ostatnim kwartale zeszłego roku 12,6 dol., niemal 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

wyborcza.biz/biznes/1,100896,1...

Autor artykułu podaje nieprawdziwe informacje. W komunikacie prasowym Orlenu jest mowa o zysku LIFO, czyli bez uwzględniania w wynikach rzeczywistych kosztów zapasów metodą średnioważoną. LIFO to taki parametr, który mówi bardziej o bieżącej sytuacji na rynku rafineryjnym niż o wynikach. Zgodnie z MSR Orlen jest zobowiązany używać zysku ze średnio-ważoną wyceną zapasów, a takich danych nie podał...

psychologtlumu
0
Dołączył: 2015-01-04
Wpisów: 79
Wysłane: 24 stycznia 2015 15:32:11 przy kursie: 53,31 zł
Jestem bardzo ciekaw jak zachowałyby się wyniki PKN Orlen, gdyby cena ropy spadła poniżej 30 dolarów w dłuższej perspektywie, tak z 12 miesięcy.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 24 stycznia 2015 18:43:52 przy kursie: 53,31 zł
Podobnie jak teraz. Wysokie marże rafineryjne i petrochemiczne, ale negatywne przeszacowanie zapasów, plus odpisy na aktywach kanadyjskich. Oczywiście przy niezmienionym kursie złotówki

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 26 stycznia 2015 08:27:50 przy kursie: 53,31 zł
anty_teresa napisał(a):
Kolejny dowód rzetelnego dziennikarstwa:
Cytat:
W 2014 r. dzięki przecenie czarnego złota PKN Orlen miał aż 5,2 mld zł zysku operacyjnego. Ale koncern miał też rekordową stratę netto - ponad 5,8 mld zł.
....
Jednocześnie rafinerie Orlenu miały większe zyski, bo marża na przerobie jednej baryłki ropy wynosiła w ostatnim kwartale zeszłego roku 12,6 dol., niemal 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

wyborcza.biz/biznes/1,100896,1...

Autor artykułu podaje nieprawdziwe informacje. W komunikacie prasowym Orlenu jest mowa o zysku LIFO, czyli bez uwzględniania w wynikach rzeczywistych kosztów zapasów metodą średnioważoną. LIFO to taki parametr, który mówi bardziej o bieżącej sytuacji na rynku rafineryjnym niż o wynikach. Zgodnie z MSR Orlen jest zobowiązany używać zysku ze średnio-ważoną wyceną zapasów, a takich danych nie podał...

Wynik operacyjny Orlenu w IV kw. to strata na poziomie prawie 1,2 mld zł. wave

lesgs
lesgs PREMIUM
0
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 801
Wysłane: 26 stycznia 2015 10:07:40 przy kursie: 52,40 zł
W jaki sposób wyniki PKN mogą przełożyć się na poziom kapitału zapasowego? Z ostatnich sprawozdań kapitał własny wynosi ok. PLN 20 Mld. Zadłużenie ok. PLN 6 Mld. Strata netto ok. PLN 5,8 Mld. PKN ma też istotne potrzeby inwestycyjne. Prezes Krawczyk zapowiada (zapewne chroniąc swoje stanowisko wobec SP), że PKN zrobi wszystko by pozostać spółką dywidendową i planuje przekazanie na potrzeb dywidendy kwoty PLN 700 Mln z kapitału zapasowego. Oznacza to, że poziom kapitału zapasowego i innych rezerw PKN może zostać poważnie obniżony. Stąd pytanie, ile jest gotówki w kapitale własnym, a ile z tego stanowią składniki rzeczowe (które najwyżej można sprzedać lub zastawić). Moje wątpliwości budzi fakt, że przy poważnym obniżeniu kapitału własnego, PKN będzie musiał posiłkować się kredytem do realizacji inwestycji kapitałowych, a także może stać się mniej odporny na niekorzystne zmiany rynkowe (czy np. kolejna taka strata w następnym roku nie zmusi zarządu do podjęcia uchwały o kontynuacji działalności - gdy strata przewyższy poziom kapitału zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego?). Czy w takiej sytuacji rewident (wyniki za 2014 r. jeszcze muszą zostać poddane rewizji) wyda opinię bez zastrzeżeń i, czy nie będzie miał uwag do wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego? Na to przyjdzie jeszcze trochę poczekać, ale czy słowa Prezesa PKN nie stanowią na razie gołosłownych deklaracji?

Użytkownicy przeglądający ten wątek gigol, Gość
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,929 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +133,81% +26 761,00 zł 46 761,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d