Haitong Bank obniżył ceny docelowe dla Komercni Banka i Moneta Money Bank

Omawiane walory: ,

Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku w raporcie z 23 lipca podwyższyła rekomendację dla Komercni Banka do kupuj z neutralnie, jednocześnie obniżając cenę docelową do 720 CZK oraz utrzymała rekomendację kupuj dla Moneta Money Bank, jednocześnie obniżając cenę docelową do 72,2 CZK.

komercni, banka, monet, money, bank, banki, rekomendacje, akcje,

Haitong Bank obniżył ceny docelowe dla Komercni Banka i Moneta Money Bank

W przypadku Komercni Banka, Haitong Bank zaktualizował model o wytyczne zarządu po wybuchu pandemii COVID-19 i obniżkę przez Czeski Bank Centralny stopy referencyjnej o 200 pb. do 0,25 proc. Bazowym scenariuszem pozostaje krótkie odbicie U-kształtne i druga fala pandemii jesienią, która będzie miała mniej dotkliwe konsekwencje makroekonomiczne i nie spowoduje dalszych obniżek stóp procentowych. Choć Komercni Banka ma ogłosić nową strategię w II poł. 2020 r., podjęte przez zarząd działania polegające na przyspieszeniu znaczącej restrukturyzacji sieci oddziałów (spadek liczby oddziałów o 27 proc. do sierpnia 2020 r.) i redukcji zatrudnienia o 5 proc., powinny przynieść efekty już w 2021 r. Haitong Bank obniżył prognozę zysku netto na lata 2020/21 o 37/39 proc., odpowiednio do 9,43 mld CZK (-37 proc. r/r) i 9,66 mld CZK (+2 proc. r/r). Marta Czajkowska-Bałdyga uważa jednak konsensus na rok 2020, który wynosi 8,84 mld CZK za zbyt pesymistyczny. Środki podjęte przez rząd i solidna jakość aktywów powinny pozwolić na niższy koszt ryzyka, ponadto zdaniem analityków zarząd banku jest zbyt pesymistyczny w swoich przewidywaniach co do przychodów odsetkowych netto. Po spadku kursu akcji (-28,5 proc. od początku roku wobec spadku indeksu MSCI EE o 5,5 proc.) Komercni Banka jest obecnie wyceniany ze wskaźnikiem P/BV na rok 2020 na poziomie 1,0x, podczas gdy 5-letnia średnia wynosi 1,6x, to jest ze zwyczajową premią w stosunku do polskich banków (0,7x). Analityk Haitong Banku uważa, że ta nadwyżka jest uzasadniona biorąc pod uwagę wysoki potencjał dywidendowy, wyższy zwrot na kapitale (ROE) i niższy profil ryzyka. Na tę chwilę najpoważniejszymi zagrożeniami dla scenariusza Haitong Banku są przedłużający się globalny kryzys i kolejne obniżki stóp procentowych.

– Zarząd Komercni Banka przesunął podjęcie decyzji dotyczącej podziału zysku netto za 2019 r. do czasu wydania nowej rekomendacji przez unijne i lokalne organy nadzoru, tj. do października 2020 r. Łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 20,8 proc. i Tier 1 na poziomie 20,2 proc. w I kw. 2020 r. są solidne na tle ostatnio obniżonych wymogów CNB do 16,2 proc. począwszy od III kw. 2020 r. Mimo to analitycy są sceptyczni co do potencjalnej wypłaty dywidendy w tym roku (Haitong Bank obniżył oczekiwaną wartość dywidendy do 0 proc.). Jednocześnie, biorąc pod uwagę zrównoważony wzrost wolumenów Komercni Banka analitycy uważają, że bank ma podstawy do osiągnięcia wskaźnika wypłaty dywidendy bliskie 100 proc. w ciągu najbliższych przynajmniej 2 lat, lub też wypłaci wysoką, jednorazową dywidendę, pomagając ROE wrócić do poziomu dwucyfrowego – czytamy w raporcie przygotowanym przez Martę Czajkowską-Bałdygę, analityk Haitong Banku

Zarząd Komercni Banka zakłada ścisłą kontrolę kosztów i stabilny poziom wydatków operacyjnych w 2020 r., pomimo nieoczekiwanych konsekwencji pandemii. Sprzyjać będą temu nadzwyczajne środki podjęte w marcu br. i oczekiwane przyspieszenie procesu optymalizacji sieci placówek. W sierpniu 2020 r. bank planuje mieć 241 oddziałów detalicznych, wobec 332 w marcu 2020 r. (spadek o 27 proc.). Pełny wpływ redukcji liczby oddziałów będzie widoczny w 2021 r. i w opinii analityków będzie się wiązał z jednorazowymi kosztami (wypłata odpraw, koszty zamykania placówek i zerwania umów z najemcami). Powinny one zostać zaksięgowane w II kw. 2020 r.

Z powodu pandemii zarząd banku zrewidował prognozę kosztu ryzyka na lata 2020-21 do przedziału 70 pb. rocznie (z wcześniej przewidywanych 10 pb. w 2020 r.). Prognozy obejmują:

  1. 25 pb. jednorazowego kosztu ryzyka, który wynika ze zmiany modelu IFRS9, za sprawą skorygowanego scenariusza makroekonomicznego;
  2. Bazowy koszt ryzyka na poziomie 40-50 pb. wobec zaledwie 10 pb. w I kw. 2020 r. Komercni Banka wszedł w kryzys z dobrą jakością aktywów (wskaźnik kredytów zagrożonych w I kw. 2020 r. wyniósł 2,1 proc. wobec 2,7 proc. w IV kw. 2018 r.). Możliwa jest także dalsza poprawa tego wskaźnika. Jednocześnie zarząd dostrzega potencjalne opóźnienie negatywnego wpływu kryzysu związanego z COVID-19 za sprawą działań osłonowych podjętych przez czeski rząd. Haitong Bank prognozuje, że koszt ryzyka wyniesie w latach 2020/21 61/63 pb.

Analityk Haiton Banku oczekuje, że wzrost akcji kredytowej będzie się utrzymywał na kilkuprocentowym poziomie, biorąc pod uwagę, że kredyty korporacyjne są wspierane przez gwarancje rządowe, a popyt ze strony  klientów detalicznych jest względnie stabilny. Zarząd oczekuje, że obniżka stóp procentowych doprowadzi do wysokiego jednocyfrowego spadku przychodów odsetkowych netto w 2020 r. Regulacje w sprawie opłat SEPA powinny negatywnie wpłynąć na dynamikę opłat.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W przypadku Moneta Money Bank, Haitong Bank zaktualizował model o obniżoną prognozę zarządu po wybuchu pandemii COVID-19 i obniżkę przez czeski bank centralny (CNB) stopy referencyjnej o 200 pb. do 0,25 proc., a także przejęcie aktywów Wustenrot (transakcja została sfinalizowana 1 kwietnia br.). Bazowym scenariuszem pozostaje U-kształtne odbicie gospodarcze i druga fala pandemii jesienią, która będzie miała mniej dotkliwe konsekwencje makroekonomiczne i brak dalszych obniżek stóp procentowych. Sfinansowana z własnych funduszy akwizycja aktywów Wustenrot przy wskaźniku P/B z 2019 r. na poziomie 0,88x poprawia profil ryzyka Moneta Money Bank (spadek ekspozycji na kredyty konsumenckie do 20 proc. z blisko 30 proc. portfela), ale może też nieco obniżyć rentowność, szczególnie w perspektywie krótkoterminowej. Haitong Bank obniżył prognozę zysku netto na lata 2020/21 o 31/32 proc., do odpowiednio 2,43 mld CZK (-40 proc. r/r) i 2,56 mld CZK (+4 proc. r/r). Konsensus Bloomberga na rok 2020, mieści się w górnym przedziale przewidywań zarządu. Analitycy są większymi optymistami, jeżeli chodzi o przychody i koszt ryzyka, ponieważ uważają, że działania podjęte przez rząd opóźnią negatywne skutki pandemii do roku 2021. Po spadku kursu akcji (-15,4 proc. od początku roku. wobec spadku indeksu MSCI EE, o 5,5 proc., ale lepiej niż Komercni Banka, który stracił 28,2 proc.) Moneta Money Bank jest obecnie wyceniany ze wskaźnikiem P/BV na rok 2020 na poziomie 1,0x, czyli tak samo jak Komercni Banka, ale z premią w stosunku do polskich banków (P/BV 0,7x). Analitycy uważają, że premia ta jest uzasadniona biorąc pod uwagę wysoki potencjał dywidendowy i wyższe ROE. Obecnie najpoważniejszymi zagrożeniami dla scenariusza analityków są przedłużający się kryzys globalny i kolejne obniżki stóp procentowych.

– Po wybuchu pandemii Moneta Money Bank obniżył swoje prognozy przychodów o 7 proc. do co najmniej 11,6 mld CZK (+10 proc. r/r) i wydatków operacyjnych o 8 proc. do 5,4 mld CZK (+8 proc. r/r), ale podniósł również koszt ryzyka z 65-75 pb. do 170-185 pb. (wobec 35 pb. w 2019 r.). Prognoza przychodów obejmuje 0 proc. 2W stopę repo do III kw. 2020 r. i konserwatywne założenia dotyczące rozpoznania ujemnej wartości księgowej. Większą jasność rynek uzyska po publikacji wyników za II kw. Analitycy widzą tu pewien potencjał do poprawy, jeżeli chodzi o przewidywania zarządu, szczególnie w obszarze przychodów i kosztów ryzyka – czytamy w raporcie.

Moneta Money Bank 1 kwietnia br. sfinalizował akwizycję aktywów Wustenrot za kwotę 4,5 mld CZK (175 mln EUR), wycenianą na rok 2019 ze wskaźnikiem P/B w wysokości 0,88x, bez potrzeby nowej emisji akcji. Analitycy oczekują, że bank zaksięguje jednorazowo 0,5 mld CZK w II kw. 2020 r. z tytułu okazyjnego zakupu banku Wustenrot.

Z łącznym współczynnikiem kapitałowym (po akwizycji) na poziomie przynajmniej 17,5 proc., baza kapitałowa Moneta Money Bank jest mocna. W I kw. 2020 r. nadwyżka kapitałowa (powyżej docelowego TCR na poziomie 15,9 proc.) wynosiła 6,5 mld CZK (CNB obniżył w lipcu 2020 r. obowiązkowy poziom TCR do 13,4 proc.). Zarząd jest zdeterminowany, aby wypłacić 80 proc. dywidendę, ale decyzja w tej sprawie zależy od rekomendacji organów nadzoru, która zostanie wydana jesienią. Analitycy są sceptyczni co do możliwości wypłaty w tym roku (oczekują, że zostanie ona obniżona do 0 proc.). Jednocześnie uważają, że bank ma wystarczający poziom kapitałów, aby utrzymać 80 proc. stopę dywidendy przynajmniej przez najbliższe 2 lata.

Struktura portfela Moneta Money Bank z 30 proc. udziałem niezabezpieczonych kredytów konsumenckich (przed akwizycją) nie jest korzystna w trudnych czasach. Widać to w wysokości moratoriów kredytowych, w które na dzień 27 kwietnia obejmowały 16 proc. kredytów detalicznych, w tym 21 proc. kredytów konsumenckich i 12 proc. kredytów korporacyjnych, z czego 24 proc. dla MŚP. Dla porównania, w przypadku Komercni Banka moratoria obejmowały odpowiednio 7 i 3 proc. portfela. Analitycy oczekują, że w 2020 r. koszt ryzyka wyniesie 170 pb., czyli znajdzie się w dolnej granicy przewidywań zarządu (170-180 pb.). W wycenie uwzględniono również ryzyko gorszej jakości portfela kredytowego poprzez podniesienie wskaźnika beta (do 1,2 z 1,0). Jednocześnie przejęcie Wustenrot (w I kw. 2020 r. koszt ryzyka poniżej 5 pb.) powinno ustabilizować profil ryzyka banku o ok. 20 pb. do 50-70 pb. w perspektywie średnioterminowej.

Rekomendacje dla Komercni Banka i Moneta Money Bank powstały 27 lipca 2020 r. Autorem rekomendacji jest Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku. Wymagany przepisami prawa disclaimer do rekomendacji jest do pobrania TUTAJ.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR