EuroRating obniżył perspektywę ratingu Idea Banku za pośrednictwo przy sprzedaży obligacji GetBacku

Omawiane walory: ,

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego Idea Banku ze stabilnej na negatywną. Sam rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.

Zmiana perspektywy ratingu kredytowego banku Idea Banku na negatywną związana jest głównie z zaangażowaniem banku w pośrednictwo przy sprzedaży obligacji spółki GetBack – posiadającej obecnie rating agencji ratingowej EuroRating na poziomie CCC(d) i znajdującej się w stanie niewypłacalności (default).

Agencja zaznacza, że obniżenie perspektywy ratingu Idea Banku nie jest związane z sytuacją finansową banku, którą EuroRating (bazując na sprawozdaniu finansowym banku sporządzonym według stanu na koniec 2017 roku) ocenia jako stabilną. Obniżenie perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia zaprzestanie przez GetBack regulowania zobowiązań z tytułu wielu serii wyemitowanych obligacji oraz złożenie przez spółkę wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego, a także opublikowaną przez Idea Bank informację o wartości ekspozycji na ryzyko kredytowe GetBacku.

Obligacje GetBacku odbijają się czkawką notowaniom Idea Banku >>> CZYTAJ WIĘCEJ

Jakkolwiek EuroRating zakłada, że na należnościach Idea Banku od GetBacku z tytułu obligacji i transakcji handlowych (łącznie na 14 mln zł) bank może ponieść straty, to jednocześnie agencja bierze pod uwagę fakt, że kwota ta jest relatywnie niewielka zarówno w stosunku do skali aktywów oraz kapitałów, jak i do wyniku finansowego banku. Agencja zakłada również, że należności Idea Banku z tytułu sprzedanych wierzytelności (73 mln zł) od jednego z funduszy sekurytyzacyjnych serwisowanych przez GetBack nie dotyczą bezpośrednio ryzyka kredytowego spółki GetBack. Agencja spodziewa się zatem, że bank nie powinien ponieść istotnych strat na tej ekspozycji nawet w przypadku wystąpienia ewentualnej upadłości GetBacku.

EuroRating uwzględnia jednak fakt, że grupa Idea Banku była istotnie zaangażowana w pośrednictwo w sprzedaży obligacji GetBack – w tym również na rzecz klientów detalicznych. Fakt ten, w kontekście sytuacji związanej z niewypłacalnością emitenta tych obligacji oraz dużego nagłośnienia tej sprawy w mediach, w ocenie agencji wiąże się dla banku z ryzykiem reputacyjnym.

Agencja zwraca również uwagę na fakt, że Idea Bank uzyskiwał w poprzednich kwartałach ze sprzedaży obligacji GetBack istotne przychody prowizyjne, które należy obecnie zaliczyć do dochodów niepowtarzalnych, co oznacza, że wyniki finansowe banku w 2018 roku nie będą już obejmować dochodów z tego tytułu.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać: ewentualne poniesienie przez bank strat również na zaangażowaniu kredytowym wobec funduszu inwestycyjnego serwisowanego przez GetBack; ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników z działalności operacyjnej; spadek wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; istotny wzrost udziału kredytów nieregularnych w łącznym portfelu kredytów; znaczny wzrost udziału kredytów w aktywach i/lub pogorszenie pozycji płynnościowej grupy (w tym w szczególności samego Idea Banku); a także ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej.

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności; poprawa jakości portfela kredytów; większe pokrycie rezerwami kredytów z utratą wartości; wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań oraz zmniejszenie luki terminowej/płynnościowej między depozytami a kredytami; a także zwiększenie dywersyfikacji działalności grupy.

Ujawnienia regulacyjne

Ratingi kredytowy nadany bankowi Idea Bank jest ratingiem zamówionym przez oceniany podmiot. EuroRating otrzymał wynagrodzenie za przyznanie oraz późniejszy monitoring tego ratingu. Oceniany podmiot brał udział w procesie ratingowym poprzez przekazywanie agencji dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja nie świadczyła i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych
w procesie oceny.

Rating nadany bankowi Idea Bank jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu, aktualny rating oraz pełna historia ratingu publikowane są bezpłatnie w sposób ogólnodostępny w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating w sekcji „Ratingi kredytowe”–„Ratingi publiczne”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu. EuroRating nie bierze odpowiedzialności za informacje o aktualnym ratingu ocenianego podmiotu przekazywane przez jakiekolwiek strony trzecie.

Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating prezentowany jest w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.
Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną opinię agencji na temat kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego podmiotów podlegających ocenie i nie mogą być one traktowane inaczej.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT getback, Ideabank, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR