Grupa Azoty skokowo poprawiła zyski i zanotowała rekordowe przychody w 2019 r.

Omawiane walory:

Spadek cen gazu oraz synergie z przejęcia niemieckiego Compo Expertu napędzały w 2019 r. wyniki największego polskiego producenta nawozów. W całym roku Grupa Azoty wypracowała ponad 400 mln zł zysku netto i rekordowe 11,3 mld zł przychodów ze sprzedaży. W środę kurs akcji spółki rośnie o 1 proc.

Grupa,Azoty,wyniki,1kwartał,wycena

Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r. (Fot. spółka)

Grupa Azoty w 2019 r. odnotowała 407 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 612,82 mln zł wobec 81,14 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1,4 mld zł, a marża EBITDA urosła r/r o 4,9 pkt proc. do 12,6 proc. Miniony rok okazał się rekordowy w historii grupy pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Na poziomie skonsolidowanym Azoty zanotowały 11,3 mld zł przychodów wobec 10 mld zł w roku 2018 r. Duża w tym zasługa niemieckiego Compo Expertu, który w ubiegłym roku wygenerował 1,5 mld zł przychodów, czyli ok. 13 proc. skonsolidowanej sprzedaży całej grupy. W samym IV kwartale Grupa Azoty miała 50 mln zł straty netto i 28 straty na poziomie EBIT. Przychody ze sprzedaży w ujęciu rocznym skurczyły się o 6 proc. i wyniosły 2,64 mld zł.

Kluczowym segmentem działalności grupy pozostaje segment Nawozy, którego wyniki po raz pierwszy uwzględniały również działalność niemieckiej spółki Compo Expert. Sytuacji finansowej segmentu i całej grupy sprzyjały niskie ceny surowców, przede wszystkim gazu ziemnego. Segment Tworzyw w istotnym stopniu odczuwał zastój w branży automotive, natomiast w segmencie Chemia mijający rok zaznaczył się spadkiem przychodów i bardzo trudną sytuacją na rynku siarki. Ponieważ prognozy cen siarki nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie, przeprowadzony test na utratę wartości aktywów wykazał konieczność dokonania w IV kwartale 2019 r. odpisu aktualizującego wartość księgową majątku w spółce Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. To jednorazowe zdarzenie obniżyło skonsolidowany wynik EBITDA za 2019 r. o 28,8 mln zł, a skonsolidowany wynik netto o 23,4 mln zł. Najmocniej przyczyniło się też do skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2019 r. na poziomie 48,2 mln zł. Na wynik finansowy wpływ wywarło również czasowe unieruchomienie instalacji syntezy amoniaku oraz syntezy mocznika w Policach.

– Wiodącą rolę w kształtowaniu naszych wyników miał segment Agro, w którym zarówno przychody, jak i marże zdecydowanie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Rok 2019 był szczególnie ważny dla projektu ‚Polimery Police’, kluczowej inwestycji nie tylko dla Grupy Azoty, ale dla całego przemysłu chemicznego. W ubiegłym roku pozyskaliśmy generalnego wykonawcę, koreański koncern Hyundai i zapewniliśmy finansowanie kapitałowe pozyskując jako partnerów do projektu Hyundai i koreańską rządową agencję KIND oraz Grupę Lotos. Pozwoliło to rozpocząć budowę obiektów na początku 2020 roku. Również w 2020 r. zakończyliśmy proces pozyskiwania finansowania dłużnego – powiedział prezes Wojciech Wardacki.

grupa,azoty,przychody

Źródło: Grupa Azoty

Segment Nawozy uzyskał w 2019 roku przychody w wysokości 6.716 mln zł (z czego 1.493 mln zł dotyczy Compo Expert) wobec 4.904 mln zł rok wcześniej, osiągając marżę EBITDA w wysokości 14,4 proc. (marża w Compo Expert to 8,2 proc.), podczas gdy w 2018 roku marża dla segmentu wyniosła jedynie 1,7 proc. Tak istotna różnica w marżach była spowodowana kombinacją czynników przychodowo-kosztowych, szczególnie niższymi o ponad 30 proc cenami gazu oraz wyższymi cenami produktów. Druga część roku zaznaczyła się rosnącą presją cenową ze strony największych rynkowych konkurentów, zarówno ze wschodniej, jak i zachodniej części Europy, która spowodowała obniżkę cen nawozów.

Łączne przychody segmentu Tworzywa w 2019 roku wyniosły 1.456 mln zł i były o ok. 7 proc. niższe w porównaniu z rokiem wcześniejszym (1.562 mln zł). W ślad za niższymi obrotami wyniki segmentu również uległy pogorszeniu – marża EBITDA obniżyła się z 12,3 proc. (2018) do 4,6 proc. (2019). Średnia cena głównego produktu segmentu (poliamidu naturalnego) w mijającym roku była niższa o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży o 9,4 tys. ton (o 7 proc. r/r). Rok 2019 to okres słabego popytu ze strony branży automotive (ok. 60 proc. przychodów segmentu), niewiele lepszą sytuacją w innych branżach (np. opakowania) oraz trudną sytuacją związaną z nierównowagą rynkową (nadpodaż).

W porównaniu do wyników z 2018 roku segment Chemia odnotował w 2019 roku spadek przychodów do poziomu 2.639 mln zł (tj. o 15,3 proc. r/r) przy jednoczesnej niewielkiej obniżce marży EBITDA (o 1,2 pkt proc.) do poziomu 7,9 proc. Największy spadek przychodów dotknął alkohole OXO (o 30 proc. r/r), pozostałe kluczowe wyroby również odnotowały spadek obrotów: melamina o 14 proc., a mocznik techniczny o 10 proc. r/r. Szczególnie istotne pogorszenie wyników dotyczyło wspomnianego wydobycia siarki.

– Obecnie największym zagrożeniem dla gospodarki jest epidemia koronawirusa, dlatego z uwagą śledzimy sytuację i analizujemy jej wpływ na naszą działalność. Dotychczas nie zaobserwowaliśmy istotnego obniżenia sprzedaży i dużych zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Nie dotknęła nas również większa absencja chorobowa pracowników, skutkująca np. zaburzeniem ciągłości produkcji. Zdajemy sobie sprawę, że rozwijająca się pandemia wywrze wpływ na nasze funkcjonowanie, jednak obecnie nie da się przewidzieć ani wszystkich skutków, ani ich skali – dodał Wardacki.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Spółka wskazała też obszary ryzyka związanego z pandemią COVID-19, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. Zidentyfikowano również wpływ pandemii na poszczególne segmenty działalności Grupy Azoty.

– Usilnie pracujemy nad rozwiązaniami wyprzedzającymi, dokonujemy rewizji naszych planów finansowych tak, aby ograniczyć wydatki do tych, które są niezbędne do funkcjonowania biznesu i dotrzymania harmonogramów inwestycyjnych, przy jednoczesnym wywiązywaniu się ze zobowiązań, w tym utrzymania bezpiecznego poziomu zadłużenia wynikającego z umów bankowych – powiedział wiceprezes Grupy Azoty odpowiedzialny za finanse Paweł Łapiński.

grupa,azoty

Zestawienie kursu akcji i najważniejszych wydarzeń Grupy Azoty. Źródło: Sprawozdanie finansowe spółki.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Grupaazoty, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR