Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

_olo_

_olo_

Ostatnie 10 wpisów
KNA/KNF zasłaniają się tajemnica:
Cytat:
Jednocześnie KNA informuje, że przekazanie informacji o konkretnych operacyjnych działaniach KNA w odniesieniu do wykonanych czynności rewizji finansowej na rzecz GetBack stanowiłoby naruszenie zachowania tajemnicy, do czego obliguje KNA art. 95 ustawy o biegłych rewidentach.

Co do prokuratury to poszkodowani mogą złożyć wniosek o dostęp do akt i możliwość sporządzenia fotokopii i decyzja prokuratury a akt trochę już jest.

i str. 60-61, dot. Lartiq (Trigon)
Cytat:
Na mocy zawartych umów gwarancyjnych Spółka zobowiązała się do zapewnienia osiągnięcia przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty, którego dotyczy umowa, rentowności pozwalającej na wykupienie przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych po cenie uwzględniającej gwarantowaną stopę zwrotu. Spółka zobowiązała się również, że w określonych w harmonogramie terminach fundusz inwestycyjny zamknięty będzie miał wystarczającą ilość aktywów płynnych do dokonania wypłat tytułem wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Z wyjątkiem jednej umowy, umowy przewidują, że w przypadku niezrealizowania powyższych zobowiązań Spółka lub podmiot przez nią wskazany mają obowiązek złożenia zapisu oraz opłacenia wyemitowanych przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych w ramach tzw. emisji gwarancyjnych. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować zapłatą kar określonych w umowach.
Umowa przewiduje też sytuacje, w których gwarancja pozostaje w mocy (np. wypowiedzenie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym obejmującym wierzytelności danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego przez gwaranta będącego zarządzającym lub też przez towarzystwo w przypadkach wymienionych w umowie). Umowy zostały zawarte na czas określony, do dnia otwarcia likwidacji danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo do dnia wykupu przypadającego na ostatni dzień roboczy określonego kwartału lub dnia wykupu 100% ogólnej liczby przydzielonych certyfikatów danej serii.
i
Cytat:
W odniesieniu do funduszu Altus NSFIZ Wierzytelności 2 (obecnie w likwidacji) Spółka (jako prawny następca EGB Investments S.A.) zobowiązana jest na podstawie umowy, że stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne drugiej kategorii osiągnie określony poziom w skali roku. W przeciwnym wypadku Spółka na skutek złożonych ofert, staje się zobowiązana do wypłaty inwestorom kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną emisyjną certyfikatu inwestycyjnego powiększoną o stopę zwrotu, a wartością aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny określoną na dzień wykupu.

Lubię jak sprawozdaniu 50% albo więcej jest w pozycji inne lub pozostałe:
(str.5)
Cytat:
Pozostałe koszty operacyjne (258 976)
Pozostałe (211 069)
jest dalej uszczegółowienie (str 41), m.in.:
Cytat:
Na pozycję „gwarancje” składają się oszacowane przez Spółkę kwoty wynikające:
• umów gwarancyjnych zawartych z funduszem Lartiq Profit (dawniej: Trigon Profit) na kwotę 95 mln zł

Taki kwiatek (str 18):
Cytat:
3. Restru.kturyzacja kosztów operacyjnych (bez kosztów związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym) z poziomu 32,7 mln PLN w 1 kwartale 2018 do poziomu 9,6 mln PLN w styczniu 2019 r.
Porównali kwartał do miesiąca i super poprawa im wyszła.

(str 19)
Cytat:
Zmniejszenie kosztów usług obcych – czynności podejmowane przez Spółkę GetBack S.A. w restrukturyzacji, w toku postępowania układowego, wpłynęły na obniżenie całości kosztów usług obcych. Poza przeanalizowanymi powyżej kosztami najmu i dzierżawy powierzchni biurowych oraz usług serwisowych związanych w wynajmowanymi/leasingowanymi samochodami, w skład kosztów usług obcych wchodzą również koszty usług telekomunikacji i pocztowych, usług prawnych i zarządzania, usług doradztwa i ekspertyz oraz usług bankowych. Redukcja tych kosztów była możliwa poprzez zmniejszenie udziału zewnętrznych kontrahentów (szczególnie firm konsultingowych i doradczych) w toku prowadzonej działalności. W związku z powyższym w okresie od marca 2018 r. do stycznia 2019 r. średniomiesięczne koszty obniżyły się o 8,4 mln PLN.

(str 19-20)
Cytat:
Różnica pomiędzy pierwotną ceną sprzedaży portfeli wierzytelności, tj. ceną ok. 398 mln PLN ustaloną w Umowie Przedwstępnej a ceną wskazaną w Umowie Przyrzeczonej była wynikiem rozliczenia odzysków ze zbywanych portfeli wierzytelności od dnia 30 czerwca 2018 r. _tj. od daty wyceny_ oraz poniesionych kosztów tych odzysków.
i
Cytat:
- umowy cesji pomiędzy easyDebt NSFIZ - cedent_ oraz Hoist II niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -_cesjonariusz_ i Hoist Finance AB _publ - poręczyciel_ w przedmiocie cesji portfeli wierzytelności przysługujących cedentowi na rzecz cesjonariusza za kwotę 323 033 526 PLN uwzględniającą otrzymane odzyski oraz koszty związane z dochodzeniem należności z tytułu przenoszonych portfeli wierzytelności przez cedenta od daty cut-off date tj. od 30 czerwca 2018 roku.
czyli w ciągu 6 m-cy wartość zmieniła się o 20% (tyle udało się odzyskać?).

Zwiększenie udziału w niektórych funduszach Lartiq (str. 35), ciekawe na jakiej zasadzie (Getback nie zmienił ilości certyfikatów - str. 48-49)?

(str 62)
Cytat:
Koszty postępowań, w tym opłaty sądowe, skarbowe, egzekucyjne oraz koszty uzyskania stosownych zaświadczeń od organów administracji obciążają fundusze. W części umów zastrzeżono, że w przypadku ich wypowiedzenia lub rozwiązania Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. zostaną wypłacone zasądzone koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i przyznane koszty zastępstwa w postępowaniu
egzekucyjnym.
W decyzji UOKiK-u było, że po kilka razy wysyłali to rozumiem, że te koszty w fundusze poszły?

Cytat:
Nazwa domeny pogetback.pl po zakończeniu okresu rozliczeniowego
ale chyba mają jeszcze czas na przedłużenie, coś tam Nask chyba pozmieniał i wydłużył uwolnienie domen.

A tu ciekawostka dot. jednego z funduszy Czechowicza:
Cytat:
Tysiąc osób nie może odzyskać swoich pieniędzy z funduszu. Tomasz Czechowicz zrobił to przed nimi

i
Cytat:
Problem w tym, że zgodnie ze statutem funduszu, MCI Fund Management jako inwestor ma większe przywileje. Może legalnie wykupić swoje certyfikaty przed innymi uczestnikami funduszu i to powyżej limitu 10 proc.

Tak było w zeszłym i bieżącym roku. Zewnętrzni inwestorzy, którzy chcieli wyjść z inwestycji, na razie muszą o tym zapomnieć.

Cytat:
Redukcje mogą się zdarzyć. Gdyby redukcja była proporcjonalna to ludzie, by to zrozumieli. Liczyłem na to. W takiej świadomości żyłem do początku kwietnia tego roku.

Cytat:
Ostrzej w rozmowie z PAP Biznes wypowiedział się Witold Stępień, były szef Domu Maklerskiego Banku Handlowego, który stanął na czele stowarzyszenia zablokowanych inwestorów: - Nie przypominam sobie, by wśród czynników ryzyka wskazanych przez dystrybutora była informacja, że jeden z inwestorów, może wykorzystać roczny limit umorzeń, tym samym blokując innych inwestorów, co w konsekwencji dramatycznie ogranicza płynność – mówi Stępień.

Maciejewski wyjaśnia: - Kiedy fundusz zaczął wypracowywać gorsze wyniki, MCI Fund Management szybko umorzył swoje certyfikaty, czyli po prostu wyjął pieniądze z subfunduszu, ograniczając, a w tym roku całkowicie blokując umorzenia drobnym inwestorom, którzy wbrew swojej woli pozostają z aktywami, których jakość trudno ocenić z perspektywy zwykłego uczestnika funduszu.

więcej w artykule

Wczoraj w radiu u Rydzyka słyszałem Bujana stara się o zmianę przepisów tak by stratę na obligacjach można było sobie odliczyć ale to chyba świadczy, że nie spodziewa się już odzyskać 100% od firm Leszka Czarneckiego.

O ile sobie przypominam to kolejna żona zaangażowana w interesy związane z Getbackiem po żonie Osieckiego. Ciekawe w ile firmach taka praktyka jest powszechna? O ile mi się komunikaty nie mylą to podobny zarzut (za coś zapłacono a nie ma śladu z drugiej strony wykonania) Getback wysuwał w kierunku Trigona (teraz Lartiq) i chyba nic się w tej sprawie nie wydarzyło.

Według mnie co do Abrisu i pieniędzy z IPO to trzeba by chyba udowodnić, że Abris wiedział o nieprawidłowościach w księgowości (tu i tak pierwszeństwo mają ci którzy kupili w IPO) a jak nic nie ma w protokołach z posiedzeń rady nadzorczej i mail-ach to może być problem. Jak pamiętam to Kąkolewski profesjonalnie wyczyścił swoje komputery, pewnie to byłaby ciekawa lektura.

Niestety wszystkie rzeczy trzeba zgłaszać w formie wniosków do prokuratury (można się później skarżyć na prokuraturę za brak realizacji, przewlekłość) i pilnować ich realizacji. Rzadko, który prokurator sam zechce się w to zagłębić i dorzucić coś od siebie.
Do tego chyba sprawa straciła nośnik polityczny i jeśli w kampanii nie wypłyną jakieś polityczne powiązania to po wyborach będzie jeszcze gorzej, bo główne partie nie mając czy się okładać w tej sprawie stracą nią zainteresowanie jeśli już nie straciły.

Wcześniej pod opinią audytora (Deloitte) podpisał się Paweł Nowosadko (on także dla Getback) w tym ktoś inny, może to też ma wpływ?

Na forum spółki PSW Capital opisałem przypadek, kiedy firma Platinum Prestige Capital S.A.(prezes Piotr Krawczyk), której KNF nałożył dwie kary na łączną kwotę blisko 6mln złotych została rozwiązana przez sąd bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego a KNF w żaden sposób nie zareagował i spółka została wykreślona z KRS-u (nie będzie z czego egzekwować tych, które nie były wpisane pewnie dlatego, że toczyło się jeszcze postępowanie, a może już nie, bo prezes i rada nadzorcza zrezygnowali i nie miał kto reprezentować spółki) . To ta sam grupa głównych udziałowców (Piotr Krawczyk i jego spółki) co i w przypadku tej spółki.

Mamy już prawie 30lat funkcjonowania nadzoru na giełdzie a ciągle są jakieś luki. Ciekawi mnie ile z tych kar, które nałożył KNF zostało ściągniętych.

Jak już pisałem w poście z 06.02.2017r. tą spółkę sąd też planował rozwiązać bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Ale znalazł się pewien podmiot, który zgłosił sprzeciw do tego postępowania i je wstrzymał. Firma ta na rzecz SPC Group S.A. świadczyła usługę montowania urządzeń lokalizacyjnych w samochodach firmy. Poniżej sprzeciw tej firmy do rozwiązania SPC Grup S.A. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

kliknij, aby powiększyć

i fragment wyroku (sprawa dotyczyła jakichś 10tys zł)

kliknij, aby powiększyć

czyli jednak można jak się chce, pewnie w KNF nie ma na to procedury i pewnie wiele innych też brak.

W uchwale z 05.04.2019r. (uchwała nr 1 w sprawie powołania Piotra Rybickiego w skład RN) taki tekst:
Cytat:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 036 319 akcji co stanowi 99,69% kapitału zakładowego Spółki
czyżby prawnicy Abris/DNLD umorzyli komuś akcje.Whistle

Dla przewodniczącego rady nadzorczej jest też inne wynagrodzenie w stosunku do członka RN (o 100% większe - zgodnie z ostaniami uchwałami w sprawie wynagrodzenia członków RN).

Przewodniczący komitetu też ma 100% więcej (jako wynagrodzenie dodatkowe), czyli jako przewodniczący RN i komitetu ds. restrukturyzacji to daje 30tys. miesięcznie.

W karze dla Włodzimierza Krawczyka takie uzasadnienie:
Cytat:
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, m.in. w oparciu o materiały uzyskane od organów skarbowych, że Spółka nie prowadziła działalności polegającej na obrocie materiałem opałowym w takim zakresie, w jakim wynikało to z publikowanych raportów bieżących i okresowych. Jednocześnie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że zawierane przez Spółkę transakcje w zakresie obrotu materiałem opałowym oraz usługi doradcze miały charakter pozorny, w rzeczywistości nie miały miejsca. Kontrahentami Spółki zarówno w zakresie obrotu materiałem opałowym jak i w zakresie usług doradczych były podmioty powiązane ze Stroną osobowo (poprzez żonę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu – spółka Polskie Składy Węglowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz syna pełniącego funkcję dyrektora – spółka Coscola Holdings Limited z siedzibą na Cyprze) jak i sama Strona prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU „PETRUS” Włodzimierz Krawczyk.
i
Cytat:
Odnosząc się do postępowania Strony należy również wskazać na pełną świadomość Strony, co do nieprawdziwości publikowanych informacji przez Spółkę. Co więcej stwierdzić można, że działanie Strony nie miało charakteru przypadkowego, ale było zaplanowane i metodycznie realizowane.

A Piotrka Krawczyka
Cytat:
Inwestorzy byli bowiem w posiadaniu informacji o dysponowaniu przez Stronę 5,51 % ogólnej
liczby głosów (na dzień 22 marca 2010 r.), przez Coscola Holdings Ltd i Kuzbas Carbon Trade
Holding Ltd łącznie 72,765 % ogólnej liczby głosów (od marca 2010 r. do czerwca 2010 r.) oraz
przez Stronę około 0,3 % ogólnej liczby głosów (od czerwca 2010 r. do lutego 2013 r.).

Cytat:
Inwestorzy nie byli więc świadomi, że podmioty działające w imieniu własnym, ale na rzecz Piotra Krawczyka objęły nowowyemitowane akcje Spółki i należało je uwzględniać obliczającstan posiadania Piotra Krawczyka (łączny stan posiadania Piotra Krawczyka i ww. podmiotów przekroczył poziom 75 % ogólnej liczby głosów).

Cytat:
Ww. okoliczności wskazują na fakt, że Piotr Krawczyk celowo nie przekazywał Komisji i Spółce zawiadomień o zmianach łącznego udziału wykorzystując przy tym informacje publikowane przez Spółkę dotyczące zobowiązania lock-up oraz struktury akcjonariatu.


Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 8 maja 2014
Ostatnia wizyta: 20 maja 2019 14:32:31
Liczba wpisów: 341
[0,10% wszystkich postów / 0,19 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,250 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d