Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

_olo_

_olo_

Ostatnie 10 wpisów
Wszystko zgodnie z zapytaniem ofertowym jakie skierował Getback do audytorów , które dotyczy tylko:
Cytat:
Zarząd spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji, działając w imieniu Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą, postanowił skierować zapytanie ofertowe do firm audytorskich z prośbą o przedstawienie ofert na badanie rocznych oraz przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych obejmujących 2018 rok oraz 2019 rok.
Szczegóły w zapytaniu.
Pierwszy termin to koniec 2018r. dokładnie 31.12.2018r. ale czy będzie dotrzymany to"?".

A jak to widzi KNF słowami Jacka Barszczewskiego z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego :
Cytat:
„Zgodnie z przyjętą praktyką nadzorczą, w przypadku nieopublikowania przez spółkę giełdową raportu okresowego KNF zawiesza jej notowania. Spółka GetBack SA nie opublikowała do dnia dzisiejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r. wraz z kwartalną informacją finansową jednostki dominującej oraz raport półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 r.” – wynika z komunikatu zamieszczonego na profilu Barszczewskiego na Twitterze.

„W dniu 5 października 2018 r. spółka GetBack SA przekazała do publicznej wiadomości wstępne, niezaudytowane skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Getack SA w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej GetBack za I połowę 2018 roku. Przekazane informacje nie stanowią jednak wypełnienia obowiązku przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu półrocznego, ponieważ nie zawierają wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa, w tym raportu biegłego rewidenta z przeglądu” – czytamy dalej we wpisie Barszczewskiego.

„Mając powyższe na uwadze, notowania instrumentów finansowych wyemitowanych przez spółkę pozostają zawieszone” – konkluduje przedstawiciel KNF.
W 2018r. raczej nie liczyłbym już na żadne notowania.
A uchwała GPW w tej sprawie:
Cytat:
W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót instrumentami finansowymi spółki GETBACK S.A. dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym, o których mowa w załączniku do niniejszej uchwały.


To bardzo ciekawe zdjęcie:

kliknij, aby powiększyć

Ktoś potrafi napisać z jakiego filmu ono pochodzi (jest ok 8s na zwiastunie), kto jest jego reżyserem, jaka firma wyprodukowała film i kto jest na zdjęciu (chodzi o jedną osobę)?

Anty

ale z tym
Cytat:
Tego dowiemy się ewentualnie z postępowania KNN pod nadzorem KNA.
może być problem (chyba tylko dzięki wglądowi do akt sprawy w prokuraturze), bo zgodnie z komunikatem
Cytat:
Jednocześnie KNA informuje, że przekazanie informacji o konkretnych operacyjnych działaniach KNA w odniesieniu do wykonanych czynności rewizji finansowej na rzecz GetBack stanowiłoby naruszenie zachowania tajemnicy, do czego obliguje KNA art. 95 ustawy o biegłych rewidentach.
i
Cytat:
Art. 95. 1. Członkowie Komisji Nadzoru Audytowego, członkowie organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, pracownicy obsługujący te organy, kontrolerzy Krajowej Komisji Nadzoru, eksperci, o których mowa w art. 92 ust. 4, i inne osoby, które współpracowały z Komisją Nadzoru Audytowego i urzędem ją obsługującym w zakresie spraw związanych z badaniem sprawozdań finansowych i działalnością firm audytorskich oraz wykonywaniem zadań nadzoru publicznego, są obowiązani do zachowania tajemnicy.

Co do Mariusza Brysika to warto zapoznać się z decyzją Prezesa UOKiK-u nr RLU- 02/2018 z dnia 23.11.2018r., która liczy 127 stron - może szkoda, że tak długo trwało postępowanie, bo od listopada 2016r. (dwa lata). Jest tam kilka ciekawych spraw jak wyglądała windykacja spółki jeszcze za czasów kiedy znajdowała się w grupie spółek Czarneckiego.
Poniżej te nowatorskie metody windykacji:
Str.29
Cytat:
Prezes UOKiK ustalił, iż w toku czynności windykacyjnych prowadzonych przez GetBack konsumenci otrzymywali od komornika sądowego, działającego na wniosek GetBack, pismo pt. „Doręczenie”. Forma graficzna pisma komornika jest podobna do pism wysyłanych przez komornika w sądowym postępowaniu egzekucyjnym: pismo opatrzone jest w nagłówku danymi komornika oraz adresem kancelarii, ponadto umieszczona jest na nim sygnatura sprawy (przykładowo: Kmn xx/15) oraz pouczenie o możliwości zaskarżenia czynności komornika. „Doręczenie” opatrzone jest urzędową pieczęcią okrągłą z Godłem Rzeczypospolitej Polskiej. W treści pisma, komornik informuje konsumenta, że „w sprawie prowadzonej na wniosek (w tym miejscu wpisane są dane wierzyciela – przyp. Prezes UOKiK) o doręczenie osobie (dane konsumenta - przyp. Prezes UOKiK) stosownie do dyspozycji z art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o komornikach sądowych i egzekucji, w załączeniu doręcza pismo wnioskodawcy. Wszystkie wpłaty proszę dokonywać na konto wierzyciela podane w załączniku (które stanowi Wezwanie do zapłaty wystawione przez GetBack - przyp. Prezes UOKiK). Wszystkie informacje dostępne są pod numerem telefonu wnioskodawcy” - (podany numer telefonu do GetBack - przyp. Prezes UOKiK)”. Wskazany w piśmie pt. „Doręczenie” - numer konta bankowego, jest tym samym numerem konta, które zamieszczone jest w Wezwaniu do zapłaty. Ponadto komornik sądowy przesyła dłużnikowi Postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania na kwotę 33,08 zł, który to koszt „został pokryty przez wnioskodawcę w całości”. Wskazane postanowienie o kosztach również opatrzone jest urzędową pieczęcią okrągłą z Godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
„Wezwania do zapłaty” przesyłane były konsumentom zarówno na wniosek Spółki, jak i jej zleceniobiorcy, tj. Kancelarii Prawnej getBACK Mariusz Brysik Sp.k.”
Pisma takie wysyłane były do konsumentów, pomimo, iż nie była prowadzona przeciwko nim, na tym etapie, egzekucja sądowa.

Str. 112-113
Cytat:
Dokonując oceny wagi naruszenia, Prezes Urzędu stwierdza, iż w punkcie II.4. sentencji decyzji, Prezes Urzędu stwierdził stosowanie przez Spółkę nieuczciwej praktyki rynkowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o.p.n.p.r. a zatem naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy okik w związku z art. 24 ust. 1 ustawy okik, co wypełnia działanie Spółki, polegające na zlecaniu komornikowi sądowemu przesyłania dłużnikom Wezwań do zapłaty, pomimo braku wszczęcia postępowania sądowego i uzyskania tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi, co zniekształca zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta dotyczące oceny etapu, na jakim znajduje się jego sprawa, w tym poprzez podjęcie decyzji o zapłacie spornego roszczenia.
Pod wpływem treści pism otrzymywanych od GetBack, przeciętny konsument może być przekonany, że prowadzone jest przeciwko niemu przez komornika sądowego postępowanie egzekucyjne i w związku z tym, z obawy przed eskalacją czynności komorniczych i kosztów, może podjąć decyzję, której nie podjąłby, gdyby od początku wiedział, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Przeciętny konsument zasadniczo wie, iż nie można wszcząć przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego, dopóki wierzyciel nie uzyska prawomocnego orzeczenia sądowego. Skoro jednak komornik - organ sądowy, reprezentujący Rzeczpospolitą Polską, podejmuje przeciwko niemu czynności w sprawie, której nadana jest sygnatura „Kmn”, to może sądzić, że wierzyciel taki tytuł już uzyskał.
Prezes Urzędu ustalił również, że przedmiotowa praktyka była stosowana prawie rok bowiem Spółka stosowała ją od 15.08.2015 r. (taką datę ma najwcześniejsze pismo wysłane przez GetBack do konsumentów za pośrednictwem komornika sądowego) do dnia 01.07.2016 r.

i
Str 34
Cytat:
Natomiast w zakresie ustaleń dotyczących daty zaniechania stosowania zarzucanej praktyki stwierdzić należy, iż dopiero „Instrukcja pozywania spraw w Kancelarii Prawnej getBACK Mariusz Brysik Sp.k.”, obowiązująca w Spółce od dnia 15.02.2018 r. objęła zasadą (informacje objęte tajemnicą przedsiębiorcy). Zmiany wprowadzone w wewnętrznej procedurze pozywania spraw zostały potwierdzone oświadczeniem Spółki (pismo z dnia 18.05.2018 r.) o ich zastosowaniu w praktyce, z którego wynika iż „Spółka od daty wprowadzenia ww. instrukcji nie skierowała do sądu w żadnej sprawie pozwu więcej niż jeden raz.”

Str 79
Cytat:
Działania GetBack, polegające na nieuzupełnieniu braków formalnych lub wycofaniu pozwu, skutkujące wielokrotnym (nawet czterokrotnym) umorzeniem postępowania sądowego, uniemożliwiały konsumentom weryfikację roszczeń wierzyciela na drodze sadowej, które jak należy sądzić, nie miały dostatecznej podstawy faktycznej. Opisane wyżej działania Spółki zmuszały konsumentów do składania wielokrotnych sprzeciwów, co jest jedynym środkiem prawnym wykazania przez pozwanych bezzasadności żądania GetBack, a jednocześnie w znacznym stopniu angażowały czas konsumenta oraz niejednokrotnie, środki finansowe, w sytuacji gdy pozwany musiał skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Prowadzone jednocześnie przeciwko dłużnikowi działania windykacyjne, nakierowane na uzyskanie zapłaty pomimo, iż toczyło się postępowanie sądowe, nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia. Wbrew twierdzeniom Spółki, wycofanie pozwu nie następowało przed doręczeniem dłużnikowi nakazu zapłaty, ale częstokroć dopiero po złożeniu sprzeciwu. GetBack, poprzez stosowanie opisanej wyżej praktyki pozbawiał konsumentów możliwości skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia lub ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, w tym poprzez oddalenie powództwa. Spór zatem nadal nie był merytorycznie nierozstrzygnięty, co umożliwiało Spółce kontynuowanie działań windykacyjnych w postaci wysyłania pism, wykonywania połączeń telefonicznych, wysyłania SMS i wizyt windykatorów terenowych, co według skarg konsumentów przybierało formę „nalotów dywanowych”.


Komisja etyki KPF w dniu 12.03.2017r. (opublikowano na ich stronie 18.05.2018r.) wydała orzeczenie w sprawie nr 13/17 - 13 naruszeń Zasad Dobrych Praktyk KPF, ale już po całej aferze.

Te ponad 5mln to nie jest jedna kara a wiele pojedynczych (ok. 10 – str.5-6 decyzji UOKiK) w tym większość została przez urząd podwyższone (maksymalne podwyższenie jakie znalazłem to 60% - głównie podwyższenie o 20%), zatem nie liczyłbym za bardzo na jej cofnięcie.

Oświadczenie KNF z 29.11.2018r. ws. stanowiska prezentowanego w mediach przez władze Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA
Cytat:
(...) część formułowanych wielokrotnie przez przedstawicieli Stowarzyszenia postulatów, kierowanych zarówno do Urzędu KNF, jak i zawartych w upublicznionym piśmie, oznaczonym jako pismo Stowarzyszenia z dnia 22 listopada br. skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wymusza na organie nadzoru podejmowanie czynności z naruszeniem przepisów prawa. (...)

Urząd KNF wskazuje, że żądania wysuwane przez władze Stowarzyszenia dotyczące natychmiastowego upublicznienia dokumentów z postępowań przeprowadzonych przez Komisję, nie mogą być zrealizowane inaczej niż poprzez ich przekazanie właściwym organom państwa, które jako jedyne są do ich otrzymania uprawnione. (...)

Stowarzyszenia, w tym jego Prezesa Artioma Bujana, sprowadza się do formułowania w mediach nieuzasadnionych zarzutów wobec pracowników UKNF, których praca i zaangażowanie umożliwiają w rzeczywistości realizację działań nadzorczych mających na celu pełne wyjaśnienie sprawy GetBack SA. Formułowane zarzuty oraz przekazywane nieprawdziwe informacje odnoszące się do działań Urzędu KNF wprowadzają w błąd zarówno szeroką opinię publiczną, jak i obligatariuszy.

Nowe obszary inwestycji, czyżby z budżetu reklamowego

Cytat:
Robert Kubica wraca do Formuły 1 przynajmniej na dwa najbliższe sezony. Według naszych informacji PKN Orlen zapłaci za to około 100 milionów złotych.

Skoro
Cytat:
Bank Leszka Czarneckiego do przeprowadzenia transakcji zatrudnił bank inwestycyjny Morgan Stanley, który reprezentowała Alicja Kornasiewicz (później trafiła do rady nadzorczej GetBacku).
To właściwie kogo reprezentowała Alicja Kornasiewicz w radzie nadzorczej (sprzedającego, kupującego, którego akcjonariusza)?
Wg Nisztora
Cytat:
Alicja Kornasiewicz została niezależnym członkiem RN GetBack. Rekomendował ja jej b.podwladny z resortu skarbu Piotr Osiecki z Altusa. AK była tez członkiem komitetu audytowego GetBack... Czy wiec miała prawo pobierać kase za członkostwo w RN?;)

W sumie to ciekawe, że w firmie Best Production Forces sp. z o.o. zamiast udziałowca BASEL OLTEN PHARM S.A. pojawił się (kwiecień 2018r.) nowy podmiot MOOREGROVE FAMILY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, czy to "family" to Kąkolewscy?
A sędzia w postanowieniu o odmowie otwarcia PPU pisze:
Cytat:
Warto przy tym podkreślić, że z urzędu Sąd powziął informację, że spółka Best Production Forces sp. z o.o. powiązana z dłużnikiem, odpowiedzialna za 70-80% jego produkcji, (...) Spółka ta pozostaje z dłużnikiem we wzajemnej relacji dominacji-zależności, z uwagi na okoliczność, że jedyny członek zarządu wnioskodawcy jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu Best Production Forces sp. z o.o. (art. 4 § 1 pkt. 4 ppkt. d) k.s.h.; aktualny stan Krajowego Rejestru Sądowego Best Production Forces sp. z o.o. znany Sądowi z urzędu, jako Sądowi rejestrowemu). Nie sposób zatem przyjąć, że w momencie formułowania przez dłużnika wniosku rozpoznawanego w niniejszej sprawie dłużnikowi nie był znany stan podmiotu prowadzącego główny zakład produkcyjny

Wg ostatniego odpisu z KRS prezesem Best i Basel ... jest Alicja Kąkolewska.

Kolejne ogłoszenia
Cytat:
Senior / Mid Java Developer
Cytat:
Junior Physical Security Officer – Młodszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa Fizycznego
Cytat:
Security Officer – Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji


A co Delloite to nie jest tak, że nic się nie dzieje, tylko nie jest to pewnie jawne
Cytat:
KNA, w ramach sprawowanego nadzoru publicznego nad realizacją powyższych działań:
- uruchomiła proces kontrolny w odniesieniu do ustawowych badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok, jako jednostki będącej JZP,
- zleciła przeprowadzenie kontroli przez Krajową Komisję Nadzoru, ustawowych badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej GetBack za 2016 rok i lata wcześniejsze, jako jednostki niebędącej JZP, przy udziale obserwatorów KNA.


Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 8 maja 2014
Ostatnia wizyta: 12 grudnia 2018 07:37:55
Liczba wpisów: 287
[0,09% wszystkich postów / 0,17 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,245 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d