Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

_olo_

_olo_

Ostatnie 10 wpisów
Chyba KNF bierze się za depozytariuszy funduszy jak wskazuje ten komunikat
Cytat:
Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2018 r. jednogłośnie nałożyła na ING Bank Śląski SA karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych, na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa zmieniająca”) – dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”,

a dot. m.in.:
Cytat:
(...)poprzez niezapewnienie, aby wartość netto aktywów i wartość jednostki uczestnictwa (...) była obliczana zgodnie z przepisami prawa, w związku z wyceną aktywów wskazanego funduszu i wymienionych subfunduszy.

i na zakończenie komunikatu:
Cytat:
Nieprawidłowości w ustaleniu wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa prowadzą lub mogą prowadzić do wystąpienia niekorzystnych skutków majątkowych dla uczestników funduszu inwestycyjnego.

Statut w obecnym kształcie nie zawiera zapisów o przymusowym umorzeniu akcji. Skoro statut tak nie stanowi, to nie ma przymusowego umorzenia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, będzie ona dotyczyła tylko akcji objętych po wprowadzeniu tej zmiany.

Teraz jest tylko dobrowolne umorzenie a jest ono uzależnione do zgody akcjonariusza.

Cytat:
Trzeba umorzyć akcję Abrisu, przejąć kontrolę nad spółką, powołać zarząd fachowców, pewnie zrobić rebranding i twardo windykować to co jest przy trzymaniu reżimu kosztowego lub szukanie prawdziwego inwestora na aktywa.

Cytat:
Art. 359. Umorzenie akcji

§ 1. Akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut.
§ 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
§ 3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
§ 4. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
§ 5. Zmiana statutu przewidująca przymusowe umorzenie akcji nie może dotyczyć akcji, które zostały objęte przed jej wpisem do rejestru.
§ 6. Statut może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym.
§ 7. W przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, o którym mowa w § 6, zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.


W obecnym statucie jest mowa tylko o dobrowolnym umorzeniu (§13 ust.4) i biorąc pod uwagę, że wymaga to uchwały walnego i zgody akcjonariusza a na razie Abris/DNLD ma większość więc on decyduje.

Takie coś
Cytat:
Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zaprasza konsumentów rynku finansowego na bezpłatne konferencje oraz indywidualne porady prawne. Przedsięwzięcie jest skierowane w szczególności do osób posiadających tzw. kredyty walutowe (indeksowane, denominowane, waloryzowane), polisolokaty oraz obligacje GetBack.

Od 6 października do 24 listopada 2018 r. odbędzie się 10 otwartych konferencji w Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu.

Poruszone zostaną tematy dotyczące m.in.:
• dochodzenia roszczeń konsumentów w przypadku misselingu,
• odzyskania opłat pobranych przy likwidacji polisolokat,
• klauzul abuzywnych występujących w umowach,
• obrony przed nakazem zapłaty lub bezprawnym bankowym tytułem egzekucyjnym.

Spotkania prowadzone będą przez doświadczonych pełnomocników procesowych. Ponadto uczestnicy będą mogli zapisać się na indywidualne porady prawne.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę informacyjną projektu https://projekt.bankowebezprawie.pl/

Liczba miejsc jest ograniczona.

A na tej stronie od rejestracji jeszcze coś takiego jest:
Cytat:
Konsument, który nie jest usatysfakcjonowany przebiegiem czy sposobem przeprowadzenia konferencji lub/i udzielania poradnictwa prawnego, ma możliwości złożenia skargi do UOKiK

W nawiązaniu do odpowiedzialności członków rady nadzorczej znalazłem coś takiego:
Cytat:
Ustawodawca w art. 483 § 1 k.s.h. oparł odpowiedzialność członków rady nadzorczej na zasadzie winy. Jednocześnie, poprzez użycie sformułowania „chyba że nie ponosi winy”, przerzucił procesowy ciężar dowodu na osoby pociągane do odpowiedzialności. Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Gdańsku w uzasadnieniu wyroku z 29 lipca 2014 r. (sygn. V ACa 781/13), powołany przepis ustanawia domniemanie winy osób w nim wymienionych (członkowie zarządu, rady nadzorczej, likwidatorzy), które mogą uwolnić się od odpowiedzialności, wykazując brak winy. Oznacza to, że w ewentualnym procesie, to członek rady nadzorczej, przeciwko któremu wniesiono powództwo o odszkodowanie, musi wykazać brak swojej winy w działaniu lub zaniechaniu, które doprowadziło do powstania szkody. Tym samym spółka, występując z powództwem przeciwko członkowi rady nadzorczej, musi wykazać jedynie działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem, lub ze statutem spółki, szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem członka rady nadzorczej a poniesioną przez spółkę szkodą. Dodatkowo wskazać należy, że jeżeli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie, wówczas ich odpowiedzialność jest solidarna (art. 485 k.s.h.).


Cytat:
Uprawnienie do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody przysługuje spółce. Natomiast jeśli spółka nie wytoczy go w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 486 § 1 k.s.h.). Przez dzień ujawnienia czynu, należy rozmieć datę, w której spółka (a nie akcjonariusz lub inna osoba uprawniona do wytoczenia powództwa) powzięła wiadomość o czynie wywołującym szkodę.

Wskazać także należy, że roszczenia spółki wobec członka rady nadzorczej przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednocześnie okres przedawnienia nie może być dłuższy niż pięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art. 488 k.s.h.).

Co do konsekwencji jakie powinni ponosić członkowie rady nadzorczej o jakich wspomina się na SW w tym artykule dotyczącym przedstawicieli Abrisu w radzie nadzorczej GetBack-u, to ze swojego doświadczenia znam inny przypadek z NC, gdzie członek rady nadzorczej podpisywał się pod sprawozdaniami finansowymi jako sporządzający sprawozdanie finansowe tej samej spółki - osoba ta była jednocześnie księgową w tej firmie z ramienia innej spółki ale że to żona zastępcy prokuratora rejonowego (wcześniej oskarżyciela skarbowego) to chyba pomimo, że dwóm prezesom postawiono zarzuty m.in.:
Cytat:
rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. – O stanie majątkowym spółki, które miały istotne znaczenie dla nabycia i zbycia papierów wartościowych, poprzez zawyżenie przychodów ze sprzedaży, kosztów działalności operacyjnej i wyniku działalności operacyjnej grupy

może spać spokojnie.

I takie rzeczy od Syndyka:
Cytat:
3. Kurs akcji Dłużnika nie będzie rósł o ile wpierw Dłużnik nie spłaci swoich zobowiązań w 100%, bo do tej wartości zawsze będzie istniało ryzyko zmiany układu. Jeżeli sytuacja spółki się poprawi to beneficjentami tej sytuacji nie będą akcjonariusze, a wierzyciele, którzy nie zostali w całości zaspokojeni.

4. Kurs akcji w przypadku Dłużnika będzie niższy niż 1gr. O ile notowania Dłużnika zostaną odwieszone to Dłużnik trafi na „listę alertów” i będzie zmuszony do scalenia akcji tak aby ich cena przekraczała 50 gr. Oznacza to, że po scaleniu 50:1 ich cena znów może spaść do 1 gr, czyli będzie to już przeliczeniowa cena za 1 akcję 1/50 gr.

i
Cytat:
Zdaniem kuratora rezygnacja Dłużnika z notowań obniżyłaby koszty prowadzenia spółki.

W tym roku to raczej nieprawdopodobne żeby firma była notowana. Aby firma miała szanse przywrócenia notowań musiałaby publikować wiarygodne zaudytowane dane a sam prezes w tym artykule (z 06.10.2018r.) o którym wspomina "lesgs" twierdzi , że:
Cytat:
Dziś mamy pięć głównych problemów. Są to operacje, płynność, problem z danymi, wiarygodności, a także styl zarządzania i morale.

ale prezes jest optymistą:
Cytat:
Chcemy teraz urealnić koszty serwisowania w funduszach. Jednak to, na czym nam szczególnie zależy, to zwiększenie efektywności operacyjnej. Obecnie miesięczne odzyski to trochę ponad 20 mln zł. Chcemy dojść do momentu, w którym będziemy odzyskiwali 40 mln zł miesięcznie – mówi Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku.

Jak ktoś zarobił na spółkach z gamedev-u to raczej nie obniży sobie podatku.

Jak się czyta artykuły m.in na SW na temat zatrzymania kolejnych osób to ma się wrażenie, że osoby z szeroko pojętego kierownictwa spółki okradały ją na wyścigi. Ciekawe czy robili to jedni przed drugimi czy w porozumieniu. Chyba na miejscu firm, które ich wcześniej zatrudniały przejrzałbym wszystkie ich transakcje. Według jakiego, klucza i kto ich zatrudniał w tej firmie?

Z tego co opublikowały obligacje.pl:
Cytat:
GetBack zanotował 168 mln zl spłat gotowkowych od dłużników w I półroczu. W tym samym czasie koszty ogólno-administracyjne podliczono na 195 mln zł, z czego 69 mln zł to wynagrodzenia, a 101 mln zł usługi obce.

voyager747 napisał(a):
No tak, potrafią idealnie wybrać moment. 50 mln. Czy ludzie co tam u nich stracili to dostaną coś z tych 50 mln czy pójdzie na inne ważne wydatki ?

KNF działa zawsze zawsze z opóźnieniem, w sumie trudno się dziwić najpierw ktoś musi coś przeskrobać (np. podać nieprawdziwą informację lub nie przekazać informacji o zbyciu akcji). Nie znam przepisu, który pozwalałby transferować KNF-owi pieniądze z uzyskanych kar do osób poszkodowanych przez karanego. Z resztą jak zrobić na redukcję w takim przypadku, bo kara nie pokryje wszystkiego?
KNF zwietrzył kasę i będzie co dać na premie dla pracowników.

Więc biorąc pod uwagę wysokość tej kary i innych już nałożonych, w tym roku KNF chyba nieźle się obłowi, jak porówna się kary z lat wcześniejszych opisanych w tym artykule z początku 2018r.
Cytat:
Kary nałożone przez Komisję Nadzoru Finansowego wyniosły w ubiegłym roku 20 mln zł - wynika z podsumowania DGP na podstawie publicznie dostępnych informacji z posiedzeń KNF. Sam nadzór podlicza ich wartość - nałożonych w pierwszej instancji – na 16 mln zł. Rok wcześniej wyniosły one 11 mln zł.

Cytat:
Najwięcej restrykcji, na ponad 22 mln zł, KNF nałożyła w 2013 r.
w tym na jedną grupę powiązanych spółek ok 11mln za lata 2010-2012.

A USA
Cytat:
W porównaniu np. z nadzorem amerykańskim nasz wciąż wygląda na stosunkowo łagodny. SEC – amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która odpowiada za największy rynek akcji na świecie – chwaliła się niedawno, że w minionym roku doprowadziła do zwrotu nienależnych korzyści i nałożyła kary na kwotę niemal 3,8 mld dol.
tylko nie ma to żadnego znaczenia dla poszkodowanych, ponieważ oni nic z nich nie zobaczą.

I jeszcze taka ciekawostka
Cytat:
Koncern Hewlett-Packard, oskarżany o stosowanie praktyk korupcyjnych w Polsce, Rosji i Meksyku, zapłaci ok. 108 milionów dolarów w ramach ugody, jaką zawarł w tej sprawie z amerykańską komisją papierów wartościowych i giełd (SEC) oraz resortem sprawiedliwości USA.
A to chyba nasza państwo było pokrzywdzone?

Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 8 maja 2014
Ostatnia wizyta: 15 października 2018 13:28:31
Liczba wpisów: 266
[0,09% wszystkich postów / 0,16 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,203 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d