StockWatch.pl

EuroRating: Grupa Lotos z ratingiem BBB-, perspektywa stabilna

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Grupa Lotos SA rating kredytowy na poziomie BBB-. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Komunikat prasowy, Warszawa, 21 marca 2016 r.

UZASADNIENIE

Na przyznaną spółce ocenę wiarygodności kredytowej wpływ miała m.in. jej silna pozycja na stosunkowo stabilnym rynku paliw płynnych w Polsce, większościowy udział Skarbu Państwa w akcjonariacie i związane z tym relatywnie wysokie prawdopodobieństwo wsparcia w sytuacji kryzysowej, a także sprzyjające w ostatnim czasie otoczenie makroekonomiczne. Utrzymywanie się w ciągu ostatnich kwartałów korzystnych marż rafineryjnych umożliwiło spółce generowanie wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz poprawę znormalizowanych wyników finansowych. Przyczyniło się to m.in. do istotnego spadku relacji długu oprocentowanego netto do EBITDA.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast wysoką wrażliwość spółki na zmiany czynników makroekonomicznych – w tym w szczególności na wahania cen ropy oraz kursów walut obcych. Agencja zwraca także uwagę na wciąż wysoki udział kapitału obcego w strukturze pasywów spółki, będący efektem przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycji w rozwój mocy rafineryjnych oraz w aktywa wydobywcze.

Źródło: www.eurorating.com

Źródło: www.eurorating.com

Na kształtowanie się ratingu Grupy Lotos w perspektywie średnioterminowej istotny wpływ będzie miała m.in. wielkość realizowanych przez spółkę w kolejnych latach nakładów inwestycyjnych. EuroRating oczekuje przy tym, że spółka będzie dążyć do ponownego zwiększenia udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów, czemu sprzyjać może m.in. kontynuowanie realizowanej dotychczas polityki niewypłacania dywidend dla akcjonariuszy.

Rating dla Grupy Lotos SA ma charakter ratingu niezamówionego i został nadany przez agencję ratingową EuroRating w związku z włączeniem spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji z dnia 18.03.2016 r. w skład indeksu WIG20. 

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce Grupa Lotos SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Pozytywny wpływ na ocenę ratingową Grupy Lotos SA mogłoby mieć: utrzymywanie się korzystnego wpływu otoczenia makroekonomicznego, umożliwiającego spółce generowanie wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz wysokich znormalizowanych wyników finansowych; utrzymywanie się nakładów inwestycyjnych na relatywnie niskich poziomach; redukcja poziomu zadłużenia (w tym w szczególności zobowiązań finansowych) oraz istotny wzrost udziału kapitału własnego w strukturze pasywów; a także wzrost wskaźników płynności finansowej.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na bieżący poziom oceny wiarygodności kredytowej spółki agencja zalicza natomiast: istotne pogorszenie wartości generowanych przepływów pieniężnych oraz wyników finansowych; realizacja nadmiernie wysokich nakładów inwestycyjnych i/lub wypłata wysokich dywidend dla akcjonariuszy; wzrost zadłużenia finansowego i/lub spadek finansowania aktywów kapitałem własnym; oraz ewentualne pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki.

Główny analityk ratingowy:                                                           Przewodniczący Komitetu Ratingowego:

dr Piotr Dalkowski                                                                             Kamil Kolczyński

Analityk Ratingowy                                                                           Analityk Ratingowy

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Lotos, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR