EuroRating obniżył rating kredytowy dla LPP do BBB-

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce LPP do BBB- z BBB. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.

lpp, akcje, rating, kredytowy,

EuroRating obniżył rating kredytowy dla LPP do BBB-

Obniżenie oceny wiarygodności finansowej LPP wynika z oczekiwanego przez EuroRating osłabienia sytuacji finansowej spółki na skutek okresowego zamknięcia prowadzonych przez nią stacjonarnych sklepów odzieżowych na kluczowych rynkach. Nadzwyczajne środki administracyjne podjęte w związku z globalną pandemią koronawirusa wiążą się dla odzieżowej grupy z brakiem uzyskiwania w tym czasie przychodów z głównego źródła, jakim jest sprzedaż w sklepach stacjonarnych (generująca niemal 90% łącznych przychodów grupy), przy jednoczesnym ponoszeniu bieżących kosztów operacyjnych.

Agencja szacuje, że w okresie przymusowego zamknięcia sklepów spółka generować będzie wysokie straty oraz ujemne wolne przepływy pieniężne, co wpłynie zarówno na obniżenie wartości kapitału własnego w I kwartale obrotowym spółki (obejmującym okres luty-kwiecień br.), jak i na osłabienie sytuacji płynnościowej spółki.

EuroRating bierze jednak pod uwagę fakt, że LPP charakteryzowała się dotychczas stosunkowo niskim zadłużeniem (bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu leasingu) oraz posiadała wysoką pozycję gotówkową (na koniec III kwartału 2019 r. środki pieniężne wynosiły 920 mln zł). Spółka jest więc w stanie pokrywać ponoszone okresowo straty w znacznym stopniu ze środków własnych. Ponadto, zdaniem agencji, odzieżowa grupa może także w razie potrzeby zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe, z uwagi na dotychczasowe niewielkie wykorzystanie zdolności kredytowej.

Na sytuację finansową grupy LPP najistotniejszy wpływ w najbliższym czasie będzie miał przebieg globalnej pandemii koronawirusa (w tym szczególności w Polsce i Europie) oraz związana z tym długość okresu zamknięcia sklepów stacjonarnych. Jakkolwiek istnieje w tym zakresie bardzo duża niepewność, to EuroRating w scenariuszu bazowym zakłada obecnie, że nie potrwa to dłużej niż ok. 6-8 tygodni.

Na wielkość ponoszonych przez spółkę strat istotny wpływ będą miały również zapowiadane przez organy publiczne w poszczególnych krajach programy pomocowe, które mogą w pewnym stopniu złagodzić wpływ kryzysowej sytuacji na wyniki finansowe i sytuację płynnościową spółki w okresie zamknięcia sklepów stacjonarnych.

NEGATYWNA PERSPEKTYWA RATINGU

W związku z ryzykiem ewentualnego wydłużenia czasu trwania pandemii koronawirusa i utrzymania zakazu funkcjonowania sklepów stacjonarnych przez okres dłuższy niż obecnie agencja zakłada w scenariuszu bazowym, perspektywa ratingu została określona jako negatywna. Oznacza ona, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej LPP S.A. mogłoby wpływać obecnie przede wszystkim znaczne wydłużenie czasu trwania pandemii koronawirusa i utrzymanie zakazu funkcjonowania galerii handlowych (w których ulokowana jest większość stacjonarnych sklepów spółki), a także poniesienie przez spółkę większych niż obecnie spodziewane przez agencję strat w okresie zamknięcia sklepów i większe niż oczekiwane pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki.

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej LPP EuroRating zalicza: relatywnie szybkie wznowienie przez spółkę na poszczególnych rynkach (w tym w szczególności w Polsce) sprzedaży w sklepach stacjonarnych; ponowne generowanie wysokich dodatnich wyników finansowych i wolnych przepływów pieniężnych; a także poprawa pozycji kapitałowej i płynnościowej spółki.

Ujawnienia regulacyjne

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20 (w tym rating dla LPP S.A.) są ratingami niezamówionymi. Wystawiane są z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznych (oznaczenie „ip”), bez udziału w procesie ratingowym ocenianych podmiotów lub powiązanych z nimi stron trzecich.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.
Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony
bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie,
aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz
aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Rating nadany spółce LPP S.A. jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu, aktualny rating oraz pełna historia ratingu publikowane są bezpłatnie w sposób ogólnodostępny w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Ratingi przedsiębiorstw”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu. EuroRating nie bierze odpowiedzialności za informacje o aktualnym ratingu ocenianego podmiotu przekazywane przez jakiekolwiek strony trzecie.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw prezentowany jest
w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną niezależną opinię agencji na temat kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego (ryzyka niewypłacalności) podmiotów podlegających ocenie i nie mogą być one traktowane w inny sposób. EuroRating nie zajmuje się doradztwem inwestycyjnym, a wystawiane przez agencję ratingi kredytowe nie stanowią rekomendacji kupna, utrzymywania, bądź też sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, jak również nie stanowią rekomendacji nawiązania, utrzymywania lub zaprzestania innych form współpracy biznesowej z ocenianymi podmiotami. Osoby podejmujące decyzje w oparciu o przyznane przez EuroRating ratingi robią to wyłącznie na własne ryzyko. Agencja ratingowa EuroRating nie uczestniczy w zyskach, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty użytkowników lub stron trzecich, jakie mogą wyniknąć z korzystania z nadawanych przez agencję ratingów.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT lpp, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR