EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego Alior Banku na stabilną

Omawiane walory:

EuroRating obniżył rating kredytowy Alior Banku z poziomu BB+ do BB. Jednocześnie agencja podniosła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej.

Alior,Bank,rating, kredytowy,

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego Alior Banku na stabilną

Obniżenie oceny ratingowej Alior Banku o jeden stopień z BB+ do BB związane jest przede wszystkim z silnym pogorszeniem bieżących wyników finansowych banku, a także z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na przyszłe wyniki banku.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że wynik netto Alior Banku obniżał się już od kilku kwartałów, na co wpływ miało m.in. pogarszanie się jakości portfela kredytów. W efekcie na koniec II kwartału b.r. udział kredytów zagrożonych (NPL) wyniósł 13,7 proc., co jest poziomem dwa razy wyższym niż średnia w sektorze. Bank posiada stosunkowo duży portfel kredytów korporacyjnych, a w ostatnich kwartałach miał kilka dużych ekspozycji (m.in. Ruch, Zakłady Mięsne Henryk Kania, Onico), na których poniósł straty. Udział kredytów z utratą wartości w segmencie klienta biznesowego wzrósł na koniec czerwca 2020 r. do wysokiego poziomu 20,7 proc. (wobec 16,2 proc. przed rokiem).

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W efekcie dokonanych w II kwartale b.r. wysokich odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz utworzonych rezerw związanych z wyrokiem TSUE dotyczącym zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich, Alior Bank wygenerował wysoką stratę netto w wysokości 582 mln zł. Skutkowało to spadkiem wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) do ujemnego poziomu (-0,4 proc.) po raz pierwszy od 10 lat.

Agencja spodziewa się, że w rezultacie obserwowanego pogorszenia koniunktury gospodarczej, związanego ze skutkami epidemii Covid-19, jakość portfela kredytów Alior Banku może się nadal pogarszać, co w dalszym ciągu będzie obciążać wyniki finansowe banku.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który będzie negatywnie wpływał na wyniki Alior Banku jest obniżenie przez RPP w I połowie b.r. stóp procentowych NBP do rekordowo niskiego poziomu 0,1%. Ma to wpływ na spadek marży odsetkowej i w konsekwencji na wynik netto banku. Alior Bank szacuje negatywny wpływ ostatnich decyzji RPP na swój wynik finansowy w 2020 roku na ok. 0,5 mld zł.

Ewentualne dalsze generowanie ujemnych wyników oznaczać będzie, że Alior Bank w 2020 roku, a być może także w kolejnym roku, będzie wykazywał straty, co może przyczynić się do spadku wartości kapitału własnego i współczynników wypłacalności banku.

W rezultacie Alior Bank może uruchomić plan naprawczy, ponieważ przy niemal zerowym poziomie stóp procentowych bankowi będzie bardzo trudno osiągać dodatni wynik finansowy. Dzięki planowi naprawy bank uniknąłby płacenia podatku bankowego, który obecnie pochłania większość jego zysku operacyjnego. Może zostać także reaktywowany projekt konsolidacji banków w ramach grupy PZU (połączenie z Bankiem Pekao ).

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na rating Alior Banku mogłyby mieć: dalszy spadek wyników finansowych (w tym w szczególności generowanie wysokich strat netto); dalsze pogarszanie się jakości portfela kredytów; ewentualne kolejne wysokie straty na pojedynczych wysokich ekspozycjach kredytowych; spadek wartości kapitału własnego i jego udziału w sumie pasywów; spadek poziomu współczynników kapitałowych; a także utrzymywanie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych NBP na poziomie bliskim zeru przez długi czas.

Pozytywnie na poziom oceny ratingowej banku mogłoby wpływać: powrót do generowania przez bank dodatnich wyników finansowych; ewentualna poprawa jakości portfela kredytów (istotny spadek wskaźnika NPL); ewentualny wzrost wartości kapitału własnego i poziomu współczynników kapitałowych; szybsze niż obecnie spodziewane podwyższenie stóp procentowych NBP; a także ewentualny plan połączenia Alior Banku z Bankiem Pekao.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

UJAWNIENIA REGULACYJNE

Ratingi kredytowy nadany Alior Bank S.A. jest ratingiem niezamówionym. Oceniany podmiot nie brał udziału w procesie ratingowym, a proces analityczny oparty jest na informacjach dostępnych publicznie.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Rating nadany bankowi Alior Bank S.A. jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating do oceny ryzyka kredytowego banków prezentowany jest w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Alior)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR