ING BSK miał 316,2 mln zł zysku netto w II kwartale 2020 r.

Omawiane walory:

ING Bank Śląski odnotował 316,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 469,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Fot. materiały prasowe ING BSK

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 099,2 mln zł wobec 1 053,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 344 mln zł wobec 353,7 mln zł rok wcześniej.

– W I połowie 2020 roku przychody z tytułu odsetek wzrosły o 4,4 proc. względem I połowy 2019 roku, głównie za sprawą wyższych odsetek od kredytów i innych należności udzielonych klientom. Z drugiej strony, koszty z tytułu odsetek spadły o 12,8 proc. r/r, przede wszystkim ze względu na niższe koszty zobowiązań wobec klientów. W konsekwencji, wynik netto z tytułu odsetek zwiększył się o 8,6 proc. r/r, czyli o 177,9 mln zł do poziomu 2 251,3 mln zł. Ze względu na obniżki stóp procentowych (stopa referencyjna spadła z 1,5 proc. do 0,1 proc.) pod presją znajduję się marża odsetkowa banku (spadek stawek WIBOR, obniżenie maksymalnego oprocentowania kredytów z 10 proc. do 7,2 proc., zmiana wysokości i oprocentowania rezerwy obowiązkowej) – czytamy w sprawozdaniu zarządu

Bank szacuje, że łączny wpływ trzech obniżek stóp procentowych będzie mieć negatywny wpływ na jego wynik odsetkowy w 2020 roku w przedziale 255-305 mln zł.

– W wyniku spadku stóp procentowych oraz wysokiemu wzrostowi depozytów klientów (i spadkowi wskaźnika kredytów do depozytów) marża odsetkowa naszego banku zmniejszyła się. Skumulowana marża odsetkowa spadła z 2,94 proc. po I półroczu 2019 roku do 2,83 proc. na koniec I półrocza 2020 roku. W zakresie kosztu finansowania przeprowadziliśmy dostosowanie stawek m.in. na kontach oszczędnościowych. Podstawowa oferta na koncie oszczędnościowym dla klienta detalicznego wynosiła do 6 lipca 2020 roku 0,5 proc., do końca sierpnia będzie wynosić 0,25 proc., a od początku września 0,05 proc. Oferta dla klientów korporacyjnym w zakresie oprocentowania kont oszczędnościowych była zmieniana dwa razy – 1 kwietnia 2020 roku z 0,8 proc. na 0,5 proc. oraz 1 czerwca na 0,1 proc. – czytamy dalej.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Najistotniejszy wzrost w ramach przychodów z tytułu prowizji i opłat w I półoczu br. wystąpił w:

  • dystrybucji jednostek uczestnictwa, działalności maklerskiej i powierniczej – poprawa o 25,4 mln zł (42,9 proc.),
  • marży na transakcjach wymiany walut – poprawa o 17,2 mln zł (9,2 proc.) oraz
  • produktach ubezpieczeniowych – poprawa o 15,8 mln zł (25,1%).

Aktywa razem banku wyniosły 180,64 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

W I poł. 2020 r. bank miał 583,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 793,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik brutto w I poł. 2020 r. ukształtował się w wysokości 817,1 mln zł i spadł o 23,2 proc. r/r.

– Na pogorszenie zysku brutto za I połowę 2020 roku o 246,7 mln zł, czyli 23,2 proc., względem I połowy 2019 roku w największym stopniu wpłynęło:

• wzrost kosztów ryzyka o 343,2 mln zł, czyli o 131,5 proc.,

• wzrost kosztów operacyjnych o 114,3 mln zł, czyli o 8,8 proc., w tym z tytułu kosztów BFG o 38,4 mln zł, czyli o 23 proc.,

oraz

• wzrost zapłaconego podatku bankowego o 26,5 mln zł, czyli o 12,6 proc.

Z drugiej strony, do czynników, które wpływały pozytywnie na poziom wyniku brutto w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku względem 2019 roku były:

• wyższy poziom wyniku z tytułu odsetek o 117,9 mln zł, czyli o 8,6 proc.,

• wyższego poziomu wyniku z tytułu opłat i prowizji o 31,6 mln zł, czyli o 4,7 proc. oraz

• wzrost pozostałych przychodów o 27,8 mln zł, czyli o 30 proc. – czytamy dalej w sprawozdaniu.

W I półroczu 2020 roku koszty działania grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego wzrosły o 8,8 proc. r/r do poziomu 1.416,5 mln zł.

– Najmocniej wzrosły w 2020 roku koszty związane z opłatami na rzecz BFG (+38,4 mln zł r/r tj. o 23 proc. r/r). Wartość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 125,4 mln zł (131,2 mln zł w 2019 roku). Natomiast składka na fundusz gwarancyjny depozytów wyniosła w I połowie 2020 roku 79,6 mln zł (względem 35,4 mln zł w I połowie 2019 roku). Koszty osobowe wzrosły w I półroczu 2020 roku o 39,4 mln zł r/r, co jest efektem przeprowadzonych corocznie podwyżek w kwietniu. Pozostałe koszty działania (z wyłączeniem amortyzacji) wzrosły o 32,2 mln zł r/r, m.in. za sprawą kosztów IT – wzrost o 25,1 mln zł do 138,9 mln zł – napisano także w sprawozdaniu.

Zatrudnienie w grupie kapitałowej wyniosło 8.131,4 etatów na koniec czerwca 2020 roku w stosunku do 8.071,6 etatów na koniec 2019 roku.

Ze względu na szybsze tempo przyrostu kosztów działania niż przychodów, wskaźnik efektywności – koszty do przychodów – pogorszył się w I połowie 2020 roku względem roku poprzedniego. Wyniósł on 46,1 proc., co oznacza wzrost o 0,2 pkt proc. r/r. Skorygowany wskaźnik kosztów do przychodów dla I połowy 2020 roku (zakładając kwartalne rozpoznawanie składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji) ukształtował się na poziomie 44 proc., czyli poprawił się o 0,4 pkt proc. r/r.

– Nasz łączny współczynnik kapitałowy na koniec II kw. 2020 roku wyniósł 17,47 proc. tj. 6,47 pkt proc. powyżej wymaganego poziomu. Nasze wskaźnik LCR wyniósł 223 proc., a wskaźnik NSFR 144 proc. na koniec II kw. 2020 roku (minimum regulacyjne dla obu wskaźników wynosi 100 proc.) – czytamy dalej.

Wskaźnik ROE za I półr. br. wyniósł 9 proc. wobec 12,5 proc. rok wcześniej, zaś wskaźnik ROE po korekcie o MCFH (tj. suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne) – odpowiednio: 10,7 proc. wobec 13,2 proc.

ING BSK wskazał też, że w I połowie 2020 roku nastąpił znaczący wzrost wskaźnika marży kosztów ryzyka (relacja odpisu na straty oczekiwane do portfela kredytowego brutto) do 0,80 proc. z 0,47 proc. w poprzednim roku. Wzrost nastąpił w obu segmentach: w segmencie detalicznym marża kosztów ryzyka wzrosła z 0,36 proc. w I połowie 2019 roku do 0,64 proc. w I połowie 2020 roku, podczas gdy w segmencie korporacyjnym – z 0,55 proc. w I połowie 2019 roku do 0,92 proc. w I połowie 2020 roku.

– Wzrost kosztów (i marży) ryzyka wynika w głównej mierze ze zmian parametrów makroekonomicznych w modelach, co jest następstwem pandemii COVID-19 i jej wpływu na polską gospodarkę. Skumulowany efekt za I połowę 2020 roku wynosi 296,4 mln zł, z czego 25,4 mln zł w segmencie detalicznym oraz 270,9 mln zł w segmencie korporacyjnym – wyjaśniono w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 583,5 mln zł wobec 793,6 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ingbsk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR