Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Kwestia atomu kładzie się cieniem na ratingu kredytowym PGE

Opublikowano: 2018-11-30 12:14:12

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła perspektywę ratingu kredytowego PGE ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie A-.

(Fot. PGE)

Zmiana perspektywy ratingu Polskiej Grupy Energetycznej na negatywną związana jest głównie z długoterminowym ryzykiem finansowym, jakie dla spółki wiąże się z planowaną przez rząd budową w Polsce elektrowni atomowych, z pogorszeniem warunków makroekonomicznych dla producentów energii z węgla i obserwowanym w ciągu ostatnich kilku kwartałów osłabieniem bieżącego profilu ryzyka kredytowego spółki, a także z zapowiedzianymi kolejnymi inwestycjami niezwiązanymi z podstawową działalnością spółki.

EuroRating ocenia, że ewentualna realizacja planów zawartych w przedstawionym w ostatnich dniach przez Ministerstwo Energii projekcie polityki energetycznej Polski do 2040 roku oznaczałaby budowę nowych źródeł wytwarzania energii w kolejnych dwóch dziesięcioleciach w przytłaczającej większości przez spółki państwowe (dotyczy to przede wszystkim planowanej budowy sześciu elektrowni atomowych, a także morskich farm wiatrowych).

Agencja zakłada, że ze względu na wymagane ogromne nakłady inwestycyjne, bardzo długi czas budowy, a także wysoką niepewność odnośnie opłacalności produkcji energii przez elektrownie atomowe, realizacji tych projektów prawdopodobnie nie podejmą się żadne podmioty prywatne. Z uwagi na fakt, że PGE jest największą krajową spółką energetyczną i już wcześniej miała wyznaczoną przez rząd rolę lidera w procesie budowy elektrowni atomowych, EuroRating zakłada, że spółka ta zostałaby w największym stopniu obciążona koniecznością realizacji i finansowania tych projektów. Przypuszczenie to potwierdza zapowiedziany właśnie przez PGE zamiar odkupienia od pozostałych trzech państwowych udziałowców 30 proc. akcji PGE EJ1 – spółki celowej powołanej w celu przygotowania budowy pierwszej elektrowni atomowej.

EuroRating zaznacza, że jakkolwiek planowana przez Ministerstwo Energii budowa elektrowni atomowych nie została jeszcze formalnie zatwierdzona przez rząd, rosnące prawdopodobieństwo realizacji tego scenariusza stwarza dla Polskiej Grupy Energetycznej istotne ryzyko finansowe. Choć nie są znane jeszcze konkrety dotyczące m.in. wielkości koniecznych nakładów i sposobu ich finansowania, zakładane przez agencję zaangażowanie spółki w budowę elektrowni atomowych oznaczałoby, że PGE przez najbliższe kilkanaście lat musiałaby inwestować ogromne kwoty w aktywa, które w tym czasie nie generowałyby żadnych przychodów.

>> Wyniki na prąd zmienny – omówienie sprawozdania finansowego PGE po II kw. 2018 r.

Spodziewany w takim scenariuszu duży wzrost zadłużenia spółki nie jest przy tym jedynym ryzykiem jakie wiąże się z budową mocy wytwórczych opartych na energii jądrowej. EuroRating zwraca bowiem uwagę na fakt, że w perspektywie czasowej, w jakiej miałyby zostać uruchomione elektrownie atomowe w Polsce (tj. za 15-20 lat), dalszemu dużemu spadkowi mogą ulec koszty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, tj. głównie z lądowych i morskich siłowni wiatrowych oraz fotowoltaiki. W przypadku, jeżeli nastąpiłby w tym czasie równoczesny istotny rozwój technologii w zakresie magazynowania energii elektrycznej, odnawialne źródła staną się bezkonkurencyjne cenowo, a produkcja prądu z nieelastycznego źródła o stałych wysokich kosztach (uwzględniających amortyzację ogromnych zaangażowanych aktywów trwałych), jakim są elektrownie atomowe, może w perspektywie długoterminowej stać się nierentowna.

Na decyzję agencji o zmianie perspektywy ratingu kredytowego PGE na negatywną wpływ miało również pogarszające się otoczenie makroekonomiczne dla producentów energii elektrycznej z węgla. EuroRating wskazuje na ryzyko, że dużego wzrostu cen węgla oraz rosnących cen uprawnień do emisji CO2 spółce nie uda się w pełni zrekompensować podwyżkami cen energii, w efekcie czego spadkowi ulec mogą uzyskiwane przez PGE marże.

>> Promocja: do końca listopada roczny abonament premium StockWatch.pl w cenie 6 miesięcy! Sprawdź!

Agencja bierze pod uwagę również obserwowane w ostatnich kwartałach lekkie pogorszenie bieżącego ogólnego profilu ryzyka kredytowego spółki. Związane jest to m.in. ze wzrostem wartości długu oprocentowanego netto (na koniec III kwartału 2018 r. osiągnął on najwyższy dotychczas poziom 9,6 mld zł), a także z pogarszającą się strukturą czasową zadłużenia, wpływającą negatywnie na wskaźniki płynności.

W kontekście oceny ryzyka kredytowego spółki EuroRating do czynników negatywnych zalicza także zapowiedziane w ostatnim czasie przez prezesa partii rządzącej przejęcie przez Polską Grupę Energetyczną od innych państwowych spółek producenta autobusów Autosan. W grupie PGE spółka ta miałaby rozwinąć produkcję pojazdów elektrycznych – w tym autobusów i specjalistycznych samochodów ciężarowych. Agencja zwraca uwagę na fakt, że dla PGE transakcja ta byłaby kolejną (po dokapitalizowaniu zagrożonych upadłością spółek: wydobywczej PGG oraz budowlanej Polimex-Mostostal) inwestycją w biznes niezwiązany z podstawową działalnością spółki.

Ponadto, ponieważ Autosan jest spółką nierentowną i ma ujemne kapitały własne, ewentualny rozwój produkcji pojazdów elektrycznych wiązałby się z koniecznością dużego dokapitalizowania tej spółki przez PGE w kolejnych latach, przy niepewnych perspektywach odnośnie uzyskania przez tę spółkę dodatniej rentowności oraz zadowalających stóp zwrotu z tej inwestycji dla akcjonariuszy PGE.

NEGATYWNA PERSPEKTYWA RATINGU

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Negatywnie na bieżący poziom ratingu kredytowego PGE SA mogłyby wpływać m.in.:

 • zatwierdzenie przez polski rząd programu budowy elektrowni atomowych i zaangażowanie w ten projekt Polskiej Grupy Energetycznej jako głównego wykonawcy;
 • dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2;
 • realizacja nowych projektów związanych z wydobyciem i spalaniem węgla;
 • ewentualny dalszy wzrost poziomu zadłużenia finansowego i brak poprawy jego struktury czasowej;
 • utrzymywanie się wskaźników płynności finansowej na obecnych relatywnie niskich poziomach;
 • ewentualny spadek wartości generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i/lub wzrost ponoszonych nakładów inwestycyjnych;
 • dokonywanie kolejnych inwestycji niezwiązanych z podstawową działalnością spółki.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej spółki mogłyby natomiast mieć:

 • rezygnacja przez rząd z planów budowy elektrowni atomowych i/lub korekta polityki energetycznej Polski w kierunku znacznie szybszego niż to jest obecnie zakładane odejścia od produkcji energii elektrycznej z węgla na rzecz źródeł odnawialnych;
 • uproszczenie procesów administracyjnych skutkujące ułatwieniem i przyspieszeniem budowy morskich farm wiatrowych;
 • niższe od obecnie spodziewanych nakłady inwestycyjne PGE w kolejnych latach i spadek poziomu zadłużenia finansowego;
 • korzystne dla spółki kształtowanie się parametrów makroekonomicznych.

UJAWNIENIA REGULACYJNE

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20 są ratingami niezamówionymi. Wystawiane są z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznych (oznaczenie „ip”), bez udziału w procesie ratingowym ocenianych podmiotów lub powiązanych z nimi stron trzecich.

Prezentowany rating kredytowy dla spółki Polska Grupa Energetyczna S.A. jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony
bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu. EuroRating nie bierze odpowiedzialności za informacje o aktualnym ratingu ocenianego podmiotu przekazywane przez jakiekolwiek strony trzecie.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego.EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności oraz prawdziwości pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja nie świadczyła
i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.

Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną opinię agencji na temat kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego podmiotów podlegających ocenie i nie mogą być one traktowane w inny sposób.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating jest prezentowany w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

 

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o PGE)

 • Energetyczny rollercoaster, WIG20 powyżej 2.200 pkt.

  Czwartkowa sesja jest dokładnym przeciwieństwem sesji wczorajszej. Sektor energetyczny i wzrosty w Europie ciągną warszawskie indeksy w górę. W WIG20 pierwsze skrzypce gra PGE, PKO BP i PZU. Na szerokim rynku gorąco jest na akcjach PlayWay i BoomBIT.

 • PGE i czerwona Europa ciągną w dół GPW

  Przecena akcji spółek energetycznych oraz strach przed wojnami handlowymi, ściągają w dół warszawskie indeksy. Nastroje na GPW są słabe, co jest złą wróżba nie tylko na drugą połowę dnia, ale i na drugą połowę tygodnia.

 • Raport: Spółki z WIG20 wypłacą ponad 12 mld zł dywidend w 2019 r.

  Znamy już plany dywidendowe wszystkich największych firm z warszawskiej giełdy. W tym roku 13 z 20 spółek sklasyfikowanych w prestiżowym indeksie podzieli między akcjonariuszy 12,3 mld zł. Wśród nich są 4 propozycje o stopie przekraczającej 5 proc. 

 • PGE Energia Odnawialna zbuduje z Grupą Azoty Siarkopol farmę fotowoltaiczną

  Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol podpisała dzisiaj list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE Energia Odnawialna. Instalacja o mocy 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh w najbardziej prawdopodobnym wariancie będzie produkowała czystą energię na własne potrzeby Grupy Azoty Siarkopol, a partnerzy nie wykluczają dalszego znaczącego rozwoju projektu, w formule wspólnego przedsięwzięcia.

 • PGE mocno w dół po wynikach, JSW najniżej od października 2016 r.

  Pierwsza połowa wtorkowych notowań upływa na giełdzie w Warszawie pod znakiem śladowych spadków, co jest jedyną chyba dziś dobrą wiadomością. W centrum uwagi są mocno przeceniane akcje JSW i PGE.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku