Spółka PCC Exol zakończyła I półrocze dobry wynikami

Omawiane walory:

Mirosław Siwirski, prezes PCC Exol SA rozmawia z redakcją StockWatch.pl o wynikach spółki i planach dalszego rozwoju.

StockWatch.pl: W pierwszym półroczu PCC Exol znacznie poprawił wyniki finansowe. Przychody wzrosły wprawdzie tylko o 5 proc., ale wynik netto dzięki zwyżce marży na sprzedaży skoczył ponad dwukrotnie. Czy na obecnie posiadanych aktywach jest jeszcze miejsce na dalszy wzrost?

Mirosław Siwirski: Aktualny majątek daje nam wciąż potencjał do wzrostu. Naszym celem jest maksimum zysku przy optymalnym wykorzystaniu zasobów, dlatego na bieżąco podejmujemy decyzje o dostosowaniu struktury produkcji do oczekiwań rynku. Pamiętajmy jednak, że równocześnie staramy się zachować potencjał zasobów dla rozwoju i wdrażania nowych produktów. Wszystkie nasze działania finalnie mają przynieść maksimum korzyści i to właśnie udaje nam się z sukcesem realizować. Dowodem są nie tylko prezentowane wyniki, ale także nowe produkty, stale wprowadzane na rynek. W naszym przypadku przemyślane wykorzystanie potencjału instalacji możemy ocenić poprzez zmianę struktury sprzedaży i konsekwentny wzrost udziału wysokomarżowych produktów specjalistycznych.

Lepszy wynik netto to także zasługa niższych kosztów finansowych, w czym pomogły dodatnie różnice kursowe. Jednak może to mieć dwie strony. Jak dużo eksportuje PCC Exol i jaką część zakupów surowców rozliczacie w walutach obcych?

W walutach obcych realizujemy zarówno sprzedaż, jak i zakupy. Udział zakupów z importu oraz udział sprzedaży na eksport jest porównywalny, szacunkowo jest to ok. 50 proc. Mówimy oczywiście o walutach EUR i USD. Przy czym na realizację niewielkich dodatnich różnic kursowych wpływ miał m.in. wzrost w 1H2016 udziału zakupów surowców realizowanych w USD, w stosunku do 1H2015 roku, przy malejącym trendzie kursu USD/PLN, co sprzyjało realizacji dodatnich różnic kursowych.

Mirosław Siwirski, prezes PCC Exol SA.

Mirosław Siwirski, prezes PCC Exol SA.

Trzeba jednak zauważyć, iż niższe koszty finansowe, to nie tylko różnice kursowe, ale również niższe odsetki. Są one związane przede wszystkim z obniżeniem poziomu kredytów i pożyczek.

Mocną stroną spółki zawsze były wysokie przepływy operacyjne, ale w pierwszym półroczu widać znaczne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy: wzrosły należności i zapasy, spadły zobowiązania handlowe i wydłużył się cykl konwersji gotówki. Co zmieniło się w sposobie gospodarowania i strukturze dostawców i odbiorców?

Analizując przepływy zauważmy, że w stosunku do 1H2015 zmianie uległa struktura przepływów na każdym poziomie działalności. Wpływ na to miało zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz pozyskanie środków pieniężnych z pierwszej publicznej emisji obligacji serii A1. Dlatego wydatki środków pieniężnych na działalności inwestycyjnej oraz na działalności finansowej zmniejszyły się o ponad 26 mln zł. Równocześnie zmianie uległy też przepływy z działalności operacyjnej, gdyż pozyskanie środków pieniężnych z obligacji skutkowało zmniejszeniem wykorzystania faktoringu oraz faktoringu odwrotnego (pozostałe zobowiązania operacyjne). To z kolei przełożyło się na wzrost poziomu należności oraz zmniejszenie poziomu zobowiązań w bilansie. Dodatkowym czynnikiem była również zmiana struktury sprzedaży i odbiorców, co mogło wpłynąć na wydłużenie cyklu rotacji należności. W 2Q2016 zanotowano jednocześnie wzrost poziomu zapasów wynikający z wyższych cen surowców oraz zwiększenia poziomu zapasów, co związane jest/było z przygotowaniem do postoju remontowego jednego z głównych dostawców tlenku etylenu, PKN Orlen.

PCC Exol wykorzystuje w produkcji dwa główne surowce: tlenek etylenu i naturalne alkohole tłuszczowe. Jak kształtują się ich ceny rynkowe i w jakim stopniu jesteście Państwo w stanie przenosić na odbiorców ryzyko zmienności i wzrostu tych kosztów?

Rzeczywiście dla naszej produkcji zarówno tlenek etylenu, jak i alkohole naturalne to główne surowce. Jeżeli chodzi o rynek alkoholi tłuszczowych naturalnych, ceny uzależnione są tu od plonów na plantacjach palm olejowych w Azji. W 2016 roku specjaliści zrzeszeni w RSPO (międzynarodowa organizacja działająca na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego i jego pochodnych) zgłaszają problem negatywnego wpływu zjawiska pogodowego El Nińo na poziom plonów palm olejowych. Mniejsza podaż surowca skutkuje wyższymi cenami, które są zauważalne od 2Q2016. Obecnie ceny nie osiągnęły jeszcze najwyższych, historycznie poziomów. W wypadku produktów masowych istnieje silna korelacja pomiędzy ceną surowców a ceną sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o produkty specjalistyczne, alkohol tłuszczowy naturalny nie jest tu głównym surowcem, dlatego nie obserwuje się tak silnej korelacji. Istotnym surowcem jest również tlenek etylenu, którego cena uzależniona jest od notowań ropy naftowej. W ostatnim kwartale obserwuje się stabilną sytuację cenową, a ceny utrzymują się na średnim poziomie. Jeżeli chodzi o korelację cen, to podobnie jak w przypadku alkoholi tłuszczowych, ceny produktów masowych są silnie skorelowane z ceną tlenku etylenu, natomiast w przypadku produktów specjalistycznych korelacja ta jest na minimalnym poziomie.

Zdolności produkcyjne PCC Exol w pierwszym półroczu wyniosły 110 tys. ton surfaktantów, czyli o 9 proc. więcej niż rok wcześniej, ale jednocześnie wolumen sprzedaży spadł o 2 proc. Zaskoczenie czy spodziewane zjawisko? Jakie produkty gorzej się sprzedawały i co robicie Państwo, żeby nadgonić ten spadek?

Nie jest to dla nas zaskoczeniem. Tak jak już wspomniałem, celem spółki jest wypracowanie maksimum zysku przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Kontynuując przyjętą strategię, od dłuższego czasu staramy się zwiększać udział produktów specjalistycznych w całkowitej sprzedaży. Produkty te charakteryzują się mniejszymi wolumenami, ale wyższą marża. Dlatego zdarza się, iż świadomie rezygnujemy z realizacji potencjalnych zamówień klientów na produkty masowe z niższą marżą, wybierając sprzedaż produktów specjalistycznych o wyższej rentowności. Ponadto, co roku wdrażane są kolejne, nowe produkty specjalistyczne. Trzeba tu zaznaczyć, iż klienci testują i akceptują tylko te produkty, które zostały wytworzone w skali produkcyjnej, a nie tylko laboratoryjnej. Dlatego często zlecane są do produkcji małe partie testowe wyrobów specjalistycznych, o dłuższym czasie produkcji, co również powoduje obniżenie nominalnych zdolności produkcyjnych wytwórni. Można to wytłumaczyć w ten sposób, iż proces produkcji wyrobów masowych jest mniej skomplikowany i trwa krócej, a w przypadku małych partii produktów specjalistycznych, proces się wydłuża. Dlatego zmniejszają się nominalne zdolności produkcyjne. Należy przy tym pamiętać, iż jednym z kluczowych czynników sukcesu PCC EXOL jest elastyczność i szybkość wdrażania nowych produktów. Stąd często świadomie utrzymujemy rezerwę zdolności produkcyjnych, wykorzystując ją m.in. na potrzeby rozwoju.

Czy niepełne wykorzystanie mocy produkcyjnych nie powinno Was skłonić do przesunięcia budowy wytwórni Etoksylacja I? To w końcu kolejne 15 tys. ton zdolności wytwórczych rocznie. Ile czasu będzie potrzeba by ją w pełni obłożyć?

Planowana inwestycja ma na celu nie tylko zwiększenie zdolności produkcyjnych, ale przede wszystkim rozwinięcie produkcji nowych, specjalistycznych wyrobów, wprowadzanych na rynek pod nazwą Rokamery. Są to głównie produkty o właściwościach niskopiennych i antypiennych, które znajdują zastosowanie w aplikacjach przemysłowych. Przykładem zastosowania jest redukcja piany w procesach produkcji cukru z buraków cukrowych, w produkcji papieru, w gorzelniach, a także w oczyszczalniach ścieków. W ostatnich miesiącach firma z sukcesem wdrożyła do produkcji i sprzedaży gamę tego typu produktów. Jednak z uwagi na odmienny proces technologiczny, posiadane obecnie zasoby nie pozwalają nam na ich produkcję w większej skali. I dlatego też planowana jest nowa inwestycja, która pozwoli sprostać oczekiwaniem rynku, zarówno jeśli chodzi o różnorodność tej grupy produktów, jak i wolumen sprzedaży.

Jak wyglądają prognozy tempa wzrostu rynku na najbliższe lata oraz szacunki przyrostu mocy produkcyjnych u konkurentów?

Prognozy mówią, że rynek surfaktantów ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju. Wyroby z udziałem surfaktantów to w dużej mierze dobra pierwszej potrzeby, stąd popyt na te produkty nie jest uzależniony od wahań koniunkturalnych. W Polsce wartość rynku surfaktantów szacuje się obecnie na ponad 350 mln USD. Szacunki rynkowe wskazują, iż popyt na surfaktanty w kolejnych latach nadal będzie rósł i w 2018 r. osiągnie wartość ponad 400 mln USD. Zdaniem ekspertów, od europejskiego rynku surfaktantów jest oczekiwany średnioroczny wartościowy wzrost na poziomie 3,9 proc. Podobne wzrosty powinny odnotować kraje Ameryki Północnej. Ogólnie ujmując, w kontekście globalnego rynku surfaktantów, analizowane przez nas prognozy (raport Surfactants Market by Product Type, by Application – Trends & Forecast to 2020) przewidują wzrost wartościowy o średnio o 5,5 proc. rocznie. Najszybciej rozwijającym się regionem, zarówno pod względem sprzedaży, jak i konsumpcji surfaktantów, jest obszar Azji oraz Pacyfiku. W tym regionie prognozy wskazują na średnioroczny wzrost wartościowy o 7,9 proc.

Głównym rywalem PCC Exol jest niemiecki BASF. Jakie macie Państwo nad nim przewagi konkurencyjne oprócz oczywistych niższych kosztów pracy i ciekawej strategicznie lokalizacji?

Naszą główną przewagą w stosunku do BASF jest nie tylko lokalizacja czy niższe koszty pracy, ale przede wszystkim zdecydowanie większa elastyczność produkcji i indywidualne podejście do klienta. Elastyczność produkcji wynika z faktu posiadania wielu różnej wielkości reaktorów. Dzięki temu produkowanie małych i średnich szarż produkcyjnych nie stanowi dla nas żadnego problemu. Indywidualne podejście do klienta objawia się również ścisłą współpracą działu rozwoju bezpośrednio z klientem. Ta bliska współpraca pozwala modyfikować nasze produkty tak, aby aplikacyjnie idealnie spełniały oczekiwania klienta.

W czerwcu PCC Exol z wielkim sukcesem uplasował pierwszą publiczną emisję obligacji przy redukcji aż 60 proc. Czy można powiedzieć, że trochę przesadziliście z wysokością oprocentowania? Odsetki to w końcu nie jedyna forma regularnego wynagradzania akcjonariuszy, bowiem płacicie też Państwo dywidendę.

Przed ustaleniem ostatecznych warunków emisji każdorazowo szczegółowo analizujemy warunki rynkowe. Dla PCC EXOL ta emisja obligacji była debiutem, oprocentowanie na poziomie 5,5 proc. uznaliśmy za trafione. Naszym celem jest dywersyfikacja źródeł finansowania. Mamy nadzieję, że cykliczne emisje obligacji na atrakcyjnych warunkach istotnie pomogą nam w stworzeniu zróżnicowanej struktury finansowania działalności.

Jak ma się koszt kapitału pozyskanego z obligacji w porównaniu do kredytów bankowych i kiedy, zgodnie z zapowiedziami, rozważacie Państwo kolejne emisje? Czy inwestorzy mogą liczyć na równie atrakcyjne oprocentowanie?

Jesteśmy uczestnikiem zmieniającego się rynku usług bankowych. Warunki obecnie oferowane przez banki nie są atrakcyjne, a poziom wymagań równolegle stawiany przedsiębiorcom skłania do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. Aby stworzyć długookresowo bezpieczeństwo w finansowaniu działalności, nasz model pozyskiwania kapitału zakłada kilka źródeł, w tym cykliczne emisje obligacji. Jesteśmy właśnie w trakcie kolejnej emisji obligacji. Warunki emisji są tożsame z parametrami ostatnio uplasowanej serii A1, tj. oprocentowanie stałe w wysokości 5,5 proc. w skali roku, czteroletni okres zapadalności, odsetki wypłacane kwartalnie. Wartość emisji to 25 mln zł. Jesteśmy przekonani, że to dobre warunki. Mamy nadzieję, że inwestorzy pozytywnie odpowiedzą na naszą propozycję.

Dziękujemy za rozmowę.

Polecane linki:
>> Odwiedź stronę internetową grupy PCC EXOL
>> Zobacz omówienie raportu za II kwartał 2016 r. przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Odwiedź stronę analityczną spółki w serwisie
>> Śledź notowania akcji spółki z wykorzystaniem skanerów w ATTrader.pl

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT pccexol, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • 7 najciekawszych transakcji insiderskich w styczniu

  Insiderzy uaktywnili się na warszawskiej giełdzie. W pierwszych tygodniach nowego roku osoby pełniące funkcje zarządcze lub nadzorcze w spółkach przeprowadziły kilkaset transakcji. StockWatch.pl sprawdził, gdzie szukano okazji inwestycyjnych, a gdzie realizowano pokaźne zyski.

 • HH Technology pozwał PCC Exol w zw. z naruszaniem patentu dot. alkoksylatów

  PCC Exol otrzymał od Sądu Okręgowego we Wrocławiu zawiadomienie o rozprawie w związku z pozwem złożonym przez HH Technology Corp. HH Technology wnosi w nim m.in. o nakazanie PCC EXOL zaniechania naruszania zastrzeżeń patentu nr 210255 "Sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu".

 • 8 ekspresowych dywidend do zgarnięcia w maju

  W maju jest szansa nie tylko na szybkie, ale też pokaźne dywidendy. StockWatch.pl znalazł 8 spółek, które w przyszłym miesiącu podzielą i błyskawicznie wypłacą akcjonariuszom ubiegłoroczne zyski.

 • PCC Exol proponuje 0,09 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

  PCC Exol chce przeznaczyć kwotę 15,538 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 0,09 zł na jedną akcję.

 • HH Technology złożył zażalenie na decyzję sądu dot. PCC Rokita i PCC Exol

  HH Technology wniósł do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", złożone przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR