PKO BP miał ponad 1,2 mld zł zysku netto w II kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Największy polski bank komercyjny wypracował 1,21 mld zł zysku netto, czyli o 40 proc. więcej niż przed rokiem. Kilkuprocentową poprawę PKO BP zanotował także na wynikach z tytułu odsetek oraz prowizji i opłat.

PKOBP, banki, wyniki

PKO BP odnotował 1.217 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 933 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2.538 mln zł wobec 2.287 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 760 mln zł wobec 745 mln zł w roku poprzednim.

Aktywa razem banku wyniosły 329 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 324,25 mld zł na koniec 2018 r.

W I poł. 2019 r. bank miał 2.079 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1.690 mln zł zysku rok wcześniej.

– W I półroczu 2019 roku Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk na poziomie 2.079 mln zł, tj. o 23 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku. Na ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto wpłynęły:

1) poprawa wyniku na działalności biznesowej – 7.233 mln zł (+11,6 proc. r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 11 proc. r/r. Wynik ten poprawił się dzięki wzrostowi wolumenów oraz marży odsetkowej,

2) wzrost kosztów działania o 3,9 proc. r/r – były to koszty głównie regulacyjne związane ze wzrostem składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG),

3) mniejsze obciążenie z tytułu odpisów i utraty wartości, przy spadku kosztu ryzyka do poziomu 0,55 proc. – czytamy w raporcie.

>> >> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W I półroczu 2019 r. grupa osiągnęła wskaźnik ROE w wysokości 10,7 proc. (wobec 9,5 proc. rok wcześniej), C/I w wysokości 42,7 proc. (wobec odpowiednio 45,3 proc. w roku poprzednim); koszty ryzyka w tym okresie wyniosły 0,55 proc. (wobec odpowiednio 0,67 proc.). Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) sięgnął 18,57 proc. (wobec 17,42 proc. rok wcześniej), a współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 17,26 proc. (wobec 16,12 proc. w roku poprzednim).

– Grupa PKO Banku Polskiego już w 2018 roku z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizowała cele finansowe Strategii na lata 2016-2020:

• osiągnęła rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 10 proc.,

• obniżyła wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 45 proc.,

• utrzymała koszt ryzyka poniżej przedziału 75-85 pb,

• efektywnie i racjonalnie zarządzała adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i Tier1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych i jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy – podkreślono także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 2.075 mln zł wobec 1.510 mln zł zysku rok wcześniej.

W I półroczu 2019 roku koszty działania wyniosły 3.127 mln zł i były wyższe o 3,9 proc. r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:

 • wzrost o 49 mln zł, tj. o 3,2 proc. kosztów świadczeń pracowniczych,
 • spadek o 60 mln zł, tj. o 8,5 proc. kosztów rzeczowych, głównie w związku z niższymi wydatkami na:
  • koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego (o 96 mln zł, głównie niższe koszty usług lokalowych związane z wprowadzeniem od stycznia 2019 roku regulacji wynikających z MSSF 16), przy jednocześnie wyższych wydatkach na:
   • marketing (o 30 mln zł),
   • informatykę (o 11 mln zł – głównie wyższe koszty usług software’owych),
 • wzrost o 130 mln zł, tj. 43,8 proc. składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – koszty BFG wyniosły 428 mln zł, z czego 348 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 298 mln zł, z czego 167 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji,
 • wzrost o 15 mln zł, tj. o 63,1 proc. opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, głównie dotyczących opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami,
 • wzrost o 89 mln zł, tj. o 21,9 proc. amortyzacji, w tym głównie efekt wdrożenia MSSF 16 w zakresie najmu nieruchomości i samochodów, przy jednoczesnym spadku amortyzacji wartości niematerialnych związanych z informatyzacją banku, która wynikała głównie z wydłużenia z końca 2023 roku do końca 2030 roku okresu użytkowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI),
 • spadek o 110 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z korektą ubruttowienia odsetek za lata 2017-2018 oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za okres 2014 – II kwartał 2019).

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT pkobp, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR