Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Raport IPO: Analiza oferty publicznej Uniserv-Piecbud

Opublikowano: 2017-06-24 13:07:17

Na warszawski parkiet zmierza Uniserv-Piecbud, spółka budowlana oferująca specjalistyczne usługi dla przemysłu. StockWatch.pl w oparciu o prospekt emisyjny i dostępne informacje przygotował zestaw najważniejszych informacji na temat spółki.

Uniserv-Piecbud SA specjalizuje się w usługach z zakresu układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców przemysłowych. Z oferty nowych akcji (IPO) chce pozyskać 35 mln zł.

Uniserv-Piecbud to firma inżynieryjno-budowlana. Spółka doradza, projektuje, buduje nowe oraz remontuje istniejące instalacje i obiekty (w tym chłodnie, kominy, silosy, piece). Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa, przemysłu chemicznego i petrochemicznego, hut stali, koksowni oraz cementowni. Uniserv-Piecbud powstał w 2008 roku, na bazie kadry oraz zaplecza technicznego Piecbud-Bytom SA (2003 r.) wyodrębnionego z Piecbud SA, który działał w Polsce od 1948 roku. Początkowo firma realizowała zlecenia na rzecz Cementowni Warta i Górażdże Cement, a także występowała w roli podwykonawcy Uniserv Budownictwo. W 2012 roku, po ogłoszeniu upadłości przez Uniserv Budownictwo (firma była jedną z ofiar bankructwa notowanej wówczas na GPW Hydrobudowy Polska), przejęła rolę lidera grupy. W 2013 roku Uniserv-Piecbud zadebiutował na rynku obligacji Catalyst. Do obrotu trafiły papiery dłużne o wartości 5,6 mln zł. Rok później firma przekształciła się w spółkę akcyjną i podpisała umowę na dostawę chłodni kominowej dla bloku energetycznego w Estonii. Był to pierwszy samodzielny kontrakt zagraniczny realizowany przez spółkę. Jednak prawdziwym krokiem milowym był podpisany w 2015 roku kontrakt z Rafako. Uniserv-Piecbud, jako podwykonawca, podjął się zaprojektowania i realizacji chłodni kominowej dla nowego bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Wartość kontraktu opiewa na 171,3 mln zł netto. Obecnie jest to główne źródło przychodów spółki. W ubiegłym roku Uniserv-Piecbud przejął sześć spółek i utworzył grupę kapitałową.

Parametry oferty Uniserv-Piecbud

Oferta publiczna akcji Uniserv-Piecbud pod względem wielkości jest jedną z najmniejszych. Z emisji do 3,5 mln akcji nowej emisji spółka chce pozyskać 35 mln zł, co oznacza, że spodziewana przez zarząd cena emisyjna to 10 zł za walor. Transza dedykowana inwestorom indywidualnym obejmie do 0,5 mln akcji (ok. 15 proc. wszystkich oferowanych akcji). Pozostała część oferty – do 3 mln akcji (ok. 85 proc.) trafi do inwestorów instytucjonalnych. Minimalny zapis w transzy detalicznej może opiewać na 50 sztuk. Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest DM BOŚ. Dotychczasowym właścicielem, posiadającym pośrednio (przez CHK SA) i bezpośrednio, 100 proc. akcji Uniserv-Piecbud jest Artur Nizioł – przewodniczący rady nadzorczej. Po ofercie, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji będą oni mieli 35,66 proc. w kapitale i 26,72 proc. w głosach na WZA.

Struktura akcjonariatu przed IPO (po lewej) i po przeprowadzeniu publicznej oferty (po prawej). Źródło: Prospekt emisyjny Uniserv-Piecbud.

Harmonogram oferty Uniserv-Piecbud

20-28 czerwca Roadshow
28 czerwca Publikacja ceny maksymalnej lub przedziału cenowego
29 czerwca Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
29 czerwca Publikacja ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
30 czerwca-7 lipca Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
12 lipca Planowany termin przydziału i zakończenia oferty publicznej

Cele emisyjne Uniserv-Piecbud

Uniserv-Piecbud chce pozyskać z emisji nowych akcji ok. 35 mln zł. Środki mają sfinansować przede wszystkim rozwój działalności badawczo-rozwojowej w trzech obszarach:

 • układów chłodzenia z zastosowaniem chłodni suchych (5 mln zł)
 • magazynowania energii cieplnej (3 mln zł)
 • produkcji materiałów budowlanych z popiołów (4 mln zł)

Pozyskane od inwestorów środki trafią też na zakup specjalistycznego sprzętu (2 mln zł), kapitał obrotowy (do 16 mln zł) oraz akwizycje (do 5 mln zł). Uniserv-Piecbud zakłada przejęcia spółek działających przede wszystkim na rynku przemysłowym, cementowym, energetycznym, oczyszczania spalin i spalania odpadów.

Analiza sytuacji fundamentalnej Uniserv-Piecbud

Ubiegły rok przyniósł skokowy wzrost wyników spółki. W całym 2016 roku przychody Uniserv-Piecbud wzrosły r/r o 45 proc. do 119,52 mln zł. EBITDA wyniosła 11,9 mln zł, a zysk netto 10,2 mln zł (+145 proc. r/r). Skokowy wzrost to efekt kontynuowania kluczowego zlecenia w Elektrowni Jaworzno. Wartość kontraktu przypadająca na spółkę wynosi nieco ponad 170 mln zł. W 2017 r. spółka nie powinna mieć problemów z utrzymaniem wysokich przychodów. Pytanie, co się stanie, gdy wygaśnie kontrakt na realizację w Jaworznie. Jeżeli nie uda się pozyskać równie dużego zlecenia, lub kilku o podobnych przychodach, to ciężko będzie utrzymać tak imponujące tempo wzrostu z okresu 2015-2016.

– Przed przyjrzeniem się bliżej wynikom w latach 2015-2016 warto wspomnieć, że do końca 2015 r. emitent sporządzał jedynie jednostkowe sprawozdanie finansowe. W trakcie 2016 r. spółka utworzyła grupę kapitałową. Przychody netto ze sprzedaży w 2016 r. wyniosły 119,5 mln zł, co oznacza wzrost r/r na poziomie 45 proc. Koszt własny sprzedaży wyniósł natomiast 104,5 mln zł (wzrost o 48 proc.). Lekko wyższa dynamika kosztu własnego sprzedaży oznacza lekkie pogorszenie się rentowności sprzedaży, ale należy powiedzieć, że przy takim wzroście przychodów nie powinno to niepokoić. Najbardziej przychodowe kontrakty realizowane w 2016 r. to dalszy ciąg budowy chłodni kominowej Elektrowni Jaworzno III dla Rafako (61,7 mln zł), wykonanie wież przesypowych oraz tunelu dla zespołu nawęglania dla Elektrowni Jaworzno (8,5 mln zł), budowę instalacji sepracji popiołów na terenie EC Siekierki (5,6 mln zł) i zamknięcie obiegów wody chłodzącej dla Huty Stali Jakościowych (6,6 mln zł). Z kolei w 2015 r. niemal połowę przychodów przyniosły kontrakty z dwoma głównymi odbiorcami: Rafako SA i Orlen Projekt SA. – komentuje Marcin Osiecki, analityk StockWatch.pl.

>> Chłodnie, kominy i piece w drodze na GPW – omówienie prospektu emisyjnego Uniserv-Piecbud SA

Źródło: Prospekt emisyjny Uniserv-Piecbud

Spółka notuje także dobre poziomy rentowności: na poziomie EBITDA wyniosła w 2016 roku 10 proc., a marża netto 8,6 proc. Imponująco prezentuje się zwłaszcza ROE – wzrost z 30,6 proc. do 44,1 proc. w 2016 r.

Źródło: Prospekt emisyjny Uniserv-Piecbud

Na co warto zwrócić uwagę?

Szanse:

 • Spółka jest mocno wyspecjalizowana, a jej oferta kompleksowa: doradza, projektuje i realizuje układy chłodzenia wody w procesach przemysłowych (własne technologie) oraz instalacje odprowadzania spalin
 • Oferta obejmuje wyłącznie nowe akcje, dotychczasowy akcjonariusz nie sprzedaje swoich udziałów
 • Pozyskane środki trafią m.in. na opracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność grupy Uniserv-Piecbud w obszarze układów chłodzenia
 • Wzrostowa koniunktura na rynkach w zakresie nowych mocy wytwórczych oraz modernizacji w kierunku lepszej efektywności instalacji oraz spełniania coraz wyższych norm ochrony środowiska
 • Znacząca część krajowych jednostek wytwórczych w sektorze energetycznym wymaga modernizacji
 • Perspektywa planowanego przez rząd wprowadzenia tzw. rynku mocy, czyli systemu, który ma zagwarantować zyskowność inwestycji w energetyce i zapewnić finansowanie tych inwestycji, zaś finalnie utrzymać bezpieczeństwo dostaw energii energetycznej dla odbiorców. Producenci energii w tym systemie mają być opłacani nie tylko za wytworzoną i sprzedaną energię, ale i za samo utrzymywanie gotowości do jej produkcji, co ma zachęcić do utrzymywania istniejących mocy wytwórczych i ułatwić decyzje o budowie nowych bloków

Ryzyka:

 • Głównym czynnikiem ryzyka jest kwestia pozyskania nowych zleceń, które wypełnią lukę po wygaśnięciu kontraktu na realizację prac w Elektrowni Jaworzno
 • Oferta jest mała, co w przyszłości będzie rzutowało na płynność akcji na GPW
 • Znaczące uzależnienie przychodów grupy w danym roku obrotowym od kilku głównych kontrahentów
 • Duże zlecenia, np. budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III, występują stosunkowo rzadko
 • Spółka oraz jej obecni akcjonariusze nie są stroną umów zakazu sprzedaży akcji typu lock-up
 • Rynek jest zdominowany przez kilkanaście dużych, doświadczonych podmiotów o ugruntowanej pozycji. Wśród konkurentów Uniserv-Piecbud wymienia Grupę Hamon, Savex, Enexio (dawna GEA), Beroa Polska (dawna Karrena), Reko Czechy, Fans Czechy.
 • Spółka nie planuje wypłacać dywidendy w najbliższych dwóch latach

Polityka dywidendowa Uniserv-Piecbud

Spółka nie planuje rekomendowania wypłacania dywidend przez najbliższe dwa lata obrotowe. Później chce uzależnić poziom wypłat od skali bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych.

– W kolejnych latach obrotowych zarząd emitenta zamierza wnioskować o przeznaczenie na dywidendę części zysku netto emitenta po uwzględnieniu bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych grupy kapitałowej emitenta służących realizacji rozwoju działalności i zwiększeniu wartości grupy kapitałowej emitenta, przy czym w przypadku dużej skali wymienionych wyżej potrzeb zarząd emitenta może wnioskować o niewypłacanie dywidendy w danym roku obrotowym – czytamy w prospekcie.

Z zysku za 2015 r., wynoszącego 5,16 mln zł, na dywidendę przeznaczono 2,37 mln zł, a pozostałe 1,7 mln zł – na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Z kolei zysk netto za 2016 r., wynoszący 6,42 mln zł, przeznaczono w całości na kapitał rezerwowy.

Wycena/Wskaźniki Uniserv-Piecbud

– Przy prognozowanej cenie emisyjnej na poziomie 10 zł, akcje Uniserv-Piecbud wydają się rozsądnie wycenione – z lekkim dyskontem. Na tle szerokiego rynku korzystnie wyglądają prognozowane wskaźniki po emisji C/Z (9,6), C/ZO (8,8), a nawet C/WK (1,49). Na tle sektora także sytuację należy ocenić pozytywnie. Bardzo podobny miernik C/WK, ale lepsze wyraźnie C/ZO (8,8 do 12,2) oraz C/P (0,82 do 1,55). To wszystko dzięki bardzo dobrej dynamice przychodów w 2016 r. Zagrożenia jakie są widoczne, dotyczą przede wszystkim portfela zamówień na usługi spółki. Przychody mogą charakteryzować się znaczną zmiennością w sytuacji zakończenia dużych kontraktów i problemów ze znalezieniem nowych. Tutaj po prostu bardzo trudno ocenić, czy jakiś większy kontrakt nie jest takim quasi zdarzeniem jednorazowym lub ewentualnie takim jaki może się trafić spółce raz na kilka lat. – podsumowuje Marcin Osiecki, analityk StockWatch.pl.

Symulacja debiutu post-money przy cenie emisyjnej 10 zł za akcję. Źródło: stockwatch.pl/ipo/uniserv-piecbud-sa.aspx

Polecane linki:

>> Szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej Uniserv-Piecbud przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Forumowy wątek dedykowany akcjom Uniserv-Piecbud
>> Wstępna symulacja finansowa debiutu oraz prospekt emisyjny Uniserv-Piecbud
>> Strona internetowa Uniserv-Piecbud

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

 • DM mBanku wycenił jedną akcję 11 bit studios na 518 zł

  Biuro rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla akcji 11 bit studios od zalecenia kupuj i ceny docelowej blisko 30 proc. wyższej od rynkowej.

 • 6 deweloperów mieszkaniowych z najwyższą stopą dywidendy w 2019 r.

  Na warszawskiej giełdzie nie ma drugiej takiej branży, w której tak wiele spółek w tym roku płaci tak szczodre dywidendy. StockWatch.pl znalazł 6 deweloperów oferujących wypłaty o stopie w przedziale 7-12 proc. oraz sprawdził, czy w kolejnych latach będą w stanie powtórzyć ponadprzeciętne wypłaty.

 • Udany debiut Art Games Studio na NewConnect

  Do grona spółek gamingowych z NewConnect dołączyło założone zaledwie 2 lata temu Art Games Studio. W piątek kurs akcji debiutanta rośnie o ponad 50 proc. 

 • Zielona końcówka tygodnia, CD Projekt po wynikach atakuje nowe szczyty

  Lepsze od prognoz wyniki kwartalne, nadzieje związane z GOG Galaxy 2.0 oraz wieści odnośnie gry Cyberpunk2077 windują kurs akcji CD Projektu w stronę nowych historycznych szczytów. Po wynikach drożeje również Asseco Poland. Cała warszawska giełda natomiast odreagowuje czwartkową przecenę, podążając śladem innych europejskich parkietów.

 • PKO Leasing nabyło ok. 94,4 proc. akcji PCM w I fazie wezwania

  PKO Leasing nabyło w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) 11.244.402 akcji spółki, stanowiących ok. 94,4 proc. kapitału zakładowego, na które zapisy złożono w ramach I fazy wezwania (tj. od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie). Kurs akcji spółki rośnie o blisko 6 proc.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku