Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Analiza oferty publicznej akcji X-Trade Brokers DM

Opublikowano: 2016-04-20 08:23:14

Omawiane walory:

Do 25 kwietnia inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje właściciela platform obrotu CFD na waluty, towary i indeksy. StockWatch.pl w oparciu o prospekt emisyjny i dostępne materiały przygotował zestaw najistotniejszych informacji na temat XTB i parametrów jego oferty akcji.

(Fot. fb/xtb)

XTB to znany na rynku broker forexowy, którego usługi od niedawna firmuje aktor Mads Mikkelsen (Fot. fb/xtb)

Do debiutu na warszawskim parkiecie szykuje się X-Trade Brokers DM, właściciel platform obrotu CFD na waluty, towary i indeksy. Jeśli oferta zakończy się sukcesem, będzie to pierwszy broker forexowy notowany na GPW.

XTB to powszechnie znana marka na rynku. Spółka powstawała w 2004 r. w Polsce. W kolejnych latach swoją działalność systematycznie poszerzała na rynki zagraniczne. Obecnie broker jest obecny na 12 kluczowych rynkach, w tym w Polsce, Hiszpanii, Czechach, Turcji, Portugalii, we Francji i Niemczech, natomiast za priorytetowy region dalszej ekspansji uznaje Amerykę Łacińską. Od 2011 r. spółkę wspiera Enterprise Investors, jedna z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obecność grupy XTB w Europie i strategia rozwoju na rynku Ameryki Łacińskiej

Obecność grupy XTB w Europie i strategia rozwoju na rynku Ameryki Łacińskiej

XTB jest przede wszystkim market makerem, czyli co do zasady jest drugą stroną transakcji swoich klientów i wystawia się na ryzyko zmiany ceny instrumentu. Oczywiście znaczna część tego ryzyka jest niwelowana przez przeciwstawne transakcje klientów, ale mimo wszystko grupa posiada całkiem spore otwarte pozycje na oferowanych instrumentach. Na koniec 2015 r. było to: 12 proc. pozycji krótkich pozycji na EUR/USD, 86 proc. krótkich na WIG20, 46 proc. krótkich na złoto. Z tego powodu na przychody grupy oprócz spreadu, punktów swapowych wpływ ma także wycena otwartych pozycji, choć sama spółka deklaruje, że transakcje realizowane na własny rachunek nie wynikają z oczekiwanego ruchu w konkretną stronę.

Popularność platform obrotu CFD na waluty, towary i indeksy rośnie, podobnie jak liczba dostawców. XTB w tych warunkach radzi sobie całkiem dobrze. W 2015 r. średnia kwartalna liczba aktywnych rachunków klientów detalicznych (rachunków, za pośrednictwem których przeprowadzono co najmniej jedną transakcję w okresie trzech miesięcy) urosła r/r o blisko 1/4 do 15.082.

* Średnia kwartalna liczba rachunków za pośrednictwem których przeprowadzono co najmniej jedną transakcję w okresie trzech miesięcy. Dane dotyczą segmentu działalności detalicznej i instytucjonalnej.w okresie trzech miesięcy. Dane dotyczą segmentu działalności detalicznej i instytucjonalnej. (Źródło: spółka)

* Średnia kwartalna liczba rachunków za pośrednictwem których przeprowadzono co najmniej jedną transakcję w okresie trzech miesięcy. Dane dotyczą segmentu działalności detalicznej i instytucjonalnej.w okresie trzech miesięcy. Dane dotyczą segmentu działalności detalicznej i instytucjonalnej. (Źródło: spółka)

Niestety, różne dostępne statystyki rynkowe świadczą o tym, że wkraczający na rynek w większości przypadków bardzo szybko zerują rachunki. Według komunikatu KNF, na rynku forex zarabia zaledwie co piąty gracz. Z tego powodu XTB nieustannie potrzebuje świeżej krwi i kapitału.

Parametry oferty

*przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji

*przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji

XTB nie przeprowadza emisji nowych akcji. Oferta publiczna spółki obejmuje do 16.433.709 walorów akcjonariusza sprzedającego – XXZW Investment Group, stanowiących nie więcej niż 14 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ. XXZW Investment Group to spółka bezpośrednio kontrolowana przez jednego z założycieli XTB, Jakuba Zabłockiego, który nota bene po udanym IPO trafi do dziesiątki najbogatszych Polaków z majątkiem wycenianym na ponad 1,2 mld zł.

Zapisy są przyjmowane po cenie maksymalnej 13 zł za akcję. Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 10-15 proc. liczby akcji oferowanych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prospektu emisyjnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prospektu emisyjnego.

Analiza sytuacji fundamentalnej X-Trade Brokers DM

W 2015 roku X-Trade Brokers DM wypracował 282,5 mln zł przychodów z działalności operacyjnej (+38,2 proc. r/r) oraz 119 mln zł zysku netto (+54,3 proc. r/r). Największym źródłem przychodów operacyjnych grupy jest wynik z operacji na instrumentach finansowych, który w latach 2015, 2014 i 2013 odpowiadał odpowiednio za 97,2 proc., 96,7 proc. i 97,4 proc. rezultatu.

– Działalność XTB jest bardzo dochodowa. Rentowność operacyjna wyniosła w 2015 r. 50 proc. w porównaniu do 42 proc. w 2014 r. i 49 proc. w 2013 r. O takich wynikach może tylko pomarzyć większość spółek już notowanych na GPW. Linia finansowa rachunku wyników nie ma dużego wpływu na końcowy wynik netto, choć warto zauważyć, że w 2015 r. ok. 3,5 mln zł stanowiły dodatnie różnice kursowe. Co istotne, raportowany wynik w kwocie 119 mln zł ma swoje potwierdzenie w przepływach – 116 mln zł. – komentuje Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl.

>> Nasz analityk przygotował szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej X-Trade Brokers DM

Wybrane dane i wskaźniki finansowe. Źródło: Prospekt emisyjny XTB.

Wybrane dane i wskaźniki finansowe. Źródło: Prospekt emisyjny XTB.

Mocne i słabe strony spółki

Plusy/Szanse:

 • XTB będzie pierwszym brokerem forexowym na warszawskim parkiecie
 • Grupa działa na rynku OTC, który cechuje się większą elastycznością i może wykorzystywać nowe rozwiązania technologiczne efektywniej niż rynki giełdowe
 • Wysoka rentowność biznesu
 • Spółka ma duże zasoby gotówkowe
 • Zarząd deklaruje chęć dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, na wypłaty ma trafiać od 50 proc. do 100 proc. jednostkowego zysku netto
 • Dynamika nowych rachunków jest wysoka
 • XXZW Investment Group zadeklarował lock-up (zobowiązanie do niesprzedawania akcji) na okres 540 dni od dnia debiutu akcji spółki na GPW
 • Spółka zamierza rozwijać się w regionie Ameryki Łacińskiej, gdzie są nieco niższe obwarowania prawne
 • Marka XTB jest mocno rozpoznawalna w regionie

Minusy/Ryzyka:

 • W Polsce i Europie pojawia się presja regulacyjna, mająca nieco okiełznać obrót pozagiełdowy. Ramy prawne, w jakich spółce przyjdzie działać są sporą niewiadomą
 • Istnieje ryzyko wzrostu świadomości statystyk osiąganych przez inwestorów forexowych przez potencjalnych nowych klientów, co może ograniczyć chęć grania na CFD
 • Rynek FX/CFD, zarówno na świecie, jak i w Polsce, charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Większa liczba brokerów prowadzi do ograniczenia spreadów w transakcjach na instrumentach pochodnych CFD
 • Spółka nie otrzyma żadnej części wpływów z IPO, a dodatkowo według szacunków, poniesie łączne koszty związane z ofertą na poziomie ok. 5 mln zł. Koszty związane z ofertą, które poniesie akcjonariusz sprzedający szacowane są na ok. 0,5 mln zł (z wyłączeniem wynagrodzenia prowizyjnego współzarządzających księgą popytu oraz kosztów działań stabilizacyjnych)
 • Grupa jest narażona na ryzyko rynkowe w związku ze swoją działalnością opartą na modelu market making
 • Grupa wymaga stałego dopływu „świeżej krwi”, co wiąże się z wysokimi kosztami marketingu. W latach 2013-2015 wydatki marketingowe grupy wyniosły, odpowiednio, 19,2 mln zł i 23,6 mln zł i 28,2 mln zł. W II kwartale 2016 roku wydatki w porównaniu do średniej kwartalnej z 2015 r. wzrosną w związku z rozpoczęciem kampanii brandingowej z wykorzystaniem Madsa Mikkelsena jako ambasadora marki XTB

Strategia rozwoju

Plan strategiczny grupy XTB obejmuje w szczególności wspieranie wzrostu poprzez ekspansję na nowe rynki, dalszą penetrację istniejących rynków, a także rozbudowę oferty produktowej i usługowej grupy przy jednoczesnym utrzymaniu nakładów kapitałowych na poziomie zbliżonym do poziomu z 2015 r. W perspektywie średnioterminowej zamiarem XTB chce zwiększyć bazę aktywnych klientów o 50 proc. W perspektywie około trzech lat zarząd planuje utrzymanie wskaźników rentowności na lota na stabilnym poziomie na rynkach, na których grupa jest obecna, a w Ameryce Łacińskiej na znacznie wyższym poziomie niż poziom osiągnięty w ostatnich trzech latach (2013-2015).

Strategia Grupy opiera się na następujących obszarach rozwoju:

 • Rozwój działalności na rynkach, na których grupa jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej
 • Rozszerzanie międzynarodowej obecności grupy poprzez ekspansję na nowe rynki, w tym na rynki w Turcji i Ameryce Łacińskiej
 • Rozwój instytucjonalnego segmentu działalności (X Open Hub)
 • Poszerzanie oferty produktów i usług oraz rozwijanie nowych technologii
 • Aktywna analiza możliwości ekspansji poprzez przejęcia i wspólne przedsięwzięcia (joint ventures)

Polityka dywidendowa

Zgodnie z prospektem, zarząd zamierza rekomendować w przyszłości walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie na poziomie od 50 proc. do 100 proc. jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy. Każdorazowa rekomendacja będzie uwzględniała szereg czynników takich jak perspektywy dalszej działalności, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, oraz stanowiskiem KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych.

– Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie jednak w miarę potrzeby zmieniana przez zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących spółki, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu współczynników adekwatności kapitałowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. – czytamy w prospekcie.

Za poprzednie dwa lata obrotowe XTB wypłaciło dywidendę. Z zysku za 2015 rok (115 mln zł) spółka podzieliła między akcjonariuszy kwotę 91,56 mln zł. Na każdy walor przypadło po 0,78 zł. Z kolei rok wcześniej na dywidendę trafił cały zysk tj. 77,52 mln zł.

Wycena/Wskaźniki

– Wycena spółki nie jest wygórowana, jeśli porównujemy spółkę z najbardziej podobnymi podmiotami na warszawskim parkiecie jak GPW, Altus TFI, czy Quercus TFI. Przy cenie maksymalnej mamy dyskonto w popularnych wskaźnikach C/Z czy EV/EBITDA. Ponadto emitent jest uznanym brokerem w tej części Europy za co należy się pewna premia. Niestety, na horyzoncie pojawia się presja regulacyjna, mająca nieco okiełznać obrót pozagiełdowy i ramy prawne w jakich przyjdzie spółce działać są sporą niewiadomą. Ograniczenie reklamy, większy zakres ujawnień, w tym niekorzystnych statystyk klienckich może znacząco zmienić sytuację spółki i osiągane wyniki. – komentuje Paweł Bieniek.

Symulacja debiutu post-money przy cenie 13 zł za akcję. Źródło: stockwatch.pl/ipo/x-trade-brokers-dom-maklerski-sa.aspx

Symulacja debiutu post-money przy cenie 13 zł za akcję. Źródło: stockwatch.pl/ipo/x-trade-brokers-dom-maklerski-sa.aspx

Polecane linki:

>> Szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej X-Trade Brokers DM przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Forumowy wątek dedykowany akcjom X-Trade Brokers DM
>> Wstępna symulacja finansowa debiutu oraz prospekt emisyjny spółki
>> Strona internetowa spółki

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o xtb)

 • 13 najhojniejszych propozycji dywidendowych marca

  Przymiarki do tegorocznego sezonu dywidendowego trwają w najlepsze. Tylko w marcu konkretne propozycje przedstawiło blisko 40 spółek z GPW, a kolejnych kilkanaście zasygnalizowało zamiar ogłoszenia rekomendacji w najbliższych tygodniach. Wśród nich jest aż 13, gdzie stopa dywidendy przekracza 5 proc.

 • Trzy Wiedźmy zdecydują o losach piątkowej sesji, w grze CCC, JSW i XTB

  Udana sesja na rynkach w Europie. Ponad 1-proc. wzrosty notują główne indeksy w Paryżu, Warszawie i we Frankfurcie. O losach sesji i indeksu WIG20 zdecydują jednak nie nastroje w Europie czy na Wall Street, ale wygasające marcowe kontrakty terminowe.

 • Dino Polska i Play zastąpią Energę i Eurocash w WIG20

  Giełda przedstawiła wynik rocznej rewizji portfeli głównych indeksów. Energa i Eurocash tracą miejsce w prestiżowym segmencie na rzecz debiutantów z 2017 r. Rewizja zmniejszy odrobinę udział Skarbu Państwa w indeksie WIG20.

 • X-Trade Brokers miał wstępnie 4,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

  X-Trade Brokers odnotował 4,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 32,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie, powołując się na wstępne wyniki. W poniedziałek kurs akcji spółki spada o 2,5 proc.

 • XTB wprowadza do oferty 76 nowych ETF-ów

  Dom Maklerski X-Trade Brokers rozszerza ofertę o 76 nowych ETF-ów notowanych w Unii Europejskiej. W sumie w broker będzie miał już dostęp do 151 instrumentów tego typu. Wśród nowych pozycji znajdą się m.in. ETF-y na surowce: srebro oraz pallad.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku