Bank Pekao wypracował blisko 750 mln zł zysku netto w IV kwartale 2018 r.

Omawiane walory:

Bank Pekao odnotował 749,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 1 054,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto za IV kw. 2017 pro-forma, uwzględniający pełną konsolidację wyników spółek Pekao Investment Management i Dom Inwestycyjny Xelion wyniósł 648,2 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1.294,75 mln zł wobec 1.190,17 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 638,27 mln zł wobec 617,19 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 191,09 mld zł na koniec 2018 r. wobec 185,47 mld zł na koniec 2017 r.

W całym 2018 r. Banku Pekao miał 2.287,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.475,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Zgodnie z założeniami banku, zysk netto w całym 2018 roku wzrósł dwucyfrowo (11 proc.) do 2,29 mld zł w stosunku do powtarzalnego (tj. bez przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów banku w ww. spółkach) zysku za 2017 rok.

– Z perspektywy działalności Banku Pekao, rok 2018 był rokiem zrealizowanych ambitnych celów, przede wszystkim dwucyfrowej dynamiki powtarzalnego zysku netto r/r, kluczowej ambicji do realizacji zaprezentowanej przez zarząd banku inwestorom na początku 2018 roku. Jednocześnie 2018 był rokiem niezwykle udanym na wielu płaszczyznach biznesowych co znalazło odzwierciedlenie zarówno w dostarczonych wynikach jak również w rozwoju działalności biznesowej banku – napisał prezes Michał Krupiński w liście do akcjonariuszy.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Podkreślił, że był to pierwszy pełny rok realizacji strategii, dzięki której do 2020 roku Pekao chce osiągnąć jeden z najwyższych wskaźników rentowności w polskim sektorze bankowym w oparciu o trwałe relacje biznesowe i ciągłe podnoszenie efektywność operacyjnej.

– Skuteczna realizacja strategii inteligentnego wzrostu we wszystkich segmentach pozwoliła na wzrost dochodów komercyjnych o 10 proc. r/r przy wzroście wolumenu kredytów o 6 proc. r/r. Osiągnęliśmy najwyższy wynik odsetkowy w historii banku, na poziomie blisko 5 mld zł, 9 proc. lepszy r/r, zrealizowany w środowisku niskich stóp procentowych. Dwucyfrową dynamikę zysku netto dostarczyliśmy pomimo realizacji inicjatyw inwestycyjnych, dzięki którym przyśpieszymy poprawę efektywność w najbliższych latach – wymienił prezes.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w ub.r. 4,99 mld zł wobec 4,59 mld zł w 2017 r., zaś wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął odpowiednio 2,46 mld zł wobec 2,35 mld zł.

– Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w 2018 r. wyniósł 5.014,2 mln zł i był wyższy o 397,3 mln zł tj. 8,6 proc. w porównaniu z wynikiem pro-forma osiągniętym w 2017 r. głównie dzięki wyższym wolumenom, zarówno kredytów jak i depozytów oraz wyższej marży – wskazano także w raporcie.

Koszty z działalności operacyjnej w 2018 r. wyniosły 3.444,4 mln zł. Były one wyższe o 125,4 mln zł tj. 3,8 proc. w porównaniu do kosztów pro-forma w 2017 r., ze względu na wyższe koszty osobowe (w tym głównie z uwagi na koszty w wysokości ok. 50 mln zł związane z Programem Dobrowolnych Odejść – PDO) oraz pozostałe koszty administracyjne (w tym głównie związane z marketingiem). Koszty z działalności operacyjnej bez kosztów PDO były wyższe o 75,8 mln zł tj. 2,3 proc. w porównaniu do kosztów pro-forma w 2017 r.

– Dynamiczny wzrost dochodów i kontrola wydatków pozwoliły bankowi obniżyć wskaźnik C/I do 43,8 proc. wobec 45,3 proc. w 2017 roku (bez kosztów Programu Dobrowolnych Odejść, które wyniosły około 50 mln zł w zeszłym roku) – napisano w komunikacie.

Zwrot na średnim kapitale (ROE) wyniósł 10,2 proc. w 2018 r. wobec 11 proc. w 2017 r. Zwrot z aktywów (ROA) sięgnął odpowiednio 1,3 proc. wobec 1,4 proc.

Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych za 2018 r. wyniosły 265,5 mln zł i były niższe o 3,5 mln zł tj. 1,3 proc. niż w 2017 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych za 2018 r. wyniósł 562 mln zł i był wyższy o 39,7 mln zł. tj. 7,6 proc. porównaniu z 2017 r.

– Silna ekspansja biznesowa była realizowana przy niezmiennie konserwatywnym podejściu banku do zarządzania ryzykiem. Koszty ryzyka spadły w 2018 roku o 2 punkty bazowe do 38 pkt. procentowych i są jednymi z najniższych w sektorze bankowym – głosi też komunikat.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w 2018 r. wyniósł 511 mln zł i był wyższy o 132,4 mln zł, tj. o 35 proc. w porównaniu do wyniku pro-forma w 2017 r.

– Dzięki efektywnej działalności komercyjnej grupy w 2018 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych zarówno w obszarze kredytów klientów detalicznych (o 10,5 proc. r/r), jak i w obszarze kredytów korporacyjnych (o 5,4 proc. r/r). Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany przez depozyty detaliczne rosnące o 11,8 proc. r/r – czytamy w raporcie.

Marża odsetkowa utrzymała się na niezmienionym od 2015 r. poziomie 2,8 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,4 proc. na koniec grudnia 2018 r. i był wyższy (o 0,3 pkt proc.) niż na koniec grudnia 2017 r.

– Solidną strukturę płynnościową grupy kapitałowej Banku Pekao SA odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 89,5 proc. na koniec grudnia 2018 r. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów, na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy – podkreślono w raporcie.

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 144.942,2 mln zł i były wyższe o 8.067,8 mln zł, tj. 5,9 proc. niż na koniec grudnia 2017 r. z wolumenami kredytów detalicznych rosnącymi o 10,5 proc. r/r i wolumenami kredytów korporacyjnych rosnącymi o 5,4 proc. r/r (1,8 proc. r/r łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi).

Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 156.386,7 mln zł i były wyższe o 6.960,3 mln zł, tj. 4,7 proc. niż na koniec grudnia 2017 r. z wolumenami depozytów detalicznych rosnącymi o 11,8 proc. r/r.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI SA (d. Pioneer Pekao TFI SA) na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 19.403,4 mln zł i były wyższe o 993,4 mln zł, tj. 5,4 proc. w porównaniu do końca grudnia 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 2.310,6 mln zł wobec 2.088,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Pekao, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR