Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

EuroRating po raz czwarty tnie rating kredytowy Getin Noble Banku, tym razem do B-

Opublikowano: 2018-11-16 12:42:58

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy o jeden stopień z poziomu B do B-. Perspektywa ratingu pozostaje negatywna.

Kolejna, czwarta już obniżka ratingu kredytowego Getin Noble Banku związana jest z negatywnym wpływem, jaki na reputację i postrzeganie banku na rynku może mieć skandal związany z ujawnieniem nagrań kontrowersyjnej rozmowy byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z przewodniczącym rady nadzorczej i większościowym udziałowcem Getin Noble Banku – Leszkiem Czarneckim oraz z wszczęciem przez prokuraturę śledztwa w tej sprawie.

Według agencji, sprawa ta może mieć w przyszłości negatywny wpływ na współpracę banku z organem nadzoru, co jest szczególnie istotne w kontekście faktu, że Getin Noble Bank realizuje obecnie zatwierdzony przez KNF plan ochrony kapitału, w ramach którego bank zobowiązany jest do podwyższenia współczynników kapitałowych powyżej minimalnych poziomów wyznaczonych przez nadzór.

Agencja bierze pod uwagę fakt, że założone w planie ochrony kapitału dofinansowanie banku kwotą 1 mld zł zostało zagwarantowane przez głównego akcjonariusza (z czego część została już zrealizowana w bieżącym roku), jednak prawie połowa tej kwoty ma mieć formę emisji obligacji zamiennych na akcje typu contingent convertibles (CoCos), które nie wzmocnią bezpośrednio kapitału banku najwyższej jakości (tj. akcyjnego). EuroRating zwraca przy tym uwagę na fakt, że emisji obligacji tego typu nie przewiduje na razie polskie prawo (trwają dopiero prace nad wprowadzeniem tego instrumentu).

>> Promocja: do końca listopada roczny abonament premium StockWatch.pl w cenie 6 miesięcy! Sprawdź!

Plan ochrony kapitału Getin Noble Banku zakłada także przeprowadzanie kolejnych emisji podporządkowanych. W tym kontekście agencja zaznacza, że według stanu na połowę bieżącego roku bank miał 1,9 mld zł zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji podporządkowanych. EuroRating zwraca uwagę na wprowadzone w ubiegłym roku przez nadzór finansowy ograniczenia dotyczące oferowania przez banki tego typu obligacji, które w praktyce wykluczają możliwość ich nabywania przez inwestorów detalicznych. Potencjalnymi nabywcami obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku pozostają obecnie zatem praktycznie wyłącznie inwestorzy instytucjonalni.

W powyższym kontekście EuroRating podkreśla fakt, że negatywny wpływ ostatnich wydarzeń na reputację i wiarygodność Getin Noble Banku na rynku kapitałowym (a także na notowania akcji i obligacji banku) może dodatkowo znacznie utrudnić bankowi w przyszłości pozyskiwanie kapitału na rynku, co wobec konieczności wykupu i refinansowania zapadających kolejnych serii obligacji (w tym podporządkowanych) może zwiększyć ryzyko braku realizacji planu ochrony kapitału zgodnie z harmonogramem, a także utrudnić finansowanie bieżącej działalności operacyjnej banku. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Getin Noble Banku

Negatywna perspektywa ratingu

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Getin Noble Banku związane jest m.in. z niepewnością odnośnie realizacji (lub wydłużenia w czasie) planowanego przez Getin Noble Bank wzmocnienia pozycji kapitałowej banku oraz restrukturyzacji działalności, mającej skutkować osiąganiem dodatnich wyników finansowych.

Agencja zwraca także uwagę na dodatkowe ryzyko, jakie dla Getin Noble Banku oraz jego akcjonariuszy i obligatariuszy wiąże się z uchwaloną w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawą o wzmocnieniu nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku. Zgodnie z jedną z poprawek wniesionych do ustawy, w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej wymaganego prawem poziomu albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia, Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby uznaniowo podjąć decyzję administracyjną o przymusowym przejęciu banku przez inny bank. Przepisy tej ustawy (jeśli zostanie ona zatwierdzona przez Senat i podpisana przez Prezydenta) miałyby wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy
jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na rating banku mogłoby mieć: ewentualny dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub wartości współczynników kapitałowych; ewentualny dalszy wzrost udziału kredytów zagrożonych; utrzymywanie się w kolejnych kwartałach ujemnych wyników finansowych; ewentualne niepowodzenie (lub przedłużenie w czasie) realizacji ogłoszonego przez bank planu restrukturyzacji; a także utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej i wystąpienie ewentualnych napięć w sytuacji płynnościowej banku.

Pozytywnie na poziom ratingu Getin Noble Banku mogłoby oddziaływać: istotnie większe od obecnie spodziewanego dokapitalizowanie banku, skutkujące znaczącym wzrostem udziału kapitału własnego w pasywach, a także wzrostem regulacyjnych współczynników kapitałowych do poziomów powyżej wymaganych przez nadzór finansowy; znaczna poprawa osiąganych wyników finansowych, skutkująca generowaniem przez grupę Getin Noble Bank zysków; a także spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem.

Ujawnienia regulacyjne

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating grupie największych polskich banków (w tym rating dla Getin Noble Bank) są ratingami niezamówionymi. Wystawiane są z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznych (oznaczenie „ip”), bez udziału w procesie ratingowym ocenianych podmiotów lub powiązanych
z nimi stron trzecich.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – stanowi ogólną ocenę wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego.

Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.

EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności oraz prawdziwości pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja nie świadczyła i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating jest prezentowany w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Getinoble)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku