EuroRating podwyższył rating kredytowy PGNiG do A-

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z BBB+ do A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

pgnig, rating, akcje,

(Fot. spółka)

Podwyższenie oceny wiarygodności kredytowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) o jeden poziom z BBB+ do A- związane jest z utrzymującą się od dłuższego czasu dobrą sytuacją finansową spółki. PGNiG w ostatnich latach utrzymywało niski poziom zadłużenia i bezpieczną strukturę finansowania, a także charakteryzowało się dobrą sytuacją płynnościową oraz stale dodatnią oraz w ostatnim czasie stosunkowo wysoką rentownością.

Ponadto w lipcu 2020 r. PGNiG poinformowało o otrzymaniu przez spółkę od rosyjskiego Gazpromu kwoty 1,5 mld dolarów zasądzonej przez sąd arbitrażowy z tytułu nadpłaty za gaz dostarczony po 1 listopada 2014 r. Gazprom zastosował się w pełni do marcowego wyroku sądu arbitrażowego i zmienił formułę cenową za dostarczany gaz dla PGNiG, a w grudniu 2020 r. sąd apelacyjny odrzucił skargę Gazpromu na wyrok arbitrażu, co zamyka możliwość odwrócenia korzystnych dla PGNiG zmian.
Otrzymana wysoka kwota wyrównania zaległych nadpłat podwoiła zasoby gotówkowe spółki, wzmocniła jej płynność i pozycję kapitałową, zwiększając jednocześnie możliwości inwestycyjne. Z kolei zmiana formuły cenowej poprawi rentowność importu gazu z kierunku wschodniego, a także pozwoli spółce na lepsze planowanie dostaw z uwzględnieniem bieżących warunków rynkowych.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

EuroRating spodziewa się, że w perspektywie długoterminowej spółce sprzyjać będą warunki makroekonomiczne, w tym przede wszystkim dalszy dynamiczny wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny na krajowym rynku. Wpływ na to będzie miała m.in. strategia klimatyczna Unii Europejskiej i planowane szybkie odchodzenie w Polsce od produkcji energii z węgla na rzecz elektrowni i elektrociepłowni gazowych. Zwiększać się będzie również popyt ze strony odbiorców indywidualnych dzięki postępującej rozbudowie sieci gazociągów.

Na wzrost wiarygodności finansowej PGNiG wpływ ma także rosnąca dywersyfikacja kierunków dostaw gazu i związana z tym możliwość uniezależnienia się od dostaw z Rosji. EuroRating spodziewa się również utrzymania w perspektywie średnioterminowej dominującej pozycji spółki na polskim rynku, dzięki utrzymywaniu przez państwo warunków regulacyjno-prawnych korzystnych dla obecnego quasi-monopolu i znacznie utrudniających rozwój konkurencyjnych dostawców gazu.

EuroRating przy bieżącej ocenie ratingowej PGNiG nie bierze na razie pod uwagę możliwego przejęcia spółki przez innego państwowego monopolistę (w sektorze paliw płynnych) – PKN Orlen. Transakcja ta jest bowiem na razie niepewna, ponieważ wymagane jest uzyskanie zgód instytucji nadzorczych i antymonopolowych. PKN Orlen planuje złożyć wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia PGNiG w I kwartale 2021 r. Agencja zaznacza, że ewentualne przejęcie PGNiG przez PKN Orlen, ze względu na gorszy profil ryzyka kredytowego spółki przejmującej (rating na poziomie BBB), miałoby negatywny wpływ na obecną ocenę ratingową spółki przejmowanej.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżący poziom ratingu kredytowego PGNiG mogłoby mieć: utrzymywanie przez spółkę bardzo niskiego poziomu zadłużenia i bezpiecznej struktury finansowania; generowanie wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przy jednoczesnych umiarkowanych nakładach inwestycyjnych; utrzymywanie dobrej sytuacji płynnościowej; a także wzrost uzyskiwanych marż.

Negatywnie na ocenę wiarygodności finansowej spółki wpływałyby: ewentualna realizacja bardzo wysokich i/lub wątpliwych pod względem rentowności inwestycji (w tym np. przejęcie polskich aktywów węglowych czeskiej grupy energetycznej CEZ); wzrost zadłużenia i znaczące pogorszenie struktury finansowania; osłabienie sytuacji płynnościowej; spadek marż na sprzedaży (w tym w szczególności generowanie strat); a także ewentualny ponowny udział spółki w dofinansowywaniu górnictwa węgla, lub połączenie spółki z innym podmiotem charakteryzującym się gorszym profilem ryzyka kredytowego.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Ujawnienia regulacyjne

Ratingi kredytowy nadany spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest ratingiem niezamówionym. Oceniany podmiot nie brał udziału w procesie ratingowym, a proces analityczny oparty jest na informacjach dostępnych publicznie.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.
Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Rating nadany spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw prezentowany jest w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o PGNiG)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR