EuroRating utrzymał negatywną perspektywę ratingu Getin Noble Banku

Omawiane walory:

Agencja po wyroku TSUE utrzymała dotychczasową ocenę na poziomie B-, ale ostrzegła, że jesli ruszy lawina pozwów, rating Getin Noble Banku zostanie obniżony.

Getin,Noble,Bank, ratingi

Rating Getin Noble Banku został potwierdzony na poziomie B-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Przeprowadzona weryfikacja ratingu Getin Noble Banku związana była z ogłoszonym 3 października 2019 roku orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie hipotecznych kredytów walutowych, których czołowy bank Leszka Czarneckiego posiada bardzo dużo w portfelu.

TSUE uznał, że w przypadku uznania przez sąd krajowy za nieuczciwe postanowień umowy kredytu dotyczących przeliczeń walutowych, które nie pozwalają w sposób jednoznaczny ustalić kursu walut, przepisy europejskiej dyrektywy o nieuczciwych warunkach umów nie pozwalają na uzupełnianie przez sąd krajowy luki wynikającej z uznania postanowień umowy za niedozwolone tzw. klauzulami generalnymi. Oznacza to, że sąd nie może zastępować nieuczciwych postanowień dotyczących np. przeliczeń walutowych postanowieniami odwołującymi się np. do średniego kursu waluty obcej w NBP, wbrew woli konsumenta.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Ze względu na fakt, że klauzula indeksacyjna jest istotną częścią umowy, sąd może uznać taką umowę za nieważną, co spowoduje konieczność rozliczenia się stron umowy. Kredytobiorca będzie mógł domagać się zwrotu wszystkich dokonanych na rzecz banku płatności, bank z kolei będzie miał prawo zażądać zwrotu wypłaconej kwoty w złotych. Wyrok TSUE daje także możliwość przewalutowania kredytu na złote po kursie jego udzielenia, przy zachowaniu wysokości oprocentowania LIBOR, jeżeli po tej operacji umowa gospodarczo i prawnie może nadal obowiązywać.

Oba powyższe najbardziej prawdopodobne sposoby rozwiązywania sporów sądowych pomiędzy kredytobiorcami a bankami skutkować będą dla kredytodawcy potencjalnie bardzo wysokimi kosztami, z uwagi na dużą obecnie niekorzystną różnicę kursu franka szwajcarskiego w stosunku do jego kształtowania się w okresie, kiedy zostało udzielonych najwięcej kredytów denominowanych w tej walucie (tj. w latach 2006-2008).

Agencja zaznacza, że jakkolwiek dotychczas jedynie niewielka liczba kredytobiorców walutowych skierowała do sądów pozwy przeciwko bankom, to bardzo korzystne dla konsumentów orzeczenie TSUE wiąże się z potencjalnym ryzykiem lawinowego wzrostu liczby pozwów klientów banków w przyszłości.

EuroRating bierze pod uwagę fakt, że żadna klauzula indeksacyjna stosowana przez Getin Noble Bank nie została dotychczas wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Agencja zaznacza jednak, że GNB należy do banków z najwyższym udziałem kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Według stanu na koniec II kwartału 2019 r. stanowiły one ok. 24 proc. łącznego portfela kredytowego banku, co jednocześnie odpowiadało ok. 17 proc. sumy jego aktywów. Ponadto, pod koniec I półrocza 2019 roku bank występował w charakterze pozwanego w 1645 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych.

NEGATYWNA PERSPEKTYWA RATINGU

EuroRating uważa, że w przeciwieństwie do innych banków z istotnym udziałem kredytów hipotecznych, lecz charakteryzujących się dobrą sytuacją kapitałową i wysoką rentownością, ryzyko prawne związane z postanowieniem TSUE może potencjalnie mieć relatywnie znacznie większy negatywny wpływ na kondycję finansową GNB. Wynika to z faktu, że Getin Noble Bank w ciągu trzech ostatnich lat generował straty, co spowodowało istotne osłabienie sytuacji kapitałowej banku. Ewentualne dodatkowe wysokie koszty związane z potencjalnym wzrostem liczby pozwów klientów i unieważnianiem przez sądy umów hipotecznych kredytów walutowych wiązałoby się dla banku z ryzykiem generowania wysokich strat, co przełożyłoby się na dalszy znaczny spadek wartości kapitału własnego, a w konsekwencji skutkowałoby również spadkiem współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów wymaganych przez regulacje europejskie.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według aktualnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Negatywny wpływ na rating kredytowy GNB mogłoby mieć: lawinowy wzrost liczby pozwów hipotecznych kredytobiorców walutowych przeciwko bankowi; duży wzrost odsetka niekorzystnych dla banku rozstrzygnięć tych procesów; dalszy wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów ogółem; generowanie przez bank wysokich ujemnych wyników finansowych; dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub wartości współczynników kapitałowych; a także ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej i wystąpienie ewentualnych napięć w sytuacji płynnościowej banku.

Pozytywnie na poziom oceny ratingowej banku mogłoby wpływać: brak przełożenia niekorzystnego orzeczenia TSUE ws. walutowych kredytów hipotecznych na wzrost liczby pozwów kredytobiorców przeciwko bankowi i/lub ewentualne korzystne dla banków rozstrzygnięcia tego typu procesów przez sądy; ewentualne wsparcie sektora bankowego przez organy państwa (np. w formie ustawy skutkującej redukcją potencjalnych kosztów związanych z unieważnianiem umów kredytów walutowych); pozyskanie przez bank nowego wiarygodnego inwestora, który dokonałby istotnego dokapitalizowania banku; a także spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem oraz trwały powrót do generowania przez bank dodatnich wyników finansowych.

Ujawnienia regulacyjne

Rating kredytowy nadany bankowi Getin Noble Bank jest ratingiem niezamówionym. Oceniany podmiot nie brał udziału w procesie ratingowym, a proces analityczny oparty jest na informacjach dostępnych publicznie.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Rating nadany bankowi Getin Noble Bank jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating prezentowany jest w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Getinoble, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR