EuroRating zmienił perspektywę ratingu Banku Ochrony Środowiska z negatywnej na stabilną

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska z negatywnej na stabilną. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.

(Fot. materiały prasowe)

Poprawa perspektywy oceny ratingowej Banku Ochrony Środowiska związana jest głównie z przeprowadzoną przez bank emisją nowych akcji o wartości 300 mln zł. Dzięki wzrostowi wartości kapitału własnego jego udział w sumie pasywów wzrósł w III kwartale br. do 11,6 proc., wobec 9,3 proc. kwartał wcześniej. Istotnie zwiększyły się także regulacyjne współczynniki kapitałowe: Tier 1 wzrósł z 12,5 proc. do 14,8 proc., a TCR z 15,5 proc. do 17,4 proc.

EuroRating ocenia, że wzmocnienie kapitału banku neutralizuje obecnie w znacznym stopniu ryzyka związane z wcześniejszym silnym wzrostem udziału kredytów zagrożonych (NPL) w portfelu kredytów ogółem, na co istotny wpływ miało pogorszenie jakości kredytów udzielonych na rzecz podmiotów z branży energetyki wiatrowej.

W tym kontekście agencja do czynników pozytywnych zalicza fakt, że w III kwartale br. ponownie obniżył się udział NPL w portfelu kredytów brutto. Było to efektem m.in. znacznej poprawy sytuacji finansowej farm wiatrowych, którym sprzyjał dynamiczny wzrost rynkowych cen zielonych certyfikatów, wzrost hurtowych cen energii elektrycznej, a także przywrócenie przez przepisy znowelizowanej ustawy o OZE wcześniejszych, korzystniejszych dla tego typu podmiotów zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

EuroRating zwraca jednak uwagę na fakt, że pomimo poprawy w powyższym obszarze nadal 40 proc. kredytów udzielonych przez BOŚ na rzecz firm z branży energetyki wiatrowej wykazuje przesłanki utraty wartości. Kredyty na rzecz farm wiatrowych stanowią zaś 16 proc. łącznego portfela kredytów. Relatywnie wysoka koncentracja portfela kredytowego skutkuje w efekcie dużą wrażliwością banku na zmiany kondycji firm z sektora farm wiatrowych.

Na poprawę profilu ryzyka kredytowego BOŚ wpływa także fakt, że według szacunków agencji bank zakończy 2018 rok po raz drugi z kolei dodatnim (choć wciąż niskim) wynikiem finansowym netto. Agencja wskazuje, że szansą na dalszą poprawę wyników banku może być spodziewany wzrost inwestycji w zakresie ochrony środowiska, związany m.in. z podejmowanymi przez rząd działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating kredytowy w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej BOŚ w dłuższej perspektywie mogłyby mieć: istotna poprawa osiąganych wyników finansowych; dalszy spadek w portfelu kredytowym udziału kredytów nieregularnych; utrzymywanie się korzystnych warunków dla funkcjonowania elektrowni wiatrowych w Polsce; a także dalszy istotny spadek wskaźnika koszty/przychody (C/I).
Negatywnie na ocenę wiarygodności finansowej banku wpływałoby natomiast: ewentualne ponowne pogorszenie jakości portfela kredytów (w tym w szczególności dla sektora farm wiatrowych); pogorszenie wyników finansowych banku; ewentualny spadek wartości współczynników kapitałowych; a także ewentualne wdrożenie restrykcyjnej wersji ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych.

Ujawnienia regulacyjne

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating grupie największych polskich banków (w tym rating dla Banku Ochrony Środowiska S.A.) są ratingami niezamówionymi. Wystawiane są z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznych (oznaczenie „ip”), bez udziału w procesie ratingowym ocenianych podmiotów lub powiązanych z nimi stron trzecich.
Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – stanowi ogólną ocenę wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.
Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.
Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.
Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating jest prezentowany w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.
EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności oraz prawdziwości pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.
Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja nie świadczyła i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.
Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną opinię agencji na temat kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego podmiotów podlegających ocenie i nie mogą być one traktowane w inny sposób. Agencja ratingowa EuroRating nie zajmuje się doradztwem inwestycyjnym, a przyznawane przez EuroRating ratingi nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży lub utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, jak również nie stanowią rekomendacji utrzymywania bądź też zaprzestania innych form współpracy biznesowej z ocenianymi podmiotami. Osoby podejmujące decyzje w oparciu o nadawane przez EuroRating ratingi kredytowe robią to wyłącznie na własne ryzyko. Agencja ratingowa EuroRating nie uczestniczy
w zyskach, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty użytkowników lub stron trzecich,
jakie mogą wyniknąć z korzystania z nadawanych przez agencję ratingów.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT bos, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR