Idea Bank ma umowę sprzedaży 65 proc. akcji Idea Money

Omawiane walory:

Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing umowę sprzedaży 7.009.055, tj. 65 proc., akcji spółki zależnej Idea Money.

Idea,bank,money, sprzedaż, akcje,

Idea Bank ma umowę sprzedaży 65 proc. akcji Idea Money

– Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży akcji, emitent zobowiązał się sprzedać za pośrednictwem firmy inwestycyjnej:

1) na rzecz Fundacji JLC 4.853.501 akcji IM (stanowiących 45,01 proc. akcji IM) za łączną cenę 2,25 zł,

2) na rzecz IGL 2.155.554 akcji IM (stanowiących 19,99 proc. akcji IM) za łączną cenę 1 zł – czytamy komunikacie.

Zawarcie umowy sprzedaży akcji na rzecz Fundacji JLC oraz na rzecz IGL nastąpiło z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu przez emitenta oświadczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator emitenta o braku wniesienia sprzeciwu do uchwał organów emitenta wyrażających zgodę na sprzedaż akcji IM lub bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez kuratora do właściwego sądu sprzeciwu do ww. uchwał organów emitenta.

– Ponadto w umowie sprzedaży akcji:

a) emitent oraz IGL zobowiązały się zawrzeć z IM do dnia 1 października 2020 r. odpowiednie porozumienie zapewniające IM finansowanie nabywanych przez IM wierzytelności od IGL,

b) IGL zobowiązał się zawrzeć z IM do dnia 1 października 2020 r. odpowiednie porozumienie, na podstawie którego: IGL zobowiązana będzie do współpracy z IM przez okres 10 lat na zasadzie pierwszeństwa w zakresie przedstawiania IM do wykupu wierzytelności pochodzących od IGL, na poziomie i według oprocentowania ustalonego w umowie sprzedaży akcji oraz IGL będzie ponosić w całości koszty ryzyka kredytowego wierzytelności nabywanych przez IM w ramach przedmiotowego porozumienia – czytamy dalej.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży akcji, przeniesienie akcji z emitenta odpowiednio na rzecz Fundacji JLC oraz IGL i ich wydanie tytułem sprzedaży nastąpi w dniu roboczym uzgodnionym przez strony z firmą inwestycyjną, przypadającym po spełnieniu się warunku zawieszającego, nie później jednak niż 14 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie spółka informuje, że w wykonaniu postanowień „term sheet”, w dniu 30 lipca 2020 r. emitent oraz IM zawarli porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji na okaziciela serii A/2016, O/2015, P/2015, S/2015, T/2015, U/2015, W/2015, X/2015 oraz Z/2016, wyemitowanych przez Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie działającą pod firmą Idea Money S.A.).

– Zgodnie z postanowieniami porozumienia, emitent oraz IM zmieniły warunki emisji obligacji w ten sposób, że zmianie uległy terminy wykupu poszczególnych serii obligacji, przy czym ostatni termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 grudnia 2028 r, oraz ustalono nowe okresy odsetkowe i dni płatności odsetek od obligacji. Ponadto emitent oraz IM wspólnie wprowadzili do poszczególnych warunków emisji obligacji postanowienie, na podstawie którego IM zobowiązała się do bezwarunkowego wykupu określonych części poszczególnych serii obligacji w kwotach oraz w terminach zgodnych z harmonogramem stanowiącym załącznik do porozumienia. W pozostałym zakresie poszczególne warunki emisji obligacji pozostają bez zmian – czytamy dalej.

Podkreślono, że porozumienie zostało zawarte pod warunkiem zawieszającym polegającym na: uzyskaniu przez emitenta oświadczenia kuratora, że nie będzie on zgłaszał sprzeciwu do uchwał organów emitenta wyrażających zgodę na zmianę warunków emisji obligacji lub bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez kuratora do właściwego sądu sprzeciwu do ww. uchwał organów emitenta.

Pod koniec czerwca Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing porozumienie o niewiążącym charakterze (term sheet), dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 7.009.055, tj. 65 proc., akcji Idea Money. Wówczas podano także, że Idea Bank spodziewa się, że pozytywne dla niego pod względem księgowo-rachunkowym, efekty planowanej umowy sprzedaży – jakie wynikną z utraty kontroli nad IM i rozwiązania odpisów aktualizujących ekspozycje od IM – wyniosą łącznie do 300 mln zł.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Ideabank, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Idea Bank: Mediana wpływu obniżek stóp na wynik odsetkowy to 22 mln zł w br.

  Idea Bank szacuje, że obniżka stóp procentowych przez RPP łącznie o 140 punktów bazowych wpłynie pozytywnie na wynik odsetkowy banku w 2020 na poziomie 33 mln zł w wariancie optymistycznym, a o 11 mln zł w wariancie pesymistycznym.

 • Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25 proc. akcji Idea Getin Leasing

  Idea Bank zawarł z Getin Holding oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25 proc. posiadanych akcji Idea Getin Leasing. Idea Bank oczekuje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto tj. zwiększy zysk o szacunkową kwotę 100 -135 mln zł oraz wpłynie na poprawę współczynników TCR oraz Tier 1 o ok. 1,3 pkt proc. do 1,8 pkt proc. - w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji IGL.

 • Idea Bank ma 3 miesiące na przygotowanie nowego planu naprawy

  Komisja Nadzoru Finansowego nie zatwierdziła aktualizacji planu naprawy grupy kapitałowej Idea Bank. Priorytetem banku jest przekazanie nowego planu naprawy w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące.

 • Idea Bank zamierza odwołać się od milionowych kar nałożonych przez UOKiK

  Zarząd Idea Baku nie podziela argumentacji Prezesa UOKIK w sprawie wydania 4 decycji dotyczących praktyk rynkowych i nałożenia na bank 2 kar, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od każdej z tych decyzji.

 • Idea Bank ma zapłacić ponad 17 mln zł kar za nieuczciwe praktyki rynkowe

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał cztery decyzje dotyczące praktyk rynkowych Idea Banku, przy czym w trzech wypadkach stwierdził, że praktyki te zostały już zaniechane i nałożył na bank obowiązek usunięcia ich trwających skutków. Urząd nałożył na bank dwie kary, w kwocie 11,51 mln zł i 5,75 mln zł oraz nakazał wypłacić klientom rekompensatę w wysokości 38 tys. zł za każdy certyfikat inwestycyjny emitowany przez Lartiq Profit. Idea Bank rozważa skorzystanie z prawa do złożenia odwołań od tych decyzji.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR