NBP przedstawił nowe projekcje wzrostu PKB i inflacji CPI na 2019 r.

Wzrost PKB sięgnie 4,5 proc. w tym roku, a następnie spowolni do 4 proc. w 2020 r. i do 3,5 proc. w 2021 r., natomiast inflacja konsumencka wyniesie 2 proc. w 2019 r. i przyspieszy do 2,9 proc. r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6 proc. w 2021 r. wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji".

(Fot. NBP/fb)

W raporcie z marca 2019 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4 proc. w 2019 r., 3,7 proc. w 2020 r. i 3,5 proc. w 2021 r.

– W horyzoncie projekcji tempo wzrostu krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie koniunktury u głównych parterów handlowych Polski. Jednocześnie po ubiegłorocznym szybkim wzroście absorpcji środków z budżetu UE, finansujących publiczne i w mniejszym stopniu prywatne nakłady inwestycyjne, w kolejnych latach – obejmujących końcową fazę perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 – dynamika wykorzystania Funduszy Europejskich będzie już niższa – czytamy w „Raporcie o inflacji”.

Uwarunkowania te będą negatywnie wpływać na łączne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, które obniży się z obecnego wysokiego poziomu, podkreślił bank centralny.

– Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe sektora finansów publicznych w latach 2019-2020 istotnie obniży się względem wysokiego poziomu z ub.r., a w ostatnim roku projekcji będzie ujemne, ograniczając tym samym łączną dynamikę inwestycji w całej gospodarce. Na takie kształtowanie się inwestycji publicznych wpłynie założona w projekcji ścieżka absorpcji funduszy unijnych finansujących te wydatki, których wykorzystanie w 2019 r. wzrośnie już tylko w niewielkim stopniu, a w kolejnych latach zacznie się obniżać – czytamy dalej.

PKB r/r (%). Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Do pogorszenia perspektyw inwestycji prywatnych w latach 2020-2021 przyczyni się – oddziałujące na krajową gospodarkę z opóźnieniem – obserwowane od połowy ub.r. spowolnienie dynamiki popytu zewnętrznego.

– Stopniowy spadek w horyzoncie projekcji dynamiki dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych wpłynie również na ograniczenie tempa wzrostu wydatków mieszkaniowych – podkreślono.

– Skalę spowolnienia dynamiki popytu krajowego będą łagodzić już wprowadzone oraz planowane przez rząd zmiany fiskalne. Obejmują one wzrost wielkości świadczeń społecznych oraz spadek obciążeń podatkowych, podwyższając dynamikę spożycia prywatnego. Korzystnie na popyt krajowy będzie oddziaływać również niski poziom stóp procentowych i związane z nim niskie koszty kredytu – czytamy też w „Raporcie”.

Produkt potencjalny polskiej gospodarki wzrósł w 2018 r. o 3,7 proc., czemu sprzyjało wydłużenie czasu pracy i wzrost produktywności imigrantów zarobkowych, kontynuacja pozytywnych zmian strukturalnych na rynku pracy oraz wzrost łącznej wydajności czynników produkcji.

– W horyzoncie projekcji dynamika produktu potencjalnego pozostanie na zbliżonym poziomie i wyniesie średnio 3,7 proc. Z jednej strony wraz ze wzrostem stopy inwestycji w latach 2019-2021 w szybszym tempie przyrastać będzie kapitał produkcyjny, ale z drugiej zmniejszy się oddziaływanie czynników wpływających dotychczas korzystnie na podaż pracy – podsumowano w raporcie.

Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji

Jeśli chodzi o inflację konsumencką wyniesie ona 2 proc. w 2019 r. i przyspieszy do 2,9 proc. r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6 proc. w 2021 r.

  2019 2020 2021
PKB (% r/r) 4,5 4 3,5
Popyt krajowy (% r/r) 4,9 4,4 3,7
Spożycie gospodarstw domowych (% r/r) 4,4 4,4 3,8
Spożycie publiczne (% r/r) 5,4 4,4 3,4
Nakłady inwestycyjne (% r/r) 8,6 4,8 2,6
Wkład eksportu netto (pkt proc. r/r) -0,2 -0,3 -0,1
Eksport (% r/r) 5,4 4,9 5
Import (% r/r) 6,1 5,6 5,4

Według projekcji z listopada 2018 r., inflacja konsumencka miała wynieść 1,7 proc. w 2019 r., 2,7 proc. w 2020 r. i 2,5 proc. w 2021 r.

Inflacja CPI. Źródło: dane GUS, obliczenia NBP

– Przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP inflacja CPI w horyzoncie projekcji przyśpieszy, pozostając jednak w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego. W kierunku wzrostu inflacji cen konsumenta będą oddziaływać rosnące koszty pracy i relatywnie silna presja popytowa w polskiej gospodarce, która swoje maksymalne natężenie osiągnie w przyszłym roku – czytamy w „Raporcie o inflacji”.

Dodatkowym impulsem o charakterze podażowym, który podwyższy inflację w bieżącym roku, a następnie jego wpływ będzie stopniowo wygasał, jest eskalacja epidemii ASF w Chinach skutkująca wzrostem krajowych cen mięsa i wędlin.

– W dalszym horyzoncie projekcji ograniczająco na dynamikę cen konsumenta, oprócz wspomnianej wcześniej jedynie umiarkowanej inflacji u głównych partnerów handlowych Polski, będzie oddziaływała wysoka konkurencja w handlu detalicznym oraz stopniowe domykanie się luki popytowej w ślad za obniżającym się krajowym wzrostem gospodarczym – czytamy dalej.

Realizacja scenariusza projekcyjnego będzie w istotnym stopniu uzależniona od stanu przyszłej koniunktury w gospodarce światowej, podkreślono.

– Do czynników ryzyka dla wzrostu gospodarczego i inflacji należy możliwe zaostrzenie sporów handlowych i podejmowanie działań protekcjonistycznych ograniczających międzynarodową wymianę handlową. Ważnym źródłem niepewności będzie również kształtowanie się cen ropy naftowej oraz innych surowców energetycznych na rynkach światowych oraz przyszłe zmiany regulacyjne w kraju przekładające się na ceny energii – napisał bank centralny.

Istotnym źródłem ryzyka będzie też wielkość napływu netto na krajowy rynek pracy imigrantów, w tym szczególnie z Ukrainy, podkreślono także.

– Bilans czynników ryzyka w przypadku dynamiki PKB oraz inflacji CPI wskazuje na bardziej prawdopodobne ukształtowanie się tych kategorii poniżej ścieżek scenariusza centralnego projekcji, co znajduje odzwierciedlenie w wykresach wachlarzowych dla tych zmiennych – wskazano również.

– W kierunku wyższej inflacji CPI, w szczególności inflacji bazowej, oddziaływać będą szybciej rosnące koszty pracy i relatywnie silna presja popytowa w polskiej gospodarce, która swoje maksymalne natężenie osiągnie w przyszłym roku. Skalę przyśpieszenia inflacji będzie ograniczać przy tym niski wzrost cen u głównych partnerów handlowych Polski, zmniejszenie się w ostatnich latach wrażliwości tempa zmian cen na zmiany krajowej koniunktury oraz aprecjacja realnego efektywnego kursu złotego. Ścieżka inflacji pozostaje jednocześnie pod silnym wpływem zaburzeń podażowo-regulacyjnych znajdujących odzwierciedlenie w prognozowanej podwyższonej inflacji cen żywności oraz obniżonej w bieżącym roku dynamice cen energii – wymienił NBP.

W latach 2020-2021 głównym czynnikiem odpowiadającym w projekcji lipcowej za szybszy wzrost inflacji CPI będzie jednak – oddziałująca na ceny z opóźnieniem – silniejsza niż oczekiwano w rundzie marcowej presja popytowa powiązana z rewizją prognozy wzrostu gospodarczego, podkreślono w raporcie.

Według centralnej ścieżki projekcji, ceny energii wzrosną o 0,5 proc. w 2019 r., a następnie o 4,1 proc. w 2020 r. i o 3,3 proc. w 2021 r. wobec wzrostu o 3,6 proc. w 2018 r.

Z kolei ceny żywności wzrosną o 3,8 proc. 2019 r., o 3,3 proc. w 2020 r. i o 2,7 proc. w 2021 r. wobec 2,6 proc. wzrostu w ubiegłym roku.

Natomiast inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 1,7 proc. w 2019 r., 2,4 proc. w 2020 r. i 2,3 proc. w 2021 r. wobec 0,7 proc. w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)
 • Alior Bank z negatywną perspektywą ratingu kredytowego

  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego Alior Banku ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB. Zmiana jest związana z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na wyniki finansowe banku.

 • SEG nagrodziło 6 najlepszych spółek w Konkursie Złota Strona Emitenta XIII

  3 czerwca br. został rozstrzygnięty konkurs Złota Strona Emitenta, organizowany po raz 13. przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Ze względu na pandemię wręczenie nagród odbyło się wirtualnie. Nagrodzone spółki to XTPL, Agora, CCC, Unimot, Neuca oraz PKN Orlen.

 • Roszady w indeksach. Biomed-Lublin i Mercator awansują do mWIG40

  W wyniku kwartalnej korekty portfeli indeksów, po sesji 19 czerwca br. Biomed-Lublin i Mercator Medical zastąpią Forte oraz Stalprodukt w indeksie mWIG40, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział CD Projektu w indeksie WIG20 zostanie ograniczony do 15 proc.

 • WIG20 z przytupem wrócił powyżej 1.800 pkt., kolejna mocna sesja CCC i JSW Zielony początek piątkowej sesji na GPW. W czwartek ECB otworzył giełdom okienko do dalszych wzrostów. Dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy go nie zamkną. Sesja powinna zakończyć się sporymi wzrostami indeksów.
 • Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

  Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczę 4.0) wprowadzającą dopłaty do oprocentowania, a także wsparcie dla samorządów i zmiany w przetargach publicznych. Celem ustawy jest także ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR