PZU miało 185 mln zł zysku netto w II kwartale 2020 r.

Omawiane walory:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń odnotował 185 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 734 mln zł zysku rok wcześniej. Na otwarciu sesji kurs akcji PZU rośnie o 1,5 proc.

pzu,wyniki, akcje,

(Fot. spółka)

Zysk operacyjny wyniósł 400 mln zł wobec 1 614 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęła 5 594 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 5 938 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2020 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 11 691 mln zł, czyli o 1,3 proc. (148 mln zł) niższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. Na zmianę składki przypisanej brutto (z wyłączeniem składki między segmentami) największy wpływ miały:

  • wzrost składki o 68 mln zł w segmencie ubezpieczeń indywidualnych (+9,8 proc. r/r), głównie w związku z rozwojem sprzedaży w produktach unit-linked oferowanych we współpracy z bankami oraz stale rosnącym poziomem składki produktów ochronnych o charakterze kapitałowym i terminowym oferowanych w kanałach własnych;
  • wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych – składka wzrosła o 42 mln zł (+1,2 proc.) r/r do poziomu 3 513 mln zł, w szczególności w wyniku pozyskania kolejnych kontraktów w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej lub kontynuowanej oraz aktywnej dosprzedaży innych ubezpieczeń dodatkowych w produktach indywidualnie kontynuowanych;
  • sprzedaż w spółkach zagranicznych niższa o 27 mln zł (-2,6 proc.) względem I półrocza 2019 roku, na poziomie 979 mln zł. Spadek związany w szczególności z niższą liczbą sprzedanych polis komunikacyjnych oraz turystycznych w krajach bałtyckich w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19;
  • sprzedaż w segmencie klienta masowego w Polsce na poziomie 5 220 mln zł i niższa o 44 mln zł w porównaniu do I półrocza 2019 roku (-0,8 proc.). Spadek składki w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych został częściowo zniwelowany wzrostem przypisu składki w ubezpieczeniach NNW i pozostałych, głównie w wyniku rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami grupy oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową lekarzy i personelu na wypadek zakażenia COVID-19;
  • spadek składki w segmencie klienta korporacyjnego względem analogicznego okresu 2019 roku o 189 mln zł (-13,5 proc.), do poziomu 1 216 mln zł, w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych zarówno firmom leasingowym jak i w ubezpieczeniach flot w efekcie niższej liczby ubezpieczeń przy jednoczesnym spadku średniej ceny (wpływ pandemii COVID-19 oraz utrzymującej się presji cenowej).
>> PROMOCJA! Do końca września kup abonament półroczny do Strefy Premium StockWatch.pl, a drugie pół roku otrzymasz gratis!

Koszty akwizycji w I półroczu 2020 roku wzrosły o 31 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęły poziom 1 647 mln zł. Wzrost ten dotyczył w szczególności segmentu ubezpieczeń masowych i był efektem wyższego poziomu bezpośrednich kosztów akwizycji w wyniku zmiany mixu produktów (niższa dynamika sprzedaży ubezpieczeń OC komunikacyjnych charakteryzujących się niższymi stawkami prowizji). Koszty administracyjne Grupy PZU w I półroczu 2020 roku ukształtowały się na poziomie 3 335 mln zł względem 3 276 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku, czyli były o 59 mln zł wyższe w relacji do poprzedniego roku. Koszty administracyjne segmentu działalności bankowej (bez uwzględnienia korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej) spadły o 16 mln zł w związku z utrzymaniem dyscypliny kosztowej w Banku Pekao i Alior Banku. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie wyższym o 59 mln zł względem roku ubiegłego. Ich zmiana wynikała w znacznej mierze z wyższych kosztów osobowych w związku z presją płacową na rynku oraz zawiązania wyższych rezerw urlopowych w wyniku pandemii COVID-19.

W I poł. 2020 r. spółka miała 301 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 481 mln zł zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto wysokości 11 691 mln zł w porównaniu z 11 839 mln zł rok wcześniej.

Wyniki I półrocza 2020 roku zostały obciążone odpisem wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (ang. goodwill) w kwocie 1 343 mln. zł. Odpisy dotyczą aktywów bankowych rozpoznanych podczas transakcji przejęcia Alior Banku i Banku Pekao.

– Odpisy to wypadkowa kilku czynników, które istotnie wpłynęły na pogorszenie się warunków biznesowych dla sektora bankowego. Do najważniejszych należą skutki gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa, w tym obniżenie stóp procentowych przez RPP oraz wzrost ryzyka kredytowego i utworzenie dodatkowych rezerw z tym związanych – wyjaśnił CFO Grupy PZU Tomasz Kulik.

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po I półroczu 2020 roku wyniósł 301 mln zł. Z wyłączeniem odpisów było to 1 644 mln zł, czyli o 11% więcej r/r.

Jak podano w komunikacie, sprzedaż w głównych liniach biznesowych utrzymywała się na bardzo dobrych poziomach. Na tym tle szczególnie widoczne były wzrosty w segmencie życiowym. Było to możliwe dzięki utrzymaniu rosnącej sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i IK oraz produktów indywidualnych. Dynamicznie rozwijał się także obszar zdrowia, gdzie przychody wzrosły o 20,6 proc. r/r do 439 mln zł.

Na koniec I półrocza 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2,2 tys. współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji Grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy.

– Dzięki wysokiej sprawności działania osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki w kluczowych obszarach biznesowych. W I połowie 2020 roku marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do poziomu 26,1 proc., wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 87,1 proc., a zwrot na inwestycjach był wyższy o 3,2 pkt proc. od stopy wolnej od ryzyka (RFR). Są to wyniki istotnie lepsze niż te osiągnięte rok wcześniej. Są też wyraźnie lepsze od ambicji strategicznych. W rezultacie, zwrot na kapitale, z wyłączeniem odpisów, wyniósł 19,1 proc. – dodał Kulik.

-Kluczowe osiągnięcia Grupy PZU w pierwszym półroczu 2020 roku:

– Udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce na poziomie 41,8 proc. – jest to najwyższy udział od 2009 roku

– Stabilna składka z ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych w I półroczu 2020 r/r w Polsce pomimo ograniczania benefitów pracowniczych

– Utrzymanie pozycji lidera w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową (udział w rynku 45,6 proc. w I kw. 2020)

– Przypis składki z ochronnych ubezpieczeń na życie +16% r/r w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie w kanale bancassurance

– Dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne; przychody PZU Zdrowie wyższe o 21 proc. r/r w I półroczu 2020

– TFI PZU – jednym z liderów sprzedaży funduszy i wzrostu aktywów pod zarządzaniem – pozyskane od klientów blisko 0,5 mld zł

– Dalsze wzmacnianie współpracy z bankami skutkujące istotnym wzrostem nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych ochronnych w kanale bankowym oraz liczby ubezpieczonych

– Rentowność w segmencie majątkowym w Polsce (mierzona COR, wskaźnikiem mieszanym) na poziomie 87,1 proc.; lepsza w ujęciu r/r (o 2,1 pkt proc.), oraz istotnie lepsza od poziomów założonych w strategii. Wzrost wyniku na ubezpieczeniach majątkowych w Polsce o 21 proc. r/r

– Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych na poziomie 26,1 proc. – najwyższym od I półrocza 2011 roku i jednocześnie powyżej strategicznych poziomów. Wynik na ubezpieczeniach życiowych w Polsce +27 proc. r/r w I półroczu 2020 roku

– Wysoki zwrot na portfelu głównym 3,2 pkt proc. powyżej stopy wolnej od ryzyka w I półroczu 2020, powyżej ambicji strategicznych mimo turbulencji na rynkach finansowych

– Koszty pod ścisłą kontrolą; mimo presji na wzrost wynagrodzeń wskaźnik kosztów wyniósł 7,1 proc. w I półroczu 2020 roku

– Zwrot na kapitale na poziomie 19,1 proc. w I półroczu 2020 z wyłączeniem odpisów – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU (wg PSR) w I poł. 2020 r. wyniósł 1 170 mln zł wobec 1 827 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o PZU)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR