PZU w nowej strategii zakłada ok. 3,4 mld zł zysku netto, 17,4 proc. ROE w 2024 r.

Omawiane walory:

Grupa PZU w nowej strategii na lata 2021-2024 zakłada osiągnięcie ok. 3,4 mld zł zysku netto przypisanego jednostce dominującej oraz rentowność mierzoną wskaźnikiem zwrotu na kapitale (ROE) na poziomie 17,4 proc. w 2024 r., wynika z prezentacji poświęconej strategii.

pzu,strategia,wyniki,prognozy

PZU

– Po spadkach sprzedaży oraz spadkach na rynkach finansowych i w obliczu obniżenia stóp procentowych wywołanych pandemią COVID-19, dzięki konsekwentnym działaniom realizowanym na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni, przewidujemy,że na koniec 2024 r. osiągniemy najwyższy, od czasu debiutu na GPW, wynik netto, w wysokości ok. 3,4 mld zł, co oznacza ok. 79-proc. wzrost w stosunku do 2020 r. – czytamy w prezentacji.

Planowana kontrybucja banków do wyników grupy ma wynieść 0,8 mld zł w 2024 roku wobec 0,1 mld zł w 2020 r. (z wyłączeniem odpisów z tytułu nabycia Pekao i Alior Banku).

PZU podał także, że ambicją grupy jest także zapewnienie wysokiej rentowności biznes. Prognozowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) ma wynieść 17,4 proc. na koniec 2024 r.

– Pomimo pandemii COVID-19, w latach 2021-2024 zapewnimy wysoką rentowność prowadzonej działalności dzięki: stabilnemu i bezpiecznemu modelowi biznesowemu opartemu na dywersyfikacji prowadzonej działalności, dalszym usprawnianiom procesów biznesowych, produktowych i dystrybucyjnych, a także zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem oraz kształtowania polityki cenowej, dalszej optymalizacji kosztów, wykorzystaniu efektów synergii w Grupie PZU – czytamy także.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

Przełoży się to na wzrost wskaźnika ROE o ok. 6,5 pkt proc. pomimo zakładanego pogorszenia wskaźnika mieszanego oraz marży operacyjnej ubezpieczeń życiowych, zaznaczono.

Celem grupy jest także utrzymanie efektywności kosztowej prowadzonej działalności po COVID-19. Wskaźnik kosztów administracyjnych PZU ma spaść do poziomu 7 proc. w 2024 r., tj. o 0,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2020 r. Standardowa działalność operacyjna będzie stanowić 6,5 proc., a szacowany koszt projektów strategicznych – 0,5 proc.

– Pomimo spodziewanego spadku dynamiki przychodów w latach 2020-2021, wywołanego głównie pandemią COVID-19, w okresie realizacji strategii utrzymamy efektywność kosztową. Osiągniemy to dzięki dyscyplinie kosztowej oraz inwestycjom w cyfryzacje procesów i digitalizację, a także zmianie modelu pracy na zdalną i hybrydową – czytamy także.

Celem Grupy PZU jest także utrzymanie wskaźnika wypłacalności II na poziomie ok. 200 proc. w perspektywie 2024 roku.

Od 50 do 100 proc. zysku na dywidendę

W nowej strategii na lata 2021-2024 PZU zakłada przeznaczanie na dywidendę rokrocznie 50-100 proc. skonsolidowanego zysk netto. Jak wskazano w polityce dywidendowej, wysokość dywidendy proponowanej przez zarząd podmiotu dominującego, wypłacanej przez PZU za dany rok obrotowy, jest ustalana na podstawie skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy PZU przypisanego właścicielom jednostki dominującej.

Nie więcej niż 20 proc. powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych, zaś nie mniej niż 50 proc. podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy.

– Pozostała część zostanie wypłacona w ramach rocznej dywidendy lub powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w przypadku realizacji istotnych nakładów związanych z realizacją założeń Strategii Grupy PZU, w tym w szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć – czytamy dalej.

Jak zaznaczono, zgodnie z planami zarządu oraz własną oceną ryzyk i wypłacalności podmiotu dominującego, środki własne podmiotu dominującego oraz Grupy PZU po deklaracji lub wypłacie dywidendy pozostają na poziomie, który zapewnia spełnienie warunków określonych w polityce kapitałowej. Ponadto, przy określeniu dywidendy uwzględniane są rekomendacje organu nadzoru w zakresie dywidendy.

– Powyższe założenia mogą zostać zmienione w przypadku istotnych zmian otoczenia zewnętrznego, w tym makroekonomicznego, prawnego, istotne zmiany na skutek wdrożenia MSSF17 mogą wpłynąć na ostateczny kształt polityki dywidendowej do roku 2024 – zaznaczono.

PZU zamierza także utrzymać współczynniki wypłacalności na poziomie nie niższym niż 200% dla Grupy PZU, PZU oraz PZU Życie (wg Wypłacalność II) w 2024 r.

Celem jest także utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej na poziomie nie wyższym niż 25 proc.

– Zapewnimy środki na rozwój i akwizycje w najbliższych latach. Zapewnimy utrzymanie nadwyżki funduszy własnych konglomeratu finansowego ponad wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej – czytamy dalej.

PZU zakłada, że w okresie obowiązywania polityki dywidendowej nie będą realizowane żadne emisje akcji.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o PZU)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR