Raport IPO: Analiza oferty publicznej R22

Omawiane walory:

Jeszcze w tym roku na warszawskim parkiecie może zadebiutować spółka z ciekawym modelem biznesowym, opartym o usługi m.in. hostingu, e-marketingu oraz sprzedaży domen internetowych. StockWatch.pl na podstawie prospektu emisyjnego i dostępnych materiałów przygotował zestaw najistotniejszych informacji na temat grupy R22 i parametrów IPO.

R22 to holding skupiający technologiczno-telekomunikacyjne firmy, który w obecnym kształcie istnieje od czerwca br. Grupa powstała z wniesienia spółek H88, Vercom i Oxylion, które działają w trzech różnych segmentach biznesowych. H88 zajmuje się hostingiem i rejestracją domen, grupa Vercom jest jednym z dwóch liderów polskiego rynku e-marketingu, oraz performance marketingu, oraz grupy Oxylion działającej na rynku telekomunikacyjnym, krajowego lidera w zakresie dostawy usługi VoIP w segmencie B2B.

Struktura grupy R22. Kliknij, aby powiększyć. (Źródło: Spółka)

Największym pod względem przychodów jest Omnichannel Communication, czyli wielokanałowa komunikacja elektroniczna (między innymi SMS, email) w zakresie marketingu i transakcyjnym realizowana w modelu SaaS, świadczona przez podmiot zależny Vercom. Usługi oferowane w tym segmencie dotyczą czterech głównych obszarów:

 • Email marketing & automation to prowadzenie akcji promocyjnych z wykorzystaniem zautomatyzowanych kampanii za pomocą wiadomości email oraz podnoszenie wskaźnika dostarczalności emaili transakcyjnych, realizowane w zakresie wysyłki masowej.
 • Masowa wysyłka marketingowych oraz transakcyjnych komunikatów mobilnych (SMS, MMS, VMS, Push). Poprzez komunikaty mobilne o charakterze transakcyjnym należy rozumieć takie, które są pochodną transakcji gospodarczej zrealizowanej przez klienta spółki i służą przekazaniu informacji związanych z transakcją np. przesyłaniu haseł, informacji o dostawie, nadchodzącej płatności, niedokonanej płatności etc. Dotyczy to w szczególności dynamicznie rosnącej branży e-commerce
 • Performance marketing, czyli dostarczanie rozwiązań powstałych w oparciu o bazy zachowań użytkowników Internetu i ich preferencje zakupowe oraz wysyłka korespondencji w formie wiadomości do podmiotów znajdujących się w tych bazach
 • Big Data, czyli gromadzenie, przetwarzanie i analiza bardzo dużych zbiorów danych w celu realizacji skutecznych działań marketingowych i sprzedażowych realizowanych z wykorzystaniem Internetu. Jest to obszar znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju biznesowego.

Za to najszybciej rosnącym segmentem jest hosting i sprzedaż domen, który realizuje grupa H88. R22 poprzez swoją spółkę zależną oferuje hosting współdzielony, VPS (hosting w chmurze) oraz fizyczne serwery dedykowane do wyłącznego korzystania przez klienta. W segmencie tym spółka prowadzi także sprzedaż domen internetowych, certyfikatów SSL i rozwiązań anty DDoS.

R22 rośnie w imponującym tempie dzięki akwizycjom. W ostatnich kilku latach spółka przeprowadziła kilkanaście przejęć, na które przeznaczyła ponad 115 mln zł. Akwizycje dotyczyły spółek działających na rynku hostingu, rejestracji domen internetowych oraz rynku usług e-marketingu oraz performance marketingu. Inwestycje w zakup spółek uzupełniły portfolio grupy o znane marki należące do przejmowanych firm m.in.: Hekko.pl, Super-Host.pl, Biznes-Host.pl, Domeny.pl, IONIC.pl, Active24.pl, SerwerSMS.pl. W listopadzie br. R22 sfinalizowała przejęcie dwóch spółek hostingowych działających pod markami Linuxpl.com i Futurehost.pl. Dzięki temu, R22 ma łącznie ponad 160 tys. klientów hostingowych i tym samym awansowała na pozycję wicelidera rynku pod względem liczby klientów w Polsce.

Model biznesowy R22 polega na świadczeniu usług w oparciu o własne rozwiązania i oprogramowanie sprzedawane głównie w modelach abonamentowych oraz SaaS (Software as a Service). W konsekwencji daje to grupie stabilne i powtarzalne przychody.

Parametry oferty R22

IPO R22 obejmuje łącznie nie więcej niż 5,2 mln akcji, z czego 3,5 mln to nowo emitowane akcje serii D, a 1,7 mln to papiery sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka zasygnalizowała, że 10 proc. oferty będzie zaadresowana do drobnych inwestorów. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych przyjmowane są po cenie maksymalnej 23 zł. Wartość całej oferty brutto to 119,64 mln zł, przy czym do kasy R22 z emisji nowych akcji, przy szacowanych i ponoszonych przez spółkę kosztach organizacji IPO na poziomie 5 mln zł, oczekiwane wpływy netto to ok. 75 mln zł.

Harmonogram oferty R22

4-13 grudnia 2017 r. Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych po cenie 23 zł za akcję
14 grudnia 2017 r. Publikacja ceny ostatecznej oraz liczby akcji dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych
15-19 grudnia 2017 r. Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych
20 grudnia 2017 r. Przydział akcji
28 grudnia 2017 r. Zakładany termin debiutu akcji i praw do akcji (PDA) na GPW

W przypadku objęcia wszystkich akcji oferowanych, nowi akcjonariusze będą odpowiadać za ok. 36,7 proc. udziałów w kapitale zakładowym R22. Warto dodać, że akcjonariusze sprzedający: Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Robert Dwernicki, Sebastian Górecki, Andrzej Dwernicki, Agnieszka Dwernicka-Piasecka i Robert Stasik zawarli umowę rocznego lock-upu. To oznacza, że żaden z sygnatariuszy nie może sprzedać kolejnych akcji aż do 20 grudnia 2018 r.

* Przy założeniu, że wszystkie akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy zostaną zaoferowane i objęte zapisami.

Koordynatorem oferty, współprowadzącym księgę popytu i oferującym jest Haitong Bank SA Oddział w Polsce, współprowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski SA.

Cele emisyjne R22, czyli na co spółka chce wydać pieniądze od inwestorów

Pozyskane środki R22 przeznaczy na trzy cele (w kolejności od najwyższego priorytetu):

Cel 1: Refinansowanie akwizycji spółek prowadzących działalność hostingową pod markami Linuxpl.com i Futurehost.pl – ok. 35 mln zł.

Głównym powodem organizacji IPO jest najnowsza akwizycja. Na początku listopada spółka zależna H88 zapłaciła 32 mln zł za 100 proc. udziałów w spółce Serveradmin (właściciela marki Linuxpl.com) oraz 2,75 mln zł za spółkę Bright Group (właściciela marki Futurehost.pl). Transakcję sfinansowano przy użyciu kredytu pomostowego z mBanku. Dlatego środki z IPO w pierwszej kolejności mają posłużyć do całkowitej spłaty kredytu (34 mln zł) oraz zapłaty 700 tys. zł tytułem drugiej raty za Serveradmin.

Cel 2: Akwizycje podmiotów z branży hostingu oraz omnichannel communication – ok. 33 mln zł

Grupa R22 zamierza nabywać podmioty o relatywnie niewielkiej skali działalności (do 80 tys. obsługiwanych użytkowników). Spółka obecnie prowadzi rozmowy dotyczące przejęcia z czterema podmiotami o takim profilu. W segmencie omnichannel communication, realizowane nabycia dotyczyć będą firm, których produkty i usługi stanowić mogą atrakcyjne uzupełnienie oferty Grupy Vercom. Celem przejęcia mogą być również podmioty, których nabycie w sposób znaczący mogłoby powiększyć bazę klientów lub których rozwiązania mogłyby z powodzeniem zostać wdrożone w formule SaaS, w ramach platform funkcjonujących w Grupie Vercom. Szacowana kwota przeznaczona na przejęcia w segmencie hosting (bez uwzględnienia Linuxpl.com i Futurehost.pl) na przestrzeni roku wyniesie ok. 60 mln zł. Szacowany udział środków z emisji w całości nakładów na ten cel wyniesie ok. 18 mln zł. Pozostała część sfinansowana zostanie poprzez kredyty inwestycyjne lub inne formy finansowania dłużnego. Środki na akwizycje w segmencie omnichannel communication wyniosą ok. 30 mln zł i w ok. 50 proc. pochodziły będą z emisji nowych akcji.

Cel 3: Rozwój funkcjonalności w segmencie omnichannel communication oraz rozwój platformy IT w segmencie hosting – ok. 7 mln zł

Grupa R22 planuje rozwój rozwiązań umożliwiających analizę znaczących zbiorów danych na potrzeby zwiększania efektywności kampanii marketingowych realizowanych na zlecenie klientów Grupy Vercom. Nakłady na wdrożenia obejmowały będą w szczególności inwestycję w oprogramowanie, w tym prace programistyczne oraz nakłady promocyjne. Część środków pozyskanych w ofercie zostanie również przeznaczone na inwestycje w rozwój wspólnej platformy IT w segmencie hosting. Ze środków pozyskanych z emisji ok. 5 mln zł trafi na rozwój funkcjonalności platform Vercom oraz ok. 2 mln zł na rozwój platformy w segmencie hosting.

Analiza sytuacji fundamentalnej R22

W związku z tym, że inwestorom oferowane są akcje bardzo młodej spółki, w prospekcie zaprezentowano połączone sprawozdanie finansowe jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą i wniesionych do R22 za ostatnie dwa pełne lata działalności i kwartał zakończony we wrześniu tego roku.

Źródło: Prospekt emisyjny R22

Według zaprezentowanych danych, przychody w ostatnim zakończonym roku obrotowym wzrosły o 75 proc. i wyniosły 74,7 mln zł. Jednak należy pamiętać, że wartość ta wynika z objęcia konsolidacją spółek od dnia ich przejęcia. Gdyby przejęte podmioty przez cały rok były w grupie R22, to przychody wyniosłyby 96 mln zł (mowa o danych łącznie z nabytymi spółkami w listopadzie). W pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/2018 sprzedaż zamknęła się kwotą 23,1 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc. r/r.

– Niestety, EBITDA i EBIT rosną w zadecydowanie niższym tempie niż przychody. EBITDA w roku 2016/2017 wyniosła 19,5 mln zł i była o 32 proc. wyższa r/r, co oznacza, że rosła dwukrotnie wolniej niż przychody. Rentowność na poziomie EBITDA wyniosła 26 proc. i była o 9 p.p. mniejsza niż w roku 2015/2016. Spadek rentowności to częściowo efekt kosztów jednorazowych, jakie spółka poniosła w kwocie 2,3 mln zł. Po normalizacji dostaniemy EBITDA na poziomie 21,8 mln zł i rentowność 29 proc. w porównaniu do 36 proc. rok wcześniej (0,4 mln zł jednorazowych kosztów w roku 2015/2016). Docelowa/powtarzalna EBITDA (uwzględniając wynik przejętych w 2016/2017 r. za cały okres, a nie od dnia przejęcia bez kosztów jednorazowych) jest oczywiście wyższa i wynosi 23,3 mln zł. Natomiast z przejętymi spółkami w listopadzie 25,5 mln zł. – zauważa Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl w omówieniu prospektu R22.

>> Całą treść omówienia prospektu emisyjnego i sytuacji fundamentalnej R22 znajdziesz tutaj

Mocne i słabe strony spółki

Plusy/Szanse:

 • Nowoczesny i skalowalny model biznesowy
 • Spółka działa na rosnących rynkach: hostingu i wielokanałowej komunikacji
 • Działalność spółki koncentruje się na kilku obszarach tzw. zaawansowanych technologii
 • Perspektywa wzrostu ARPU w segmencie hostingu i omnichannel communication
 • Perspektywa poprawy wyników z racji całorocznego ujęcia już przejętych podmiotów
 • Zarząd ma doświadczenie w osiąganiu synergii przy akwizycjach
 • Po emisji spółka umocni swoją pozycję rynkową w segmencie hostingu
 • Na GPW nie ma spółki, która byłaby bezpośrednio porównywalna z R22
 • Akcjonariusze sprzedający podpisali lock-upy na 12 miesięcy, a sama spółka na 9 miesięcy

Minusy/Ryzyka:

 • Przedmiotem oferty są także akcje dotychczasowych akcjonariuszy
 • R22 jest spółką bardzo młodą, która została zawiązana w tym roku
 • Struktura kapitałowa grupy jest dość skomplikowana
 • W kluczowych kontrolowanych podmiotach występuje wysoki udział mniejszości
 • Przy cenie maksymalnej w wycenie jest już uwzględniony wzrost biznesu
 • Na 2 z 3 rynków działalności panuje silna konkurencja 
 • Spółka posiada stosunkowo wysokie zadłużenie
 • Brak szans na dywidendę w najbliższych latach
 • Rynek telekomunikacyjny w Polsce charakteryzuje się silną konkurencją i relatywnym rozdrobnieniem podmiotów na nim działających, co przekłada się na niskie – na tle innych krajów Unii Europejskiej – ceny dostępu do usług telekomunikacyjnych

Strategia rozwoju

Strategia Grupy R22 zakłada dalszy rozwój organiczny oraz akwizycje w segmentach hostingu i omnichannel communication. Grupa planuje akwizycje firm działających w segmencie hostingu z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W obszarze zainteresowań są wszelkie rozwiązania, które mogłyby uzupełnić ofertę usług i produktów.

Polityka dywidendowa R22

Spółka nie posiada polityki dywidendowej. Władze R22 już teraz uprzedzają, że nie zamierzają rekomendować wypłaty dywidendy wcześniej, niż wynikająca z podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku, uzależniając ostateczną treść rekomendacji od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej grupy oraz jej planów inwestycyjnych. W przyszłości spółka nie wyklucza rekomendowania wypłaty dywidendy w wysokości do 50 proc. wyniku skonsolidowanego grupy, umniejszonego o część przypadającą akcjonariuszom mniejszościowym.

Wycena/Wskaźniki

Przy cenie maksymalnej na poziomie 23 zł za akcję otrzymujemy wycenę spółki na poziomie 245 mln zł przed emisją i nominalne wskaźniki C/WK na poziomie 5,6 C/Z na poziomie 38, C/Z liczone z zysku akcjonariuszy jednostki dominującej 58 i EV/EBITDA równe 16,8.

– Jeśli jednak zamiast nominalnego EBITDA podstawimy EBITDA skorygowane (23,3 mln zł po korekcie o koszty jednorazowe i wynik przejętych spółek przed dniem akwizycji) to EV/EBITDA wyniesie 14. Niestety, na GPW nie ma spółki, która byłaby bezpośrednio porównywalna z R22. Działalność hostingową i telekomunikacyjną prowadzi ATM (EV/EBITDA na poziomie 15), natomiast w zakresie marketingu cyfrowego mamy SARE (EV/EBITDA równe 7,3) Jeśli przyjąć wartość średnią to wycena przy cenie maksymalnej jest dość wysoka względem tak stworzonego mnożnika (11,1). Spółka twierdzi, że ma potencjał i wskazuje na rosnące wpływy i popyt na usługi spółek z grupy H88 i Vercom – zauważa Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl.

W serwisie jest dostępna symulacja debiutu post-money spółki. Do porównania w symulacji zestawiliśmy parametry trzech spółek: ATM, SARE i IMS.

Symulacja debiutu post-money. Źródło: www.stockwatch.pl/ipo/r22.aspx

Polecane linki:

>> Szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej R22 przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Forumowy wątek dedykowany akcjom R22
>> Wstępna symulacja finansowa debiutu oraz prospekt emisyjny spółki
>> Strona internetowa R22

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT R22, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR