Tauron z niższym ratingiem przez wysokie inwestycje i przejęcie kopalni Brzeszcze

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Tauron Polska Energia SA o jeden stopień z BBB do BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Komunikat prasowy, Warszawa, 14 grudnia 2015 r.

UZASADNIENIE

Na obniżenie poziomu oceny ratingowej Tauron Polska Energia SA (Tauron) najistotniejszy wpływ ma realizowany przez spółkę plan inwestycyjny, zakładający poniesienie w ciągu najbliższych trzech lat wysokich nakładów na odtworzenie i rozbudowę mocy wytwórczych oraz w obszarze dystrybucji energii. EuroRating spodziewa się, że realizacja zaplanowanych inwestycji oznaczać będzie dalszy istotny wzrost zadłużenia spółki oraz wzrost ponoszonych kosztów finansowych.

Negatywnie na ocenę wiarygodności finansowej Tauronu wpłynęło także uzgodnione przejęcie przez energetyczny koncern jednej z najbardziej nierentownych kopalń węgla kamiennego Brzeszcze. EuroRating ocenia, iż akwizycja ta będzie wiązać się dla Grupy Tauron z koniecznością pokrywania strat generowanych przez Brzeszcze, a także z poniesieniem dodatkowych nakładów inwestycyjnych koniecznych do poprawy efektywności funkcjonowania przejętej kopalni. Agencja zwraca także uwagę na wysokie ryzyko wystąpienia konieczności zwrotu pomocy publicznej otrzymanej przez Brzeszcze w kwocie sięgającej blisko 100 mln zł.

W kontekście obciążenia spółki częścią kosztów ratowania górnictwa oraz wobec spodziewanego wzrostu zadłużenia Tauronu agencja do czynników negatywnych zalicza także odrzucenie przez ubiegłotygodniowe walne zgromadzenie akcjonariuszy zaproponowanej przez Skarb Państwa emisji nowych akcji i podwyższenia kapitału o ok. 400 mln zł, które mogło w pewnym zakresie wpłynąć na ograniczenie zapotrzebowania spółki na finansowanie ze źródeł zewnętrznych.

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU

Zmiana perspektywy ratingu z negatywnej na stabilną odzwierciedla obecne oczekiwania agencji, iż Tauron zdoła w trakcie realizacji programu inwestycyjnego utrzymać poziom zadłużenia
w zakresie określonym przez kowenanty zapisane w programie emisji obligacji, a także że spółka utrzyma dotychczasową relatywnie wysoką rentowność oraz zadowalającą płynność. Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Do czynników, które wpływałyby pozytywnie na profil kredytowy spółki, EuroRating zalicza potencjalne ograniczenie lub rozłożenie w czasie planowanych nakładów inwestycyjnych, wypracowywanie przez spółkę wyższych od obecnie spodziewanych wolnych przepływów pieniężnych, a także ograniczenie lub całkowite czasowe wstrzymanie wypłat dywidend i/lub dokonanie przez akcjonariuszy ewentualnego podwyższenia kapitału spółki.

Negatywny wpływ na ocenę ratingową Tauron Polska Energia SA miałby wyższy od obecnie spodziewanego wzrost zadłużenia i/lub pogorszenie wypracowywanych wyników finansowych, skutkujące istotnym przekroczeniem relacji dług netto/EBITDA poziomu 3x. Niekorzystnie na poziom oceny wiarygodności spółki wpływałoby także ewentualne pogorszenie – obecnie zadowalającej – sytuacji w zakresie płynności.

Źródło: www.eurorating.com

Źródło: www.eurorating.com

 

 

 

 

Główny analityk ratingowy:                                   Przewodniczący Komitetu Ratingowego:

dr Piotr Dalkowski                                                                             Kamil Kolczyński

Analityk Ratingowy                                                                           Analityk Ratingowy

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o TAURONPE)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR