Upadłość GC Investment – adwokat odpowiada na pytania obligatariuszy

Omawiane walory:

Michał Hajduk, ekspert z zakresu dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym odpowiada na pytania użytkowników forum obligacji StockWatch.pl dotyczące możliwości działania w obliczu upadłości emitenta.

Czy posiadacze obligacji serii W, które były notowane na Catalyst muszą sami zgłosić swoją wierzytelność do sądu? Administrator hipoteki (Copernicus) twierdzi, że nie musimy sami tego robić, ponieważ on będzie nas reprezentował. Dodam jeszcze, że Copernicus otrzymał kserokopie świadectw depozytowych.

Michał Hajduk: W wypadku ogłoszenia upadłości właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką, który nie jest emitentem, tylko administrator hipoteki może dokonać zgłoszenia zabezpieczonej wierzytelności, jeżeli zamierza dochodzić roszczeń obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczenia.

Natomiast w wypadku upadłości emitenta, który nie jest właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką, zgłoszenia wierzytelności powinny być dokonywane już przez samych obligatariuszy. Administrator hipoteki może bowiem dochodzić zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności obligatariuszy jedynie w odniesieniu do przedmiotu zabezpieczenia.

W związku z powyższym, skoro przedmiot zabezpieczenia nie jest własnością emitenta, w mojej ocenie administrator hipoteki nie ma legitymacji do reprezentowania obligatariuszy w tym postępowaniu upadłościowym.

Michał Hajduk, adwokat i właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się m.in. w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, autor bloga www.wupadłości.pl

Moje świadectwo depozytowe jest ważne do końca grudnia 2014 roku. Zakładam, że sąd otrzyma dokument przed upływem daty ważności, ale co potem. Czy będę musiał dosłać dokument z aktualną datą?

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać m.in. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności. Jeżeli wierzytelność wynika za faktu posiadania obligacji, to jest to podstawowa okoliczność, jaką należy udowodnić. Dowodem może być tu niewątpliwe świadectwo depozytowe, przy czym żaden z przepisów nie odnosi się do kwestii objętej pytaniem. W mojej ocenie nie jest koniecznym, aby świadectwo depozytowe było ważne przez cały okres trwania postępowania upadłościowego, które może się ciągnąc latami. Niemniej nie wykluczone, że po wygaśnięciu jego ważności, zostanie Pan wezwany do przesłania nowego dokumentu.

Czy obligatariusze serii W, podstawiając odpowiednio inne dane, mogą skorzystać z wzoru udostępnionego w portalu StockWatch.pl na potrzeby zgłaszania wierzytelności Ganta? Podejmie się Pan sporządzenia wzoru na potrzeby obligatariuszy GC Investment (serii W)?

Tak, spokojnie można wykorzystać wzór przygotowany na potrzeby sprawy Ganta. >> Wzór zgłoszenia wierzytelności z tytułu obligacji GCI0414 jest dostępny pod tym linkiem.

Czy w zgłoszeniu wierzytelności trzeba dokładnie opisać zabezpieczenie, łącznie z wpisem wszystkich numerów ksiąg wieczystych (dotyczy w przypadku samodzielnego zgłoszenia)?

W zgłoszeniu wierzytelności należy określić zabezpieczenia związane z wierzytelnością. Jednakże obowiązek ten odnosi się wyłącznie do zabezpieczeń ustanowionych na majątku upadłego. Obligacje serii W zabezpieczone są natomiast na prawie niewchodzącym do masy upadłości, tj. prawie użytkowania wieczystego przysługującego spółce ARMADA Development SA.

Czy w zgłoszeniu wierzytelności musimy określić sumę zabezpieczenia? Czy jest to wartość ustanowionej hipoteki przypadająca na posiadane obligacje czy wartość hipoteki w dziale IV księgi wieczystej?

W zgłoszeniu wierzytelności należy jedynie podać zabezpieczenia związane z wierzytelnością (ich rodzaj oraz przedmiot) oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia. Należy przy tym zaznaczyć, ze obowiązek ten dotyczy wyłącznie zabezpieczeń rzeczowych (hipoteka, zastaw) ustanowionych na majątku upadłego.

Zgodnie z przepisami, zgłoszenie wierzytelności powinno być złożone w dwóch egzemplarzach. Jak w praktyce wygląda przygotowanie i złożenie dwóch egzemplarzy tego dokumentu?

Dokładanie, zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Należy zatem dwukrotnie wydrukować przygotowany projekt dokumentu i każdy z nich podpisać, przy czym na jednym z nich odręcznie dopisać słowo „ODPIS”. „Oryginał” pozostawiany jest w aktach sądowych, zaś odpis przekazywany jest odpowiednio nadzorcy sądowemu albo syndykowi, którzy sporządzają listę wierzytelności. Do oryginału dołączamy oryginały lub notarialnie poświadczone odpisy dokumentów uzasadniających zgłoszenie. W wypadku odpisu wystarczy dołączyć kserokopię dokumentów załączonych do oryginału, przy czym nie musimy zaznaczać, że są to odpisy. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, jednakże pod warunkiem, że jest on pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność.

Jak określić sumę, która prawdopodobnie nie będzie zaspokojona z zabezpieczenia? Czy mamy tutaj dowolność? W końcu wartość hipoteki jest wyższa niż wierzytelności wynikające z obligacji.

Określenie sumy, która prawdopodobnie nie będzie zaspokojona z zabezpieczenia, nie musi być po parte jakimikolwiek dokumentami, czy też precyzyjnymi wyliczeniami. Wierzyciel ma tu w zasadzie dowolność i sumę tą może oznaczyć według własnego przeświadczenia.

Do jakiej kategorii należy zaliczyć wierzytelności z tytułu obligacji serii W.

Wierzytelności z obligacji należy zaliczyć do kategorii IV. To samo dotyczy odsetek za opóźnienie za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości. Pozostałe odsetki za opóźnienie zaliczane są do kategorii V.

Czy w wypadku obligacji serii W odsetki za opóźnienie naliczamy za okres od 30 kwietnia 2014 roku do 1 grudnia 2014 roku, przyjmując że dzień płatności nominału i kuponu to 29 kwietnia 2014 r., a data postanowienia sądu to 2 grudnia 2014 roku?

Odsetki za opóźnienie naliczane są od dnia następnego po dacie wymagalności wierzytelności. Jeżeli data wykupu przypada na 29 kwietnia 2014 r., to odsetki za opóźnienie naliczane są od 30 kwietnia 2014 r. Ponieważ układem objęte są jedynie wierzytelności istniejące przed data ogłoszenia upadłości, odsetki oznaczone w zgłoszeniu wierzytelności powinny być naliczone do dnia 1 grudnia 2014 r.

Jakie są konsekwencje nieprawidłowego obliczenia i wskazania w zgłoszeniu kwoty odsetek od nominału i kuponów?

Błędne wyliczenie wysokości przysługującej nam wierzytelności (w tym odsetek) nie będzie skutkować zwrotem zgłoszenia, ani żadnymi innymi negatywnymi skutkami. Istnienie i wysokość zgłaszanej wierzytelności weryfikowana jest zawsze odpowiednio przez nadzorcę sądowego albo syndyka przy sporządzaniu listy wierzytelności. Jeżeli ustalą oni, że rzeczywista wartość wierzytelności jest niższa od tej oznaczonej w zgłoszeniu, to po prostu zostanie ona ujęta na liście wierzytelności w niższej wartości.

Jak prezentuje się zakres obowiązków informacyjnych spółki GC Investment po upływie terminu zgłaszania wierzytelności? Interesują mnie kwestie związane z planem działań w celu zaspokojenia roszczeń i np. szacowaną kwotę i termin zwrotu środków?

Zakładając, że pytanie dotyczy propozycji układowych, te powinny być już dołączone do wniosku emitenta o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu. Jeżeli jednak propozycje układowe nie zostały wcześniej złożone, upadły powinien zgłosić je w terminie miesiąca licząc od dnia ogłoszenia upadłości. Spółka nie zbiera żadnych zgłoszeń, zgłoszenia wierzytelności dokonuje się sędziemu-komisarzowi oznaczonemu w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. W okresie prowadzenia postępowania upadłościowego w trybie układowym, na spółce, jako emitencie nadal ciążą dotychczasowe obowiązki informacyjne.

Czy upadły jest dłużnikiem osobistym?

Tak, emitent ponosi osobistą odpowiedzialność za wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez siebie obligacji.

Jak Pan ocenia jakość zabezpieczenia obligacji serii W w kontekście szans na jego upłynnienie, a następnie zaspokojenie z tego tytułu roszczeń obligatariuszy? Jakie widzi Pan ryzyka związane z procesem egzekucji tego zabezpieczenia? Jak długo zwykle trwa egzekucja zabezpieczenia oraz z jakim dyskontem w stosunku do wyceny takie zabezpieczenie jest upłynniane? Jak Pan ocenia kroki, które zamierza podjąć AH (Copernicus) w stosunku do Armada Development w celu odzyskania wierzytelności? Na ten moment administrator hipoteki zebrał (na pewno od części obligatariuszy) zaliczki na poczet dochodzenia należności oraz nieskutecznie wezwał Armada Development do zapłaty należności.

Zabezpieczenie wierzytelności z obligacji hipoteką na nieruchomości, w mojej ocenie stanowi jedną z najlepszych form zabezpieczenia. Niemniej nie jest ono pozbawione wad, do których przede wszystkim należy czas potrzebny do zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia. Postępowanie egzekucyjne może trwać nawet latami. Ponadto często zdarza się, że wycena przedmiotu zabezpieczenia podawana przez emitenta jest znacznie zawyżona, w stosunku do jej rzeczywistej wartości. Zdarzają się sytuacje, gdzie bierność administratorów hipotek uniemożliwia obligatariuszom zaspokojenie się z przedmiotu zabezpieczenia.

W związku z powyższym, jeżeli tylko administrator hipoteki będzie prawidłowo wywiązywał się ze swoich obowiązków, jedyne ryzyko stanowi cena za jaką w postępowaniu egzekucyjnym zostanie sprzedany przedmiot zabezpieczenia oraz to, czy w ogóle znajdzie się chętny do jego nabycia. Średnio cena sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia jest niższa o 25 proc. od wartości podanej przez emitenta. Średni czas przeprowadzenia całej procedury (tj. uzyskanie tytułu wykonawczego i skuteczne przeprowadzenie egzekucji) wynosi zaś rok. Jednak należy pamiętać, że wiele zależy od stopnia skomplikowania sprawy i koniunktury na dane dobro, które jest zabezpieczeniem. Jako przykład można wskazać TimberOne – spółka upadła w kwietniu 2013 roku. Działki zlokalizowane w Biłgoraju będące zabezpieczeniem obligacji do dnia dzisiejszego nie zostały sprzedane.

W postępowaniu egzekucyjnym, co do zasady nieruchomość podlega sprzedaży przez licytację publiczną. Jej wartość ustalana jest przez biegłego, który sporządza tzw. opis i oszacowanie. Najniższa cena, za którą można sprzedać nieruchomość na pierwszej licytacji, wynosi 3/4 sumy oszacowania. Przy drugiej licytacji cena ta spada do 2/3 sumy oszacowania. Jeżeli po drugiej licytacji nie znajdzie się nabywca, nowa egzekucja może być wszczęta dopiero po upływie sześciu miesięcy od daty drugiej licytacji.

Jeżeli chodzi o czynności podejmowane przez administratora hipoteki celem zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczenia, to zasadniczo nie należą one do skomplikowanych. W pierwszej kolejności administrator hipoteki oczywiście zbiera fundusze na sfinansowanie swojej działalności. Następnie wzywa właściciela przedmiotu zabezpieczenia do dobrowolnego uiszczenia należności. Jeżeli nie przyniesie to skutku, do sądu wnoszony jest pozew, co niestety wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Po uzyskaniu wyroku/nakazu zapłaty i zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności administrator hipoteki kieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia. Tutaj rola administratora hipoteki sprawdza się już w zasadzie do kontroli przebiegu postępowania egzekucyjnego. Jeżeli egzekucja okaże się skuteczna, środki uzyskane ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia trafiają do administratora hipoteki, który następnie rozdysponowuje je między obligatariuszy.

Pytanie odnośnie obligacji serii AI, które nie były notowane na Catalyst. Termin ich wykupu przypada lutym 2015 r., ale z racji niewykupienia serii wcześniejszych seria AI stała się natychmiast wymagalna. Dodam, że spółka nie wypłaca też należnych kuponów. Jak w tym wypadku obliczyć kwoty odsetek? Czy data 15 luty 2015 nie ma już w tej chwili żadnego znaczenia?

Ogłoszenie upadłości w trybie układowym samo w sobie nie powoduje postawienia wierzytelności z obligacji w stan wymagalności. W takim wypadku natychmiast wymagalnymi stają się jedynie zobowiązania z obligacji przychodowych.

Co do zasady układ obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Nie ma zatem znaczenia data wymagalności wierzytelności, ale data ich powstania. Dotyczy to zarówno wierzytelności głównych, jak i wierzytelności odsetkowych.

W związku z powyższym, w zgłoszeniu wierzytelności obligatariusze powinni wskazać wszystkie należności z posiadanych obligacji, nawet jeżeli data ich wykupu oraz termin płatności kuponowych przypada już po dniu ogłoszenia upadłości układowej przez emitenta.

Jak wygląda dochodzenie wierzytelności w sytuacji, gdy obligacje są zabezpieczone hipotecznie, a administrator hipoteki nie podejmuje czynności związanych z zaspokojeniem wierzytelności z zabezpieczenia hipotecznego. Czy istnieje droga, którą wierzyciele mogą dochodzić wierzytelności od dłużnika rzeczowego w sytuacji, gdzie powołano administratora hipoteki?

Niestety nie ma takiej drogi. Jedynie administrator hipoteki jest uprawnionych do wykonywania praw z tytułu zabezpieczenia hipotecznego. W wypadku niewywiązywania się przez niego z przyjętych obowiązków, obligatariuszom pozostaje w zasadzie jedynie roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z jego nieuzasadnionej bezczynności.

Dziękujemy za rozmowę.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o GCINVEST)

 • Obligatariusze GC Investment mogą już zgłaszać wierzytelności

  Ważny moment dla obligatariuszy, którzy chcą wziąć udział postępowaniu upadłościowym spółki deweloperskiej. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie o upadłości GC Investment. Do 19 stycznia 2015 roku posiadacze GCI0414 powinni zgłosić swoje wierzytelności.

 • Giełda zawiesiła handel akcjami i obligacjami 23 spółek

  Zarząd GPW zabrał się za nierzetelnych emitentów akcji i obligacji. W tym roku kary zawieszenia notowań powędrowały do aż 20 spółek z rynku NewConnect oraz trzech emitentów obligacji obecnych na Catalyst. Dodatkowo Giełda upomniała spółkę Milmex.

 • GC Investment z NC i Catalysta wnioskuje o upadłość układową

  W środę po sesji stało się jasne, że spółka działająca na rynku nieruchomości komercyjnych leży już na deskach. Upadłość GC Investment to podwójny cios dla inwestorów - akcje spółki są obecne na rynku NewConnect, a niewykupiona seria obligacji była notowana na Catalyst. To czwarta w tym roku upadłość na rynku długu.

 • Czarna seria na Catalyst, GC Investment też nie wykupił obligacji

  Kolejna z rzędu wpadka na rynku długu. Tym razem wartość niewykupionych papierów to 17,5 mln zł. Kwietniowa czarna seria na rynku Catalyst kosztowała obligatariuszy już 36,7 mln zł.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR