Zarząd GetBack: informacje przedstawione w informacji aktualizującej uprawdopodobniają realizację układu w istotnie wyższym stopniu

Omawiane walory:

GetBack w restrukturyzacji złożył do Sądu Rejonowego we Wrocławiu, prowadzącego przyspieszone postępowanie układowe, pismo aktualizujące część danych zawartych w Planie Restrukturyzacji. Zarząd GetBack ocenia, że informacje zawarte w piśmie uprawdopodobniają realizację układu w stopniu istotnie wyższym niż istniejący na datę wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu.

GetBack, postępowanie ukladowe, akcje, obligacje

GetBack widzi szansę istotnie wyższej realizacji układu niż przy zatwierdzeniu

– W ocenie zarządu emitenta, informacje przedstawione w informacji aktualizującej – według stanu na dzień jego złożenia – uprawdopodobniają realizację układu przez emitenta w stopniu istotnie wyższym niż istniejący na datę wydania ww. postanowienia o zatwierdzeniu układu – czytamy w komunikacie.

GetBack przedstawił w informacji aktualizującej dane dotyczące efektów działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r., dotyczących efektów negocjacji z wierzycielami posiadającymi zobowiązania zabezpieczone na portfelach wierzytelności funduszy, których uczestnikiem jest spółka i certyfikatach inwestycyjnych funduszy (zobowiązania zabezpieczone) skutkujących dodatkowym – wyższym niż pierwotnie założony – poziomem redukcji, w stosunku do zaktualizowanego planu restrukturyzacji złożonego w dniu 2 grudnia 2019 r., uwzględniającym:

a) spłatę wierzycieli zobowiązań zabezpieczonych i innych wierzycieli funduszy emitenta oraz spółek zależnych emitenta na kwotę 145,2 mln zł (poza transakcją z Hoist Finance AB),

b) negocjacje z wierzycielami zobowiązań zabezpieczonych, wierzycielami funduszy emitenta oraz spółek zależnych emitenta, skutkujące łącznym poziomem redukcji wartości tych zobowiązań o 175,1 mln zł.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

– Emitent podtrzymuje, że nadwyżka środków pieniężnych (ponad kwotę środków niezbędnych do spłaty zobowiązań przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym) wygenerowana przez emitenta w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie w trakcie realizacji układu zostanie wykorzystana w następujący sposób:

– kwota w wysokości co najmniej 25 mln zł, po prawomocnym zatwierdzeniu układu, zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat układowych,

– pozostała kwota stanowić będzie rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w planie restrukturyzacji – czytamy dalej.

Jednocześnie, według informacji zawartych w informacji aktualizującej, emitentowi do spłaty w ramach układu pozostało:

a) 138,5 mln zł zobowiązań zabezpieczonych oraz zobowiązań funduszy oraz spółek zależnych emitenta,

b) 604,6 mln zł zobowiązań układowych po redukcji, zgodnie z zawartym układem.

GetBack podtrzymał, iż powyższe zobowiązania zostaną zaspokojone przede wszystkim ze środków wygenerowanych z działalności operacyjnej w obszarze windykacji portfeli wierzytelności należących do funduszy spółki oraz środków pochodzących z zaspokojenia roszczeń względem podmiotów trzecich, które swoimi działaniami, podejmowanymi w okresie do kwietnia 2018 roku, wyrządziły spółce szkody majątkowe.

– Jednocześnie, w przedmiocie czterech zażaleń jakie wpłynęły do Sądu na postanowienie z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu układu, emitent informuje, że:

a) dwa zażalenia zostały prawomocnie oddalone (postanowieniami z dnia 20 grudnia 2019 roku) przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, który podzielił argumentację przedstawianą przez emitenta, zarówno w toku przyspieszonego postępowania układowego jak i w odpowiedziach na te zażalenia,

b) jedno zażalenie zostało cofnięte przez wierzyciela, który wniósł to zażalenie, w związku z czym Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 10 grudnia 2019 roku, umorzył postępowanie wywołane przedmiotowym zażaleniem,

c) czwarte – ostatnie zażalenie, wniesione przez wierzyciela – osobę fizyczną, będącą jednocześnie pełnomocnikiem zastępcy członka rady wierzycieli emitenta, zostało postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 30 grudnia 2019 roku, doręczonym pełnomocnikowi emitenta 13 stycznia 2020 roku, odrzucone. Postanowienie ww. sądu w tym zakresie, nie jest jeszcze jednak postanowieniem prawomocnym – wymieniono również.

Spółka zaznaczyła, że rozpoczęcie spłat wierzytelności objętych układem, zależy obecnie wyłącznie od rozstrzygnięcia kwestii stricte formalnych związanych z zażaleniem, o którym mowa w pkt c) powyżej. Jednocześnie wskazała, że nie jest w stanie określić terminu, w jakim postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne.

W czerwcu 2018 r. Sąd rejonowy we Wrocławiu zatwierdził układ GetBack z wierzycielami. W styczniu ub. r., w głosowaniu wierzycieli, propozycję układową GetBack w restrukturyzacji przyjęto większością 86 proc. głosów.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR