Bank Millennium miał 109 mln zł straty netto w IV kwartale 2020 r.

Omawiane walory:

Bank Millennium odnotował 109 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 27 mln zł zysku netto rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(Fot. Millennium/mat. prasowe)

– Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Banku Millennium S.A. wyniósł 23 mln zł w 2020 r. (IV kw. 2020 r.: ujemny 109 mln zł) i był znacznie poniżej poziomu w analogicznym okresie zeszłego roku. Bezpośredni i pośredni wpływ pandemii COVID-19 (m.in. niższa aktywność gospodarcza w części roku, wpływ bezprecedensowego cięcia bazowej stopy procentowej w wysokości 140 p.b. w I-II kw. 2020 r.) oraz istotne nadzwyczajne ujemne pozycje RZiS były największym obciążeniem dla naszych wyników finansowych. W szczególności, strata netto w IV kw. 2020 była rezultatem znacznych, 380 mln zł przed opodatkowaniem (2020: 677 mln zł), rezerw utworzonych na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium. Na koniec roku 2020 rezerwa na tę kategorię ryzyka wynosiła 924 mln zł. Po korekcie o koszty tej rezerwy, Grupa BM wykazałaby zysk netto w wys. 207 mln zł w IV kw. 2020 oraz 637 mln zł za cały rok 2020 – czytamy w raporcie.

– Zysk netto za cały rok skorygowany o pozycje nadzwyczajne wyniósł 709 mln zł, co oznacza spadek o 23 proc. r/r, a zysk za IV kw. 2020 wyniósł 204 mln zł. Skorygowany wskaźnik ROE wyniósł 7,8 proc. (IV kw. 2020: 8,8 proc.) w porównaniu do 10,6 proc. w roku 2019 (IV kw. 2019: 12,3 proc.). Warto jednak przypomnieć, że porównywalność r/r RZiS za 2020 pozostawała zniekształcona z powodu fuzji z Euro Bankiem (przejęty 31 maja 2019 r.). – czytamy także.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 624,6 mln zł wobec 628,6 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 192,7 mln zł wobec 179,8 mln zł kwartał wcześniej.

– Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w 2020 r. wyniósł 2 583 mln zł (625 mln zł w IV kw. 2020) i wzrósł o 3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (niewielki spadek o 0,6 proc. kw/kw). Wzrost ten był wspomagany przychodami z operacji z klientami przejętego Euro Banku, co umożliwiło skompensowanie negatywnego wpływu spadku rynkowych stóp procentowych w przeważającej części 2020 roku. Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów pracujących) (NIM) w całym roku 2020 osiągnęła 2,61%, i była o 17 punktów bazowych niższa, niż w 2019 r. IV kw. – czytamy dalej.

Bank podał, że 2020 roku pokazał odwrócenie negatywnego trendu w zakresie marży i średni poziom NIM lekko wzrósł o 4 punkty bazowe w stosunku do poprzedniego kwartału do poziomu 2,53 proc..

– Wynik z tytułu prowizji w 2020 r. wyniósł 746 mln zł (193 mln zł w IV kw. 2020), rosnąc o 7 proc. r/r (+7 proc. w porównaniu do III kw. 2020). Podstawowym źródłem tego wzrostu były prowizje z produktów ubezpieczeniowych i kart. Opłaty za dystrybucje produktów inwestycyjnych i prowizje maklerskie zanotowały odbicie. Z drugiej jednak strony nastąpiło obniżenie prowizji od kredytów, gdyż w roku sprawozdawczym nastąpiło ograniczenie akcji kredytowej, w szczególności w zakresie kredytów korporacyjnych i konsumpcyjnych – czytamy także.

Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) Grupy osiągnęły 3.578 mln zł w roku 2020 (909 mln zł w IV kw. 2020), co oznacza wzrost o 3 proc. r/r (wzrost o 3 proc. kw/kw).

Koszty ogółem wyniosły 1,753 mln zł w 2020 r. (418 mln zł w IV kw. 2020), co oznacza 2 proc. wzrost w porównaniu z poziomem roku 2019. Poza wyższą liczbą etatów i poziomem pozostałych kosztów administracyjnych w wyniku włączenia pracowników i infrastruktury sprzedażowej byłego Euro Banku, bank utworzył rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia w wys. 41 mln zł w 2020 roku (w tym rezerwy na zwolnienia grupowe i premię lojalnościową). Łączna wartość kosztów integracji w okresie sprawozdawczym wyniosła 67 mln zł i poziom ten był niższy niż w 2019 roku (116 mln zł). Koszty ogółem bez BFG i kosztów integracji w roku 2020 wyniosły 1,519 mln zł oraz 377mln zł w IV kw. 2020 notując 2% wzrost r/r.

Wskaźnik koszty/dochody bez pozycji nadzwyczajnych (głównie kosztów integracji, przeszacowania udziałów VISA i rezerwy na pozostałe przychody i koszty operacyjne) wyniósł 46,7 proc. w roku 2020, i był o 0,2 pkt proc. niższy w porównaniu z poziomem z roku ubiegłego.

Łączny koszt ryzyka, który obejmował odpisy netto na utratę wartości, korektę wartości godziwej (części portfela kredytowego) i wynik modyfikacji poniesiony przez grupę wyniósł 621 mln zł w 2020 roku i był o 42 proc. wyższy niż w 2019 r.

– Wyższy poziom rezerw wynikał z włączenia portfela kredytów Euro Banku, ze zmian w modelu ryzyka w segmencie detalicznym wynikających z wprowadzenia bardziej konserwatywnej definicji niewykonania zobowiązania, ale również z dodatkowych odpisów na ryzyko związane z wpływem COVID-19 w wys. 133 mln zł w roku 2020 – podał bank.

Odpisy na ryzyko dla segmentu detalicznego w roku 2020 wynosiły 408 mln zł, podczas gdy dla segmentu przedsiębiorstw i innych wyniosły one 80 mln zł bez dodatkowych odpisów na COVID-19.

– Relatywnie rzecz biorąc, koszt ryzyka (tzn. odpisy netto w stosunku do średnich kredytów brutto) za rok 2020 wyniósł 83 pb. (65 pb. bez odpisów na COVID-19) w porównaniu do 68 pb. w roku 2019 – czytamy także.

W 2020 roku bank dalej tworzył rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 714 mln zł w roku 2020 (677 mln zł bez kredytów udzielonych przez były Euro Bank, które są przedmiotem klauzul zabezpieczających i gwarancji), w szczególności w IV kw. 2020 (całkowita wartość 416 mln zł netto, w tym 380 mln zł bez EB), co mało silny negatywny wpływ na rentowność grupy w okresie sprawozdawczym. Saldo rezerw wzrosło do 960 mln zł lub 924 mln zł bez kredytów udzielonych przez Euro Bank, przy czym te drugie stanowiły równowartość 6.7 proc. portfela walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium.

Raportowany zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 0,2 proc., jednakże po korekcie o pozycje nadzwyczajne osiągnął 7,8 proc. w porównaniu do 10,6 proc. za rok 2019.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Millennium)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR