GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

Omawiane walory:

GetBack złożył w sądzie informacje o realizacji planu restrukturyzacji wraz z jego aktualizacją. Przedłożony plan restrukturyzacji zakłada, że nadwyżka środków pieniężnych wygenerowana w trakcie realizacji układu zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat oraz na rezerwę na pokrycie wydatków nieujętych w planie restrukturyzacji.

getback,obligacje,spłata

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

W ocenie GetBack, informacje przedstawione w planie restrukturyzacji – według stanu na dzień jego złożenia – uprawdopodobniają realizację układu w stopniu wyższym niż istniejący na datę wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu (6 czerwca br.).

– Emitent przedstawił w planie restrukturyzacji informacje dotyczące efektów najważniejszych działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w terminie do jego złożenia, w szczególności:

(1) Rezultat rozliczenia transakcji z Hoist Finance AB oraz dezinwestycji operacji zagranicznych emitenta, których wynik był bardziej korzystny niż założenia z pierwotnego planu restrukturyzacji przedstawionego w marcu 2019 r.:

a. przeprowadzenie transakcji z Hoist Finance AB pozwalającej na spłatę 240,5 mln zł części zobowiązań zabezpieczonych na portfelach wierzytelności funduszy, których uczestnikiem jest emitent, i certyfikatach inwestycyjnych funduszy emitenta przy jednoczesnym wygenerowaniu 116 mln zł wpływów z powyższej transakcji,

b. wygenerowanie 37,8 mln zł z dezinwestycji operacji zagranicznych i zwrotów kaucji;

(2) Informację o zmianie strategii w zakresie dalszej sprzedaży portfeli wierzytelności tj. wycofaniu się z planów sprzedaży i kontynuacji na tych aktywach działalności windykacyjnej – na skutek braku korzystnych ekonomicznie ofert zakupu;

(3) Efekty działalności windykacyjnej oraz porządkowania stanu prawnego i ekonomicznego portfeli, na skutek czego emitent wygenerował nadwyżki na działalności operacyjnej w kwocie 83,1 mln zł po uwzględnieniu kosztów inicjowania postępowań sądowych dotyczących wierzytelności w wysokości 29 mln zł;

(4) Informację o redukcji miesięcznych kosztów działalności emitenta z ponad 17 mln w maju 2018 r. do poziomu 7 mln zł obecnie, co stanowi wynik o 20% lepszy niż zakładał pierwotny plan restrukturyzacji;

(5) Najnowsze prognozy odzysków oraz kosztów działalności windykacyjnej uwzględniające:

a. wdrażanie nowej strategii windykacyjnej, uwzględniającej nowe regulacje prawne,

b. wyniki zakończonego procesu audytu jednostkowych sprawozdań finansowych emitenta za rok 2018 opublikowanych w dniu 7 listopada 2019 r.

c. wpływ zmiany towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszami na skutek utraty zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI, w tym przejściowy spadek odzysków w funduszach zarządzanych uprzednio przez Saturn TFI oraz planowany okres odbudowy odzysków do poziomów historycznych z 2018 r.;

(6) Efekty negocjacji z wierzycielami zobowiązań zabezpieczonych skutkujących wyższym, dodatkowym poziomem redukcji w stosunku do pierwotnego planu restrukturyzacji, uwzględniających:

a. spłatę wierzycieli zobowiązań zabezpieczonych i innych wierzycieli funduszy emitenta oraz spółek zależnych emitenta, poza transakcją wskazaną w pkt. 1 lit. a. powyżej, na kwotę 75,9 mln zł,

b. negocjacje z wierzycielami zobowiązań zabezpieczonych , wierzycielami funduszy emitenta oraz spółek zależnych emitenta, skutkujące łącznym poziomem redukcji wartości tych zobowiązań o 137,2 mln zł;

(7) Podsumowanie działań w zakresie roszczeń emitenta względem podmiotów trzecich, które działaniami podejmowanymi w okresie do kwietnia 2018, wyrządziły emitentowi szkody majątkowe, skutkujące podpisaniem porozumień z efektem finansowym po stronie wpływów gotówkowych, bądź redukcji wierzytelności o wartości 4,4 mln zł – czytamy w komunikacie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W efekcie powyższych działań prognozowana rezerwa wykonania układu stanowiąca nadwyżkę wpływów z działalności operacyjnej, dezinwestycji oraz roszczeń nad kosztami oraz spłatą wierzycieli pozaukładowych oraz układowych wzrosła o 24,7 mln zł w stosunku do zakładanej w pierwotnym planie restrukturyzacji. Powyższa kwota obejmuję środki pieniężne GetBack, spółek zależnych oraz funduszy, w których GetBack jest jedynym uczestnikiem.

– Przedłożony plan restrukturyzacji zakłada, że nadwyżka środków pieniężnych wygenerowana przez emitenta w trakcie realizacji układu zostanie wykorzystana w następujący sposób:

– kwota 25 mln zł, po prawomocnym zatwierdzeniu układu, zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat,

– pozostała kwota stanowić będzie rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w planie restrukturyzacji – czytamy dalej.

Ponadto, zgodnie z warunkami układu, niezwłocznie po jego prawomocnym zatwierdzeniu – w celu zabezpieczenia wierzytelności objętych układem przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 6 i Grupy 7 – GetBack ustanowi zastaw rejestrowy na swoim majątku.

– Jednocześnie, według informacji zawartych w planie restrukturyzacji:

(1) emitentowi do spłaty w ramach układu pozostanie:

a. 245,7 mln zł zobowiązań zabezpieczonych oraz zobowiązań funduszy oraz spółek zależnych emitenta,

b. 604,6 mln zł zobowiązań układowych po redukcji, zgodnie z zawartym układem;

(2) emitent w trakcie dalszej realizacji układu zakłada:

a. wykorzystanie obecnego poziom nadwyżek środków pieniężnych emitenta, funduszy emitenta i spółek zależnych emitenta w łącznej kwocie 210,5 mln zł (znajdujących się przede wszystkim w posiadaniu funduszy emitenta) – stanowiących dochody z bieżącej działalności emitenta, działalności funduszy zarządzanych przez emitenta oraz spółek zależnych emitenta,

b. wygenerowanie dalszych przychodów w zakresie roszczeń na poziomie 95,6 mln zł,

c. wygenerowanie 623,8 mln zł nadwyżki finansowej z działalności operacyjnej z windykacji portfeli wierzytelności należących do funduszy emitenta (wartość tych portfeli wynosi wg stanu na 30 listopada 2019 r. wynosi 609,7 mln zł) – podsumowano.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR