Idea Bank zawiesił ofertę publiczną akcji serii O, planuje subskrypcję prywatną

Omawiane walory:

Zawieszona oferta publiczna Idea Banku dotyczyła 10-75 mln akcji serii O, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W osobnym komunikacie bank poinformował o zamiarze przeprowadzenia emisji 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 25-100 mln zł. Zamiarem zarządu jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii O równa będzie ich wartości nominalnej.

Idea,bank,emisja,akcje,zawieszona

Idea Bank zawiesił ofertę publiczną akcji serii O

Idea Bank wstrzymał publiczną ofertę akcji, ponieważ kurs na GPW (1,46 zł) jest dużo niższy niż wartość nominalna akcji (2 zł).

– W związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z pandemią COVID-19 oraz wobec obecnego otoczenia i sytuacji emitenta, emitent ocenia, że w chwili obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii O w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych przez Emitenta celów emisji. W opinii emitenta, przeprowadzenie oferty publicznej powinno zostać zawieszone do czasu, kiedy realizacja celów oferty stanie się ekonomicznie możliwa, a przeprowadzenie oferty publicznej nastąpi w najlepszym interesie dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta i potencjalnych nowych inwestorów. Emitent będzie na bieżąco informować o wszelkich zmianach dotyczących planów przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii O – czytamy w komunikacie.

>> Promocja na abonament do strefy Premium StockWatch.pl i zniżka na Portfel Cztery Fazy Rynku

7 lipca br. akcjonariusze Idea Banku zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 20-150 mln zł w drodze emisji 10-75 mln akcji serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej. Jako dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O wyznaczono 3 grudnia br. NWZ upoważniło zarząd banku m.in. do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii O lub jej zawieszeniu.

Idea Bank podał w drugim komunikacie, że podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O, o wartości nominalnej 2 zł każda w celu podwyższenia kapitału zakładowego 25-100 mln zł. Powyższą decyzję pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza Idea Banku.

– W związku z powyższym, emitent zaproponuje w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia emitenta punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta poprzez emisję akcji serii O – czytamy w komunikacie.

– Zamiarem zarządu emitenta jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i została skierowana do oznaczonych inwestorów. Emisja akcji serii O – w ocenie zarządu emitenta – powinna zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii O, co leży w interesie emitenta oraz jego akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu kapitału emitentowi. Cena emisyjna akcji serii O równa będzie ich wartości nominalnej – czytamy dalej.

Idea Bank podkreśla, że celem emisji akcji serii O jest odbudowa jego bazy kapitałowej.

– Decyzja o emisji stanowi realizację działań sanacyjnych opartych o obowiązujący emitenta Plan Naprawy uruchomiony we wrześniu 2018 roku, który Emitent realizuje do czasu sporządzenia nowego Planu Naprawy, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 lipca 2020 r. […]. W ocenie emitenta, pozyskanie kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej w krótkim terminie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych emitenta, a w dłuższym horyzoncie czasowym otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez emitenta dodatkowych kapitałów oraz odbudowy wskaźników kapitałowych do poziomów wymaganych przez Rozporządzenie CRR oraz wymogi połączonego bufora – wskazano też w komunikacie.

O zwołaniu walnego zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, Idea Bank poinformuje odrębnym raportem bieżącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– Ogłoszenie o zwołaniu wspomnianego walnego zgromadzenia zostanie opublikowane pod warunkiem bezskutecznego upływu 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny działający jako kurator emitenta sprzeciwu do uchwały zarządu emitenta o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji serii O – zaznaczono w materiale.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Ideabank, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR