Ogólny Standard Raportowania 2 (OSR-2) przyjęty

Wydana została ostateczna wersja „Ogólnego Standardu Raportowania 2: Raportowanie bieżących informacji poufnych” – dokumentu stworzonego z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych przez środowisko rynku kapitałowego, zawierającego kierunkowe wskazania na temat rodzajów bieżących informacji, które mogą stanowić podlegające raportowaniu informacje poufne. 

Komunikat prasowy, Warszawa, dn. 06.04.2016 r., źródło: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Obecnie SEG skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej GPW.

Obecnie SEG skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej GPW.

OSR-2 zawiera też wskazówki dotyczące kroków, jakie powinny podjąć spółki giełdowe, które chcą opracować swoje polityki informacyjne w odpowiedzi na nowe regulacje o obowiązkach informacyjnych wynikających z dyrektywy MAD i rozporządzenia MAR.

W związku z przyjęciem w dniu 3 lipca 2014 r. dyrektywy MAD oraz rozporządzenia MAR, w ciągu najbliższych 3 miesięcy istotnym zmianom ulegnie system raportowania, któremu podlegać będą spółki notowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Transpozycja do prawa krajowego dyrektywy MAD (określa ogólne definicje nadużyć, ustanawia normy minimalne dotyczące sankcji karnych oraz reguluje odpowiedzialność osób prawnych za nadużycia) powinna nastąpić do dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenie MAR, uszczegóławiające postanowienia MAD, będzie obowiązywało bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich od dnia 3 lipca 2016 r.

– Od 3 lipca br. nastąpi fundamentalna zmiana architektury raportowania na polskim rynku kapitałowym. Zmiana ta będzie szczególnie rewolucyjna dla polskich spółek giełdowych w stosunku do innych emitentów z krajów członkowskich, ponieważ dotychczas na polskim rynku obowiązywały bardzo precyzyjne wymogi informacyjne. Po 3 lipca przestanie obowiązywać  rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych, w części dotyczącej raportowania zdarzeń cenotwórczych oraz ulegnie pewnej modyfikacji definicja informacji „poufnej”. Podkreślić należy, że nowe obowiązki  będą dotyczyć wszystkich spółek giełdowych, również spółek notowanych na rynku NewConnect – mówi Dariusz Witkowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Obydwie regulacje wymuszą fundamentalną zmianę metodologii identyfikowania, analizowania i raportowania wydarzeń cenotwórczych przez emitentów. Zmiany te spowodują konieczność przebudowania systemów raportowania wewnątrz spółek i przygotowania nowych procedur analizy i upubliczniania informacji.

 – Aby przygotować emitentów do tych gigantycznych zmian Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych od dwóch lat prowadzi akcję edukacyjno – informacyjną zarówno w ramach spotkań zbiorowych na konferencjach i kongresach, jak i w formie indywidualnych spotkań z zarządami spółek, których odbyliśmy w ciągu ostatniego roku już ponad 100. W porozumieniu ze środowiskiem rynku kapitałowego zdecydowaliśmy, że niezbędne jest stworzenie standardów samoregulacyjnych i kierunkowych wskazań, które pomogą emitentom zmierzyć się z tematem. W ten sposób powstały Ogólne Standardy Raportowania. Wspólnie z Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych oraz Związkiem Maklerów i Doradców powołaliśmy również Fundację Standardów Raportowania, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

We wrześniu 2015 roku został wydany „Ogólny Standard Raportowania 1: Raportowanie danych finansowych” (OSR-1) stanowiący podstawę do opracowania przez spółki własnych, wewnętrznych procedur zbierania, analizy oraz selekcji wybranych danych finansowych, które w określonych sytuacjach mogą mieć charakter informacji cenotwórczych, czyli wymagają podania do publicznej informacji w formie raportu bieżącego.

Zainicjowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych prace nad Ogólnymi Standardami Raportowania były kontynuowane przy udziale utworzonej pod koniec 2015 roku Fundacji Standardów Raportowania. Obecnie została opublikowana ostateczna wersja „Ogólnego Standardu Raportowania 2: Raportowanie bieżących informacji poufnych” (OSR-2), który stanowi zestawienie zdarzeń i informacji bieżących mogących spełniać kryteria informacji poufnej.

– Zależało nam na tym, aby Ogólne Standardy Raportowania były wspólnym głosem całego rynku, dlatego też zarówno ORS-2 jak i OSR-1 powstawały przy współpracy z całym środowiskiem emitentów, a także w konsultacji ze środowiskiem inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, biegłych rewidentów oraz domów maklerskich. OSR-2 konsultowaliśmy nie tylko z instytucjami zrzeszającymi różne grupy interesariuszy rynku kapitałowego, ale też ze spółkami członkowskimi SEG i ekspertami. – dodaje Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Prezes Zarządu Fundacji Standardów Raportowania.

Projekty OSR-2 został pozytywnie przyjęty przez organizacje zrzeszające uczestników rynku kapitałowego, takie jak: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII), Związek Maklerów i Doradców (ZMiD), Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR), Izba Domów Maklerskich (IDM) oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

OSR-2 może być narzędziem ułatwiającym wypracowanie indywidualnej strategii wyboru i kwalifikacji informacji przez konkretnego emitenta w postaci polityki informacyjnej w ramach tzw. Indywidualnego Standardu Raportowania (ISR). Opracowanie Indywidualnego Standardu Raportowania polegać będzie przede wszystkim na indywidualizacji i dopasowaniu wytycznych OSR-2 do sytuacji danej spółki, w szczególności do branży, w której działa, jej wielkości, historii czy też płynności jej papierów wartościowych. Podczas analiz poprzedzających stworzenie ISR niezbędne będzie też ustalenie, jakiego rodzaju zdarzenia i informacje są istotne specyficznie dla danego emitenta. Indywidualizacja i dopasowanie do sytuacji danego emitenta może zostać dokonana przy użyciu przykładowej listy narzędzi analitycznych przedstawionych w standardzie. Kluczowe dla stosowania Indywidualnego Standardu Raportowania (ISR) jest właściwe jego wdrożenie i stosowanie przez daną spółkę, a także aktualizowanie i dostosowywanie do zmieniającej się sytuacji samej spółki i do warunków rynkowych. Indywidualne Standardy Raportowania (ISR) mogą podlegać certyfikacji przez Fundację Standardów Raportowania w przypadku, gdyby dany emitent zgłosił taki wniosek.

Ogólny Standard Raportowania-2 jest dostępny na stronach www.seg.org.pl oraz www.standardy.org.pl. Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy: mar@seg.org.pl .

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR