Przychody Columbus Energy wzrosły o 182 proc. r/r do 209 mln zł w III kwartale 2020 r.

Omawiane walory:

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Columbus Energy wyniosły 209 mln zł w III kwartale 2020 r. wobec 74 mln zł w III kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o 182 proc. Spółka poinformowała również o zawarciu umowy inwestycyjnej m.in. z Blumerang dot. Columbus Elite.

columbus, energy, fotowoltaika, akcje, przychody, umowa,

(Fot. Pexels)

– Skonsolidowany zysk brutto w III kwartale 2020 r. wyniósł 30 mln zł wobec 4,8 mln zł w III kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o 525 proc. – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka przypomniała, iż w całym 2019 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 204 mln zł oraz zysk brutto na poziomie 15 mln zł.

– Zarząd wskazuje, iż wzrosty wyników finansowych wynikają wprost z realizowanej przez grupę kapitałową spółki działalności w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie zarząd zaznacza, iż wskazane wartości nie były przedmiotem badania przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – czytamy dalej.

>> Gra w zielone czy w Gamboni? – omówienie sprawozdania i sytuacji finansowej Columbus po II kw. 2020 r.

Columbus Energy zawarło umowę inwestycyjną z Blumerang Investors oraz trzema osobami (1 akcjonariusz, 2 inwestorów) dotyczącą m.in. inwestycji w Columbus Elite.

– 9 października 2020 r. zawarł z p. Januarym Ciszewskim (dalej: akcjonariusz), p. Pawłem Bednarkiem (dalej: inwestor 1), p. Rafałem Kołłątajem (dalej: inwestor 2) oraz Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Blumerang) umowę inwestycyjną. Celem umowy inwestycyjnej jest ustalenie warunków i terminów realizacji zamierzeń stron oraz ich współpracy w ramach transakcji będących przedmiotem umowy inwestycyjnej – czytamy w komunikacie.

Na podstawie umowy inwestycyjnej, strony zobowiązują się do dokonania następujących czynności:

(a) Akcjonariusz zapewni, a Blumerang zwoła walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmiany statutu spółki;

(b) Akcjonariusz zapewni, że wszyscy członkowie rady nadzorczej Blumerang złożą rezygnacje z zajmowanych funkcji w dniu ustalonym wspólnie przez strony, jednakże nie później niż 31 marca 2021 roku (dalej: dzień zamknięcia transakcji), bezpośrednio przed przeprowadzeniem walnego zgromadzenia, o którym mowa w literze (c) poniżej;

(c) Akcjonariusz zapewni, że walne zgromadzenie podejmie uchwały na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej (walne zgromadzenie odbędzie się do dnia 30 listopada 2020 r.);

(d) Inwestorzy i Blumerang oraz Columbus i Blumerang zawrą umowy objęcia nowych akcji (tj.: 40 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,5 zł każda, które zostaną zaoferowane do objęcia Inwestorom oraz Columbus po cenie emisyjnej w wysokości 0,5 zł za jedną nową akcję, w liczbie określonej w umowie inwestycyjnej w zamian za akcje Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie; dalej: nowe akcje);

(e) Inwestorzy i Blumerang oraz Columbus i Blumerang zawrą umowy przeniesienia łącznie wszystkich akcji Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie na Blumerang, jako wkładu niepieniężnego na nowe akcje.

– Niniejsza umowa inwestycyjna stanowi umowę przedwstępną w rozumieniu art. 389 i następnych Kodeksu Cywilnego zawartą pod warunkiem złożenia rezygnacji przez wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej Blumerang oraz podjęcia przez walne zgromadzenie Blumerang wszystkich uchwał. Umowy objęcia nowych akcji i umowy przeniesienia akcji Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie jako wkładów niepieniężnych na nowe akcje stanowić będą umowy przyrzeczone w rozumieniu art. 389 i następnych Kodeksu Cywilnego – wyjaśniono dalej.

Jeśli wszystkie uchwały, o których mowa w umowie inwestycyjnej (w tym uchwała o dalszym istnieniu Blumerang) nie zostaną podjęte przez walne zgromadzenie Blumerang w terminie do 31 marca 2021 roku lub nie spełni się w tym terminie warunek zawieszający, tj. zawarcie przez Blumerang i Columbus umowy objęcia nowych akcji i umowy przeniesienia akcji Columbus Elite S.A. posiadanych przez Columbus na Blumerang, każdy z inwestorów może odstąpić od umowy inwestycyjnej w terminie kolejnych 30 dni.

W osobnym komunikacie Columbus Energy podało, że 9 października 2020 r. zawarło z Pawłem Bednarkiem oraz Rafałem Kołłątajem umowę akcjonariuszy.

– Na podstawie umowy, strony uzgodniły, że PB i RK, każdy z nich z osobna sprzeda na rzecz Columbus po 6 436 akcji (dalej: akcje) Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie za łączną cenę w wysokości 1 415 810 zł płatną na rzecz każdego z nich. Sprzedaż akcji Columbus Elite przez PB i RK na rzecz Columbus, o których mowa powyżej nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 listopada 2020 r. W przypadku, gdy Columbus nie zawrze umowy objęcia nowych akcji spółki Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Blumerang) co do 25.400.000 nowych akcji (dalej: nowe akcje; z łącznej liczby 40 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Blumerang) w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji bądź w terminie kolejnych 7 dni bądź w dniu zawarcia umowy objęcia nowych akcji lub w terminie kolejnych 7 dni Columbus nie zawrze z Blumerang umowy przeniesienia akcji Columbus Elite nabytych zgodnie z zapisami powyżej tytułem wkładu niepieniężnego, PB i RK będą uprawnieni do odstąpienia od zawartych przez nich z Columbus umów sprzedaży akcji Columbus Elite w terminie kolejnych 30 dni – czytamy w komunikacie.

Na mocy umowy strony postanawiają, że:

 • okresie od 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. wynagrodzenie za usługi wykonywane przez Columbus Elite na rzecz Columbus w każdym miesiącu kalendarzowym będzie podlegało obniżeniu o 20 proc. zysku brutto osiągniętego przez Columbus Elite (na takich samych zasadach, jak ma to miejsce obecnie);
 • w okresie od 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. PB i RK (każdy z nich) będą otrzymywali od Columbus wynagrodzenie za usługę pośrednictwa w zakresie wspierania oraz zwiększania zakresu współpracy pomiędzy Columbus Elite a Columbus, płatne na zasadach określonych w umowie.

Niezwłocznie po dniu zamknięcia transakcji strony podejmą wszelkie możliwe działania mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Columbus, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Columbus Energy kupi 13 spółek realizujących projekty PV o mocy ok. 153,87 MWp

  COLUMBUS JV1 - spółka zależna COLUMBUS Energy - zawarł dwie umowy nabycia 100 proc. udziałów w łącznie 13 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 153,87 MWp. Wartość obu transakcji to 28,6 mln euro. Kurs akcji spółki rośnie w poniedziałek rano o blisko 8 proc., a za jeden walor płacono 65,30 zł.

 • Rollercoaster na kursie Columbus Energy. Koronawirus położył się cieniem na wyniki

  Najnowsze wyniki finansowe rozbujały notowania dostawcy usług na rynku instalacji fotowoltaicznych. Prezes przyznaje, że rezultaty byłyby znacznie lepsze, gdyby nie pandemia.

 • Columbus Energy ma umowy nabycia projektów PV o łącznej mocy ok. 20 MW

  COLUMBUS Energy zawarł umowy nabycia 100 proc. udziałów w spółkach Greenprojekt 6, Greenprojekt 18, Ecowolt 6, Ecowolt 7, Sun Energy Invest realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych (PV) o łącznej mowy ok. 20 MW, których szacunkowa wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 70 mln zł. Kurs akcji spółki rośnie w piątek rano o 12,47 proc., a za jedną akcję zapłacimy 82,10 zł.

 • Giełdy wpatrzone w szczyt UE, światłowody windują kurs Orange

  Głównym tematem dnia jest startujący dziś dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Szybkie porozumienie ws. budżetu i unijnego Fundusz Odbudowy może dać kopa giełdom. Na GPW kolejną mocną sesję zalicza Orange Polska.

 • Columbus Energy ma umowy ws. projektów PV o łącznej mocy 555,6 MW

  COLUMBUS Energy podpisał z estońską spółką Huffington Invest Group umowę w sprawie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy (na dzień zawarcia) 472,6 MW oraz umowę z polską spółką ELQ w sprawie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy (na dzień zawarcia) 83 MW. COLUMBUS Energy otrzymał też wypowiedzenie umowy joint venture z Unisun Energy.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR