Raport IPO: Analiza oferty publicznej NanoGroup

Omawiane walory:

Do 25 października inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje grupy rozwijającej projekty biotechnologiczne oparte o nanotechnologię. StockWatch.pl przygotował zestaw najistotniejszych informacji na temat NanoGroup i parametrów jego oferty akcji.

Zmierzający na GPW NanoGroup formalnie powstał rok temu, ale jego korzenie są nieco dłuższe. W styczniu 2013 r. Tomasz Ciach, ekspert z dziedziny nanotechnologii, profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, założył wraz z GPV I sp. z o.o. S.K.A spółkę pod nazwą NanoVelos. Dwa lata później Ciach razem z Magdaleną Janczewską utworzył NanoThea, a kilka miesięcy potem z Agatą Stefanek – NanoSanguis. Przy obu projektach wsparcia udzieliły StartVenture@Poland i GPV I. Wszystkie trzy spółki to obecnie filary NanoGroup.

NanoGroup to grupa spółek realizujących projekty badań nad opracowaniem leków i innych produktów medycznych w zakresie onkologii wykorzystujących nanotechnologię. Aktualnie w swoim portfolio ma pięć zdywersyfikowanych projektów badań dotyczących efektywnego systemu celowania połączeń nanocząstki z lekiem bezpośrednio do źródła nowotworu, systemów wczesnej diagnostyki i teranostyki nowotworowej, syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek oraz systemu długoterminowego przechowywania organów.

Marek Borzestowski, prezes zarządu (po lewej) i prof. Tomasz Ciach, założyciel i członek zarządu NanoGroup (po prawej).

Warto zauważyć, że samo NanoGroup nie prowadzi samodzielnie działalności badawczo-rozwojowej. Jego domeną jest koordynacja, nadzór działań poszczególnych spółek zależnych. Zarząd, na czele którego stoi Marek Borzestowski, menadżer i założyciel wielu firm internetowych (w tym Wirtualnej Polski), podejmuje kluczowe decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju całej grupy oraz aranżuje środki pieniężne niezbędne do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej spółek zależnych.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos SA, NanoSanguis SA, NanoThea SA, w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych.

*Udział NanoGroup w NanoVelos po uwzględnieniu umorzenia akcji własnych NanoVelos.
**Udział NanoGroup w NanoSanguis po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z warrantów wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego oraz warrantów wyemitowanych w ramach porozumienia z Politechniką Warszawską.
***Udział NanoGroup w NanoThea po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z warrantów wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego oraz warrantów wyemitowanych w ramach porozumienia z Politechniką Warszawską. Źródło: Spółka

Model biznesowy grupy zakłada doprowadzenie bieżących projektów do I fazy badań klinicznych, a następnie sprzedaż licencji do międzynarodowych firm farmaceutycznych. Według wypowiedzi prezesa Borzestowskiego, wszystkie spółki w grupie są obecnie na etapie badań na modelu zwierzęcym i przy zachowaniu dalszego rygoru prac mają szansę dojść do etapu dojrzałości komercjalizacyjnej w 2019 r.

– W tej chwili wszystkie trzy nasze spółki rozpoczęły badania przedkliniczne. Zakończenie badań na zwierzętach i dzięki nim zgromadzenie niezbędnych informacji w zakresie toksyczności, biodystrybucji i efektu działania, umożliwią nam rozpoczęcie etapu badań klinicznych. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, badania kliniczne rozpoczniemy w 2019 roku. Do fazy badań klinicznych, z którymi związane są znaczne nakłady finansowe i organizacyjne, będziemy poszukiwać partnerów, optymalnie z branży farmaceutycznej, z którymi będziemy prowadzić dalszy rozwój produktów w fazie badań klinicznych lub do których sprzedamy licencję na dalsze badania. – mówi Marek Borzestowski, prezes NanoGroup.

Pipeline projektów przygotowywanych do umów parteringowych. Źródło: Prezentacja spółki.

Parametry oferty NanoGroup

Źródło: Spółka

W puli jest łącznie 9,97 mln akcji. NanoGroup oferuje 8,8 mln walorów nowej emisji serii F, a kolejnych 1,17 mln akcji na sprzedaż wystawili dotychczasowi akcjonariusze: Tomasz Ciach (120.900 akcji) i StartVenture@Poland Sp. z o.o. S.K.A. Drugi podmiot na stole położył cały pakiet – 1.050.000 akcji.

Oferta NanoGroup rozpoczęła się we wtorek od book-buildingu oraz zapisów wśród inwestorów indywidualnych. W transzy detalicznej spółka przydzieli wyłącznie nowe akcje serii F, a w transzy inwestorów instytucjonalnych – akcje serii F oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy. Minimalny zapis, jaki mogą złożyć inwestorzy indywidualni, to nie mniej niż 200 akcji (1.100 zł). Wartość całej oferty (licząc po cenie maksymalnej) wyniesie 54,8 mln zł, z czego ok. 45 mln zł może trafić na konto spółki.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych po cenie maksymalnej 5,50 zł za akcję potrwają do 25 października, a book-building – do 26 października. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach zaplanowano do 27 października. 30 i 31 października zapisy będą składać inwestorzy instytucjonalni. Przydział akcji zaplanowano na 3 listopada br. W roli oferującego występuje Vestor Dom Maklerski. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane także w BM Alior Banku, DM mBanku, DM BOŚ, Millennium DM oraz Noble Securities.

Cele emisyjne NanoGroup

Wpływy z emisji akcji zostaną przeznaczone na:

 • Finansowanie wkładów własnych do obecnych oraz planowanych projektów finansowanych z dotacji z funduszy UE, prowadzonych przez spółki zależne: NanoVelos, NanoSanguis oraz NanoThea – 27 mln zł
 • Akwizycje 4 projektów badawczych w obszarze onkologii realizowanych przez firmy spoza NanoGroup – 12 mln zł. Pierwszym z projektów jest opracowanie panelu aptamerowych cząstek kierujących skoniugowanych z nanotechnologicznym nośnikiem leku, specyficznych wobec modelowych linii nowotworowych realizowany obecnie przez PURE BIOLOGICS Sp. z o.o. Na koniec czerwca 2017 roku spółka NanoGroup zawarła z PURE BIOLOGICS umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest dokonanie przez NanoGroup inwestycji w PURE BIOLOGICS w wysokości 4,8 mln zł. Drugim projektem jest zastosowanie nanocząstek w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) oraz innych przewlekłych chorób nowotworowych krwi z komórek B (B-CLPDs), który jest realizowany przez GeneaMed Sp. z o.o. Szacowana wartość inwestycji NanoGroup w projekt spółki GeneaMed wyniesie 4,8 mln zł. W kwestii pozostałych dwóch projektów trwają wstępne rozmowy z podmiotami zewnętrznymi.
 • Rozbudowę laboratorium badawczego oraz zwierzętarni (6 mln zł) w celu zbudowania odpowiedniej infrastruktury laboratoryjnej na potrzeby projektów realizowanych obecnie oraz w przyszłości przez spółki portfelowe oraz potencjalne nowe podmioty współpracujące bądź wchodzące w skład grupy.

Wyniki finansowe NanoGroup

Krótka historia oraz wczesny etap rozwoju grupy mają swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanych w prospekcie emisyjnym wynikach finansowych. W okresie od października 2015 roku do końca grudnia 2016 roku przychody NanoGroup wyniosły zaledwie 46 tys. zł. Na poziomie operacyjnym widniała strata w wysokości 951 tys. zł, a strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej to 786 tys. zł.

Źródło: Prospekt emisyjny NanoGroup

Mocne i słabe strony spółki

Plusy/Szanse:

 • Spółki biotechnologiczne, niezależnie od tematu prowadzonych badań, posiadają olbrzymi potencjał wzrostu. Osiągnięcie nawet niewielkich udziałów w rynku może przełożyć się skok wartości wewnętrznej
 • Zespół NanoGroup składa się ze specjalistów z dziedziny biotechnologii, medycyny oraz inwestycji typu VC
 • Spółka zamierza komercjalizować wynik badań jeszcze przed fazą kliniczną i prowadzi wiele projektów jednocześnie, co ogranicza ryzyko finansowe 
 • Na prowadzone badania emitent pozyskał już prawie 30 mln zł z dotacji i stara się o taką samą kwotę w kolejnych wnioskach
 • Spółka ma patent na sposób otrzymywania nanocząstek polisacharydowych
 • Perspektywiczna branża. Jak podaje spółka, prognozowany średnioroczny wzrost wydatków firm farmaceutycznych w latach 2019-2021 wynosi 3 proc. Prognozowane wydatki na R&D w 2021 r. to 181 mld USD
 • Lwia część wpływów z IPO – wraz z przyznanymi grantami – mają sfinansować badania do wejścia w I fazę kliniczną tj. do momentu planowanego zawarcia umów partneringowych
 • Uproszczona procedura certyfikacji FDA dla systemu przechowywania organów
 • Umowy lock-up – akcjonariusze NanoGroup zobowiązali się do nie sprzedawania akcji spółki bez zgody oferującego: GPV I i StartVenture@Poland przez okres 18 miesięcy liczonych od dnia następującego po dniu przydziału akcji w IPO, Tomasz Ciach przez okres 36 miesięcy
 • NanoGroup dzięki IPO zamierza wybudować laboratorium w pobliżu warszawskich ośrodków akademickich i stać się inkubatorem spółek biotechnologicznych

Minusy/Ryzyka:

 • Marzenia o krociowych zyskach z biotechnologii idą w parze z olbrzymim ryzykiem. Inwestując w akcje spółek biotechnologicznych należy mieć świadomość, że ewentualne fiasko realizacji zakładanej strategii może doprowadzić nawet do bankructwa, o czym przekonali się już m.in. akcjonariusze Euroimplantu czy Biomedu-Lublin
 • Wczesny etap prac – brak partnerów finansujących działalność spółki, brak źródeł przychodów na ich finansowanie 
 • Ryzyko związane z wynikami badań i skutecznością komercjalizacji. Nawet posiadając innowacyjny produkt grupa może nie wygenerować żadnych przychodów ze sprzedaży
 • Spółka nie planuje pełnego rozwoju projektów, co ogranicza potencjał przyszłych przychodów 
 • Biotechnologia jest branżą, która wymaga stałego źródła finansowania (ryzyko emisji akcji w przyszłości) oraz cierpliwości – na wyniki trzeba niekiedy czekać bardzo długo
 • Ryzyko wydłużenia realizacji prac – program badawczy może okazać się droższy, a komercjalizacja wyników może nastąpić w późniejszym terminie 
 • Część oferowanych akcji to walory od dotychczasowych akcjonariuszy (w ramach IPO StartVenture@Poland sprzedaje cały pakiet akcji)
 • Grupa – jak sama przyznaje – prowadzi działalność, która charakteryzuje się wysoką konkurencją
 • W przejmowanych podmiotach spółka będzie inwestorem mniejszościowym i nie będzie konsolidować metodą pełną wyników spółek, w które zainwestuje 

Polityka dywidendowa

Z racji wczesnego etapu rozwoju spółki, ewentualna dywidenda jest sprawą odległą i uzależniona od faktycznej realizacji przez spółkę celów strategicznych. Sam zarząd NanoGroup przyznaje, że wypłata pierwszych zysków będzie możliwa najwcześniej po pierwszej komercjalizacji wyników badań i osiągnięciu pierwszych „większych wpływów”.

– Sądzimy, że w momencie pierwszej komercjalizacji i pierwszych większych wpływów, co nastąpi po 2019 r., to wtedy byłoby możliwe – powiedział prezes Marek Borzestowski, zapytany o termin możliwej wypłaty dywidendy.

Według spółki, możliwości wypłaty dywidendy będą ostatecznie zależały od kształtu komercjalizacji, np. umowy długoterminowej wspólnego rozwoju produktu czy sprzedaży całej technologii w jednym z rozwijanych obszarów.

W prospekcie emisyjnym spółka podała, że w związku z wczesnym etapem rozwoju projektów badawczych oraz koniecznością ponoszenia znacznych wydatków na badania, zarząd zamierza zaproponować akcjonariuszom, by ewentualny zysk osiągnięty w najbliższych latach obrotowych pozostał w spółce.

Wycena/Wskaźniki

W serwisie jest dostępna symulacja debiutu post-money spółki. Do porównania w symulacji zestawiliśmy parametry trzech spółek biotechnologicznych: Selvita, Synektik i Mabion.

– NanoGroup modelem działania, wśród spółek notowanych na GPW, przypomina najbardziej młodą Selvitę. Do tej pory działalność badawcza Selvity pochłonęła ok. 130 mln zł. Po udanej ofercie wydatki na prace badawcze NanoGroup wyniosłyby ok. 100 mln zł, z docelowym terminem komercjalizacji wyników w 2019 r. Selvita w połowie 2014 r. wydała na projekty innowacyjne mniej więcej tyle, co NanoGroup do tej pory i miała wtedy kapitalizację na poziomie 100 mln zł, ale także umowy partneringowe z H3 Biomedicine Inc., Merck Serono i Felicitex, a także dział usługowy. Plany spółki są ambitne i to wydają się odzwierciedlać planowane wpływy z oferty i oczekiwania dotyczące ceny akcji. – komentuje Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl.

Symulacja w oparciu o cenę maksymalną 5,50 zł za akcję, dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2016 oraz danych z rachunku wyników za okres 30.10.2015-31.12.2016

Polecane linki:

>> Prospekt emisyjny oraz szczegóły oferty NanoGroup
>> Wstępna symulacja finansowa debiutu oraz prospekt emisyjny NanoGroup
>> Strona internetowa NanoGroup

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o nanogroup)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR