Alior Bank z negatywną perspektywą ratingu kredytowego

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego Alior Banku ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB. Zmiana jest związana z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na wyniki finansowe banku.

Alior,Bank,eurorating, rating,

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego Alior Banku ze stabilnej na negatywną

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że jakość portfela kredytów Alior Banku pogarsza się systematycznie już od kilku lat. W efekcie na koniec I kwartału b.r. udział kredytów zagrożonych (NPL) wyniósł 13,7 proc., co jest poziomem dwa razy wyższym niż średnia w sektorze. Bank posiada stosunkowo duży portfel kredytów korporacyjnych, a ostatnich kwartałach miał kilka dużych ekspozycji (m.in. Ruch, Zakłady Mięsne Henryk Kania, Onico), na których poniósł straty. Udział kredytów z utratą wartości w segmencie klienta biznesowego wzrósł na koniec marca 2020 r. do wysokiego poziomu 20,5 proc. (wobec 14,4 proc. przed rokiem).

Agencja spodziewa się, że w rezultacie obserwowanego gwałtownego pogorszenia koniunktury gospodarczej, związanego ze skutkami epidemii Covid-19, jakość portfela kredytów Alior Banku może się nadal pogarszać, co w dalszym ciągu będzie obciążać wyniki finansowe banku.

>> Problemy współistniejące – omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Alior Banku za IV kw. 2019 r.

EuroRating podkreśla, że m.in. w efekcie dokonanych w ostatnich kwartałach wysokich odpisów wartości należności z tytułu udzielonych kredytów oraz utworzonych rezerw na zwrot prowizji kredytowych, znormalizowany wynik netto Alior Banku obniżył się w ciągu pięciu ostatnich kwartałów o dwie trzecie. Skutkowało to spadkiem wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) na koniec I kwartału 2020 r. do 0,3 proc., tj. najniższego poziomu od 10 lat.

Drugim istotnym czynnikiem, który będzie silnie negatywnie wpływał na wyniki finansowe banku w kolejnych kwartałach jest obniżenie przez RPP stóp procentowych NBP do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. Wpłynie to na spadek marży odsetkowej i w konsekwencji na wynik netto banku. Alior Bank szacuje negatywny wpływ ostatnich decyzji RPP na swój wynik finansowy na ok. 500 mln zł rocznie.

Dalszy spadek wyników, przy już wcześniej słabej rentowności, oznacza że Alior Bank w bieżącym roku, a także prawdopodobnie w 2021 roku, wygeneruje stosunkowo wysoką stratę, co przyczyni się do erozji wartości kapitału własnego i współczynników wypłacalności banku.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na rating Alior Banku miałoby: dalsze pogarszanie się jakości portfela kredytów; ewentualne kolejne wysokie straty na pojedynczych wysokich ekspozycjach kredytowych; dalszy spadek wyników finansowych (w tym w szczególności generowanie straty netto); spadek wartości kapitału własnego i jego udziału w sumie pasywów; spadek poziomu współczynników kapitałowych; a także utrzymywanie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych NBP na poziomie bliskim zeru przez długi czas.

Pozytywnie na poziom oceny ratingowej banku mogłoby wpływać: ewentualna poprawa jakości portfela kredytów (spadek wskaźnika NPL); utrzymanie przez bank dodatnich wyników finansowych; ewentualny wzrost wartości kapitału własnego i poziomu współczynników kapitałowych; szybsze niż obecnie spodziewane podwyższenie stóp procentowych NBP.

Ujawnienia regulacyjne

Ratingi kredytowy nadany Alior Bank S.A. jest ratingiem niezamówionym. Oceniany podmiot nie brał udziału w procesie ratingowym, a proces analityczny oparty jest na informacjach dostępnych publicznie.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych. Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Rating nadany bankowi Alior Bank S.A. jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating do oceny ryzyka kredytowego banków prezentowany jest w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Alior, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Alior Bank może uniknąć kary za aferę W Investments

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na ALIOR Bank dwóch kar pieniężnych w łącznej kwocie 10 mln zł oraz umorzył postępowanie prowadzone przez KNF w tej sprawie. Wyrok nie jest prawomocny.

 • Alior Bank przejmuje Ruch za 1 zł

  ALIOR Bank podpisał z Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100 proc. udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł. Równolegle bank zawarł umowę inwestycyjną z Orlenem, PZU oraz PZU Życie, zgodnie z którą płocki koncern obejmie pozycję podmiotu dominującego w akcjonariacie Ruchu.

 • Banki dołują WIG20, gorąco na CD Projekcie, Aliorze i PZU Lepsze od prognoz wyniki CD Projektu nie uratowały warszawskiej giełdy. Piątkowa sesja rozpoczęła się od spadków. Indeksy w dół ściągają przede wszystkim banki, PZU i pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych.
 • Haitong Bank jeszcze mocniej przyciął wycenę Alior Banku

  Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku, w raporcie z 8 maja utrzymała rekomendację sprzedaj dla ALIOR Banku, ale cenę docelową obniżyła z 24,90 zł do 11,40 zł.

 • Czarne chmury nad warszawskimi indeksami, w grze Alior i Orlen

  Rozczarowanie wynikami i mniejszą dywidendą z PKN Orlen oraz spadki na europejskich parkietach ciągną w dół warszawską giełdę. Niespodziewanie w WIG20 błyszczy ALIOR Bank. To zasługa raportu kwartalnego.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR